Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:27

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 9 - 2 4

D N R : 3 . 3 . 1 - 2 0 1 8 - 0 0 7 9

R I R 2 0 1 9 : 2 7

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Stöd till start av näringsverksamhet

– långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens program Stöd till start av näringsverksamhet. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser Arbetsförmedlingen.

Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Ämnessakkunnig Joakim Hveem har varit föredragande. Enhetschef
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida