Svenska skeppshypotekskassan

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:36

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D : 2 0 1 9 - 1 1 - 2 0 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 1 5 1 1 R I R 2 0 1 9 : 3 6

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Svenska skeppshypotekskassan

Riksrevisionen har granskat Svenska skeppshypotekskassan. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Gunilla Lundquist har varit föredragande. Enhetschef Jörgen Lindström, revisor Magnus Landergren, revisionsdirektör Jesper Fagerberg och revisionsdirektör Johan van Eijsbergen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida