Valförfarandet – valhemlighet,träffsäkerhet och godtagbar tid

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:35

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D : 2 0 1 9 - 1 1 - 1 9 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 9 - 0 1 2 7 R I R 2 0 1 9 : 3 5

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Valförfarandet

– valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid

Riksrevisionen har granskat om regeringens och de statliga valmyndigheternas arbete med att genomföra val är ändamålsenligt utformat. Granskningen har fokus på tre aspekter av valförfarandet, nämligen valhemligheten, träffsäkerheten i de preliminära valresultaten och tiden det tar att genomföra sammanräkningen. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida