Kulturutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:7 Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Torsdag 2012-11-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-11-15 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:6 av den 6 november 2012 bifogas

2. Information från Folkbildningsutredningen
Professor Erik Amnå m.fl. informerar om Folkbildningsutredningens förslag

3. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria inkl. lagförslag, utkast till disposition och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Ann Aurén och Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Filmpolitiska frågor (KrU2)
Beredning och preliminär ställning

Regeringens proposition 2012/13:22, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Information
Göran Montan (M) och Peter Johnsson (S) informerar om Nordiska rådets session den 30 oktober - 1 november 2012 i Helsingfors

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2012 kl. 10.00 (Obs! Tiden)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Föredragningspromemoria inkl. lagförslag, utkast till disposition och yrkandesammanställning
Punkt 4: Proposition, motionshäfte och föredragningspromemoria