Årsredovisning för staten 2012

Skrivelse 2012/13:101

Sammanfattning

S k r . 2 01 2 / 1 3: 1 0 1

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för 2012

Den svenska ekonomin har påverkats tydligt av den internationella konjunkturnedgången. Till- växten i den svenska ekonomin mattades av 2012.

Utfallet för den offentliga sektorns finansiella sparande är negativt och det har försämrats med ca 26 miljarder kronor jämfört med 2011.

Utgifterna under utgiftstaket uppgick till 28,7 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Underskottet i statens budget uppgick till 25 miljarder kronor, vilket är en försämring med 93 miljarder kronor jämfört med 2011.

Resultaträkningen uppvisade ett överskott på knappt 1 miljard kronor. Jämfört med 2011 har resultatet försämrats med 42 miljarder kronor. Statsskulden har dock minskat med nära 7 miljarder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-15 Bordläggning: 2013-04-15 Hänvisning: 2013-04-16 Motionstid slutar: 2013-04-30