Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling - fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap

Skrivelse 2011/12:167

Regeringens skrivelse 2011/12:167

Genomförandet av samstämmighetspolitiken

Skr.

för utveckling – fokus: den globala utmaningen

2011/12:167

ekonomiskt utanförskap

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 juni 2012

Carl Bildt

Gunilla Carlsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen återrapporterar regeringen till riksdagen om genomförandet av den s.k. samstämmighetspolitiken för utveckling som har sin grund i riksdagens proposition Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122). Sveriges politik för global utveckling (PGU) handlar om en breddad syn på utveckling där regeringens alla politikområden ska bidra och där biståndet bara är en del. Fokus inom samstämmighetspolitiken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-07-05 Bordläggning: 2012-08-16 Hänvisning: 2012-08-23 Motionstid slutar: 2012-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.