Kvalitet och samverken om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Skrivelse 2005/06:151

Regeringens skrivelse 2005/06:151

Kvalitet och samverkan – om utbildning för

Skr.

barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

2005/06:151

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Ibrahim Baylan

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på vilka förbättringar som bör göras när det gäller utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Särskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (särvux) kvarstår för de elever som på grund av en utvecklingsstörning har behov av anpassade kunskapsmål. Samtidigt bedömer regeringen att det är angeläget att kontakterna mellan elever med och utan utvecklingsstörning ökar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-21 Bordläggning: 2006-03-21 Hänvisning: 2006-03-22 Motionstid slutar: 2006-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.