Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006

Skrivelse 2006/07:130

Regeringens skrivelse 2006/07:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet
2002–2006
Skr. 2006/07:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2007

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas
(AP-fondernas)
verksamhet under femårsperioden
2002–2006.
I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar 2006, en utvärdering av fondernas förvaltning sedan 2002 och en bedömning av fondernas strategiska beslut i ett något längre perspektiv än fem år.

Sammanställningen av
AP-fondernas
årsredovisningar visar att resultatet för buffertfonderna sammantagna, dvs.
Första–Fjärde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-05-30 Bordläggning: 2007-05-30 Hänvisning: 2007-05-31 Motionstid slutar: 2007-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.