Utvecklingsplan för skolväsendet

Skrivelse 1993/94:183

Regeringens skrivelse

1993/94:183

Utvecklingsplan för skolväsendet

Skr.

1993/94:183

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Per Unckel

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen vad man vet om skolan på grundval

av bl.a. uppföljningar och utvärderingar som gjorts av Statens skol-

verk. Vidare redovisas de områden där behov av ytterligare informa-

tion föreligger.

I skrivelsen redogörs även för de utvecklingsområden som regeringen

bedömer som särskilt angelägna att arbeta med under den kommande

treårsperioden, bl.a. ledarskaps- och kompetensutvecklingen samt ut-

vecklingen av gymnasieskolan.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.