Avtal om upphörande av entreprenadkontrakt

Skriftlig fråga 2011/12:262 av Ygeman, Anders (S)

Ygeman, Anders (S)

den 19 december

Fråga

2011/12:262 Avtal om upphörande av entreprenadkontrakt

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 6 juli i år tecknade Trafikverket ett avtal med Balfour Beatty Rail AB om att det entreprenadkontrakt som fanns mellan dem skulle upphöra på vissa villkor. Orsaken var en tvist om vad avtalet egentligen innehöll för ömsesidiga åtaganden. Ett av villkoren var att Trafikverket skulle ersätta Balfour Beatty Rail AB med sammanlagt 125 miljoner kronor.

Den 6 december besvarade statsrådet Elmsäter-Svärd en interpellation från undertecknad kring omständigheterna kring uppsägningen av ovan nämnda avtal och dess konsekvenser för järnvägstrafiken. I debatten sade statsrådet följande:

”Anders Ygeman frågar varifrån pengarna tas. De tas naturligtvis, enligt en bedömning, från det samlade anslag som Trafikverket har. Man kan säga att det i så fall är de 800 miljonerna.”

Avtalet är såvitt jag kan bedöma mycket ovanligt, närmast unikt. En statlig myndighet tar av medel som är anslagna för verksamhet, i detta fall drift och underhåll av järnvägsnätet, och använder dem som ersättning för att kunna lösa ett avtal. Jag utgår från att Trafikverket innan avtalet tecknades försäkrat sig om att verket har möjligheter att använda anslaget på så sätt som här skett. Det är dock svårt att i de regeringsbeslut som styr myndighetens verksamhet finna någon vägledning till hur situationer liknande denna ska hanteras, både med avseende på var beslut ska fattas och hur de ska finansieras.

Jag vill därför fråga statsrådet om hon kan redogöra för om hon och regeringen fått information om och sanktionerat det avtal Trafikverket tecknat med Balfour Beatty Rail AB.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-19 Anmäld: 2011-12-19 Besvarad: 2012-01-09 Svar anmält: 2012-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-09)