Banverkets upprivning av spår

Skriftlig fråga 2004/05:1525 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 28 april

Fråga 2004/05:1525

av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Ulrica Messing om Banverkets upprivning av spår

Effekterna av stormen Gudrun, med enorma mängder stormfälld skog, ställer mycket stora krav på transportsystemet för att undvika insektsangrepp och så kallad blånad. Arbetet med att ta hand om virket är en kamp mot klockan. Det krävs logistiklösningar som med kort varsel klarar av stora volymer. Nyttjande av järnväg är en absolut nödvändighet i sammanhanget. Staten måste för detta ändamål tillhandahålla en fungerande infrastruktur.

I stället för att satsa alla resurser på att förstärka de bandelar i Sydsverige som behövs för transporterna har Banverket valt att ägna sig åt viss avveckling. I början av april 2005 rev Banverket upp lastningsspår vid Borås station. Det har bland annat inneburit att tågtrafikutövaren TX-logistik, som kör godståg åt Sveaskog, har fått svårare att hitta en lämplig lastningsplats för stormfälld skog. Banverkets agerande tycks därmed ha försämrat möjligheterna att finna fungerande lastningsplatser för de långa timmertågen.

I Banverkets framtidsplan för järnvägen 2004@2015 anges att ca 130 miljoner kronor har reserverats för rivning, slopning och nedläggning av enskilda anläggningar eller hela bandelar. En betydande del av de anläggningar som väntas bli föremål för rivning finns i områden med också i övrigt bristfälliga transportmöjligheter.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte Banverket till följd av sin långsiktiga planering ska riva upp spår som behövs för timmertransporter efter stormen Gudrun?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-28 Anmäld: 2005-04-28 Besvarad: 2005-05-04 Svar anmält: 2005-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-04)