Behovet av förskollärare i en växande Stockholmsregion

Skriftlig fråga 2011/12:660 av Bergman, Håkan (S)

Bergman, Håkan (S)

den 15 juni

Fråga

2011/12:660 Behovet av förskollärare i en växande Stockholmsregion

av Håkan Bergman (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den nya skollagen och läroplanen ställer större krav på kommunerna att bedriva förskoleverksamheten med utbildad och behörig personal. Förskollärarna har fått ett tydligare ansvar för att leda den pedagogiska verk-samheten. Det är bra. Samtidigt finns det en ökande brist på utbildade förskollärare.

Kommunförbundet i Stockholms län har i en skrivelse till utbildningsdepartementet uppmärksammat det stora behov av förskollärare som finns inom regionen. Trots höga ambitioner och olika insatser att höja andelen förskollärare i förskoleverksamheten har man endast lyckats marginellt. Antalet utbildade förskollärare har minskat i länet, vilket beror på att tillgången till nyutbildade och utbildade förskollärare är begränsad samtidigt som pensionsavgångarna är relativt hög. Prognoserna har pekat på en brist på över 4 000 utbildade förskollärare år 2020 i Stockholms län, men bedömningen är redan nu att bristen kommer att ligga högre än så.

Kommunerna i Stockholms län undrar om regeringen är beredd att höja lärosätenas takbelopp och rikta det specifikt till förskollärarutbildning för att undvika en akut brist på högskoleutbildad personal inom förskolan och för att garantera en förskola av hög kvalitet för länets barn.

Vilka åtgärder är utbildningsministern beredd att vidta för att möta bristen på pedagogiskt utbildad personal i regionen i dag men framför allt för att möta den framtida bristen på förskollärare i den snabbast växande regionen i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-15 Anmäld: 2012-06-15 Besvarad: 2012-06-20 Svar anmält: 2012-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-20)