Beskattning av stiftelser

Skriftlig fråga 2009/10:829 av Gustafsson, Holger (kd)

Gustafsson, Holger (kd)

den 21 maj

Fråga

2009/10:829 Beskattning av stiftelser

av Holger Gustafsson (kd)

till finansminister Anders Borg (m)

Som skattereglerna ser ut i dag är en stiftelse som bedriver religiös verksamhet inte skattebefriad. Detta gäller även om den är bildad för och har till ändamål att stödja verksamhet som bedrivs av ett trossamfund. Detta trots att exakt samma verksamhet ses som allmännyttig och är skattebefriad om den bedrivs av trossamfundet och även om det är trossamfundet som genom anknuten förvaltning förvaltar stiftelsemedlen och bedriver den faktiska verksamheten.

Det sätt på vilket en gåva ges blir alltså med detta system oerhört viktigt. Som exempel på sådant som inte har accepterats som skattebefriat av Skatteverket kan nämnas stöd till kyrkans diakonala verksamhet i vissa fall, främjande av verksamhet för dövstumma och av kyrklig verksamhet bland svenskar utomlands.

Det förslag som har lagts fram av utredningen Moderniserade skatteregler för ideell sektor kan råda bot på denna inkonsekvens. Ett av huvudförslagen är nämligen att beskattningsreglerna så långt det är möjligt ska vara lika för stiftelser och ideella föreningar eller registrerade trossamfund. Utredningens förslag har varit på remiss och remissvaren har överlag varit mycket positiva.

Utredningen bereds – enligt svar från Anders Borg i interpellationsdebatten den 23 mars – för närvarande i Regeringskansliet. Enligt det som Anders Borg då uttalade kommer det att ta lång tid innan bland annat förslaget till modernare skatteregler kan avgöras. Riktigt hur lång tid preciseras dock inte.

Det är angeläget att frågan om en moderniserad skattelagstiftning på detta viktiga område inte stoppas upp.

Med anledning av detta vill jag fråga finansministern när förslagen kan bli verklighet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Besvarad: 2010-05-26 Svar anmält: 2010-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-26)