Digitaliseringsmyndighetens uppdrag

Skriftlig fråga 2017/18:214 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I budgetpropositionen framgår att regeringen vill inrätta en digitaliseringsmyndighet. Däremot står det inte så mycket om vilket uppdrag denna myndighet ska få, utöver styrning, samordning och uppföljning av den förvaltningsövergripande digitaliseringen.

Det finns stora behov av samordning av olika digitaliseringsfrågor. Myndigheter utvecklar sina egna lösningar, liksom kommuner och landsting, och dataöverföringen fungerar bristfälligt, så att information måste hämtas in upprepat från olika håll. Inom offentlig sektor arbetar vi helt enkelt inte effektivt i Sverige, vilket även visar sig i EU-kommissionens DESI (digital economy and society index), där Sverige de senaste åren tappat fart inom offentlig sektor jämfört med övriga EU-länder.

Ett land som inte tappat fart är Estland. En av huvudanledningarna är Estlands plattform X-Road, som möjliggör ett säkert utbyte av information mellan myndigheter och företag. X-Road startades i slutet av 90-talet och har varit i drift sedan 2001. Syftet är att det ska vara en säker och standardiserad miljö för krypterad dataöverföring mellan olika informationssystem och databaser. Därigenom kan ett decentraliserat system fungera; man samlar bara in data en gång, och sedan garanteras en säker åtkomst för den/dem som behöver tillgång till den.

X-Road har möjliggjort för Estland att bygga en statlig portalsida som utgör en “one-stop-shop” för alla olika e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter – från sjukvård till välfärd, utbildning till befolkningsregister. 99 procent av de offentliga tjänsterna finns tillgängliga via X-Road, men även privata tjänster. Det bygger på samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv och innebär att invånare, företag och tjänstemän har tillträde via respektive portal.

Med anledning av det som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilket uppdrag ämnar statsrådet ge den nya digitaliseringsmyndigheten som säkerställer att samordning inte enbart sker på nationell nivå mellan myndigheter utan även inkluderar kommunal och regional/landstingsnivå och även omfattar näringslivet? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-11-02 Överlämnad: 2017-11-03 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-15 Sista svarsdatum: 2017-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga