Domstolsprocesser om tryckerimomsen

Skriftlig fråga 2014/15:711 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det finns många öppna frågor i hanteringen av tryckerimomsen som har diskuterats vid olika tillfällen, i riksdagen senast i samband med en interpellationsdebatt med finansministern (interpellation 2014/15:385). En av de mest angelägna frågorna rör domstolshanteringen. I Sverige har vi parallella domstolssystem, förvaltningsdomstolar som hanterar mål av offentligrättslig karaktär, exempelvis i skattemål, samt allmänna domstolar som hanterar civilrättsliga mål. För närvarande pågår processer relaterade till tryckerimomsen både i förvaltningsrätter och i allmänna domstolar. En allmän uppfattning är att dessa processer sker i fel ordning. Frågan borde först avgöras civilrättsligt innan den avgörs skatterättsligt. Då Högsta domstolen har gett prövningstillstånd borde rimligtvis skattemålen tills vidare vilandeförklaras. Deras utgång påverkas av det prejudicerande utfallet från Högsta domstolen.

Med tanke på att en liknande situation kan uppstå avseende postmomsen men även på grund av att rättsosäkerheten gällande tryckerimomsen är fortsatt stor och den nuvarande ordningen kan orsaka ännu större rättskostnader för de involverade samt belasta rättssystemen ytterligare med kommande överprövningsprocesser undrar jag:

 

Kommer justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan generell åtgärd med anledning av det som har framförts?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-25 Överlämnad: 2015-06-26 Sista svarsdatum: 2015-07-10 Svarsdatum: 2015-07-28 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga