Embryodonation

Skriftlig fråga 2018/19:436 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sedan den 1 januari 2019 är embryodonation tillåten i Sverige. Det grundar sig på riksdagens beslut att bifalla socialutskottets betänkande Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (2017/18:SoU20). Socialstyrelsen har inte tagit fram några riktlinjer för detta utan endast genomfört rena följdändringar i myndighetens föreskrifter (SOSFS 2009:30).

I dag är det alltså möjligt för svenska par att donera sina embryon till ett barnlöst par där embryodonation skulle kunna hjälpa dem att bli föräldrar. Samtidigt finns det i Sverige heterosexuella par som har nedfrysta embryon skapade av kvinnans ägg och mannens spermier men som inte får använda dem. Det handlar dels om par där kvinnan fötts utan livmoder men med fungerande äggstockar, dels om par där kvinnan inför att få sin livmoder strålbehandlad eller bortopererad av medicinska skäl använt sina ägg för att med makens spermier skapa ett embryo.

Eftersom surrogatmoderskap inte är tillåtet i Sverige vill de resa till ett land där detta är tillåtet och då använda sina egna embryon. Enligt Socialstyrelsen går inte detta eftersom den nya lagens syfte inte är att det ska ske ändring i möjligheten att genomgå värdmoderskap. För dessa par återstår nu att använda äggdonator samt mannens spermier i det land där surrogatmoderskap ska inledas för de ska kunna bli föräldrar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är det möjligt att göra ett förtydligande i lagstiftningen om assisterad befruktning så att par där kvinnan inte kan bära fram ett barn genom surrogatmoderskap ska kunna bli föräldrar genom användning av sina egna embryon?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-20 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga