EU:s gemensamma transportmarknad

Skriftlig fråga 2006/07:644 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 14 februari

Fråga

2006/07:644 EU:s gemensamma transportmarknad

av Hans Hoff (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I EU:s gemensamma transportmarknad regleras cabotagetrafiken på väg i två förordningar: förordning EEG 3118/93 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikestransport i en medlemsstat där de inte är etablerade och förordning 881/92 om tillträde till markanden för godstransporter på väg. Förordningarna stipulerar att om företaget har ett gemenskapstillstånd för internationell trafik har de rätt att utföra tillfälliga inrikestransporter, ”cabotage”, i ett annat land utan att ha säte eller vara etablerad i detta land. Inom EU har man bedömt att cabotaget utgör en mycket liten del av vägtransporterna, mindre än 1 procent. Statistiken är dock synnerligen bristfällig eftersom det inte finns något intresse av att inrapportera om åkeriet utfört någon transport i annat land. Trafikräkningar i Sverige visar att den utländska andelen lastbilar på våra vägar är över 25 procent. Bara i Skåne är siffran 50 procent, en siffra som hela tiden ökar.

Polisen i Halland har nu fyra mål som ska avgöras av åklagare. Polisen i Halland har uppfattningen att utländska åkeriföretag brutit mot Vägverkets riktlinjer vad gäller cabotage. Vägverkets riktlinjer, som bygger på EG-förordningarna, säger att tillfällig inrikestransport får utföras endast om företaget har gemenskapstillstånd, internationellt transportuppdrag, om transporten sker på tio kalenderdagar under en 30-dagarsperiod och den ska vara av tillfällig karaktär.

Min fråga till justitieministern är:

Anser statsrådet att Vägverkets förslag till tillämpning av tillfälligt cabotage ska gälla i Sverige så som svensk rättsuppfattning fram till dess att tydligare regler fastställs inom EG eller genom prejudicerande domstolsutslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-02-14 Anmäld: 2007-02-15 Svar anmält: 2007-02-28 Besvarad: 2007-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)