Flytträtt för försäkringssparande

Skriftlig fråga 2008/09:619 av Andersson, Ulla (v)

Andersson, Ulla (v)

den 12 februari

Fråga

2008/09:619 Flytträtt för försäkringssparande

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Sedan 1999 är det möjligt att flytta sitt försäkringssparande mellan olika bolag, förutsatt att avtalet mellan försäkringstagaren och bolaget innehåller en bestämmelse om flytträtt. Efter en lagändring 2005 gjordes flytträtten obligatorisk genom att försäkringstagaren fick rätt att flytta sin försäkring även om en flytträtt inte fanns med i avtalet mellan henne/honom och försäkringsbolaget (prop. 2003/04:150 s. 255-257, bet. 2004/05:LU4). Sedan 2007 har flytträtten utökats ytterligare för att öka möjligheterna till flytt av pensionssparande (prop. 2006/07:26, bet 2006/07:FiU14). I nuläget finns det därmed en obligatorisk, utökad flytträtt som gäller för alla försäkringar som tecknats efter det att lagen trätt i kraft (prop. 2006/07:26 s. 46). Dessutom omfattas sådana avtal som slöts under 2006, det vill säga efter det att en obligatorisk flytträtt införts, av den utökade flytträtten enligt den senaste lagändringen. Däremot har det inte införts någon allmän så kallad retroaktiv flytträtt. För sådana försäkringsavtal som ingåtts före det att obligatorisk flytträtt infördes finns ingen obligatorisk flytträtt, om det saknas klausuler om flytträtt i avtalet. Särskilt de försäkringar som tecknades före år 2000 innehöll sällan några sådana klausuler eftersom de dåvarande skattereglerna förhindrade flytt av försäkringssparande. Dessa avtal omfattas alltså inte av flytträtt. Finansinspektionen skriver i en rapport från 2006 att ”avtal utan flytträtt kommer under ett antal år att utgöra huvuddelen av allt sparande i livbolag, om inte flytträtten vidgas”. FI rekommenderar att en retroaktiv flytträtt införs. Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta initiativ till att möjliggöra en flytträtt av de försäkringsavtal som inte innehåller någon klausul med flytträtt, det vill säga de avtal som tecknats före lagändringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-12 Anmäld: 2009-02-12 Besvarad: 2009-02-18 Svar anmält: 2009-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-18)