fördelning av polisens anslag

Skriftlig fråga 2003/04:1389 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 29 juni

Fråga 2003/04:1389

av Hans Hoff (s) till justitieminister Thomas Bodström om fördelning av polisens anslag

Polismyndigheten i Hallands län har påtalat det faktum att polisen missgynnas ekonomiskt i förhållande till övriga län. Hallands andel av det totala anslaget till polismyndigheterna är 2,5 %. Detta trots att Halland har 3,13 % av Sveriges befolkning och 2,78 % av andelen anmälda brott.

Att anslagen är lägre än för andra län, både med hänsyn till befolkningsmängd och brottslighet, visar sig genom att Halland har färre poliser i förhållande till invånarantalet och fler anmälda brott per polis än andra län.

Halland ligger på 14:e plats när det gäller storleken på anslaget, men på 7:e plats när det gäller antalet invånare. Om vi ser till antalet poliser per 100 000 invånare ligger Halland på 18:e plats, trots att länet ligger på 9:e plats när det gäller antalet brott per 100 000 invånare.

Det är Rikspolisstyrelsen som ansvarar för fördelningen av anslagen till länspolismyndigheterna. Samtidigt har regering och riksdag ett ansvar för att de medel som avsätts för brottsbekämpning används på ett effektivt sätt. En felaktig fördelning mellan olika delar av landet riskerar att leda till att resurserna inte används där de gör mest nytta och till att allmänhetens förtroende för polisen minskar.

Jag vill därför fråga ministern om han avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att polisens anslag fördelas på ett rimligt sätt mellan olika län.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-06-29 Besvarad: 2004-08-12 Anmäld: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-12)