godkännande av ny teknik

Skriftlig fråga 2004/05:1072 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 24 februari

Fråga 2004/05:1072

av Patrik Norinder (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om godkännande av ny teknik

Enligt djurskyddsförordningen 1988:539 §§ 7@8 får Jordbruksverket fatta beslut om att prova ny teknik ur djurskyddssynpunkt. Den automatiserade mjölkningen har efter beslut hos Jordbruksverket varit föremål för en sådan teknikprovning. När det gäller automatiserad mjölkning finns på marknaden ett antal märken som fungerar principiellt olika. Efter genomförd teknikprovning godkänner Jordbruksverket det aktuella fabrikatet, och identifierar även krav för beslutet att godkänna fabrikatet i den mån detta är aktuellt. Under teknikprovningstiden har det varit förbud att sälja ytterligare anläggningar av det aktuella fabrikatet. Först efter att Jordbruksverket fattat beslut har försäljning fått återupptas. Den lantbrukare som väljer att köpa en av Jordbruksverket teknikprovad och godkänd teknik för automatiserad mjölkning förutsätter att de beslut som Jordbruksverket fattar uppfylls av den som ansvarar för att saluföra roboten och systemet kring denna. Beslutet är kopplat till en produkt men är ställt till det företag som ansökt om teknikprovningen och som är ansvarig för produkten vid beslutstillfället. Om annat företag övertar marknadsansvaret för produkten verkar Jordbruksverket ej följa upp att de krav som identifierats vid godkännandet fortsättningsvis uppfylls av den nya marknadsaktören, som dessutom kan vara ett utländskt företag. Oklarhet finns även om vem som är ansvarig för uppföljning av beslutet kring godkännande av ny teknik om ny myndighet, till exempel Djurskyddsmyndigheten, har övertagit handläggning av djurskyddet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av vad som anförts ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-25 Anmäld: 2005-02-28 Besvarad: 2005-03-02 Svar anmält: 2005-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-02)