handläggningstid i anhörigärenden

Skriftlig fråga 2000/01:1232 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 16 maj

Fråga 2000/01:1232

av Hans Hoff (s) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om handläggningstid i anhörigärenden

Genom ändringar i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2000 (SFS 2000:292) har skyddet för kvinnor i anknytningsärenden förbättrats, vilket är bra. Regelförändringarna innebär bl.a. att ett uppehållstillstånd ska kunna nekas om det finns en påtaglig risk för att sökanden kommer att utsättas för våld eller annan allvarlig kränkning i förhållandet. Dessa förändringar var mycket välkomna och undertecknad har tidigare motionerat i riksdagen om dessa förändringar.

I förarbetena till den nya lagstiftningen (prop. 1999/2000:43) uttalas det att, vid den s.k. seriositetsprövningen, både den sökande och referenspersonen ska höras muntligen i normalfallet och att skriftliga utredningar endast är tillräckliga undantagsvis. Praxis innan var att referenspersonen skriftligen fick besvara ett antal frågor. Uttalandena i förarbetena har lett till att Migrationsverket nu använder sig av muntlig utredning. Ett förfaringssätt som dock kräver betydligt längre handläggningstid, vilket inneburit att väntetiderna för att komma till muntligt förhör för referenspersonen vuxit från i stort sett noll månader vid ikraftträdandet den 1 juli år 2000 till ca 5@6 månader i dagsläget. Enligt uppgift ser Migrationsverket inte att det finns möjligheter att korta handläggningstiderna. Utvecklingen är snarare att väntetiderna ökar.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att minska de orimligt långa handläggningstiderna avseende anhörigärenden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-16 Besvarad: 2001-05-23 Anmäld: 2001-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-23)