Indrivning av böter för utländska trafikanter

Skriftlig fråga 2006/07:400 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 20 december

Fråga

2006/07:400 Indrivning av böter för utländska trafikanter

av Hans Hoff (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sedan några år har trafikpolisen rätt att stoppa fortsatt färd för lastbilar som är överlastade tills betalning för överlastavgift är erlagd. Detta har slagit väl ut.

När det gäller andra trafikbrott, som exempelvis hastighetsöverträdelse, har polisen dock inte samma befogenheter. Trafikpolisen i Halland har uppmärksammat mig på att flertalet utländska trafikanter inte betalar de böter som de blir skyldiga vid till exempel fortkörning och andra trafikbrott i Sverige.

Trafikpolisen har inte möjlighet att göra någonting. Det sker inte heller någon form av indrivning, det skickas bara en påminnelse till den uppgivna adressen, och därefter stryks ärendet. Åklagarna har rätt att ta pant i form av fordon, värdesaker eller pengar, men detta sker aldrig. Åklagarna tycker att en sådan åtgärd inte står i proportion till brottets allvar.

Jag anser att det vore rimligt att ge trafikpolisen möjlighet att förbjuda fortsatt färd för utländska trafikanter tills betalning är erlagd, på samma sätt som finns i Danmark och i en del andra länder inom EU.

Jag har vid ett tidigare tillfälle lyft denna fråga. Då svarade den dåvarande infrastrukturministern att hon hade för avsikt att komma med en proposition i ärendet hösten 2006.

Någon sådan proposition har inte kommit till riksdagen för behandling varvid jag frågar nuvarande statsråd vad hon avser att göra i ärendet.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-20 Anmäld: 2006-12-20 Besvarad: 2007-01-11 Svar anmält: 2007-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-11)