Jordbruksverkets uppföljning av beslut

Skriftlig fråga 2004/05:1071 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 24 februari

Fråga 2004/05:1071

av Patrik Norinder (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om Jordbruksverkets uppföljning av beslut

Enligt djurskyddsförordningen 1988:539 §§ 7@8 får Jordbruksverket fatta beslut om att prova ny teknik ur djurskyddssynpunkt. Den automatiserade mjölkningen, robotmjölkning, har efter beslut hos Jordbruksverket varit föremål för en sådan teknikprovning. När det gäller automatiserad mjölkning finns på marknaden ett antal märken som fungerar principiellt olika och därför beslöt Jordbrukverket att tillåta teknikprovning av fem olika fabrikat med skilda tekniska lösningar. Efter genomförd teknikprovning godkänner Jordbruksverket det aktuella fabrikatet, och identifierar även krav för beslutet i den mån detta är aktuellt. Under teknikprovningstiden har det varit förbud att sälja ytterligare anläggningar av det aktuella fabrikatet. Först efter att Jordbruksverket fattat beslut har försäljning fått återupptas. I besluten har Jordbruksverket inte anvisat någon tid inom vilken eventuella krav ska vara uppfyllda och inte anvisat någon form av kontroll av att de är uppfyllda. Den lantbrukare som väljer att köpa en av Jordbruksverket teknikprovad och godkänd teknik för automatiserad mjölkning förutsätter att de beslut som Jordbruksverket fattar uppfylls av den som ansvarar för att saluföra roboten och systemet kring denna. Lantbrukaren har sedan det yttersta ansvaret för djurskyddet på gården när han använder roboten. I dag följer Jordbruksverket ej upp hur beslutet uppföljs, ej heller verkar det finnas sanktionsmöjligheter från verkets sida om beslutet ej är uppfyllt.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att åtgärda brister i Jordbruksverkets uppföljning av beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-25 Anmäld: 2005-02-28 Besvarad: 2005-03-02 Svar anmält: 2005-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-02)