Kemikalieinspektionens handläggningstider

Skriftlig fråga 2014/15:538 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

På Kemikalieinspektionen är långa handläggningstider ett problem som funnits i flera år. På senare tid har detta blivit extra tydligt, då ett flertal företag och organisationer anmält Kemikalieinspektionen till Justitiekanslern. Det handlar främst om anmälningar som gäller hur lång tid det tar att pröva och godkänna nya bekämpningsmedel, bland annat för trädgårdsprodukter.

Kemikalieinspektionen har i en egen prognos pekat på att de kommer vara i fas med godkännanden år 2019. Det är därför inte förvånande att kritik kommit in i ökande takt. LRF, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och JO är några aktörer som lyft problemen – bland annat vad gäller ofullständiga rutiner.

Sverige har med höga krav på djur- och växtskydd en särställning i Europa. Detta har en tydlig påverkan på konkurrenskraft och lönsamhet hos verksamheter i Sverige som odlar växter och föder upp djur. Kemikalieinspektionens långa handläggningstider försvårar våra svenska lantbrukares redan hårt utsatta konkurrenssituation ytterligare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöministern:

 

Vilka insatser gör ministern och regeringen för att korta Kemikalieinspektionens handläggningstider och påskynda godkännandet av nya växtskyddsprodukter och därmed undvika att svenska lantbrukares konkurrenssituation blir än mer utsatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-19 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga