Konflikt mellan skollagen och lagen om offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2013/14:358 av Amin, Jabar (MP)

Amin, Jabar (MP)

den 27 januari

Fråga

2013/14:358 Konflikt mellan skollagen och lagen om offentlig upphandling

av Jabar Amin (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Skollagen föreskriver att alla elever ska få det stöd de behöver. Det kan också handla om särskilda hjälpmedel. Vidare är det viktigt att alla skolor har en fungerande IKT-miljö med moderna läromedel som gör att lärare kan få stöd i sitt arbete och alla elever få möjlighet att utvecklas.

Det händer dock att möjligheten att uppfylla skollagens krav och att erbjuda en fungerande IKT-miljö hindras av reglerna i lagen om offentlig upphandling. När en upphandling blivit överklagad kan skolan i praktiken vara förhindrad under relativt lång tid från att köpa in datorer, kopiatorer eller andra tekniska hjälpmedel som behövs. LOU blir då ett hinder för att följa skollagen och driva modern utbildning. En rektor beskriver situationen för oss så här: Vi vill vara en skola där eleverna får det stöd de behöver och där de lär sig hantera den teknik som kommer att vara en stor del av deras kommande yrkesliv, men vi kan inte införskaffa annat än enstaka datorer inom ramen för specialupphandlingar med mycket små volymer. om inga datorer finns, finns inte heller möjligheten att ta till vara på och utveckla de pedagogiska fördelar som ett välutbyggt IT-stöd ändå innebär.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att reglerna i lagen om offentlig upphandling inte ska hindra skolor från att i tid göra inköp som krävs för att följa skollagen och erbjuda moderna lärmiljöer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-27 Anmäld: 2014-01-28 Besvarad: 2014-02-05 Svar anmält: 2014-02-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-05)