konsultmedverkan inom socialtjänsten

Skriftlig fråga 1999/2000:1220 av Olsson, Rolf (v)

Olsson, Rolf (v)

den 18 juli

Fråga 1999/2000:1220

av Rolf Olsson (v) till socialminister Lars Engqvist om konsultmedverkan inom socialtjänsten

I alltfler kommuner har det blivit vanligt att socialtjänstutredningar läggs ut på privata konsulter och bolag. De gör utredningar och lämnar förslag till åtgärder som socialtjänsten använder i sin myndighetsutövning. Det kan gälla omhändertagandet av barn enligt lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller utredningar vid vårdnadstvister. Det kan också gälla tvångsåtgärder när det gäller vuxna missbrukare men även andra känsliga utredningar som gäller barn och ungdomar, exempelvis adoptionsutredningar. Socialstyrelsen har i sina råd och anvisningar slagit fast att utredningsförfarandet är myndighetsutövning. Det kan därför vara olämpligt att hyra in privata utredare eftersom inte sekretesslagen och offentlighetsprincipen gäller för dessa. Därtill är utredningsarbetet och kontakt och behandlingsarbete nära förknippade med varandra. Den private utredaren släpper kontakterna efter utfört arbete. Detta kan bara ha negativa konsekvenser för kontinuiteten när det gäller uppföljningen.

Jag kan konstatera att här föreligger stor risk för en utveckling som går stick i stäv med intentionerna i socialtjänstlagstiftningen. Många kommunföreträdare upplever att det finns en otydlighet som borde åtgärdas och min fråga till socialministern är:

Vad kommer regeringen att vidta för åtgärder för att den nu accelererande privatiseringen inom socialtjänsten inte inkräktar på den enskildes rättssäkerhet och integritet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-19 Besvarad: 2000-07-24 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-24)