Kulturskolan

Skriftlig fråga 2019/20:25 av Per Lodenius (C)

Per Lodenius (C)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Skolinspektionen har i ett beslut daterat den 17 juni 2019 valt att vitesförelägga Gislaveds kommun. Beslutet gäller att elever inte längre får lämna ordinarie undervisning i grundskolan för att delta i musikskolans undervisning.

Det är ett vanligt förfarande runt om i landet att lärare från kulturskolorna åker ut till grundskolor för att på plats ge eleverna möjlighet att undervisas i att spela ett instrument. Många elever har inte möjlighet att ta sig till tätorten efter skoltid för att där få undervisning i att spela. Att ha undervisning efter skoltid är ofta inte heller möjligt då det kan vara skolskjutsar som behöver passas. Det kan också vara svårt för kulturskolans lärare att hinna med mer än några enstaka elever om möjligheten till undervisning begränsas till efter skoltid.

I samråd med föräldrar och skola har i stället instrumentundervisning med kulturskolans lärare erbjudits under skoltid. Det sker ofta under rast eller annan ledig tid men kan också komma att påverka en mindre del av ordinarie lektionstid.

Nu har ovan nämnda vitesföreläggande till Gislaveds kommun inneburit att också andra kommuner i landet valt att stoppa kulturskolans undervisning under skoltid. Det innebär att elever inte längre har samma möjlighet att ta del av kulturskolans utbud. Vi kan vara överens om att alla barn ska ha goda möjligheter att gå i kulturskola. 

Min fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind är:

 

Hur ser ministern på möjligheten att leva upp till att alla barn ska ha goda möjligheter att gå i kulturskola om undervisning inte längre ges under skoltid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-18 Överlämnad: 2019-09-18 Anmäld: 2019-09-19 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga