Moderniserad lagstiftning för särskilda persontransporter

Skriftlig fråga 2019/20:374 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Vänsterpartiet anser att det finns ett stort och brådskande behov av att stärka samordningen och kvaliteten för både resenärer och utförare när det gäller särskilda persontransporter, det vill säga färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Dagens regelverk har betydande brister, och för den enskilde resenären är dagens system med många aktörer och splittrat ansvar svårt att överblicka. Därutöver leder den bristande samordningen till att samhällseffektiva transporter och miljövinster inte uppnås.

I juni 2018 presenterades betänkandet Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58). Utredningen hade till uppgift att analysera reglerna för särskilda persontransporter i syfte att föreslå förbättringar för effektiv samordning med ökad hållbarhet gällande kostnader och kvalitet.

Vänsterpartiet kan konstatera att utredningens förslag inte kommer att leda till den ökade samordning och stärkta tillgänglighet som efterfrågas inom de särskilda persontransporterna. Inte minst finns ett stort behov av åtgärder som resulterar i att fler individer upplever att kollektivtrafikresorna fungerar för just deras behov. Även om dessa betydande brister finns i betänkandet så finns även förslag som i delar skulle stärka resenärsperspektivet. Då behovet av åtgärder för ökad samordning och stärkt resenärsperspektiv inom särskilda persontransporter är angeläget finns nu stort behov av att regeringen återkommer med förslag till riksdagen med denna inriktning.

Men anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern, och i så fall när, att återkomma med förslag för att stärka samordningen och kvaliteten för både resenärer och utförare inom särskilda persontransporter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga