Ökad patientsäkerhet

Skriftlig fråga 2014/15:402 av Margareta B Kjellin (M)

Margareta B Kjellin (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Trots att frågan har utretts och att Socialstyrelsen har lagt förslag på regeringens bord väljer regeringen att inte lägga fram konkreta förslag om att stärka patientsäkerheten genom att införa utbildningslegitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. 

På den svenska arbetsmarknaden finns i dag redan 21 reglerade yrken med skyddade yrkestitlar inom hälso- och sjukvård. Denna arbetsordning är ett av många viktiga redskap för att säkra att vården genomförs säkert och med kvalitet. Det skapar en trygghet för patienterna att veta att det enbart är personal med legitimation och kompetensbevis som får utöva yrket. 

År 2013 tillsatte alliansregeringen en utredning om behovet av att införa en legitimation för kuratorer. En omständighet som pekar på att ärendet borde behandlas skyndsamt är att EU nästa år kommer att modernisera det så kallade yrkeskvalificeringsdirektivet. Det innebär konkret i detta fall att inget land inom EU får reglera yrken själva, utan detta ska godkännas på EU-nivå. 

I Moderaternas kommittémotion 2014/15:2663 begärs specifikt ett tillkännagivande om att ta fram riktlinjer för krav på formell kunskap och erfarenhet för att få arbeta med hälso- och sjukvård, omsorg, socialt arbete med mera. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet Gabriel Wikström att vidta för att ytterligare stärka patientsäkerheten, bland annat genom att införa legitimation för kuratorer före år 2016?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-09 Överlämnad: 2015-04-09 Anmäld: 2015-04-10 Svarsdatum: 2015-04-15 Sista svarsdatum: 2015-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga