översyn av lagstiftning kring människohandel

Skriftlig fråga 2004/05:2112 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 17 augusti

Fråga 2004/05:2112

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström om översyn av lagstiftning kring människohandel

I mars 2004 presenterade justitieministern propositionen Ett utvidgat straffansvar för människohandel (prop. 2003/04:111). I denna proposition informerade regeringen riksdagen om att man ska låta utreda möjligheterna att ur lagstiftningen ta bort kravet på användande av otillbörliga medel. Justitieutskottet understryker vikten av denna utredning genom att föreslå riksdagen besluta om ett tillkännagivande av innebörd att regeringen snarast bör låta utreda hur en ny bestämmelse om människohandel bör utformas i vilken det inte uppställs ett krav på att gärningsmannen använt otillbörliga medel för att han ska kunna dömas för brottet.

I betänkandet från justitieutskottet utvecklas skälen ytterligare för att markera vikten av att regeringen agerar snabbt: "Som framgått av det föregående finns det starka skäl som talar i den riktningen. Med hänsyn till att den knapphändiga rättspraxis som finns pekar på att det är förenat med stora svårigheter att styrka att otillbörliga medel använts bör detta arbete sättas i gång snarast; människohandel är ett mycket allvarligt brott och det är angeläget att lagtexten ges en ändamålsenlig utformning utan att avkall görs på det krav på tydliga bestämmelser som bör ställas i ett rättssamhälle."

Det har nu gått mer än ett år sedan riksdagens beslut och fortfarande inget besked från regeringen.

När avser justitieministern att redovisa vad utredningen kommit fram till och lägga fram ett förslag till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-17 Besvarad: 2005-08-26 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-26)