översynen av sjöfartens avgifter

Skriftlig fråga 2003/04:839 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 1 mars

Fråga 2003/04:839

av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Ulrica Messing om översynen av sjöfartens avgifter

Godstransportdelegationen tillsattes av regeringen 2002 för att öka samverkan mellan aktörerna på godstransportmarknaden och förtydliga statens roll i godstransportsystemet. I april 2003 gavs delegationen i ett tilläggsdirektiv i uppdrag att analysera prissättningen på utnyttjande av infrastrukturen i syfte att uppnå konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Som skäl för tilläggsuppdraget anförde regeringen att denna analys av infrastrukturavgifter ligger nära Godstransportdelegationens tidigare uppdrag och att det är naturligt att frågorna hanteras i ett sammanhang. Utredningen ska beakta det arbete som bedrivs i parallella utredningar och uppdrag, liksom utvecklingen på den europeiska arenan. För att ytterligare stärka förankringen har också en parlamentarisk referensgrupp knutits till de delar av kommitténs arbete som rör avgiftsfrågorna. Delegationen ska arbeta fram till den 30 juni 2004.

Mot bakgrund av värdet av en integrerad översyn av de olika transportslagens avgifter, har det väckt förvåning att regeringen den 19 februari 2004 beslutade att ge Sjöfartsverket i uppdrag att utveckla farledsavgifterna i linje med de förslag som presenterades i departementspromemorian Nya Farledsavgifter (DS 2003:41). I behandlingen av departementspromemorian ifrågasatte flera remissinstanser det lämpliga i att bryta ut vissa förändringar av avgiftssystemet och genomföra dessa på kort sikt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Sjöfartsverket i sitt uppdrag att utveckla farledsavgifterna inte på ett hindrande sätt förekommer Godstransportdelegationens översyn av infrastrukturavgifterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-02 Anmäld: 2004-03-02 Besvarad: 2004-03-10 Svar anmält: 2004-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-10)