Samordningsnummer för asylsökande inom hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2018/19:453 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

En pm om samordningsnummer som en identitetsbeteckning på en person som inte är, och aldrig har varit, folkbokförd i Sverige har 2016 tagits fram av Skatteverket i samråd med Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Statens skolverk. Socialstyrelsen anser att en säkrare identifiering av asylsökande är en angelägen och brådskande patientsäkerhetsfråga. Migrationsverket har ställt sig positivt till införande av samordningsnummer för asylsökande, men verket är oenigt med Skatteverket om vilken sekretess som bör gälla för vissa uppgifter om enskilds  personliga förhållanden. 

I betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) gjordes bedömningen att regeringen skyndsamt bör ta ställning till om förslag till lagstiftning om samordningsnummer bör tas fram utifrån befintliga underlag och att Migrationsverket ska rekvirera samordningsnummer för samtliga asylsökande, alternativt att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med uppdraget att se över frågan och då också överväga ytterligare möjligheter att tilldela samordningsnummer, utöver dem som finns i dag. SKL instämmer i detta.

Identifiering av en asylsökande som söker hälso- och sjukvård är en viktig patientsäkerhetsfråga.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När avser regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om samordningsnummer för asylsökande, alternativt när en utredning om frågan kan komma att tillsättas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-25 Överlämnad: 2019-03-26 Anmäld: 2019-03-27 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga