Schablonmässig produktivitetsberäkning

Skriftlig fråga 2006/07:1297 av Andersson, Ulla (v)

Andersson, Ulla (v)

den 1 juni

Fråga

2006/07:1297 Schablonmässig produktivitetsberäkning

av Ulla Andersson (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Den modell som används för att räkna fram ett arbetskostnadsindex baseras på löneutvecklingen för tjänstemän i den konkurrensutsatta tjänstesektorn korrigerad för ett genomsnitt av produktivitetsutvecklingen inom den privata tjänstesektorn. För omräkningen av löner är det index som använts 0,78 procent för 2008 (AKI på 2,88 procent minus produktivitetsavdrag: 2,10 procent). Avtalen på arbetsmarkanden har hittills legat på lite drygt 3 procent per år. Risken är att berättigade lönekrav från de fackliga organisationerna kommer att mötas med hot om uppsägningar från arbetsgivarsidan. Men det är alltså den låga uppräkningen av myndigheternas anslag som är problemet och inte de anställdas lönekrav.

Det bör vara rimligt att problematisera en schablonmässig produktivitetsberäkning som inte tar hänsyn till att statliga tjänster många gånger grundligt skiljer sig från arbeten i privat tjänstesektor. Myndighetsutövning kan och bör inte ”effektiviseras” längs samma linjer som exempelvis telefonförsäljning.

Ytterligare nedskärningar riskerar att kraftigt försämra servicen till medborgarna i några av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Det kommer utan tvekan att undergräva allmänhetens förtroende för den offentliga servicen, tilltron till välfärdssamhället och demokratin.

Utifrån ovanstående vill jag fråga finansministern följande:

Konsekvenserna av den framräkningsmodell som används är nu tydliga – avser finansministern därför att se över eller byta modell för att kompensera myndigheterna i höst?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-01 Anmäld: 2007-06-01 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)