Skattefusket i taxinäringen

Skriftlig fråga 2018/19:753 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatteverket presenterade den 12 februari fokusområden för myndighetens arbete under 2019. Taxinäringen var inte en av de identifierade branscherna. Detta trots att näringen länge präglats av utbrett skattefusk. I januari presenterade Svenska Taxiförbundet en undersökning som visar att skattefusket antar nya former, samtidigt har Skatteverket vid upprepande tillfällen signalerat att frågan inte är prioriterad. Myndighetens ovilja att granska och angripa brottsligheten riskerar att leda till en normalisering av skattefusk samt till att fler oseriösa aktörer tar efter beteendet. 

Ungefär 60 procent av en taxiverksamhets kostnader består av skatter och lagstadgade avgifter. Seriösa taxiföretagare har därför ett begränsat utrymme att anpassa priset för att hantera osund konkurrens. En osund konkurrenssituation och skattefusk har gjort att flera taxiföretag i Stockholm känner frustration och handfallenhet över situationen. 

Taxiverksamheter som bidrar till det gemensamma och agerar enlig lagen ska kunna verka under goda villkor i Sverige. Att seriösa aktörer trängs ut från marknaden är en varningssignal som regeringen bör ta på allvar.

Skatteutskottet påpekar i betänkande 2018/19:SkU1 vikten av att Skatteverket måste vidareutveckla sitt arbete med att bekämpa skattefusk. Om myndigheten fortsätter att inte prioritera frågan om fusk och bedrägligt beteende riskerar den allmänna välfärden bli lidande.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser regeringen att ge Skatteverket i uppdrag att fokusera på hur skattefusket i taxinäringen ska kunna stävjas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-12 Anmäld: 2019-06-13 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19
Svar på skriftlig fråga