Skydd i folkbokföringen

Skriftlig fråga 2011/12:747 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 6 september

Fråga

2011/12:747 Skydd i folkbokföringen

av Hans Hoff (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Jag har i motion 2011/12:Sk202 påtalat exempel som visar på att skyddade uppgifter lämnats ut och att därför ytterligare åtgärder måste vidtas för att garantera skyddade personers säkerhet.

I sitt svar på min motion har skatteutskottet refererat till att justitieutskottet i betänkandet 2011/12:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer behandlat bland annat frågor om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och har där bland annat redovisat det arbete som pågår för att skydda personer som utsätts för hot eller förföljelse.

När det gäller folkbokföringsuppgifterna och skyddet för dessa menar skatteutskottet att Folkbokföringsutredningen har undersökt förutsättningarna för en författningsreglering av förfarandet med sekretessmarkering och sett över hanteringen av sekretessmarkerade uppgifter i folkbokföringsdatabasen vid överföringen till andra myndigheter. Utredningen har bland annat föreslagit att Skatteverket efter ansökan ska registrera en personuppgift om att en enskild eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men, det vill säga har ett skyddsbehov, och att ett avslag på en sådan begäran ska kunna överklagas av den enskilde. Folkbokföringsutredningens förslag bereds enligt skatteutskottets majoritet inom Regeringskansliet.

Folkbokföringsutredningen lade fram sitt slutbetänkande i september 2009. Jag har motionerat i flera år om problemet, som har stor betydelse för många utsatta som säkert med mig undrar:

När avser statsrådet att komma med förslag i ärendet?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-09-06 Inlämnad: 2012-09-06 Svar anmält: 2012-09-20 Besvarad: 2012-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-20)