Status efter avslutat deltagande i etableringsuppdraget

Skriftlig fråga 2019/20:394 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

I en rapport från riksdagens utredningstjänst framkommer att endast 6 procent av dem som lämnar etableringsuppdraget får ett arbete utan subvention.

RUT skriver:

I rapporten redovisas för antal personer som lämnade etableringsuppdraget under 2017 och personernas status 90 dagar efter avslutat deltagande. Med status avses om personen exempelvis är arbetslös, deltar i arbetsmarknadspolitiskt program eller studerar.

Samma målgrupp har undersökts avseende hur många av dessa som månaden efter 90 dagar är i ett hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd. Eftersom ekonomiskt bistånd alltid beräknas utifrån hushållets behov kan uppföljning inte göras för den enskilde deltagaren (ett hushåll kan bestå av en eller flera personer). Observera även att redovisningen endast avser denna månad, dvs. underlaget ger inte information om hur femte månaden och så vidare, ser ut. Av den redovisade statistiken framgår inte hur stor del av försörjningen som består av bistånd. Det framgår heller inte huruvida aktuella personer har haft ekonomiskt bistånd även under etableringstiden. 

Antal som lämnat etableringen 2017 och status efter 90 dagar

I tabell 1 redovisas för de personer som lämnade etableringen 2017 och deras status 90 dagar efter avslutat etableringstid. Av de 26 158 personer som lämnade etableringen 2017 var 12 531 eller 48 procent inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program. Näst flest personer, 4 376 stycken eller 17 procent, var i nystartsjobb.

 

Tabell 1: Antal som har som lämnat etableringsuppdraget under 2017 totalt samt uppdelat på status 90 dagar efter avslutad etablering, redovisat per kön samt totalt

 

Status efter 90 dagar

Kvinnor

Män

Samtliga

Arbetsmarknads-politiskt program

5 227

7 304

12 531

Nystartsjobb

689

3 687

4 376

Övrigt

1 859

1 045

2 904

Arbete med stöd (exkl. nystartsjobb)

821

1 258

2 079

Arbete utan stöd

318

1 257

1 575

Öppet arbetslös

513

909

1 422

Studier

581

690

1 271

Total

10 008

16 150

26 158

Anm. I tabellen ingår folkbokförda personer 31/12 2017 som har uppgift om datum då man lämnade etableringen

1 575 personer av 26 158 hade ett arbete utan stöd 90 dagar efter lämnande av etableringsuppdraget.

Jag vill därför ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att öka andelen som kommer ut i arbete utan subventionerad anställning efter avslutat deltagande i etableringsuppdraget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga