Stöd till enskilda flygplatser

Skriftlig fråga 2018/19:565 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Inrikesflyget fyller en viktig roll i transportsystemet genom att tillgodose behovet av långväga resor, såväl inrikes som utrikes. I många delar av landet gör flyget det möjligt att bo, leva och driva företag. Särskilt viktiga är även de icke-statliga flygplatser som finns runt om i landet. Även regeringen har tidigare betonat deras nytta i den flygstrategi som antogs 2017.

År 2018 infördes en flygskatt i Sverige. I samband med behandlingen av budgetpropositionen 2018 beslutade riksdagen på regeringens förslag att tillföra ytterligare medel för icke-statliga flygplatser i Norrland som kompensation för flygskatten. Totalt handlade det om 84,4 miljoner kronor för 2018. I vårändringsbudgeten fattades beslut om att anslaget kvarstår, vilket är bra. 

Beslutet togs initialt för att säkerställa att flygskatten inte skulle leda till ökade och svårhanterliga driftsunderskott vid de regionala flygplatserna i Norrland. Nästan ett år senare har fortfarande inte några medel utbetalats till flygplatserna, och trots uppmärksamhet i medierna har inget hänt. 

Med anledning av ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilken är orsaken till att ersättningen hitintills inte har utbetalats i enlighet med riksdagens beslut, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att möjliggöra för dessa flygplatser att ta del av ersättningen framgent?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga