Tillgång till geodata för att förebygga och bekämpa skogsbränder

Skriftlig fråga 2018/19:710 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) redovisas (bland annat i kap. 17.3) vikten av tillgång till och delning av geodata mellan de aktörer som hanterar skogsbränder.

Brandskyddsföreningen har i sitt remissvar avseende betänkandet framfört att våra erfarenheter från sommarens bränder är att geodata är av oerhört stor vikt i kartläggning av bland annat markägarförhållanden, brandens utbredning och brandspridningsprognoser. Skogsnäringen, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen har värdefull förmåga att ta fram och dela sådan data. Delningen av underlagen har däremot inte kunnat genomföras problemfritt, detta med anledning av kostnadsmässiga, upphovsrättsrelaterade och andra legala aspekter samt i den form som underlagen delas. Det skapar friktion i delningen av geodata mellan främst privata och offentliga aktörer vilket medför ett ineffektivt arbete för de påverkade. Brandskyddsföreningen ser gärna att en modell eller system för delning av underlag, inklusive geo/kartdata, som underlättar arbetet för samtliga aktörer, togs fram.

Frågan om tillgång till öppna geodata i Sverige har behandlats av regering och riksdag ända sedan PSI-direktivet antogs 2003.  Ett stort antal statliga utredningar har sedan dess utrett frågan, och i ett antal motioner har företrädare för olika partier fört fram förslag om en nationell reform. Vid den senaste behandlingen i riksdagen framhölls att utskottet som utgångspunkt ser positivt på åtgärder som syftar till att möjliggöra såväl ökad användning av digital teknik som förbättrad tillgång till kostnadsfria geodata utan begränsande användningsvillkor. Vi står nu inför ytterligare en säsong med stora risker för skogsbränder. Regeringen har den 2 maj beslutat om ytterligare en utredning som avser frågan om öppna geodata, trots att ett stort antal utredningsrapporter redan redovisats, bland annat det senaste året.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de brister som Brandskyddsföreningen har synliggjort i sitt remissvar inte ska begränsa  möjligheterna i sommar att effektivt ta del av geodata för att bekämpa skogsbränder i alla delar av landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-04 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12
Svar på skriftlig fråga