Tjänstemannaansvar

Skriftlig fråga 2019/20:6 av Ida Drougge (M)

Ida Drougge (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 18 april 2018 uppmanade en enig riksdag regeringen att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstefel (betänkande 2017/18:KU37).

Riksdagen anser att ett utvidgat och tydligare straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Betydelsen av objektivitet och likabehandling skulle även den inskärpas ytterligare. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Ett lagförslag likt det här kräver givetvis en noggrann analys av både rättsläget i dag och vilka lagändringar som kan och bör genomföras för att utvidga det straffbara området för tjänstefel. Riksdagen uttryckte också att frågan om det är lämpligt att upprätthålla kopplingen till myndighetsutövning mot enskild är viktigast att analysera.

När den här frågan skrivs har det dock gått 511 dagar sedan riksdagen fattade sitt beslut. Även exkluderat de 131 dagar då Sverige styrdes av en övergångsregering har mer än ett år passerat. 380 dagar har det, för att vara exakt, gått sedan regeringen uppmanades att agera. 

Under den här tiden har varken statsrådet eller regeringen som sådan återkommit med hur arbetet går, eller ens med hur man tänker lägga upp arbetet. Trots ett flertal frågor från riksdagsledamöter om vad som sker samt när regeringen ämnar återkomma ges ingen mer information än att ärendet bereds på Regeringskansliet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad har ministern gjort och åstadkommit med anledning av riksdagens tillkännagivande om tjänstemannaansvar under ovannämnda 380 dagar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-12 Överlämnad: 2019-09-13 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga