Trygghet och studiero för elever

Skriftlig fråga 2018/19:559 av Johan Pehrson (L)

Johan Pehrson (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Många av landets kommunala och fristående skolhuvudmän saknar förmåga att agera gällande disciplinära åtgärder såsom tillfällig och permanent omplacering av elev. Nuvarande lagstiftning tar inte tillräcklig höjd för mindre kommuners eller fristående skolors möjligheter att omplacera elever som utgör ett allvarligt hot mot andra elever eller lärare. Flera av landets 290 kommuner har endast en skolenhet att hantera. Dagens lagstiftning hänvisar till omplacering inom den egna organisationen, vilket innebär att omplaceringen varken kan ske över kommungränsen eller till annan huvudman inom kommunen.

Trots påvisad fara för personal och andra elever tvingas en kommun att erbjuda plats i samma organisation, skola och kanske klass, till en tidigare avstängd elev.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

 

Är ministern beredd att snarast initiera en översyn av rådande lagstiftning så att samtliga huvudmän kan säkerställa trygghet och studiero för elever och personal utifrån skollagen, oavsett organisationens storlek?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga