Tyngre lastbilar

Skriftlig fråga 2017/18:1162 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Sverige är ett exportberoende land och det är framför allt industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter, som exporteras. För att bevara och utveckla vår export och konkurrenskraft behövs välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem. Det kanske mest miljövänliga alternativet är att transportera på järnväg, men järnvägsnätets infrastruktur är i dag ansträngd och flera sträckor kan klassas som överbelastade.

Trafikverkets analys är att efterfrågan på godstransporter kommer att öka rejält för att år 2030 uppgå till ca 149 miljarder tonkilometer, varav vägtransporterna står för ca 42 procent (Trafikverket, 2014). Samtidigt kan inte andra transportslag såsom järnväg och sjöfart ta över alla godstransporter på väg utan det måste till en effektivisering av varje transportslag för sig och tillsammans.

Ett bra alternativ för att möta det ökade transportbehovet är tyngre och längre lastbilar. Regeringen har utrett detta, och i remissförslaget till ny trafikförordning fanns ett förslag om att höja bruttovikten för treaxlig bil till 28 ton på BK1. 28 ton på treaxlig bil kommer att medföra många fördelar, bland annat bättre viktfördelning mellan bil och släp. I det nu framlagda förslaget SF2018:102 har 28 ton på BK1 däremot tagits bort även om många remissvar beskrivit införandet som önskvärt. Finns det någon anledning till strykningen eller är det kanske ett misstag? Frågorna är många och jag hoppas att infrastrukturministern kan besvara funderingarna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder så att 28 ton på treaxlig bil kommer in i den framtida trafikförordningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-09 Överlämnad: 2018-04-10 Anmäld: 2018-04-11 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga