Vattenkraftens betydelse och förutsättningar

Skriftlig fråga 2019/20:518 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Alla prognoser visar på ökade behov av el. Det innebär också att behovet av förnybar el ökar. Det är tydligt att det som byggs ut på marknadsmässiga villkor till största delen är vindkraft. Vindkraften har fantastisk potential, men trots att tillgängligheten blir högre och högre uppstår trots allt tillfällen då det blåser mindre. Då är vattenkraften och dess reglering avgörande.

Sverige har i dag en mycket klimatsmart elproduktion och unika möjligheter att kunna balansera en alltmer variabel elproduktion. Stora delar av Europa ser också Norden som sitt gröna batteri. Här har vattenkraften en stark ställning och står för stora andelar av elproduktionen. Detta slås fast i såväl energiöverenskommelsen som den av riksdagen antagna propositionen Vattenmiljö och vattenkraft (2017/18:243).

I praktiken möter dock branschföreträdare återkommande exempel på att lokala myndigheter och sektorsmyndigheter tycks ha svårt att leva upp till intentionerna om balans mellan miljö- och vattenkraftsintressena i prövningar. Mark- och miljööverdomstolen i Vänersborg har exempelvis öppet kritiserat en enskild länsstyrelse för bristande opartiskhet och konstaterar allmänt att processföringen skiljer sig mellan länsstyrelserna.

Regeringen står i begrepp att fatta beslut om en ny nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP). Något som ska ske efter diskussioner med genomförandegruppen för energiöverenskommelsen. Utan tydligare styrning och vägledning av myndigheterna i enlighet med de politiska intentionerna riskerar dock vattenkraftens bidrag till produktionsmängd, men också effekt- och reglerförmåga, att kringskäras oavsett vad den nationella planen anger. Det i ett läge där energisystemet inte har råd att tappa fler terawattimmar förnybar elproduktion. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Hur avser ministern att styra länsstyrelser och sektorsmyndigheter så att de arbetar i enlighet med lagstiftningens och uppdragens intentioner, och hur avser ministern att följa upp detsamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Sista svarsdatum: 2019-12-11 Svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga