1993/94:252

Skrivelse 1993/94:252

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1993/94:252

Insatser på miljöområdet till Central- och Östeuropa

Skr. 1993/94:252

Regeringen
överlämnar denna skrivelse tiU riksdagen. Stockhohn den 19 maj 1994

Cari
Bildt

Olof
Johansson

(MUjö-
och naturresursdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I
skrivelsen ger regeringen en redovisning av det stetUga finansieUa stöd och
övrigt bistånd på mUjöområdet som lämnate tiiU ländema i Central-och Östeuropa
budgetåren 1990/91-1993/94 (prop. 1989/90:100 bU. 5, bet. 1989/90:UU15, rskr.
1989/90:223, prop. 1990/91:100 bU. 5, bet. 1990/91:UU15, rskr. 1990/91:242, prop.
1991/92:100 bU. 4, bet. 1991/92:UU16, rskr. 1991/92:233, prop. 1992/93:99, bet.
l992/93:JoUll, rskr. 1992/93:138,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-06-03 Bordläggning: 1994-06-03 Hänvisning: 1994-06-06 Motionstid slutar: 1994-10-10