Det kyrkliga kulturarvet

Skrivelse 2018/19:122

Regeringens skrivelse 2018/19:122

Det kyrkliga kulturarvet

Regeringens skrivelse 2018/19:122

Det kyrkliga kulturarvet

Skr.

2018/19:122

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2019

Stefan Löfven

Amanda Lind (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950) finns bestämmelser om skydd för de kyrkliga kulturminnena: kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. I anslutning till
stat–kyrka-reformen
som genomfördes den 1 januari 2000 och som innebar att relationerna mellan staten och Svenska kyrkan ändrades, gavs Svenska kyrkan rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-21 Bordlagd: 2019-05-27 Hänvisad: 2019-05-28 Motionstid slutar: 2019-06-11