Regeringens skrivelse 2018/19:84

ILO:s rekommendation om sysselsättning och Skr.
anständigt arbete för fred och motståndskraft 2018/19:84

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 mars 2019

Stefan Löfven

Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Genom skrivelsen informeras riksdagen om Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation nr 205 om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.

1

1 Ärendet och dess beredning Skr. 2018/19:84
 

Vid den Internationella arbetskonferensens 106:e möte, som ägde rum i Genève mellan den 5 och 16 juni 2017, antogs den 16 juni rekommendation nr 205 om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft. Rekommendationen är en revidering och uppdatering av tidigare rekommendation (nr 71) från 1944 om reglering av sysselsättning vid övergången från krig till fred. Rekommendationen antogs med 378 röster för, 5 emot, och 8 nedlagda röster. Av de svenska ombuden röstade regerings-, arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter för rekommendationen.

Rekommendationen har enligt bestämmelserna i ILO-konventionen nr 144 om samråd på trepartsbasis för att främja ILO:s normer remitterats till svenska ILO-kommittén, som i sin tur inhämtat remissyttranden. ILO- kommitténs yttrande och en remissammanställning finns tillgängliga i Arbetsmarknadsdepartementet A2017/01619/EUI. Rekommendationen på svenska och engelska återges i bilagan.

2ILO och Sveriges förhållande till ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO:s mandat regleras i huvudsak i dess grunddokument – stadgan från 1919 och den s.k. Philadelphiadeklarationen från 1944.

Genom sin anslutning till Nationernas förbund 1920 inträdde Sverige som medlem av ILO. Organisationen har för närvarande 187 medlemsländer. Den leds av en verkställande styrelse som sammanträder tre gånger per år och är trepartiskt sammansatt med företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Ledamöterna väljs för en treårig mandatperiod.

ILO:s beslutande församling, Internationella arbetskonferensen, sammanträder i regel en gång per år. Som ett resultat av de diskussioner som förs under Internationella arbetskonferensen kan konferensen med stöd av ILO:s stadga anta konventioner eller rekommendationer. Internationella arbetskonferensen kan också anta resolutioner och deklarationer.

En konvention är avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar och blir därmed juridiskt bindande. En rekommendation kan tjäna som vägledning i samband med nationell lagstiftning, men saknar den juridiskt bindande karaktär som en ratificerad konvention har. Inte heller resolutioner eller deklarationer är juridiskt bindande.

Inom arton månader efter arbetskonferensens session är medlemsstaterna enligt artikel 19 i ILO:s stadga skyldiga att för landets lagstiftande församling lägga fram antagna konventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder. Enligt stadgan innebär denna skyldighet i de fall det gäller en konvention ett

ställningstagande i fråga om ratifikation.

3

Skr. 2018/19:84 ILO har antagit 189 konventioner och 205 rekommendationer, men ungefär hälften av konventionerna gäller inte längre. 8 konventioner har identifierats som s.k. kärnkonventioner och berör grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet såsom föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar, diskriminering i arbetslivet och avskaffande av barnarbete och tvångsarbete. Sverige har ratificerat 93 konventioner av vilka 66 stycken är i kraft, däribland de 8 kärnkonventionerna.

3Rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

  3.1 Varför uppdateras den tidigare  
    rekommendationen?  
  ILO:s uppdrag är att främja social rättvisa genom att förbättra förhållanden
  för människor i arbetslivet utifrån insikten om att social rättvisa är
  avgörande för universell och varaktig fred. ILO spelar en central roll för
  främjandet av mänskliga rättigheter och för sociala och ekonomiska
  rättigheter i arbetslivet, genom sin normbildning på området och sin
  trepartsstruktur.  
  I samband med andra världskrigets slut antog ILO 1944
  rekommendation nr 71 angående reglering av sysselsättning vid
  övergången från krig till fred, det första normativa instrument som lyfte
  betydelsen av social rättvisa för en varaktig övergång från krig till fred.
  Situationen har förändrats sedan rekommendationen antogs med många
  både interna och internationella konflikter och ett ökat antal katastrofer
  orsakade av till exempel klimatförändringar och miljöförstöring.
  Antalet människor som påverkas av våldsamma konflikter har ökat
  dramatiskt de senaste decennierna. Omkring 1,5 miljarder människor lever
  i konfliktdrabbade och sviktande stater och ytterligare 200 miljoner
  människor påverkas av långsamma eller plötsliga katastrofer. Samtidigt
  uppgick antalet flyktingar i världen till 65 miljoner 2016, vilket är det
  högsta antalet sedan andra världskriget. Fattiga länder tar emot drygt 80
  procent av antalet flyktingar i världen. Vidare beräknas antalet migranter
  i världen konstant ligga kring cirka 3 procent av befolkningen. Majoriteten
  av migrationen sker inom och mellan utvecklingsländer. De migranter som
  av sociala eller ekonomiska skäl har valt att lämna sina hemländer hamnar
  ofta i andra låg- och medelinkomstländer som illegal arbetskraft
  (Employment and decent work for peace and resilience, Report V 1 2016
  ILO, skr. 2016/17:60, skr. 2017/18:146).  
  Mot den bakgrunden gjorde ILO bedömningen att det fanns behov av att
  uppdatera rekommendation nr 71. Avsikten med revideringen är att utöka
  tillämpningsområdet av rekommendationen och ge en uppdaterad
  vägledning om betydelsen av sysselsättning och anständigt arbete för
  förebyggande, återhämtning, fred och motståndskraft i samband med
4 krissituationer som uppstår till följd av konflikter och katastrofer.

Rekommendationen avser även att vidga tidigare fokus från uppbyggnad Skr. 2018/19:84 till att nu även inkludera förebyggande arbete för att öka länders beredskap

och motståndskraft om de drabbas av konflikter och kriser.

3.2Rekommendationens huvudsakliga innehåll

Rekommendationen består av en ingress, 14 avsnitt och en bilaga med referenser.

I ingressen framhålls ett antal principer och ställningstaganden som ligger till grund för rekommendationen. Av dessa framgår bland annat att sysselsättning och anständigt arbete är viktigt för att främja fred, förebygga krissituationer och för att återhämta och bygga upp samhällen. I ingressen slås även fast att respekten för alla mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, inklusive respekten för grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och för internationella arbetsregler, måste säkerställas. Vidare konstateras att kriser påverkar kvinnor och män olika. Betydelsen av jämställdhet för att främja fred och skapa förutsättningar för återhämtning och att bygga upp motståndskraft, lyfts också fram. Medlemsstaterna uppmanas vidare att utveckla och stärka sociala skyddsåtgärder för att förebygga kriser och utveckla resiliens (motståndskraft, återhämtnings- och anpassningsförmåga). Enligt rekommendationen kan social dialog vara viktig för att utveckla åtgärder för att hantera krissituationer som uppstår till följd av konflikter och katastrofer. Vikten av att skapa eller återskapa förutsättningar för hållbara företag, särskilt för små och medelstora företag, betonas också.

Rekommendationens materiella innehåll kan delas upp i fyra huvuddelar: syfte och tillämpningsområde, vägledande principer, strategiska förhållningssätt och förhållningssätt inom särskilda områden.

3.2.1Syfte och tillämpningsområde

I avsnitt I anges att syftet med rekommendationen är att ge medlemsstaterna vägledning om hur de kan skapa sysselsättning och anständigt arbete för förebyggande, återhämtning, fred och motståndskraft i samband med krissituationer som uppstår till följd av konflikter och katastrofer. I avsnittet finns definitioner av orden katastrof, motståndskraft och krishantering. Rekommendationen är avsedd att gälla för arbetstagare, arbetssökande och arbetsgivare i alla sektorer i ekonomin som påverkas av krissituationer.

3.2.2Vägledande principer

Av rekommendationen framgår 14 vägledande principer som medlemsstaterna bör ta hänsyn till när de vidtar åtgärder för sysselsättning och anständigt arbete i förebyggande syfte och på grund av krissituationer som uppstår till följd av konflikter och katastrofer. Exempelvis bör det beaktas att främjandet av full, produktiv, fritt vald sysselsättning och anständigt arbete är avgörande för arbetet med att främja fred, förebygga

5

Skr. 2018/19:84 kriser, skapa förutsättningar för återhämtning och bygga upp motståndskraft.

Vidare framhålls behovet av att respektera, främja och förverkliga grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, andra mänskliga rättigheter och andra internationella arbetsregler, och av att beakta eventuella andra tillämpliga internationella instrument och dokument. Bland principerna anges även respekt, främjande och förverkligande av lika möjligheter och lika behandling för kvinnor och män, och av att bekämpa diskriminering. Vikten av social dialog och god samhällsstyrning lyfts också fram.

3.2.3Strategiska förhållningssätt

I avsnitt III om strategiska förhållningssätt uppmanas medlemsstaterna att anta ett brett förhållningssätt för att stegvis genomföra sammanhängande och heltäckande strategier för att främja fred, förebygga kriser, skapa förutsättningar för återhämtning och bygga upp motståndskraft. Det handlar bland annat om att

stabilisera försörjningsmöjligheter och inkomster genom omedelbara sociala skydds- och sysselsättningsåtgärder

främja hållbar sysselsättning och anständigt arbete, socialt skydd och social inkludering, hållbar utveckling, skapande av hållbara företag (särskilt små och medelstora företag), övergången från den informella till den formella ekonomin, en rättvis omställning till en miljömässigt hållbar ekonomi och tillgången till offentliga tjänster

säkerställa samråd och uppmuntra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer att aktivt delta i planerings-, genomförande- och övervakningsåtgärder för återhämtning och motståndskraft, och ta hänsyn till synpunkter från berörda organisationer i det civila samhället i den utsträckning de förekommer

tillämpa ett jämställdhetsperspektiv vid all planering av krisförebyggande insatser och krishantering, samt vid alla instanser som rör genomförande, övervakning och utvärdering

främja en social dialog och kollektiva förhandlingar

bygga upp eller återbygga arbetsmarknadsinstitutioner, inklusive arbetsförmedlingar, för stabilisering och återhämtning.

I avsnittet ges också vägledning för vad krishantering omedelbart efter en konflikt eller katastrof i förekommande fall bör omfatta, bl.a. en samordnad och fullständig behovsbedömning med ett tydligt jämställdhetsperspektiv och en snabb krishantering för att tillgodose grundläggande behov och tillhandahålla service, inklusive socialt skydd, försörjningsstöd m.m.

3.2.4Förhållningssätt inom särskilda sakområden

I rekommendationen anges vad medlemsstaterna, i linje med angivna principer och förhållningssätt, bör göra inom följande sakområden:

6

• sysselsättnings- och inkomstmöjligheter (avsnitt IV) Skr. 2018/19:84

rättigheter, jämlikhet och icke-diskriminering (avsnitt V)

utbildning, yrkesutbildning och vägledning (avsnitt VI)

socialt skydd (avsnitt VII)

arbetsrätt, arbetsmarknadsmyndigheter och arbetsmarknadsinformation (avsnitt VIII)

social dialog och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas roll (avsnitt IX)

migranter som påverkas av krissituationer (avsnitt X)

flyktingar och återvändande (avsnitt XI)

förebyggande, begränsning och beredskap (avsnitt XII)

internationellt samarbete (avsnitt XIII).

3.3Regeringens överväganden

Regeringens bedömning: Rekommendation nr 205 om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft leder inte till några åtgärder.

ILO-kommittén: Rekommendation nr 205 om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft har remitterats till ILO- kommittén, som i sin tur inhämtat yttranden från Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen, Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Stockholms län, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Sida, Skolverket, Socialstyrelsen, Företagarna, Landsorganisationen i Sverige, Svenskt Näringsliv, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting och Tjänstemännens Centralorganisation. ILO- kommittén anser att rekommendationen inte bör leda till några författningsändringar i Sverige.

Remissinstanserna: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Akademikers Centralorganisation har avstått från att yttra sig. Företagarna har avstått från att svara.

Länsstyrelsen i Stockholms län, Skolverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten har inga synpunkter på remissen. Folke Bernadotteakademin och Sida anser att rekommendationen ligger utanför deras expertområden och har därför inga synpunkter att lämna.

Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen och Migrationsverket gör bedömningen att rekommendationen inte leder till några särskilda åtgärder för deras verksamhetsområden.

Försäkringskassan konstaterar att rekommendationen inbegriper bestämmelser om social trygghet. I 117 kap. socialförsäkringsbalken finns särskilda bestämmelser om socialförsäkringen under krig och krigsfara, som även kan tillämpas i händelse av att Sverige skulle hamna i krig eller

7

Skr. 2018/19:84 krigsfara. Försäkringskassan gör bedömningen att rekommendationen
  varken påverkar dessa eller andra bestämmelser i socialförsäkringsbalken.
  Svenskt Näringsliv kan inte se att rekommendationen skulle leda till
  några författningsändringar eller andra åtgärder för Sveriges del, men
  framhåller att rekommendationen berör flera områden som faller utanför
  Svenskt Näringslivs verksamhetsområde. Slutligen påpekar Svenskt
  Näringsliv att det saknas en definition av vilka som omfattas av begreppen
  migranter, migrerande arbetstagare och flyktingar i kapitel X och XI.
  LO och TCO ser positivt på utformningen av rekommendationen, och
  kan inte se några problem eller hinder för Sverige i förhållande till
  rekommendationen. Den är emellertid relativt komplex och omfattar
  många olika områden på arbetsmarknaden. LO och TCO anser därför att
  det bör göras en analys i nära dialog med arbetsmarknadens parter för att
  se om några åtgärder bör övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt.
  Särskild vikt bör då läggas vid en jämställdhetsanalys. Vid behov bör
  analysen leda till att en handlingsplan tas fram för att underlätta Sveriges
  arbete med anledning av rekommendationen.      
  Försvarsmakten har uppgett i huvudsak följande. Rekommendationen
  berör i första hand Försvarsmakten via dess samverkan med aktörer inom
  totalförsvaret. Åtgärder som kan komma att följa av rekommendationen
  kan komma att beröra Försvarsmaktens planläggning, resursavvägning,
  ansvarsfördelningsaspekter samt eventuell begäran kopplat till
  samverkansrutiner inom ramen för samverkan mellan bl.a. militärregioner
  och länsstyrelser. Sakområden som berörs i rekommendationen är
  områden som Försvarsmakten redan i dag omhändertar inom etablerade
  arbetsprocesser och rutiner med uppgift att möta krav i fråga om
  samverkan, diskrimineringslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, uppgift
  från regeringen när det gäller jämställdhetsintegrering av myndigheten
  samt inom Försvarsmaktens arbete för att leva upp till regeringens
  handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Övriga statliga
  myndigheter kommer att behöva uppdatera tidigare behovsanalyser med
  hänsyn till rekommendationen i ett första led, innan eventuellt
  efterföljande behov av stöd eller bistånd kommer att kunna ställas till
  Försvarsmakten. Delaktighet och nära samarbete mellan
  arbetsmarknadens parter är redan reglerat för Försvarsmaktens och
  totalförsvarsaktörernas del. I förhållande till de aspekter som tas upp i
  rekommendationen som berör arbetsmarknaden och sysselsättning
  kommer flertalet av rekommendationerna att hanteras i första led av
  arbetsmarknadens parter innan eventuellt ytterligare åtgärder tillkommer
  inom Försvarsmakten.          
  Skälen för regeringens bedömning: Regeringen välkomnar
  rekommendationen som kan ge betydelsefull vägledning i arbetet i
  konflikt- och krisdrabbade länder, för såväl medlemsstaterna som för ILO.
  Den bör även kunna utgöra ett viktigt instrument för andra FN-organ, som
  t.ex. FN:s flyktingorgan (UNHCR) och Internationella
  migrationsorganisationen (IOM).          
  Rekommendationen rör viktiga områden och ger ett nytt, uppdaterat,
  normativt ramverk, som fokuserar på hur sysselsättning kan bidra till
  resiliens och mildra krisers effekter på ekonomier och samhällen och som
  även lyfter behovet av att integrera flyktingar på arbetsmarknaden. Den
8 uppdaterar och vidgar tillämpningsområdet från postkonfliktsituationer till

att även omfatta naturkatastrofer, miljö- och klimatförändringar. Rekommendationen vidgar också tidigare fokus från uppbyggnad till att nu även inkludera förebyggande arbeten med att öka länders beredskap för och motståndskraft mot att drabbas av konflikt och kriser.

Behandlingen av rekommendationen vid Internationella arbetskonferensen visade att den har ett mycket brett trepartiskt stöd. Erfarenheten har visat att en trepartisk mekanism genom vilka regeringar, arbetsgivare och arbetstagare fastställer rättigheter och skyddsregler på arbetsmarknaden kan medverka till att minska intressekonflikter mellan parterna och på sikt bidra till stabilitet och demokratisk utveckling i världen. ILO har därför en viktig funktion att fylla, genom att agera utvecklingsaktör på egen hand eller i partnerskap med andra, och för att säkerställa att andra utvecklingsorgan uppfyller internationella standarder kopplade till arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor.

På global nivå har sysselsättnings- och arbetslivsfrågornas roll i kampen mot fattigdom stärkts genom FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Sysselsättning under anständiga förhållanden är en nyckelfaktor när en akut humanitär situation övergår till, eller överlappas av, ett återuppbyggnadsarbete.

LO och TCO föreslår att en analys bör göras, som om det bedöms nödvändigt, bör leda till att en handlingsplan tas fram för att underlätta Sveriges arbete med anledning av rekommendationen. Regeringens bedömning är att någon ytterligare analys inte behövs.

Regeringen arbetar aktivt för att främja ett mer hållbart arbetsliv och förbättrade förutsättningar för produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. I regeringen nya strategi för samarbetet med ILO (2017– 2020) framhålls att ILO:s roll som en ledande internationell organisation på sysselsättnings-, arbetsmarknads- och arbetslivsområdet ska befästas och synliggöras. I strategin anges t.ex. att Sverige ska stödja en bred diskussion om mänskliga rättigheter i arbetslivet och hur dessa samverkar med handel och utveckling.

En nyckelfråga för regeringen i arbetet med FN:s globala flyktingramverk är att återställa flyktingars självständighet genom en ökad tillgång till självförsörjning i värdländer. Regeringen verkar i det sammanhanget också för att bidra till värdsamhällens utveckling och stärka flyktingars självförsörjning genom jobbskapande, yrkesutbildning och tillgång till andra inkomstgenererade verksamheter.

Även i arbetet med FN:s globala migrationsramverk verkar regeringen för att skydda migranters mänskliga rättigheter och att underlätta en säker och reglerad rörlighet av migrantarbetare med anständiga villkor, framförallt migrantarbetande kvinnor (skr. 2017/18:146).

Konfliktförebyggande och resiliens har de senaste åren kommit att ta allt större plats i Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Klimatförändringar, vattenbrist och hot mot den globala hälsan bidrar till att förvärra konflikter och kriser och driver allt fler människor på flykt. Sveriges arbete inriktas mot förebyggande insatser och kapacitetsuppbyggnad, men även utbildningsinsatser. Insatser för fred och säkerhet är en viktig del av utvecklingssamarbetet (Handlingsplan Agenda 2030, Fi 2018:3). I detta arbete ingår också att synliggöra och stärka kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande som aktörer för fred och säkerhet (Sveriges

Skr. 2018/19:84

9

Skr. 2018/19:84 nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet (2016–2020).

I regeringens skrivelse Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (skr. 2016/17:60) anges inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Målet är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. I ramverket lyfts bl.a. sysselsättning och utbildning som grundläggande för att förebygga konflikter och att minska risken för återfall i konflikt.

I regeringens strategi för hållbar fred 2017–2022, anges att produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och utbildning är grundläggande för att förebygga konflikter och att minska risken för återfall i väpnad konflikt.

Regeringen har nyligen också antagit tre nya strategier för hållbar utveckling som täcker perioden 2018–2022. Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling utgår ifrån flera av de globala målen i Agenda 2030, inklusive målet att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. Frågan om stärkt ekonomisk egenmakt för kvinnor lyfts särskilt fram. Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling ska bidra till en förbättrad jämlik och jämställd hälsa, utbildning av god kvalitet genom hela livet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser syftar bl.a. till att bidra till minskad sårbarhet hos människor som lever i fattigdom, liksom till miljömässigt hållbara städer och samhällen, ökad tillgång till grundläggande samhällstjänster samt hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

De frågor som behandlas i rekommendationen ligger i linje med regeringens politik och insatser. Regeringen anser att rekommendationen inte bör leda till några författningsändringar eller andra åtgärder i Sverige. Regeringen bedömer vidare att rekommendationens bestämmelser inte påverkar systemen på den svenska arbetsmarknaden. Skrivelsen har inga budgetära konsekvenser, jämställdhetskonsekvenser och heller ingen påverkan på miljön.

10

Rekommendationen på svenska och engelska

Skr. 2018/19:84 Bilaga

R205 – Rekommendation (nr R205 - Employment and

205)om sysselsättning och Decent Work for Peace and anständigt arbete för fred och Resilience Recommendation,

motståndskraft, 2017   2017 (No. 205)  
Rekommendation om Recommendation concerning
sysselsättning och anständigt employment and decent work
arbete för fred och motståndskraft for peace and resilience

Antagen: Genève, Internationella Adoption: Geneva, 106th ILC

arbetskonferensensettsession (16 Jun 2017) - Status: hundrasjätte sammanträde (16 Up-to-date instrument.

juni 2017) – Status: Uppdaterat instrument.

Ingress             Preamble            
Internationella         The General Conference of the  
arbetsorganisationens allmänna International     Labour  
konferens,           Organization,          
som har sammankallats till Having   been convened at  
Genève av   styrelsen för Geneva by the Governing Body  
Internationella arbetsbyrån och of the International Labour  
samlats där den 5 juni 2017 till sitt Office, and having met in its  
etthundrasjätte möte,     106th Session on 5 June 2017,  
              and                
bekräftar   principen i Reaffirming the principle in  
Internationella         the Constitution of the  
arbetsorganisationens (ILO) International     Labour  
stadga om att en allmän och Organisation (ILO) that  
varaktig fred endast kan uppnås universal and lasting peace can  
om den grundas på social rättvisa, be established only if it is based  
              upon social justice, and      
påminner om Philadelphia- Recalling the Declaration of  
deklarationen, 1944, den allmänna Philadelphia (1944),   the  
förklaringen   om mänskliga Universal Declaration of Human  
rättigheter,   1948, ILO:s Rights (1948), the ILO  
deklaration om grundläggande Declaration on Fundamental  
principer och   rättigheter i Principles and Rights at Work  
arbetslivet och dess uppföljning, and its Follow-up (1998) and the  
1998, samt ILO:s deklaration om ILO Declaration on Social  
social rättvisa för en rättvis Justice for a Fair Globalization  
globalisering, 2008,     (2008), and            
beaktar behovet av att revidera Taking into account the need  
rekommendation (nr 71) om to revise the   Employment  
sysselsättning (vid övergången (Transition from War to Peace) 11
                             

Skr. 2018/19:84

12

från krig till fred), 1944, för att Recommendation, 1944 (No.
utöka dess tillämpningsområde 71), with a view to broadening
och ge uppdaterad vägledning om its scope and providing up-to-
betydelsen av sysselsättning och date guidance on the role of
anständigt   arbete   för employment and decent work in
förebyggande, återhämtning, fred prevention, recovery, peace and
och motståndskraft i samband resilience with respect to crisis
med krissituationer som uppstår situations arising from conflicts
till följd av konflikter och and disasters, and        
katastrofer,                            
beaktar konflikters och Considering the impact and
katastrofers   effekter och consequences of conflicts and
konsekvenser för fattigdom och disasters for   poverty   and
utveckling, mänskliga rättigheter development, human rights and
och värdighet, anständigt arbete dignity, decent   work   and
och hållbara företag,     sustainable enterprises, and  
är medveten om betydelsen av Recognizing the   importance
sysselsättning och anständigt of employment and decent work
arbete för att främja fred, for promoting peace, preventing
förebygga krissituationer som crisis situations arising from
uppstår till följd av konflikter och conflicts and disasters, enabling
katastrofer, skapa förutsättningar recovery and building resilience,
för återhämtning och bygga upp and                
motståndskraft,                          
är medveten om att de länder Recognizing that the countries
som tar emot flyktingar inte får receiving refugees may not be in
befinna sig i konflikt- och situations of conflicts   and
katastrofsituationer,       disasters, and            
betonar behovet av att Emphasizing   the need to
säkerställa respekten för alla ensure respect for all human
mänskliga rättigheter och rights and the rule of law,
rättsstatsprincipen, inklusive re- including   respect   for
spekten för grundläggande fundamental principles   and
principer och rättigheter i rights at work and for
arbetslivet och för internationella international labour standards,
arbetsregler, särskilt de rättigheter in particular those rights and
och principer som rör principles   relevant   to
sysselsättning och anständigt employment and decent work,
arbete,           and                
beaktar behovet av att inse att Considering the   need to
kriser påverkar kvinnor och män recognize that crises affect
olika och betydelsen av women and men differently, and
jämställdhet mellan kvinnor och the critical importance of gender
män samt kvinnors och flickors equality and the empowerment
egenmakt för att främja fred, of women and girls in promoting
förebygga kriser, skapa peace,   preventing crises,
förutsättningar för återhämtning enabling recovery and building
och bygga upp motståndskraft, resilience, and            
är medveten om vikten av att Recognizing the   importance
genom social dialog utveckla of developing     responses,
åtgärder för att hantera through social dialogue, to crisis
krissituationer som uppstår till situations arising from conflicts
följd av konflikter och katastrofer, and disasters,   in consultation
i samråd med de mest with the   most representative
representativa arbetsgivar- och employers’   and     workers’
arbetstagarorganisationerna och, i organizations     and, as
förekommande fall, med berörda appropriate, with relevant civil
organisationer i det civila society organizations, and  
samhället,                                
noterar vikten av att skapa eller Noting   the   importance of
återskapa förutsättningar för creating or restoring an enabling
hållbara företag, med beaktande environment for   sustainable
av den resolution och de slutsatser enterprises, taking into account
om främjande av hållbara företag the resolution and Conclusions
som       Internationella concerning the promotion of
arbetskonferensen antog vid sitt sustainable enterprises adopted
nittiosjätte möte (2007), särskilt by the International Labour
för små och medelstora företag, Conference at its 96th Session
för att främja sysselsättning, (2007), and in particular for
ekonomisk återhämtning och small and medium-sized enter-
utveckling,             prises, to stimulate employment
                  generation, economic recovery
                  and development, and    
bekräftar   behovet av att Affirming the need to develop
utveckla   och stärka sociala and strengthen measures of
skyddsåtgärder för att förebygga social protection, as a means of
kriser, skapa förutsättningar för preventing crises,   enabling
återhämtning och bygga upp mot- recovery and building resilience,
ståndskraft,           and                  
är medveten om betydelsen av Recognizing   the   role of
tillgängliga   och kvalitativa accessible   and quality public
offentliga tjänster för ekonomisk services in economic recovery,
återhämtning,     utveckling, development,   reconstruction
återuppbyggnad, förebyggande efforts,   prevention   and
och motståndskraft,       resilience, and            
betonar   behovet   av Stressing   the   need for
internationella samarbeten och international cooperation and
partnerskap mellan regionala och partnerships among regional and
internationella organisationer för international organizations to
att säkerställa gemensamma och ensure joint and coordinated
samordnade insatser,       efforts, and              
har beslutat att anta vissa Having   decided   upon the
förslag avseende sysselsättning adoption of certain proposals
och anständigt arbete för fred och with regard to employment and
motståndskraft, som är den femte decent work for peace and
punkten på mötets dagordning, resilience, which is the fifth item
och                 on the agenda of the session, and
har fastställt att dessa förslag Having determined that these
ska ha formen av en proposals shall take the form of
rekommendation,         a Recommendation,      
                  adopts this sixteenth day of
                  June of the year two thousand

Skr. 2018/19:84 Bilaga

13

Skr. 2018/19:84

14

antar denna dag, den 16 juni and seventeen the following
2017, följande rekommendation, Recommendation, which may
som kan kallas 2017 års be cited as the Employment and
rekommendation     om Decent Work for Peace and
sysselsättning och anständigt Resilience Recommendation,
arbete för fred och motståndskraft. 2017:          
I. Syfte och tillämpningsområde I. Objectives and scope  
1. Denna rekommendation ger 1. This   Recommendation
medlemsstaterna vägledning om provides guidance to Members
hur de kan skapa sysselsättning on the measures to be taken to
och anständigt arbete för generate employment and
förebyggande, återhämtning, fred decent work for the purposes of
och motståndskraft i samband prevention, recovery, peace and
med krissituationer som uppstår resilience with respect to crisis
till följd av konflikter och situations arising from conflicts
katastrofer.         and disasters.      
2. I denna rekommendation och 2. For the purposes of this
med utgångspunkt i internationellt Recommendation and based
överenskommen terminologi   upon internationally agreed
            terminology:      

a)avses med termen katastrof en (a) the term “disaster” means a

allvarlig störning av en serious disruption of the samfällighets eller ett samhälles functioning of a community or a funktion, oavsett omfattning, på society at any scale due to

grund av farliga händelser, som i hazardous events interacting
kombination med omständigheter with conditions of exposure,
som rör utsatthet, sårbarhet och vulnerability and capacity,
kapacitet, leder till en eller flera av leading to one or more of the
följande omständigheter: following: human, material,
mänskliga,   materiella, economic and environmental
ekonomiska och miljömässiga losses and impacts; and
förluster och konsekvenser,        
b) avses med termen (b) the term “resilience” means
motståndskraft förmågan hos ett the ability of a system,
system, en samfällighet eller ett community or society exposed
samhälle som utsätts för fara att to hazards to resist, absorb,
snabbt och effektivt stå emot, accommodate, adapt to, trans-
dämpa, anpassa sig till, ställa om form and recover from the
sig efter, förändras till följd av och effects of a hazard in a timely
återhämta sig från farans följd- and efficient manner, including
verkningar, bland annat genom att through the preservation and
bevara och återuppbygga viktiga restoration of its essential basic
grundläggande konstruktioner och structures and functions through
funktioner genom riskhantering. risk management.  
3. I denna rekommendation avses 3. For the purposes of this Skr. 2018/19:84
med termen krishantering alla Recommendation, the term Bilaga
åtgärder som vidtas avseende “crisis response” refers to all  
sysselsättning och anständigt measures on   employment and  
arbete med anledning av decent work taken in response to  
krissituationer som uppstår till crisis situations arising from  
följd av konflikter och katastrofer. conflicts and disasters.      
4. Denna rekommendation gäller 4. This       Recommendation  
alla   arbetstagare   och applies to all workers and  
arbetssökande,   samt alla jobseekers, and to all employers,  
arbetsgivare, i alla sektorer i in all sectors of the economy  
ekonomin som påverkas av kris- affected by   crisis situations  
situationer som uppstår till följd arising   from conflicts and  
av konflikter och katastrofer.   disasters.              
5. Alla hänvisningar som i denna 5. The   references in this  
rekommendation görs till grund- Recommendation     to  
läggande principer och rättigheter fundamental   principles and  
i arbetslivet, till arbetsmiljö och rights at work, to safety and  
till arbetsvillkor   gäller även health and to working conditions  
arbetstagare som arbetar med apply also to workers engaged in  
krishantering,       inklusive crisis response, including in the  
omedelbara   insatser.   Alla immediate   response. The  
hänvisningar som i denna references     in   this  
rekommendation   görs till Recommendation to human  
mänskliga rättigheter och till rights and to safety and health  
arbetsmiljö   gäller i lika apply equally to persons in  
utsträckning volontärer som deltar volunteer work participating in  
i krishanteringsarbetet.     crisis response.        
6. Bestämmelserna i denna 6. The   provisions of this  
rekommendation påverkar inte Recommendation are without  
medlemsstaternas rättigheter och prejudice to the rights and  
skyldigheter enligt internationell obligations of Members under  
rätt, särskilt inte   internationell international law, in particular  
humanitär rätt,   internationell international humanitarian law,  
flyktingrätt eller   internationell international refugee law and  
människorättslagstiftning.   international human rights law.  
II. Vägledande principer   II. Guiding principles    

7.När medlemsstaterna vidtar 7. In taking measures on åtgärder avseende sysselsättning employment and decent work in och anständigt arbete med response to crisis situations anledning av krissituationer som arising from conflicts and uppstår till följd av konflikter och disasters, and with a view to katastrofer, och i förebyggande prevention, Members should syfte, bör de ta hänsyn till take into account the following: följande:

a) Främjandet av full, produktiv, (a) the promotion of full,  
fritt vald sysselsättning och productive, freely chosen 15

Skr. 2018/19:84

16

anständigt arbete som är employment and decent work
avgörande för arbetet med att which are vital to promoting
främja fred, förebygga kriser, peace, preventing crises,
skapa förutsättningar för enabling recovery and building
återhämtning och bygga upp resilience;      
motståndskraft.              
b) Behovet av att respektera, (b) the need to respect, promote
främja och förverkliga and realize the fundamental
grundläggande principer och principles and rights at work,
rättigheter i arbetslivet, andra other human rights and other
mänskliga rättigheter och andra relevant international labour
internationella arbetsregler, och standards, and to take into
av att beakta eventuella andra account other international
tillämpliga   internationella instruments and documents, as
instrument och dokument.   appropriate and applicable;
c) Vikten av god samhällsstyrning (c) the importance of good
och av att bekämpa korruption och governance and combating
klient-elism.       corruption and clientelism;

d)Behovet av att följa nationella (d) the need to respect national lagar och regler samt av att laws and policies and use local

använda lokal kunskap, lokal knowledge, capacity and
kapacitet och lokala resurser. resources;            
e) Krisens art och dess inverkan (e) the nature of the crisis and
regeringars,   inklusive the extent of its impact on the
regionala     och   lokala capacity of governments,
myndigheters, arbetsgivar- och including regional and local
arbetstagarorganisationers   samt government, employers’ and
andra nationella och berörda workers’ organizations, and
institutioners möjligheter att vidta other national and relevant
erforderliga     verkningsfulla institutions, to provide effective
åtgärder med det internationella responses, with the   necessary
samarbete och stöd som behövs. international cooperation and
f) Behovet av att bekämpa disk- assistance, as required;  
riminering, fördomar och hat på (f) the   need to   combat
grund av ras, hudfärg, kön, discrimination, prejudice and
religion, politisk   uppfattning, hatred on the basis of race,
nationalitet, social bakgrund, colour, sex, religion, political
funktionsnedsättning, ålder eller opinion, national extraction,
sexuell   läggning eller någon social origin, disability, age or
annan grund.           sexual orientation or any other
                  grounds;            
g) Behovet av att respektera, (g) the need to respect, promote
främja   och förverkliga lika and realize equality of
möjligheter och lika behandling opportunity and treatment for
för kvinnor och män utan någon women   and men   without
form av diskriminering.     discrimination of any kind;  
                Skr. 2018/19:84
h) Behovet av att ägna särskild (h) the need to pay special Bilaga
uppmärksamhet åt attention to population groups  
befolkningsgrupper och individer and individuals who have been  
som till följd av krisen befinner made particularly vulnerable by  
sig i en särskilt sårbar situation, the crisis, including, but not  
bland annat barn, ungdomar, limited to, children, young  
personer som tillhör minoriteter, persons, persons belonging to  
ursprungsfolk och stamfolk, minorities, indigenous and tribal  
personer   med peoples,   persons with  
funktionsnedsättning, intern- disabilities, internally displaced  
flyktingar, migranter, flyktingar persons, migrants, refugees and  
och andra personer som tvingats other persons forcibly displaced  
flytta över gränser.   across borders;      

i)Vikten av att identifiera och (i) the importance of identifying övervaka negativa och oavsiktliga and monitoring any negative and

konsekvenser och undvika unintended consequences and
skadliga spridningseffekter avoiding harmful spillover
personer, samhällen, miljön och effects on individuals,
ekonomin.         communities, the environment
            and the economy;
j) Behovet av   en rättvis (j) the need for a just transition
omställning till en miljömässigt towards an environmentally
hållbar ekonomi för att skapa sustainable economy as a means
hållbar ekonomisk tillväxt och for sustainable economic growth
sociala framsteg.         and social progress;

k) Vikten av social dialog.

(k)the importance of social dialogue;

l) Vikten av nationell försoning, i (l) the importance of national

tillämpliga fall.reconciliation,where applicable;

m) Behovet   av internationell (m) the need for international  
solidaritet, internationell börde- solidarity, burden- and  
och ansvarsfördelning   samt responsibility-sharing and  
internationellt samarbete i cooperation in accordance with  
enlighet med internationell rätt. international law; and    
n) Behovet av nära samordning (n) the need for close  
och synergieffekter mellan coordination and synergies  
humanitärt   bistånd   och between humanitarian and  
utvecklingsbistånd, bland annat development   assistance,  
för att främja full, produktiv, fritt including for the promotion of  
vald sysselsättning, anständigt full, productive, freely chosen  
arbete och inkomstmöjligheter för employment and decent work  
att undvika dubbelarbete och and   incomegeneration  
dubbla mandat.       opportunities, avoiding the 17

Skr. 2018/19:84

18

duplication of efforts and mandates.

III. Strategiska förhållningssätt III. Strategic approaches

8.Medlemsstaterna bör anta ett 8. Members should adopt a brett förhållningssätt för ett phased multi-track approach

stegvist genomförande av implementing coherent and

sammanhängande     och comprehensive strategies for
heltäckande strategier för att promoting peace, preventing
främja fred, förebygga kriser, crises, enabling recovery and
skapa förutsättningar   för building resilience that include:
återhämtning och bygga upp          
motståndskraft, som bland annat          
handlar om att                
a) stabilisera         (a) stabilizing livelihoods and
försörjningsmöjligheter   och income through immediate
inkomster genom omedelbara social protection and
sociala skydds- och syssel- employment measures;  
sättningsåtgärder,                

b)främja lokal ekonomisk åter- (b) promoting local economic hämtning avseende möjligheter recovery for employment and till sysselsättning och anständigt decent work opportunities and

arbete   samt socioekonomisk socio-economic reintegration;
återanpassning,                      
c) främja hållbar sysselsättning (c) promoting   sustainable
och anständigt arbete, socialt employment and decent work,
skydd och social   inkludering, social protection and social
hållbar utveckling, skapandet av inclusion, sustainable develop-
hållbara företag, särskilt små och ment, the creation of sustainable
medelstora företag, övergången enterprises, in particular small
från den informella till den and medium-sized enterprises,
formella ekonomin, en rättvis the transition from the informal
omställning till en   miljömässigt to the formal economy, a just
hållbar ekonomi och tillgången till transition     towards an
offentliga tjänster,       environmentally sustainable
                  economy and access to public
                  services;            
d) säkerställa samråd och (d) ensuring consultation and
uppmuntra arbetsgivar- och encouraging active participation
arbetstagarorganisationer att of employers’ and workers’
aktivt   delta i   planerings-, organizations in   planning,
genomförande-       och implementing and monitoring
övervakningsåtgärder för measures for recovery and
återhämtning och motståndskraft, resilience, taking into account,
i förekommande   fall med as appropriate, the views of the
beaktande av synpunkter från              
berörda organisationer i det civila relevant civil society Skr. 2018/19:84
samhället,               organizations;       Bilaga
e) genomföra             (e) conducting   employment  
konsekvensbedömningar av hur impact assessments of national  
sysselsättningen påverkas av recovery     programmes  
nationella återhämtningsprogram implemented through public and  
som genomförs med hjälp av private investment in order to  
offentliga     och     privata promote full, productive, freely  
investeringar i syfte att främja chosen employment and decent  
full, produktiv, fritt   vald work for all women and men, in  
sysselsättning   och   anständigt particular for young persons and  
arbete för alla kvinnor och män, persons with disabilities;    
särskilt   för   ungdomar och            
personer             med            
funktionsnedsättning,                  
f) ge arbetsgivare vägledning och (f) providing   guidance and  
stöd så att de kan vidta support to employers to enable  
verkningsfulla åtgärder för att them to take effective measures  
identifiera, förebygga, minska och to identify, prevent, mitigate and  
redogöra för hur de hanterar account for how they address the  
riskerna för negativa effekter på risks of adverse impacts on  
mänskliga rättigheter och arbets- human and labour rights in their  
tagarnas rättigheter   i sin operations, or in products,  
verksamhet, eller i produkter, services or operations to which  
tjänster   eller   eventuella they may be directly linked;  
verksamheter som de har en direkt            
koppling till,                        
g) tillämpa           ett (g) applying     a gender  
jämställdhetsperspektiv   vid all perspective   in all crisis  
planering av krisförebyggande prevention and response design,  
insatser och krishantering, samt implementation, monitoring and  
vid alla insatser som rör evaluation activities;    
genomförande, övervakning och            
utvärdering,                        

h)upprätta ekonomiska, sociala (h) creating economic, social och rättsliga ramar på nationell and legal frameworks at the nivå för att främja en bestående national level to encourage och hållbar fred och utveckling, lasting and sustainable peace

och samtidigt respektera and development, while

rättigheterna i arbetslivet, respecting rights at work;
i) främja en social dialog och (i) promoting social dialogue
kollektiva förhandlingar, and collective bargaining;
j) bygga upp eller återuppbygga (j) building or restoring labour
arbetsmarknadsinstitutioner, market institutions, including

19

Skr. 2018/19:84

20

inklusive arbetsförmedlingar, för employment services, for
stabilisering och återhämtning, stabilization and recovery;  
k) utveckla regeringars, inklusive (k) developing the capacity of
regionala   och lokala governments, including regional
myndigheters, samt arbetsgivar- and local authorities, and of
och arbetstagarorganisationers employers’ and   workers’
kapacitet,           organizations; and      
l) i förekommande fall vidta (l) taking   measures, as
åtgärder för socioekonomisk appropriate, for the socio-
återanpassning av personer som economic   reintegration of
har drabbats av en kris, särskilt persons who have been affected
personer som tidigare varit knutna by a crisis, in particular those
till väpnade styrkor och grupper, formerly associated with armed
bland annat genom forces and groups, including
utbildningsprogram som   ska through training programmes
förbättra deras möjligheter that aim to improve their
arbetsmarknaden.       employability.      
9. Krishantering omedelbart efter 9. Crisis response in the
en konflikt eller katastrof bör i immediate aftermath of a
förekommande fall omfatta     conflict or disaster should
              include, as appropriate:    

a)en samordnad och fullständig (a) a coordinated and inclusive behovsbedömning med ett tydligt needs assessment with a clear

jämställdhetsperspektiv,   gender perspective;    
b) en snabb krishantering för att (b) an urgent response to satisfy
tillgodose grundläggande behov basic needs and provide
och tillhandahålla   service, services, including social
inklusive socialt   skydd, protection, support to lively-
försörjningsstöd, omedelbara hoods, immediate employment
sysselsättningsåtgärder och measures and income-
inkomstmöjligheter   för generation opportunities for
befolkningsgrupper och individer population groups   and
som till följd av krisen befinner individuals who have been made
sig i en särskilt sårbar situation, particularly vulnerable by the
          crisis;        

c)bistånd, som i möjligaste mån (c) assistance, provided to the

tillhandahålls av offentliga extent possible by public myndigheter med stöd av det authorities with the support of internationella samfundet, som the international community,

involverar arbetsmarknadens engaging social partners and,
parter och i förekommande fall where appropriate, relevant civil
berörda organisationer i det civila society and community-based
samhället och lokala organizations;
organisationer,      
d) säkra   och   anständiga (d) safe and decent working
arbetsvillkor, som bland annat conditions, including the
inbegriper     personlig provision of personal protective
skyddsutrustning och läkarvård equipment and medical
för alla arbetstagare, inklusive assistance for all workers,
dem som arbetar inom including   those engaged in
räddningstjänst och rehabilitering, rescue and rehabilitation
            activities; and      
e) återupprättande av offentliga (e) the   re-establishment,
institutioner, arbetsgivar- och whenever   necessary, of
arbetstagarorganisationer samt government institutions and of
berörda organisationer i det civila employers’ and workers’
samhället när detta behövs.   organizations, as well as of
            relevant   civil society
            organizations.      
IV. Sysselsättnings-   och IV. Employment and income-
inkomstmöjligheter     generation opportunities  

10.För att skapa förutsättningar 10. In enabling recovery and för återhämtning och bygga upp building resilience, Members

motståndskraft       bör should adopt and implement a
medlemsstaterna anta   och comprehensive and sustainable
genomföra en heltäckande och employment strategy to promote
hållbar sysselsättningsstrategi för full, productive, freely chosen
att främja full, produktiv, fritt vald employment and decent work
sysselsättning och anständigt for women and men, taking into
arbete för kvinnor och män, med account the Employment Policy
beaktande av konvention (nr 122) Convention, 1964 (No. 122),
angående sysselsättningspolitik, and guidance provided in
1964, och den vägledning som ges relevant resolutions of   the
i   Internationella International       Labour
arbetskonferensens tillämpliga Conference.            
resolutioner.                          
11. Medlemsstaterna bör, i 11. Members   should,   in
samråd med de   mest consultation with the   most
representativa arbetsgivar- och representative employers’ and
arbetstagarorganisationerna, anta workers’ organizations, adopt
inkluderande åtgärder för att inclusive measures in order to
främja full, produktiv, fritt vald promote full, productive, freely
sysselsättning, anständigt arbete chosen employment and decent
och inkomstmöjligheter, bland work and income-generation
annat genom att       opportunities through,   as
            appropriate:            

a)införa sysselsättningsintensiva (a) employment-intensive

investeringsstrategier och - investment strategies and program, inklusive offentliga programmes, including public

sysselsättningsprogram, employment programmes;

Skr. 2018/19:84 Bilaga

21

Skr. 2018/19:84

b) införa lokala initiativ   för (b) local economic recovery and
ekonomisk återhämtning   och development initiatives, with a
utveckling, med särskilt fokus på special focus on livelihoods in
försörjningsmöjligheter både both rural and urban areas;  
landsbygden och i städer,          
c) skapa eller återskapa (c) the creation or restoration of
förutsättningar för hållbara an enabling environment for
företag, och bland annat främja sustainable enterprises,
små och medelstora företag, including the promotion of small
kooperativ och   andra and medium-sized enterprises as
socialekonomiska initiativ, med well as of cooperatives and other
särskild tonvikt på initiativ för att social economy initiatives, with
underlätta tillgången   till particular emphasis on
finansiering,         initiatives to facilitate access to
            finance;    
d) stödja hållbara företag för att (d) supporting sustainable
säkerställa driftskontinuiteten i enterprises to ensure business
syfte att upprätthålla och öka continuity in order to maintain
sysselsättningen och göra det and expand the level of
möjligt att skapa   nya employment and enable the
arbetstillfällen       och creation of new jobs and
inkomstmöjligheter,       income-generation  
            opportunities;    

e)skapa förutsättningar för en (e) facilitating a just transition rättvis omställning till en towards an environmentally miljömässigt hållbar ekonomi för sustainable economy as a means

att skapa hållbar ekonomisk for sustainable economic growth
tillväxt och sociala framsteg och and social progress, and for
för att skapa nya arbetstillfällen creating new jobs and income-
och inkomstmöjligheter, generation opportunities;

f)stödja socialt skydd och syssel- (f) supporting social protection sättning samt respektera, främja and employment and respecting, och förverkliga grundläggande promoting and realizing the principer och rättigheter i fundamental principles and arbetslivet för personer i den rights at work of those in the

informella ekonomin och upp- informal economy   and
muntra arbetstagare   och encouraging the transition of
ekonomiska enheter i den workers and economic units in
informella ekonomin att övergå the informal economy to the
till den formella ekonomin, med formal economy, taking into
beaktande av rekommendation (nr account the Transition from the
204) om övergången från den Informal to the Formal
informella till den formella Economy Recommendation,
ekonomin, 2015,     2015 (No. 204);      

22

g) stödja den offentliga sektorn (g) supporting the public sector
och främja socialt, ekonomiskt and promoting socially,
och miljömässigt hållbara economically     and
offentlig-privata partnerskap och environmentally   responsible
andra mekanismer för kompetens- public–private partnerships and
och kapacitetsutveckling och other mechanisms for skills and
skapandet av nya arbetstillfällen, capacity development and
              employment generation;  
h) skapa   incitament för (h) creating incentives for multi-
multinationella företag att national enterprises to cooperate
samarbeta med nationella företag with national enterprises in
för att skapa produktiv, fritt vald order to create productive, freely
sysselsättning och anständigt chosen employment and decent
arbete och att iaktta tillbörlig work and to undertake human
omsorg när det gäller mänskliga rights due diligence with a view
rättigheter i syfte att garantera to ensuring respect for human
respekten   för   mänskliga and labour rights, taking into
rättigheter och arbetstagarnas account the   Tripartite
rättigheter, med beaktande av Declaration of Principles
trepartsdeklarationen   om concerning   Multinational
principerna för multinationella Enterprises and Social Policy;
företag och den sociala politiken, and          

i)i förekommande fall göra det (i) facilitating the employment lättare för personer som tidigare of persons formerly associated varit knutna till väpnade styrkor with armed forces and groups, as och grupper att komma ut på appropriate. arbetsmarknaden.

12. Medlemsstaterna bör utarbeta 12. Members should develop
och tillämpa   en aktiv and apply active labour market
arbetsmarknadspolitik och aktiva policies and programmes with a
arbetsmarknadsprogram med particular focus   on
särskilt fokus på missgynnade och disadvantaged and marginalized
marginaliserade grupper samt groups and population groups
befolkningsgrupper och individer and individuals who have been
som till följd av en kris befinner made particularly vulnerable by
sig i en särskilt sårbar situation, a crisis, including, but not
bland annat personer med limited to, persons   with
funktionsnedsättning, internflykt- disabilities, internally displaced
ingar, migranter och flyktingar, i persons, migrants and refugees,
förekommande fall, och i enlighet as appropriate and in accordance
med nationella lagar och with national laws and
förordningar.       regulations.        
13. Vid hanteringen av 13. In responding to   crisis
krissituationer     bör situations, Members should seek
medlemsstaterna försöka skapa to provide income-generation
inkomstmöjligheter, en stabil opportunities,     stable
sysselsättning och anständigt employment and decent work

Skr. 2018/19:84 Bilaga

23

Skr. 2018/19:84

24

arbete för unga kvinnor och män, for young women and men,
bland annat genom     including through:      
a) integrerade     utbildnings-, (a) integrated     training,
sysselsättnings-   och employment and labour market
arbetsmarknadsprogram som är programmes that address the
särskilt inriktade på ungdomar på specific situations of young
väg ut i arbetslivet,     persons entering the world of
          work; and        
b) delar i program för avväpning, (b) specific youth employment
demobilisering     och components in disarmament, de-
återanpassning som är särskilt mobilization and reintegration
inriktade ungdomars programmes that incorporate
sysselsättning   och som omfattar psychosocial counselling and
psykosocial rådgivning och andra other interventions to address
insatser för att bekämpa samhälls- anti-social behaviour and
fientliga beteenden och våld, i violence, with a view to
syfte att återanpassa personer till reintegration into civilian life.
ett liv i det civila.              

14.Vid en kris som leder till ett 14. In the event of a crisis stort antal internflyktingar bör resulting in large numbers of

medlemsstaterna   internally displaced persons,
        Members should:    
a) ge internflyktingarna stöd till (a) support   the livelihoods,
försörjning, utbildning och syssel- training and employment of
sättning i syfte att främja deras internally displaced persons,
socioekonomiska integration och with a view to promoting their
integration på arbetsmarknaden, socio-economic and labour
        market integration;    
b) bygga upp motståndskraft och (b) build   resilience   and
öka värdsamhällenas kapacitet att strengthen the capacity of host
främja   anständiga communities to promote decent
sysselsättningsmöjligheter för employment opportunities for
alla, i syfte att upprätthålla de all, with a view to ensuring that
lokala   befolkningarnas the livelihoods and employment
försörjningsmöjligheter och of local   populations are
sysselsättning och öka deras maintained and their ability to
förmåga att ta emot host internally displaced persons
internflyktingar,     is strengthened; and    

c)underlätta för internflyktingar (c) facilitate the voluntary return att frivilligt återvända till sina of internally displaced persons ursprungsorter och återintegreras to their places of origin and their

på arbetsmarknaden när reintegration into labour

situationen medger detta. markets when the situation
  allows it.
V. Rättigheter, jämlikhet   och V. Rights, equality and non-
icke-diskriminering     discrimination        
15. När medlemsstaterna vidtar 15. In   responding   to
åtgärder för att komma till rätta discrimination arising from or
med diskriminering som uppstår exacerbated by conflicts or
till följd av eller förvärras av disasters and when taking
konflikter eller katastrofer och measures for promoting peace,
vidtar åtgärder för att främja fred, preventing crises,   enabling
förebygga   kriser, skapa recovery and building resilience,
förutsättningar för återhämtning Members should:        
och bygga upp motståndskraft bör              
de                        
a) respektera, främja   och (a) respect, promote and realize
förverkliga lika möjligheter och equality of opportunity and
lika behandling för kvinnor och treatment for women and men
män utan någon form av without discrimination of any
diskriminering, med beaktande av kind, taking into account the
konvention (nr 100)   och Equal     Remuneration
rekommendation (nr 90) angående Convention (No. 100) and
lika lön, 1951, och konvention (nr Recommendation   (No. 90),

111)och rekommendation (nr 1951, and the Discrimination

111)angående diskriminering (i (Employment and Occupation) fråga om anställning och Convention (No. 111) and

yrkesutövning), 1958,   Recommendation (No. 111),
          1958;    
b) ägna särskild uppmärksamhet (b) pay special attention to
åt hushåll bestående av single-headed households, in
ensamförsörjare, särskilt när particular when they are headed
ensamförsörjarna är barn, by children, women, persons
kvinnor, personer med with disabilities or elderly
funktionsnedsättning eller äldre, persons;    

c)vidta åtgärder för att se till att (c) take measures to ensure that

kvinnor som har förvärvsarbetat women who have been under en kris och har åtagit sig ett employed during a crisis and utökat ansvar inte ersätts mot sin have assumed expanded re-

vilja när den manliga sponsibilities are not replaced
arbetsstyrkan återvänder,     against their will when the male
          workforce returns;  
d) vidta åtgärder för att se till att (d) take measures to ensure that
kvinnor på ett ändamålsenligt och women are empowered to
meningsfullt sätt kan delta i effectively and meaningfully
beslutsprocesser i samband med participate in decision-making
återhämtning och uppbyggnad av processes in the context of
motståndskraft, att deras behov recovery and building resilience,
och intressen prioriteras i and that their needs and interests
strategier och åtgärder, och att are prioritized in strategies and

Skr. 2018/19:84 Bilaga

25

Skr. 2018/19:84

26

kvinnors och flickors mänskliga responses, and that the human rättigheter främjas och skyddas, rights of women and girls are

promoted and protected;

e) förhindra och straffa alla (e) prevent and punish all forms
former av könsrelaterat våld, of gender-based violence,
inklusive våldtäkt, sexuellt including rape, sexual
utnyttjande och sexuella tra- exploitation and harassment,
kasserier, och skydda och stödja and protect and support victims;
offren,              

f)ägna särskild uppmärksamhet åt (f) pay particular attention to

att skapa eller återskapa establishing or restoring förutsättningar för stabilitet och conditions of stability and sociosocioekonomisk utveckling för economic development for befolkningsgrupper som har population groups that have drabbats särskilt hårt av en kris, been particularly affected by a bland annat personer som tillhör crisis, including, but not limited minoriteter, ursprungsfolk och to, persons belonging to

stamfolk,     internflyktingar, minorities, indigenous and tribal
personer   med funktions- peoples, internally displaced
nedsättning, migranter och persons,   persons with
flyktingar, med beaktande av kon- disabilities, migrants and
vention (nr   111) och refugees, taking into account the
rekommendation   (nr   111) Discrimination (Employment
angående diskriminering (i fråga and Occupation) Convention
om anställning   och (No. 111) and Recommendation
yrkesutövning), 1958, samt ev- (No. 111), 1958, as well as other
entuella andra tillämpliga inter- relevant international labour
nationella arbetsregler och andra standards and other international
internationella instrument och instruments and documents, as
dokument,           applicable;          
g) se till att personer som tillhör (g) ensure   that   persons
berörda minoriteter   samt belonging   to   minorities
ursprungsfolk   och stamfolk concerned, and indigenous and
rådfrågas, särskilt genom sina tribal peoples are consulted, in
representativa institutioner, när particular   through their
sådana finns, och deltar direkt i representative   institutions,
beslutsprocessen, särskilt om de where they exist, and participate
territorier som   befolkas eller directly in the decision-making
används av ursprungsfolk och process, especially if the
stamfolk och deras miljö drabbas territories inhabited or used by
av en kris och tillhörande indigenous and tribal peoples
återhämtnings- och stabilitets- and their environment are
åtgärder,             affected by a crisis and related
              recovery and stability measures;

h) i samråd med arbetsgivar- och (h) ensure, in consultation with

arbetstagarorganisationer se till att employers’ and workers’ organizations, that persons with

personer med   funktions- disabilities, including those who Skr. 2018/19:84
nedsättning, inklusive dem som acquired a disability as a result Bilaga
fått en funktionsnedsättning till of conflict or disaster, are  
följd av en konflikt eller katastrof, provided with opportunities for  
ges möjlighet till rehabilitering, rehabilitation,     education,  
utbildning,     specialiserad specialized vocational guidance,  
yrkesvägledning, omskolning och training and retraining, and  
sysselsättning, med beaktande av employment, taking into  
tillämpliga     internationella account relevant international  
arbetsregler   och andra labour standards   and other  
internationella instrument och international instruments and  
dokument,           documents; and        
i) se till att alla migranter och (i) ensure that the human rights  
deras familjemedlemmar som of all migrants and members of  
uppehåller sig i ett krisdrabbat their families staying in a  
land åtnjuter samma respekt för de country affected by a crisis are  
mänskliga rättigheterna som den respected on a basis of equality  
nationella befolkningen, med with those of national  
beaktande   av   tillämpliga populations, taking into account  
nationella bestämmelser, och relevant national provisions, as  
tillämpliga     internationella well as relevant international  
arbetsregler och eventuella andra labour standards   and other  
internationella instrument och international instruments and  
dokument,           documents, as applicable.    

16.I sitt arbete med att bekämpa 16. In combating child labour barnarbete som uppstår till följd arising from or exacerbated by av eller förvärras av konflikter conflicts or disasters, Members

eller katastrofer, bör should:  
medlemsstaterna        
a) vidta alla nödvändiga åtgärder (a) take all necessary measures
för att förebygga, identifiera och to prevent, identify and
avskaffa barnarbete i eliminate child labour in crisis
krishanteringsinsatser, med responses, taking into account
beaktande av konvention (nr 138) the Minimum Age Convention
och rekommendation (nr 146) om (No. 138) and Recommendation
minimiålder, 1973,   (No. 146), 1973;  

b)vidta skyndsamma åtgärder för (b) take urgent action to prevent, att förebygga, identifiera och identify and eliminate the worst avskaffa de värsta formerna av forms of child labour, including barnarbete, inklusive handel med the trafficking of children and barn och rekrytering av barn för the recruitment of children for användning i väpnade konflikter, use in armed conflict, taking into med beaktande av konvention (nr account the Worst Forms of

182)och rekommendation (nr Child Labour Convention (No.

190)om de värsta formerna av 182) and Recommendation (No.

barnarbete, 1999, 190), 1999;

27

Skr. 2018/19:84

28

c) tillhandahålla program för re- (c) provide rehabilitation, social
habilitering, social integration och integration and training
utbildning för barn och ungdomar programmes for children and
som tidigare varit knutna till young persons formerly
väpnade styrkor och grupper för associated with armed forces
att hjälpa dem att återanpassa sig and groups to help them readjust
till ett liv i det civila, to civilian life; and  

d)se till att det finns ett socialt (d) ensure the provision of social skyddsnät som ska skydda barnen, protection services to protect

till   exempel genom children, for instance through
transfereringar i kontanter eller in cash or in-kind transfers.  
natura.                            
17. I sitt arbete med att bekämpa 17. In combating forced or
tvångs- eller obligatoriskt arbete compulsory labour arising from
som uppstår till följd av eller or exacerbated by conflicts or
förvärras av konflikter eller disasters, Members should take
katastrofer bör medlemsstaterna urgent action to prevent, identify
vidta skyndsamma åtgärder för att and eliminate all forms of forced
förebygga,   identifiera och or compulsory labour, including
avskaffa alla former av tvångs- trafficking in persons for
eller obligatoriskt arbete, purposes   of   forced or
inklusive människohandel i syfte compulsory labour, taking into
att tvinga dem att utföra tvångs- account the Forced Labour
eller obligatoriskt arbete, med Convention, 1930 (No. 29) and
beaktande av konvention (nr 29) its Protocol of 2014, the
angående   tvångs- eller Abolition   of Forced Labour
obligatoriskt arbete, 1930, och Convention, 1957 (No. 105),
2014 års protokoll till denna, and the Forced Labour
konvention (nr 105) angående (Supplementary Measures)
avskaffande av tvångsarbete, Recommendation, 2014 (No.
1957, och   2014 års 203).              
rekommendation   (nr 203) om                
tvångsarbete   (kompletterande                
åtgärder).                            
VI. Utbildning, yrkesutbildning VI. Education, vocational
och vägledning         training and guidance    
18. I sitt arbete med att förebygga 18. In     preventing   and
och hantera krissituationer, och responding to crisis situations,
baserat på principen om lika and on the basis of the principle
möjligheter och lika behandling of equal opportunity and treat-
för kvinnor och män, flickor och ment for women and men, girls
pojkar, bör medlemsstaterna se till and boys, Members should
att               ensure that:          

a)tillgången till utbildning inte (a) the provision of education is avbryts, eller att den återställs så not disrupted, or is restored as snart som möjligt, och att barn, quickly as possible, and that

inklusive dem som är children, including those who
internflyktingar, migranter eller are internally displaced,
flyktingar, har tillgång till migrants or refugees, have
kostnadsfri, kvalitativ, offentlig access to free, quality, public
utbildning, bland annat med hjälp education, including with the
av internationellt bistånd, i support of international aid, in
enlighet med tillämplig inter- accordance   with relevant
nationell lagstiftning och utan international law and without
någon form av diskriminering i discrimination of any kind at all
krisens och återhämtningens alla stages of crisis and recovery;
skeden,         and          

b)det finns program som ger barn (b) second chance programmes och ungdomar en andra chans till for children and young persons utbildning och tillgodoser viktiga are available and address key

behov som uppstår till följd av needs arising from any
eventuella avbrott i utbildningen. interruption of their   education
          and training.          
19. I sitt arbete med att förebygga 19. In   preventing   and
och hantera krissituationer bör responding to crisis situations,
medlemsstaterna i förekommande Members should,   where
fall         appropriate:          
a) utarbeta eller anpassa ett (a) formulate or adapt a national
nationellt program för utbildning, education, training, retraining
omskolning och yrkesutbildning and vocational   guidance
där ett led i programmet är att programme that assesses and
bedöma och vidta åtgärder vid responds to emerging skills
framväxande kompetensbehov för needs for recovery and re-
återhämtning och återupp- construction, in consultation
byggnad, i samråd med with education and training
utbildningsinstitutioner och institutions and employers’ and
arbetsgivar- och arbetstagar- workers’     organizations,
organisationer, under medverkan engaging fully all   relevant
av alla berörda offentliga och public and private stakeholders;
privata aktörer,                      

b)anpassa läroplaner och utbilda (b) adapt curricula and train lärare och handledare för att teachers and instructors to

främja promote:

i)en fredlig samexistens och (i) peaceful coexistence and försoning för fredsbyggande och reconciliation for peacebuilding

motståndskraft,   and resilience; and    
ii) utbildning i, reducering av, (ii) disaster risk education,
medvetenhet om och hantering av reduction, awareness and
katastrofrisker för återhämtning, management for recovery,
återuppbyggnad och reconstruction and resilience;
motståndskraft,          

Skr. 2018/19:84 Bilaga

29

Skr. 2018/19:84

30

c) samordna utbildning och om- (c) coordinate education,
skolning på nationell, regional och training and retraining services
lokal nivå, inklusive högre at national, regional and local
utbildning,   lärlingskap, levels, including higher
yrkesutbildning   och entre- education,   apprenticeship,
prenörskapsutbildning, och ge vocational   training and
kvinnor och män, som blivit entrepreneurship training, and
förhindrade att genomgå enable women and men whose
utbildning eller vars utbildning education and training have
blivit avbruten, möjlighet att been prevented or interrupted to
inleda eller att återuppta och enter or resume and complete
fullfölja sin utbildning,     their education and training;

d)utöka och anpassa utbildnings- (d) extend and adapt training och omskolningsprogram för att and retraining programmes to tillgodose behoven hos alla meet the needs of all persons personer vars sysselsättning blivit whose employment has been

avbruten,         interrupted; and      
e) ägna särskild uppmärksamhet (e) give special attention to the
åt att ge drabbade befolkningar, training   and economic
bland annat på landsbygden och i empowerment of affected
den informella ekonomin, populations, including in rural
utbildning och ekonomisk areas and in the informal
egenmakt.         economy.        
20. Medlemsstaterna bör, med 20. Members should ensure that
utgångspunkt i lika möjligheter women and girls have access, on
och lika behandling, se till att the basis of equal opportunity
kvinnor och flickor har tillgång till and treatment, to all education
alla utbildningsprogram som and training programmes
tagits fram för återhämtning och developed for recovery and
motståndskraft.       resilience.        
VII. Socialt skydd     VII. Social protection  
21. Vid   hanteringen av 21. In responding to crisis
krissituationer     bör situations, Members should, as
medlemsstaterna snart som quickly as possible:    
möjligt                      
a) försöka säkerställa en (a) seek to ensure basic income
grundläggande inkomsttrygghet, security, in particular for
särskilt   för personer vars persons   whose jobs or
försörjningsmöjligheter blivit av- livelihoods have been disrupted
brutna till följd av krisen,   by the crisis;      

b) utveckla, återställa eller stärka (b) develop, restore or enhance

omfattandesociala comprehensive social security

trygghetssystem och andra schemes and other social mekanismer för socialt skydd, protection mechanisms, taking

med beaktande av nationell into account national legislation
lagstiftning och internationella and international agreements;
överenskommelser,     and        
c) försöka säkerställa tillgången (c) seek to ensure effective
till grundläggande hälso- och access to essential health care
sjukvård och andra grundläggande and other basic social services,
sociala tjänster, särskilt för in particular for population
befolkningsgrupper och individer groups and individuals who
som till följd av krisen befinner have been made particularly
sig i en särskilt sårbar situation. vulnerable by the crisis.

22.För att förebygga kriser, skapa 22. In order to prevent crises, förutsättningar för återhämtning enable recovery and build

och bygga upp motståndskraft bör resilience, Members should
medlemsstaterna bygga upp, åter- establish, re-establish or main-
uppbygga eller upprätthålla ett tain social protection floors, as
socialt grundskydd och försöka well as seek to close the gaps in
täppa till luckorna i detta, med their coverage, taking into
beaktande av konvention (nr 102) account the Social Security
angående minimistandard för (Minimum       Standards)
social   trygghet,   1952, Convention, 1952 (No. 102), the
rekommendation (nr 202) om Social   Protection   Floors
socialt grundskydd, 2012, och Recommendation, 2012 (No.
andra tillämpliga internationella 202), and other relevant
arbetsregler.           international labour standards.
VIII. Arbetsrätt,         VIII. Labour law, labour
arbetsmarknadsmyndigheter administration and labour
och arbetsmarknadsinforma- market information      
tion                              
23. Under återhämtningen från 23. In recovering from   crisis
krissituationer         bör situations, Members should, in
medlemsstaterna i samråd med de consultation with the   most
mest representativa arbetsgivar- representative employers’ and
och arbetstagarorganisationerna workers’ organizations:    
a) vid behov se över, införa, (a) review,   establish,   re-
återinföra   eller   skärpa establish or reinforce labour
arbetslagstiftningen, inklusive legislation, if   necessary,
bestämmelser om arbetarskydd including provisions on labour
och arbetsmiljö, i enlighet med protection and occupational
ILO:s   deklaration   om safety and health at work,
grundläggande principer och consistent with the   ILO
rättigheter i arbetslivet och dess Declaration on Fundamental
uppföljning, 1998, samt tillämp- Principles and Rights at Work
liga internationella arbetsregler, and its Follow-up (1998) and
                applicable international labour
                standards;            

Skr. 2018/19:84 Bilaga

31

Skr. 2018/19:84

32

b) se till att arbetslagstiftningen (b) ensure that labour   laws
stöder skapandet av produktiv, support the generation of
fritt   vald sysselsättning och productive,   freely chosen
anständigt arbete,       employment and decent work
                opportunities;        
c) vid behov införa, återinföra (c) establish, re-establish or
eller   skärpa   systemet av reinforce, as necessary, the
arbetsmarknadsmyndigheter,   system of labour administration,
inklusive arbetsmiljömyndigheter including labour inspection and
och andra behöriga institutioner, other competent institutions,
med beaktande av konvention (nr taking into account the Labour
81) angående arbetsinspektion, Inspection Convention,   1947
1947, och   systemet med (No. 81), as well as the system
kollektiva förhandlingar och of collective bargaining and
kollektivavtal, med beaktande av collective agreements, taking
konvention (nr 98) angående into account the Right to
organisationsrätten och den Organise and Collective
kollektiva   förhandlingsrätten, Bargaining Convention,   1949
1949,             (No. 98);          

d)vid behov införa, återupprätta (d) establish, restore or enhance, eller förbättra systemen för as necessary, systems for the

insamling och analys av collection and analysis of labour
arbetsmarknadsinformation, med market information, focusing in
särskilt fokus på de befolknings- particular on population groups
grupper som drabbats hårdast av most affected by the crisis;  
krisen,                      
e) införa eller återupprätta och (e) establish or restore and
stärka     offentliga strengthen public employment
arbetsförmedlingar, inklusive services, including emergency
arbetsförmedlingar för kris- employment services;  
situationer,                    
f) säkerställa regleringen av (f) ensure the regulation of
privata arbetsförmedlingar, med private employment agencies,
beaktande av konvention (nr 181) taking into account the Private
om privat arbetsförmedling, 1997, Employment     Agencies
          Convention, 1997 (No. 181);
          and            

g)främja synergieffekter mellan (g) promote synergies among all alla aktörer på arbetsmarknaden labour market actors to enable för att se till att lokalbefolkningen local populations to obtain the

får maximal nytta av de maximum benefit from
sysselsättningsmöjligheter som employment opportunities gen-
skapas till följd av de erated by investments related to
investeringar som görs för att the promotion of peace and
främja fred och återhämtning.   recovery.    
IX. Social   dialog och IX. Social dialogue and role of
arbetsgivar-       och employers' and workers'
arbetstagarorganisationernas organizations        
roll                          
24. Under återhämtningen från 24. In responding to crisis
krissituationer       bör situations, Members should, in
medlemsstaterna i samråd med de consultation with the most
mest representativa arbetsgivar- representative employers’ and
och arbetstagarorganisationerna workers’ organizations:    
a) se till att alla åtgärder som (a) ensure that all measures
anges i denna rekommendation provided for in this
utvecklas eller främjas genom en Recommendation are developed
jämställdhetsintegrerad social or promoted through gender-
dialog, med beaktande av inclusive social dialogue, taking
konvention (nr 144) om samråd på into account the Tripartite
trepartsbasis för att främja genom- Consultation (International
förandet av ILO:s normer, 1976, Labour Standards) Convention,
              1976 (No. 144);      
b) skapa förutsättningar för att (b) create   an enabling
upprätta, återuppbygga eller environment for   the
stärka   arbetsgivar- och establishment, restoration or
arbetstagarorganisationer,   strengthening of employers’ and
              workers’ organizations; and  
c) i förekommande fall främja ett (c) encourage, where
nära   samarbete med appropriate, close cooperation
organisationer   i det civila with civil society organizations.
samhället.                        
25. Medlemsstaterna bör vara 25. Members should recognize
medvetna om arbetsgivar- och the vital role of employers’ and
arbetstagarorganisationernas workers’ organizations in crisis
viktiga     roll   i response, taking into account the
krishanteringsarbetet,   med Freedom of Association and
beaktande av konvention (nr 87) Protection of the Right to
angående föreningsfrihet och Organise Convention, 1948 (No.
skydd för organisationsrätten, 87), and the Right to Organise
1948, och konvention (nr 98) and Collective Bargaining
angående organisationsrätten och Convention, 1949 (No. 98), and
den kollektiva förhandlingsrätten, in particular:        
1949, och särskilt                  

a)hjälpa hållbara företag, särskilt (a) assist sustainable enterprises, små och medelstora företag, att particularly small and mediumupprätta kontinuitetsplaner för att sized enterprises, to undertake återhämta sig från kriser genom business continuity planning to

utbildning, rådgivning och recover from crises by means of
    training, advice and material

Skr. 2018/19:84 Bilaga

33

Skr. 2018/19:84

34

materiellt stöd, samt underlätta support, and facilitate access to
tillgången till finansiering,     finance;              
b) hjälpa arbetstagare, särskilt (b) assist workers, in particular
dem som till följd av krisen those who have been made
befinner sig i en särskilt sårbar vulnerable by the crisis, to
situation, att återhämta sig från recover from the crisis through
krisen   genom utbildning, training,   advice and material
rådgivning och materiellt stöd, support; and          
c) vidta åtgärder för att (c) take   measures for these
åstadkomma detta   genom purposes through the collective
kollektiva   förhandlingar och bargaining process as well as by
andra former av social dialog. other methods of   social
                dialogue.            
X. Migranter som påverkas av X. Migrants affected by crisis
krissituationer         situations          
26. Med tanke på att särskild upp- 26. Taking into account that
märksamhet bör ägnas åt special attention should be given
migranter,   särskilt migrerande to migrants, especially migrant
arbetstagare, som till följd av en workers, who have been made
kris befinner sig i en särskilt particularly vulnerable by crisis,
sårbar     situation,   bör Members should take measures,
medlemsstaterna, i enlighet med in accordance with national law
nationell   lagstiftning   och and applicable international law,
tillämplig internationell rätt, vidta to:              
åtgärder för att                        
a) avskaffa   tvångs-   eller (a) eliminate   forced or
obligatoriskt arbete, inklusive compulsory labour,   including
människohandel,         trafficking in persons;    
b) i förekommande fall verka för (b) promote, as appropriate, the
att integrera migranter i inclusion of migrants in host
värdsamhällen, genom tillträde till societies, through access to
arbetsmarknaden,   inklusive labour   markets,   including
möjligheter till företagande och entrepreneurship and income-
inkomstmöjligheter, och genom generation opportunities, and
anständigt arbete,         through decent work;      

c)skydda och försöka garantera (c) protect and seek to ensure arbetstagarnas rättigheter och en labour rights and a safe

säker miljö för migrerande environment for migrant arbetstagare, inklusive dem som workers, including those in

har osäkra anställningar, precarious employment, women
kvinnliga migrerande arbets- migrant workers, youth migrant
tagare, unga migrerande arbets- workers and migrant workers
tagare   och migrerande with disabilities, in all sectors;
arbetstagare   med  
funktionsnedsättning, i alla           Skr. 2018/19:84
sektorer,                 Bilaga
d) ta tillbörlig hänsyn till (d) give due consideration to
migrerande arbetstagare och deras migrant workers and their
familjer vid utformningen av families in shaping labour
arbetsmarknadspolitik och - policies and programmes
program som avser hanteringen av dealing with   responses to
konflikter och katastrofer, i före- conflicts and disasters, as
kommande fall,       appropriate; and      

e)se till att migranter och deras (e) facilitate the voluntary return familjer frivilligt kan återvända på of migrants and their families in

säkra och värdiga villkor. conditions of safety and dignity.

27.I enlighet med den vägledning 27. Consistent with the guidance som ges i delarna V, VIII och IX provided in Parts V, VIII and IX,

bör medlemsstaterna främja lika Members should promote
möjligheter och lika behandling equality of opportunity and
för alla migrerande   arbetstagare treatment for all migrant
när det gäller grundläggande workers with regard to
principer   och rättigheter i fundamental   principles and
arbetslivet och skydd enligt till- rights at work, and coverage
ämpliga nationella arbetslagar och under relevant national labour
-förordningar, och särskilt       laws and regulations, and in
                      particular:            
a) utbilda migranter om   sina (a) educate migrants about their
rättigheter och sitt skydd som labour rights and protections,
arbetstagare, bland annat genom including   by providing
att ge   information     om information on the rights and
arbetstagarnas rättigheter   och obligations of workers and the
skyldigheter samt möjligheter att means of redress for violations,
överklaga överträdelser ett in a language they understand;
språk som de förstår,                      
b) se till att migranter kan delta i (b) enable the   participation of
arbetsgivar-               och migrants in   representative
arbetstagarorganisationerna,   organizations of employers and
                      workers;            
c) anta åtgärder och   främja (c) adopt measures and facilitate
kampanjer som ska bekämpa campaigns   that   combat
diskriminering           och discrimination   and xenophobia
främlingsfientlighet         in the workplace and highlight
arbetsplatsen och   lyfta   fram the positive contributions of
migranternas positiva bidrag, med migrants, with the active
aktiv medverkan från arbetsgivar- engagement of employers’ and
och arbetstagarorganisationer och workers’ organizations and of
organisationer i   det   civila civil society; and      
samhället,                             35

Skr. 2018/19:84

d) samråda med och låta (d) consult and engage
arbetsgivar-     och employers’ and workers’
arbetstagarorganisationer och organizations   and, as
eventuella andra berörda appropriate, other relevant civil
organisationer i det civila society organizations, with
samhället delta i arbete som rör respect to employment of
migranters sysselsättning.   migrants.        
XI. Flyktingar   och XI. Refugees and returnees
återvändande                
Flyktingars tillträde till arbets- Refugee access to labour
marknaden       markets        

28.Alla åtgärder som i händelse 28. Any measures taken under av en tillströmning av flyktingar this Part, in the event of refugee vidtas inom ramen för denna del influx, are contingent on:

är beroende av

a) nationella och regionala för- (a) national and regional
hållanden, med beaktande av till- circumstances, taking into
ämplig internationell rätt, grund- account applicable international
läggande principer och rättigheter law, fundamental principles and
i arbetslivet och nationell rights at work and national
lagstiftning,   legislation; and      

b)medlemsstaternas utmaningar (b) Members’ challenges and och hinder i form av deras resurser constraints in terms of their

och kapacitet att vidta resources and capacity to

verkningsfulla åtgärder, med respond effectively, taking into
beaktande av de behov och account needs as well as
prioriteringar som framförs av de priorities expressed by the most
mest representativa arbetsgivar- representative organizations of
och arbetstagarorganisationerna. employers and workers.
29. Medlemsstaterna bör vara 29. Members     should
medvetna om den stora vikten av acknowledge   the vital
en rättvis börde- och importance of equitable burden-
ansvarsfördelning. De bör öka det and responsibility-sharing. They
internationella samarbetet och den should reinforce international
internationella solidariteten för att cooperation and solidarity so as
kunna tillhandahålla förutsägbart, to provide predictable,
hållbart och lämpligt humanitärt sustainable and adequate
bistånd och utvecklingsbistånd för humanitarian and development
att stödja de minst utvecklade assistance to support the least
länder och utvecklingsländer som developed and developing
tar emot många flyktingar, bland countries hosting large numbers
annat genom att arbeta med of refugees, including in terms
          of addressing the implications
36         for their labour markets and
konsekvenserna för deras arbets- ensuring   their continued Skr. 2018/19:84
marknader och säkerställa deras development.     Bilaga
fortsatta utveckling.                
30. Medlemsstaterna bör vid 30. Members should take  
behov vidta åtgärder för att   measures, as appropriate, to:  
a) öka självständigheten genom (a) foster   self-reliance by  
att ge flyktingar större möjligheter expanding opportunities for  
att kunna försörja sig och komma refugees to access livelihood  
ut på arbetsmarknaden, utan opportunities and   labour  
diskriminering mellan flyktingar markets, without discriminating  
och på ett sätt som även stöder among refugees and in a manner  
värdsamhällena,     which also supports host  
        communities; and      

b)utarbeta nationell politik och (b) formulate national policy nationella handlingsplaner, i and national action plans,

samarbete   med   behöriga involving competent authorities
myndigheter med ansvar för responsible for employment and
sysselsättning och arbetsmarknad labour and in consultation with
och i samråd med arbetsgivar- och employers’   and workers’
arbetstagarorganisationer, för att organizations, to ensure the
se till att flyktingar skyddas på protection of refugees in the
arbetsmarknaden, bland annat när labour market, including with
det gäller tillgången till anständigt regard to access to decent work
arbete och försörjnings- and livelihood opportunities.
möjligheter.                    
31. Medlemsstaterna bör samla in 31. Members   should collect
tillförlitlig information   för att reliable information to assess the
bedöma hur flyktingarna påverkar impact of refugees on labour
arbetsmarknaden och   den markets and the needs of the
befintliga arbetsstyrkans och existing labour force and of
arbetsgivarnas behov, för att employers, in order to optimize
kunna optimera användningen av the use of skills and human
flyktingarnas kompetens och capital that refugees represent.
humankapital.                    
32. Medlemsstaterna bör bygga 32. Members should build the
upp   värdsamhällenas resilience and strengthen the
motståndskraft och   kapacitet capacity of host communities by
genom att investera i lokala investing in local economies and
ekonomier och främja en full, promoting full, productive,
produktiv, fritt vald sysselsättning freely chosen employment and
och anständigt arbete, samt decent work, and skills develop-
kompetensutveckling, för den ment of the local population.
lokala befolkningen.                  

33.I enlighet med den vägledning 33. Consistent with the guidance som ges i delarna IV, VI och VII provided in Parts IV, VI and VII,

bör medlemsstaterna låta Members should include 37

Skr. 2018/19:84

38

flyktingar delta i de åtgärder som refugees in the actions taken
vidtas när   det gäller with respect to employment,
sysselsättning, utbildning och training and labour market
tillträde till arbetsmarknaden, i access, as appropriate, and in
förekommande fall, och särskilt particular:            
a) främja deras tillgång till teknisk (a) promote   their access to
utbildning och yrkesutbildning, technical   and   vocational
särskilt genom ILO:s och andra training, in particular through
berörda aktörers program, för att ILO and relevant stakeholder
höja deras kompetens och ge dem programmes, in order to enhance
möjlighet att genomgå ytterligare their skills and enable them to
omskolning, med beaktande av undergo further   retraining,
eventuell frivilligt återvändande, taking into   account possible
              voluntary repatriation;    
b) främja deras tillgång till (b) promote   their access to
formella             formal job   opportunities,
sysselsättningsmöjligheter,   income-generation schemes and
inkomstskapande program och entrepreneurship, by providing
företagande,     genom att vocational   training   and
tillhandahålla yrkesutbildning och guidance,     job   placement
yrkesvägledning, arbetsförmed- assistance, and access to work
ling och arbetstillstånd, i före- permits, as appropriate, thereby
kommande fall, för att på så sätt preventing informalization of
förhindra en ökning av det labour markets   in host
informella     arbetet i communities;          
värdsamhällena,                        
c) underlätta     erkännandet, (c) facilitate   the   recognition,
certifieringen, godkännandet och certification,   accreditation and
användningen av flyktingars use of skills and qualifications of
kompetens och kvalifikationer refugees through   appropriate
genom lämpliga mekanismer och mechanisms, and provide access
ge tillgång till skräddarsydda ut- to tailored training and retrain-
bildningsmöjligheter, inklusive ing opportunities, including
intensiv språkutbildning,   intensive language training;  
d) öka de   offentliga arbets- (d) enhance the capacity of
förmedlingarnas kapacitet och public employment services and
förbättra samarbetet med andra improve cooperation with other
tjänsteleverantörer, inklusive providers of services, including
privata arbetsförmedlingar, för att private employment agencies, to
hjälpa flyktingar att komma ut på support the access of refugees to
arbetsmarknaden,       the labour market;        

e) vidta särskilda åtgärder för att (e) make specific efforts to

främjasupport the inclusion in labour arbetsmarknadsintegrationen av markets of refugee women, kvinnliga flyktingar, ungdomar young persons and others who

och andra som befinner sig i en are in a situation of
sårbar situation, vulnerability; and    

f)vid behov göra det lättare att (f) facilitate, as appropriate, the flytta med sig arbetsrelaterade portability of work-related and

förmåner   och   sociala social security benefit
trygghetsförmåner, inklusive entitlements, including pen-
pensioner, i enlighet med sions, in accordance with the
värdlandets     nationella national provisions of the host
bestämmelser.       country.    

34.I enlighet med den vägledning 34. Consistent with the guidance som ges i delarna V, VIII och IX provided in Parts V, VIII and IX,

bör medlemsstaterna främja lika Members should promote
möjligheter och lika behandling equality of opportunity and
för flyktingar när det gäller treatment for refugees with
grundläggande principer och regard to fundamental principles
rättigheter i arbetslivet och skydd and rights at work and coverage
enligt tillämpliga nationella under relevant labour laws and
arbetslagar och -förordningar, och regulations, and in particular:
särskilt                      
a) utbilda flyktingar om sina (a) educate refugees about their
rättigheter och sitt skydd som labour rights and protections,
arbetstagare, bland annat genom including   by providing
att ge information   om information on the rights and
arbetstagarnas rättigheter och obligations of workers and the
skyldigheter samt möjligheter att means of redress for violations,
överklaga överträdelser ett in a language they understand;
språk som de förstår,                

b)se till att flyktingar kan delta i (b) enable the participation of

arbetsgivar- och arbetstagarrefugees in representative

organisationerna,     organizations of employers and
          workers; and        
c) anta lämpliga åtgärder, (c) adopt appropriate measures,
inklusive lagstiftningsåtgärder including legislative measures
och kampanjer, som ska bekämpa and campaigns, that combat
diskriminering     och discrimination and xenophobia
främlingsfientlighet   in the workplace and highlight
arbetsplatsen och lyfta fram the positive contributions of
flyktingarnas positiva bidrag, med refugees, with the active
aktiv medverkan från arbetsgivar- engagement of employers’ and
och arbetstagarorganisationer och workers’ organizations and of
organisationer i det civila civil society.        
samhället.                      

35.Medlemsstaterna bör samråda 35. Members should consult and och samarbeta med arbetsgivarengage employers’ and workers’ och arbetstagarorganisationer när organizations and other relevant

Skr. 2018/19:84 Bilaga

39

Skr. 2018/19:84

40

det gäller flyktingars tillträde till stakeholders with respect to the

arbetsmarknaden.access of refugees to labour markets.

36. Medlemsstaterna bör hjälpa              
värdländerna att öka sin kapacitet 36. Members should support
och bygga upp motståndskraft, host countries to strengthen their
bland annat     genom capacity and build resilience,
utvecklingsbistånd, genom att including through development
investera i lokala samhällen.   assistance, by investing in local
                communities.        
Frivilligt återvändande och åter- Voluntary repatriation and
integrering av återvändande   reintegration of returnees  
37. När säkerhetsläget i 37. When the security situation
flyktingarnas ursprungsland har in the country of origin of
förbättrats   tillräckligt   bör refugees     has   improved
medlemsstaterna samarbeta för att sufficiently,   Members should
göra det möjligt för flyktingar att collaborate   to facilitate the
frivilligt återvända på säkra och voluntary   repatriation of
värdiga villkor, och att främja refugees in conditions of safety
deras återintegrering på arbets- and dignity, and to support their
marknaden, bland annat med hjälp labour market reintegration,
från     internationella including with the assistance of
organisationer.             international organizations.  
38. Medlemsstaterna       bör 38. Members should collaborate
samarbeta med ILO och berörda with the ILO and relevant
aktörer för att utveckla specifika stakeholders to develop specific
program för återvändande för att programmes   for returnees to
underlätta deras yrkesutbildning facilitate   their vocational
och återintegrering på arbets- training and reintegration in the
marknaden.             labour market.      
39. Medlemsstaterna bör, bland 39. Members     should
annat med stöd av berörda collaborate, including with the
internationella   organisationer, assistance   of relevant
samarbeta för att stödja de international   organizations, to
återvändandes socioekonomiska support the socio-economic
integration     i     deras integration of returnees in their
ursprungsländer med hjälp av countries of origin, through
åtgärder som anges i delarna IV measures set out in Parts IV to
till IX på ett sätt som stöder IX, as appropriate, in a manner
lokalbefolkningarnas ekonomiska which supports the economic
och sociala utveckling.       and social development of local
                populations.          
40. Med hänsyn till principen om 40. Taking into account the
börde- och ansvarsfördelning bör principle of burdenand
medlemsstaterna       hjälpa responsibilitysharing, Members
ursprungsländerna att öka sin should support countries of
kapacitet och bygga upp origin to strengthen their Skr. 2018/19:84
motståndskraft,   bland annat capacity and build resilience, Bilaga
genom utvecklingsbistånd, genom including through development  
att investera i de lokalsamhällen i assistance, by investing in local  
vilka de återvändande integreras communities in which returnees  
och genom att främja full, are reintegrated and by  
produktiv, fritt vald sysselsättning promoting full, productive,  
och anständigt arbete.     freely chosen employment and  
            decent work.        
XII. Förebyggande,     XII. Prevention, mitigation  
begränsning och beredskap and preparedness      
41. Medlemsstaterna bör, särskilt 41. Members should take  
i länder där det finns förutsebara measures, in particular in  
risker för konflikter eller countries in which there are  
katastrofer, i   samråd med foreseeable risks of conflict or  
arbetsgivar- och arbetstagar- disaster, to build resilience, in  
organisationer och andra berörda consultation with employers’  
parter, vidta åtgärder för att bygga and workers’ organizations and  
upp motståndskraft för att other stakeholders, to prevent,  
förebygga, begränsa och göra sig mitigate and prepare for crises in  
beredda på kriser på sätt som ways that support economic and  
främjar ekonomisk och social social development and decent  
utveckling och anständigt arbete, work, through actions such as:  
genom åtgärder som till exempel              

a)identifiering av risker och (a) identification of risks and utvärdering av hot och sårbarheter evaluation of threats to and

när det gäller det mänskliga, vulnerabilities of human,  
fysiska,   ekonomiska, physical, economic, environ-  
miljömässiga, institutionella och mental, institutional and social  
sociala kapitalet lokal, capital at local, national and  
nationell och regional nivå,   regional levels;      
b) riskhantering, inklusive (b) risk management, including  
beredskapsplaner, tidig varning, contingency planning, early  
riskreducering och krisberedskap, warning, risk reduction and  
          emergency   response  
          preparedness; and      
c) förebyggande och begränsning (c) prevention and mitigation of  
av negativa följdverkningar, bland adverse effects, including  
annat genom åtgärder för att through business continuity  
säkerställa driftskontinuitet i både management in both the public  
den offentliga och den privata and the private sector, taking  
sektorn, med beaktande av into account the Tripartite  
trepartsdeklarationen om princip- Declaration of Principles  
erna för multinationella företag concerning Multinational  
och den sociala politiken och Enterprises and Social Policy  
ILO:s deklaration   om and the ILO Declaration on 41

Skr. 2018/19:84

42

grundläggande principer och Fundamental Principles and
rättigheter i arbetslivet och dess Rights at Work and its Follow-
uppföljning, 1998.       up (1998).        
XIII. Internationellt samarbete XIII. International    
              cooperation        
42. I sitt arbete med att göra sig 42. In preparing for and
beredda   och hantera responding to crisis situations,
krissituationer bör medlems- Members should strengthen
staterna stärka samarbetet och cooperation and take appro-
vidta lämpliga åtgärder genom bi- priate steps through bilateral or
laterala eller multilaterala multilateral   arrangements,
överenskommelser, bland annat including through the United
genom     FN-systemet, Nations system, international
internationella finansinstitut och financial institutions and other
andra   regionala   eller regional or international mecha-
internationella mekanismer för nisms of coordinated response.
samordnade     åtgärder. Members should make full use
Medlemsstaterna bör utnyttja of existing arrangements and
befintliga överenskommelser och established institutions and
etablerade institutioner och mechanisms and strengthen
mekanismer fullt ut och stärka them, as appropriate.    
dem vid behov.                      
43. Krishanteringen, inklusive 43. Crisis responses, including
stöd från regionala och support by regional and
internationella organisationer, bör international   organizations,
vara inriktad på sysselsättning, should provide for a central
anständigt arbete och hållbara focus on employment, decent
företag, och bör vara förenlig med work   and sustainable
tillämpliga   internationella enterprises, and should be
arbetsregler.         consistent   with applicable
              international labour standards.
44. Medlemsstaterna   bör 44. Members should cooperate
samarbeta för att främja to promote development
utvecklingsbistånd och offentliga assistance and public and private
och privata investeringar i kris- sector investment in crisis
hantering för   skapandet av response for the creation of
anständiga och produktiva arbets- decent and productive jobs,
tillfällen, företagsutveckling och business development and self-
egenföretagande.       employment.        
45. Internationella organisationer 45. International organizations
bör fördjupa sitt samarbete och should reinforce   their
samordna sin krishantering inom cooperation and the coherence
sina respektive mandat, och of their crisis responses within
utnyttja tillämpliga internationella their respective mandates,  
politiska ramar och överens-              
kommelser fullt ut.                  
                    making full use of relevant inter- Skr. 2018/19:84
                    national policy frameworks and Bilaga
                    arrangements.              
46. ILO bör spela en ledande roll i 46. The ILO should play a  
arbetet   med att   hjälpa leading role   in assisting  
medlemsstaterna   att     vidta Members to provide crisis  
krishanteringsåtgärder     som responses based on employment  
bygger sysselsättning och and decent work and focusing on  
anständigt arbete och med att employment promotion, labour  
fokusera att   främja market integration or access, as  
sysselsättning, integration på eller appropriate,         capacity  
tillträde   till arbetsmarknaden, development and institution  
kapacitetsutveckling       och building, in close cooperation  
institutionsuppbyggnad, i   nära with regional and international  
samarbete med regionala och institutions.                
internationella institutioner.                        
47. Medlemsstaterna bör stärka 47. Members should strengthen  
det internationella samarbetet, international     cooperation,  
bland annat genom frivilligt och including through the voluntary  
systematiskt   utbyte   av and systematic exchange of  
information, kunskap, god praxis information, knowledge, good  
och teknik för att främja fred, practices and technology for  
förebygga och begränsa kriser, promoting   peace, preventing  
skapa   förutsättningar   för and mitigating crises, enabling  
återhämtning och bygga upp recovery and building resilience.  
motståndskraft.                                
48. Krishanteringsåtgärderna, 48. There   should be close  
särskilt det humanitära biståndet coordination     of   and  
och utvecklingsbiståndet,   bör i complementarity among crisis  
förekommande fall vara   nära responses, as appropriate, in  
samordnade och komplettera particular between humanitarian  
varandra för att främja full, and development assistance, for  
produktiv, fritt vald sysselsättning the promotion   of full,  
och anständigt arbete för fred och productive,   freely chosen  
motståndskraft.           employment and decent work  
                    for peace and resilience.      
XIV. Slutbestämmelse       XIV. Final provision        
49. Denna     rekommendation 49. This     Recommendation  
ersätter rekommendation (nr 71) supersedes the   Employment  
om   sysselsättning     (vid (Transition from War to Peace)  
övergången från krig till fred), Recommendation,   1944 (No.  
1944.                 71).                    

43

Skr. 2018/19:84

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 mars 2019

Närvarande: Statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin,

Y Johansson, M Johansson, Baylan, Andersson, Bolund, Damberg,

Strandhäll, Shekarabi, Eriksson, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson,

Ernkrans, Lindhagen, Lind

Föredragande: statsrådet Ylva Johansson

Regeringen beslutar skrivelse ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft

44