Kärnkraft utan statliga subventioner

Skrivelse 2011/12:141

Regeringens skrivelse 2011/12:141

Kärnkraft utan statliga subventioner

Skr.

2011/12:141

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för behandlingen av riksdagens skrivelse

2009/10:359 rörande förutsättningarna för generationsskifte i kärn-

kraften. I näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 föreslog utskottet

att ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet

anför om att regeringen i fråga om statligt stöd till kärnkraft ska åter-

komma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder

med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-04-05 Bordläggning: 2012-04-10 Hänvisning: 2012-04-11 Motionstid slutar: 2012-04-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.