Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018

Regeringens skrivelse 2018/19:103

Kommittéberättelse – kommittéernas

Skr.

verksamhet under 2018

2018/19:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2019

Stefan Löfven

Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2018/19:103

Innehållsförteckning

Inledning

................................................................................................

10

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ

 

 

som redovisas i kommittéberättelsen under år 2018 ......................

14

1

Statsrådsberedningen .....................................................................

15

 

1.1

Statsrådsberedningen har inga kommittéer......................

15

2

Justitiedepartementet......................................................................

16

2.1Råd för migrations- och asylpolitiska barnfrågor

 

(UD 2003:B)....................................................................

16

2.2

Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17) ...........

17

2.3

112-utredningen (Ju 2016:03) .........................................

20

2.4Utredningen om processrätt och stora brottmål

(Ju 2016:10).....................................................................

22

2.5Utredningen om regeländringar för vissa hemliga

 

tvångsmedel (Ju 2016:12)................................................

24

2.6

Blåljusutredningen (Ju 2016:23) .....................................

25

2.7

2016 års sjölagsutredning (Ju 2016:24)...........................

26

2.8Utredningen om vissa allvarliga

 

immaterialrättsintrång (Ju 2017:01) ................................

27

2.9

Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)..........................

27

2.10Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid

 

användningen av vissa hemliga tvångsmedel

 

 

(Ju 2017:04).....................................................................

28

2.11

2017 års räddningstjänstutredning (Ju 2017:05)..............

29

2.12Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

(Ju 2017:06).....................................................................

30

2.13Utredningen om modernare regler om faderskap och

föräldraskap (Ju 2017:07)................................................

31

2.14Utredningen om vissa säkerhetsskyddfrågor

 

(Ju 2017:08).....................................................................

32

2.15

2017 års fastighetsmäklarutredning (Ju 2017:10)...........

33

2.16Utredningen om informationsutbyte vid samverkan

 

mot terrorism (Ju 2017:11)..............................................

34

2.17

2017 års ID-kortsutredning (Ju 2017:12) ........................

34

2.18

Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13) ....................

35

2.19

Kamerabevakningsutredningen (Ju 2017:14) ..................

35

2.20

Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15) ................

36

2.212018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

(Ju 2018:01).....................................................................

37

2.22Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld

 

eller andra brottsliga handlingar och ansvar för

 

 

uppmaning att begå självmord (Ju 2018:02) ..................

38

2.23

Utredningen om rasistiska symboler (Ju 2018:03) .........

38

2

Skr. 2018/19:103

2.24Utredningen om strängare regler om utländska

månggiften (Ju 2018:04)..................................................

39

2.25Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

(Ju 2018:05).....................................................................

39

2.26En ny myndighet för psykologiskt försvar

 

(Ju 2018:06).....................................................................

40

2.27

2018 års skogsbrandsutredning (Ju 2018:07) ..................

40

2.28Utredningen om utlänningsärenden med

säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)........................................

40

2.29Kommittén om skadestånd vid överträdelser av

 

grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09)......

41

3 Utrikesdepartementet .....................................................................

42

3.1

Expertgruppen för biståndsanalys

(UD 2013:01) ...........

42

3.2

2015 års sanktionslagsutredningen

(UD 2015:04)..........

45

3.3Folkrätts- och nedrustningsdelegationen

(UD 2015:A) ...................................................................

46

3.4Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

(UD 2017:01) ..................................................................

47

3.5Ett effektivt offentligt främjande av utländska

 

 

investeringar (UD 2018:01).............................................

48

4

Försvarsdepartementet ...................................................................

50

 

4.1

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A).........................

50

 

4.2

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) ...................................

52

4.3Exekutivkommitté (Fö 2001:B) under ramavtalet

 

mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien,

 

 

Sverige och Tyskland ......................................................

57

4.4

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

 

 

(Fö 2016:02)....................................................................

58

4.5En rättslig reglering av försvarssamarbetet med

Finland (Fö 2017:01).......................................................

58

4.6Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

(Fö 2017:02)....................................................................

59

4.7Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

(Fö 2017:03)....................................................................

60

4.8Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel

 

 

(Fö 2018:01)....................................................................

61

5

Socialdepartementet .......................................................................

63

 

5.1

Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A).........................

63

 

5.2

Pensionärskommittén (S 1991:08)...................................

70

 

5.3

Funktionshindersdelegationen (S 1998:B) ......................

74

5.4Utredningen om ett register för utövare av alternativ-

eller komplementärmedicin (S 2006:04) ........................

81

5.5Samordningsfunktion för regeringens alkohol-,

narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande

 

politik (SAMANT) (S 2007:E)........................................

81

3

Skr. 2018/19:103

5.6Arbetsgrupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen)

 

(S 2007:F)........................................................................

82

5.7

Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)...............

84

5.8Nationell samordnare för utveckling och samordning

 

av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09).......

85

5.9

LSS-utredningen (S 2016:03)..........................................

85

5.10Utredningen om regleringen av biobanker

 

(S 2016:04)......................................................................

87

5.11

Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05) ......................

87

5.12Utredningen om vissa alkohol- och

 

marknadsföringsfrågor (S 2016:06).................................

89

5.13

Läkemedelsutredningen (S 2016:07)...............................

89

5.14Utredningen om vissa processuella frågor på

socialförsäkringsområdet (S 2016:09).............................

90

5.15Samordnad utveckling för god och nära vård

(S 2017:01)......................................................................

91

5.16Utredningen om återfallsförebyggande insatser för

 

män som utsätter närstående för våld (S 2017:02) .........

92

5.17

Framtidens socialtjänst (S 2017:03) ................................

93

5.18Utredningen om finansiell samordning mellan hälso-

 

och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04).................

96

5.19

KAM-utredningen (S 2017:05) .......................................

96

5.20

2017 års arvsfondsutredning (S 2017:06)........................

97

5.21Utredningen om reglering av yrket undersköterska

 

(S 2017:07)......................................................................

97

5.22

Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)...................

98

5.23Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

 

(S 2017:09)......................................................................

99

5.24

OPS-utredningen (S 2018:01) .......................................

100

5.25

Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)..............

100

5.26

Barnkonventionsutredningen (S 2018:03).....................

101

5.27

2018 års donationsutredning (S 2018:04)......................

102

5.28Utredningen En trygg sjukförsäkring med

människan i centrum (S 2018:05)..................................

102

5.29Nationell samordnare för en välfungerande

sjukskrivningsprocess (S 2018:06)................................

103

5.30Utredningen om antidopning och dataskydd

(S 2018:07)....................................................................

103

5.31Utredningen om översyn av yrket personlig assistent

(S 2018:08)....................................................................

104

5.32Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i

 

fredstid och höjd beredskap (S 2018:09)......................

105

5.33

Delegation för senior arbetskraft (S 2018:10) ...............

105

5.34Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

 

(S 2018:11)....................................................................

106

5.35

Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)...............

106

4

Skr. 2018/19:103

5.36Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet

(BUMS) (S 2018:13) .....................................................

106

5.37Utredningen om översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

(S 2018:14)....................................................................

107

6 Finansdepartementet ....................................................................

108

6.1Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO

 

(Fi 2007:03)...................................................................

108

6.2

Kommittén för finansiell stabilitet (Fi 2013:09)............

112

6.3

Indelningskommittén (Fi 2015:09)................................

113

6.4

2030-delegationen (Fi 2016:01) ....................................

113

6.5Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

 

(N 2016:01) ...................................................................

115

6.6

Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) ....................................

116

6.7Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och

privat kapital (Fi 2016:05).............................................

117

6.8Utredningen om översyn av

 

mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06) ..................

118

6.9

Delegationen för korrekta utbetalningar (Fi 2016:07)...

119

6.10Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen

 

(Fi 2016:08)...................................................................

120

6.11

Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10) ......

121

6.12Utredningen om ett reklamlandskap i förändring

 

(Fi 2016:11)...................................................................

122

6.13

Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12) ..............

122

6.14

Digitaliseringsrättsutredningen (Fi 2016:13).................

123

6.15

Riksbankskommittén (Fi 2016:15) ................................

124

6.16

Kommunutredningen (Fi 2017:02)................................

125

6.17Utredningen om informationsskyldighet för

skatterådgivare (Fi 2017:03)..........................................

127

6.18Expertgruppen för digitala investeringar

(Fi 2017:04)...................................................................

127

6.19Utredningen om vissa förenklade

 

upphandlingsregler (Fi 2017:05) ...................................

128

6.20

Analys- och utvärderingsutredningen (Fi 2017:06)......

129

6.21

Servicekontorsutredningen (Fi 2017:07) .......................

130

6.22

F-skatteutredningen (Fi 2017:08) ..................................

131

6.23Utredningen om inrättande av en myndighet för

digitalisering av den offentliga sektorn (Fi 2017:09) ... 131

6.24Utredningen om ett eventuellt deltagande i

 

Europeiska bankunionen (Fi 2017:10) ..........................

132

6.25

Reseavdragskommittén (Fi 2017:11).............................

133

6.26Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system

för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01).........................

133

5

Skr. 2018/19:103

6.27Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete

 

(Fi 2018:02)...................................................................

134

6.28

Utredningen om centrala marknadsfrågor vid

 

 

omregleringen av spelmarknaden (Fi 2018:03).............

135

6.29Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer

i välfärden (Fi 2018:04).................................................

135

6.30Utredningen om samordning av statliga

 

utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)........

137

6.31

Utredningen om ett upphandlat fondtorg för

 

 

premiepension (Fi 2018:06) ..........................................

137

6.32Kommittén för ökad ekonomisk jämlikhet

 

(Fi 2018:07)...................................................................

138

6.33

Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08) ...............

139

6.34

Utredningen om åtgärder för att främja bil-,

 

 

motorcykel-, och mopedpoolstjänster (Fi 2018:09)......

139

6.35Kommittén om översyn av hyresmodell för vissa

kulturinstitutioner (Fi 2018:10) .....................................

139

6.36Utredningen om ökad statlig verksamhet i

 

Härnösand (Fi 2018:11).................................................

140

6.37

Utredningen om EU:s bankpaket om

 

 

riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12) ..........................

140

7 Utbildningsdepartementet ............................................................

141

7.1Svenska delegationen av finsk-svenska

 

utbildningsrådet (U 1976:11) ........................................

141

7.2

Forskningsberedningen (Ju 1983:B)..............................

142

7.3

Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01) .............

145

7.4Delegationen för arbetsplatslärande vid

 

yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07)......

148

7.5

Utredningen Samordnare för unga som varken

 

 

arbetar eller studerar (U 2015:06) .................................

150

7.6Utredningen nationell samordning för life science

 

(U 2015:08) ...................................................................

151

7.7

Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)........

151

7.8

Forskningsdatautredningen (U 2016:04) .......................

154

7.9Utredningen Bättre skola genom mer attraktiva

 

skolprofessioner (U 2016:06) ........................................

155

7.10

Komvuxutredningen (U 2017:01) .................................

157

7.11

Internationaliseringssutredningen (U 2017:02) .............

157

7.12Utredningen om praktiknära skolforskning i

 

samverkan (PiS) (U 2017:03)........................................

158

7.13

2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)...........

159

7.14

Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)...........

160

7.15Utredningen om tryggare och effektivare studier

(U 2017:06) ...................................................................

161

7.16Utredningen om elevers möjligheter att nå

kunskapskraven (U 2017:07).........................................

162

6

Skr. 2018/19:103

7.17Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar

 

(U 2017:08) ...................................................................

163

7.18

Tolktjänstutredningen (U 2017:09) ...............................

164

7.19Utredningen om en utvecklad studie- och

 

yrkesvägledning (U 2017:10) ........................................

165

7.20

Utredningen om inrättande av

 

 

Etikprövningsmyndigheten (U 2017:11) .......................

165

7.21Utredningen om planering och dimensionering av

gymnasial utbildning (U 2018:01).................................

166

7.22Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

 

(U 2018:02) ...................................................................

167

7.23

Betygsutredningen (U 2018:03) ....................................

167

7.24Modersmål och studiehandledning på modersmål i

 

grundskolan och motsvarande skolformer

 

 

(U 2018:04) ...................................................................

168

7.25

Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)....

168

7.26Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

(U 2018:06) ...................................................................

169

7.27Utredningen om fusk vid högskoleprovet

(U 2018:07) ...................................................................

170

7.28Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet i

 

fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) ...........

171

8 Miljö- och energidepartementet ...................................................

172

8.1

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)..............................

172

8.2Statens råd för kärnavfallsfrågor - Kärnavfallsrådet

 

(M 1992:A)....................................................................

179

8.3

Miljömålsberedningen (M 2010:04)..............................

184

8.4

Utredningen Fossilfritt Sverige (M 2016:05) ................

190

8.5

Gruvavfallsfinansieringsutredningen (M 2017:01) ......

191

8.6

Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02)....

191

8.7Utredningen om översyn av miljöövervakningen

(M 2017:03)...................................................................

192

8.8Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap

i förändring (M 2017:04)...............................................

193

8.9Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

 

(M 2017:05)...................................................................

194

8.10

Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06) ....

195

8.11

Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07).................

195

8.12Utredningen om styrmedel för att främja användning

av biobränsle för flyget (M 2018:01) ...........................

196

8.13Utredningen om minskad övergödning genom stärkt

 

lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02) ..................................

197

8.14

Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03)......................

197

8.15Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis

hantering av ämnen (M 2018:04) ..................................

198

8.16Utredningen om en modern lagstiftning för en

hållbar terrängkörning (M 2018:05) ..............................

198

7

Skr. 2018/19:103

 

8.17

Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06) ....................

199

8.18

Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07)........

200

8.19Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av

fosfor från avloppsslam (M 2018:08)............................

201

9 Näringsdepartementet ..................................................................

202

9.1Utredningen om självkörande fordon på väg

(N 2015:07) ...................................................................

202

9.2Samordning av särskilda persontransporter

 

(N 2016:03) ...................................................................

203

9.3

Översiktsplaneutredningen (N 2017:02) .......................

203

9.4Utredningen om bostadsbyggande på statens

fastigheter (N 2017:03) .................................................

205

9.5Utredningen om kommunal planering för bostäder

 

(N 2017:04) ...................................................................

206

9.6

Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05) ......

207

9.7

Byggrättsutredningen (N 2017:06)................................

208

9.8Utredningen om radiospektrumanvändning i

framtiden (N 2017:07)...................................................

209

9.9Utredningen om samordning för ökat och hållbart

bostadsbyggande (N 2017:08).......................................

209

9.10Utredningen om överförande av basunderhåll från

Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)...................

210

9.11Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar

kriminaliseras (N 2018:02)............................................

211

9.12Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv för tillväxt och innovation

(N 2018:03) ...................................................................

211

9.13Kommittén för samordnad teknologisk innovation

och etik (N 2018:04)......................................................

212

9.14Utredningen om sanktioner vid brott mot djur

(N 2018:05) ...................................................................

212

9.15En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning

(N 2018:06) ...................................................................

213

10 Kulturdepartementet.....................................................................

214

10.1Utredningen En nationell samordnare för att värna

 

demokratin mot våldsbejakande extremism

 

 

(Ju 2014:18)...................................................................

214

10.2

Utredningen Översyn av statens stöd till

 

 

trossamfund (Ku 2016:01).............................................

215

10.3

Läsdelegationen (Ku 2016:03) ......................................

216

10.4

Konstnärspolitiska utredningen (Ku 2016:04)...............

217

10.5Parlamentariska public service-kommittén

 

(Ku 2016:06) .................................................................

217

10.6

Arkivutredningen (Ku 2017:02) ....................................

219

10.7

Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01) ................

219

10.8Kommittén Demokratin 100 – samling för en stark

demokrati (Ku 2018:02) ................................................

220

8

Skr. 2018/19:103

10.9

2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) ...........................

220

10.10Utredningen nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska

samtalet (Ku 2018:04) ...................................................

221

10.11Samordning, utveckling och uppföljning för en

stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05) ............................

221

10.12En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över

diskrimineringslagen (Ku 2018:06)...............................

222

11 Arbetsmarknadsdepartementet.....................................................

223

11.1Delegationen för unga och nyanlända till arbete

 

(A 2014:06) ...................................................................

223

11.2

Mottagandeutredningen (A 2015:02) ............................

225

11.3

Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) .....................

226

11.4

Flexjobbsutredningen (A 2017:01)................................

227

11.5Utredningen för hållbart arbetsliv över tid

 

(A 2017:02) ...................................................................

228

11.6

Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03)...........................

229

11.7Utredningen om inrättande av Myndigheten för

arbetsmiljökunskap (A 2017:04) ...................................

230

11.8Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för

fler, grundad på inkomster (A 2018:01) ........................

230

11.9Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet

(A 2018:02) ...................................................................

231

11.10Utredningen om genomförande av ändringar i

 

utstationeringsdirektivet (A 2018:03)............................

231

Bilaga 1

Kommittékostnaderna............................................................

234

Bilaga 2

Kommittékostnadernas utveckling ........................................

268

Bilaga 3

Könsfördelning i statliga kommittéer ....................................

269

Statens offentliga utredningar 2018

Kronologisk förteckning ............

274

Statens offentliga utredningar 2018

Systematisk förteckning.............

277

Departementsserien 2018

Kronologisk förteckning...........................

280

Departementsserien 2018

Systematisk förteckning ............................

282

Direktivregister, kronologisk ordning..................................................

284

Direktivregister, departementsvis ordning ...........................................

293

Sakregister till kommittéer...................................................................

303

Personregister.......................................................................................

 

315

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2019 ......

361

9

Skr. 2018/19:103

Inledning

Regeringen ska årligen lämna en redovisning till riksdagen för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut (9 kap. 9 § riksdagsordningen). Denna redovisning avser 2018.

Principer för kommittéredovisningen

I årets kommittéberättelse används samma principer för redovisningen som i de senaste årens kommittéberättelser (se skr. 1997/98:103 s. 3).

De tillfälliga organ som är tillsatta på grund av regeringens beslut redovisas i kommittéberättelsen, såväl kommittéer med uppgift att utreda en viss fråga som de andra tillfälliga organ som har åsatts en bokstavsbeteckning. Sistnämnda organ är samtliga organ inom Regeringskansliet.

En särskild redovisning av antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under 2018 finns också (s. 14). Där ingår även andra tillfälliga organ som redovisas i kommittéberättelsen än de traditionella kommittéerna.

Konstitutionsutskottet har granskat kommittéväsendet (bet. 2017/18:KU10). I granskningen har utskottet bl.a. pekat på att det i kommittéberättelsen ibland saknas titlar på de som i olika roller medverkar och att redovisningen varierar mellan departementen. Enligt utskottet ligger det ett värde i att redovisningen är enhetlig och transparent. Utskottet anser att regeringen bör överväga vilka principer som i denna del ska gälla för redovisningen i framtiden. Mot bakgrund av konstitutionsutskottets uttalande har, i fråga om de kommittéer som tillsatts under 2018, den efterfrågade anpassningen genomförts.

Kommittéberättelsens innehåll

En kommitté är alltid knuten till ett departement (eller till Statsrådsberedningen). Detta återspeglas i kommittéberättelsen genom att kommittéerna redovisas departementsvis.

Kommittéberättelsen innehåller

uppgifter om kommittéernas sammansättning, adresser och telefonnummer,

redogörelser för kommittéernas arbete under det år berättelsen avser,

uppgifter om kostnaderna för kommittéarbetet,

fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna, med undantag för de personer som deltagit i parlamentariska

10

referensgrupper och i annat parlamentariskt samråd utan att vara förordnade av statsråd, och

register.

Kommittébeteckningen

När en kommitté tillsätts får den en beteckning. Denna består i regel av

förkortning för departementets namn,

årtal som visar när kommittén tillsatts, och

kolon och två siffror eller en bokstav som ingår i en årsvis löpande serie för varje departement.

Exempelvis avser beteckningen Ju 2018:01 den första kommitté som tillsattes inom Justitiedepartementets verksamhetsområde 2018. Kommittén behåller beteckningen under hela sin verksamhetstid, även om den flyttas till ett annat departements verksamhetsområde.

Rollfördelning inom kommittéerna

En kommitté som har ett utredningsuppdrag består enligt 2 § kommittéförordningen (1998:1474) av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. Kommittén kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare. Kommittéförordningen innehåller föreskrifter om de medverkandes uppgifter och befogenheter. Det förekommer också att ett utredningsuppdrag lämnas till en enda person som arbetar under samma regler som kommittéerna. En sådan person kallas särskild utredare och har samma ställning som ordföranden i en kommitté och kan biträdas på samma sätt som en kommitté.

Uppgifter om kommittéer under löpande år

Uppgifter som ingår i berättelsen registreras fortlöpande i Regeringskansliets databas över kommittéer. Bestämmelser om databasen finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Databasen finns tillgänglig via www.regeringen.se. Databasen utgör en del av det offentliga rättsinformationssystemet (www.lagrummet.se).

Uppgifter om vissa andra organ

Utöver de utredningar som redovisas i kommittéberättelsen finns ett antal mindre, eller under kortare tid verksamma, utredningar och andra organ som tillsatts enligt ett beslut i Regeringskansliet och som finansieras från anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1. Dessa utredningar och organ fanns t.o.m. 1997 års berättelse med bland de organ som redovisades i dåvarande bilaga 4. De är numera enbart registrerade i kommittéregistret i Regeringskansliets databas över kommittéer som finns tillgänglig via www.lagrummet.se och www.regeringen.se. Dessa organ finns inte heller med i den särskilda redovisningen på s. 14. Kostnaderna för dessa organ ingår dock i kommittékostnaderna som redovisas i bilaga 1.

Skr. 2018/19:103

11

Skr. 2018/19:103

Kommittékostnaderna

Kommittékostnaderna redovisas i bilaga 1. Utvecklingen under senare år redovisas i form av två diagram i bilaga 2. Det första visar hur kostnaderna för samtliga kommittéer har utvecklats under de sex senaste budgetåren. Det andra diagrammet åskådliggör konsultkostnadernas del av kommittékostnaderna under samma tid. Kostnaderna för Regeringskansliets kommittéservice redovisas separat under rubriken Förvaltningsavdelningen.

Fördelningen mellan kvinnor och män

Fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna redovisas i bilaga

3.Uppgifterna lämnas för varje departements ansvarsområde och totalt för kommittéväsendet. Uppgifterna avser fyra grupper, nämligen ordförande m.m., ledamöter, sakkunniga m.m. samt sekreterare och övriga. Statistiken omfattar bara dem som under redovisat år varit förordnade i en pågående kommitté. Syftet är att redovisningen ska kunna jämföras med den årliga sammanställning av statistik i statliga myndigheters styrelser som lämnas till riksdagen i annat sammanhang. Som framgår av bilagan är andelen kvinnor och män bland kommittéordförandena m.m. 48 respektive 52 procent och bland kommittéernas ledamöter 47 respektive 53 procent.

Jämställdhetsaspekter i kommittéberättelsen

Enligt 15 § kommittéförordningen ska konsekvenserna av sådana förslag som har betydelse bl.a. för jämställdheten mellan kvinnor och män anges i varje betänkande. Enligt 15 a § kommittéförordningen ska konsekvensutredningarna utformas på ett sätt som framgår av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

En uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet genomförs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB). Uppföljningen för 2017 visar bl.a. att av de beslutade kommittédirektiv där jämställdhetsperspektivet bedömdes vara relevant, innehöll 81 procent en text om jämställdhet, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Tilläggsdirektiv som endast avsåg förlängd utredningstid exkluderas ur kartläggningen. Av betänkanden under 2017, där en text om jämställdhet var relevant, innehöll 99 procent en sådan text. SCB:s uppföljning av arbetet under 2018 kommer att redovisas till Regeringskansliet i april 2019.

Ålderssammansättningen i kommittéväsendet

En uppföljning av kommittéernas ålderssammansättning genomfördes under 2016. Uppföljningen visar att andelen unga är lägre än andelen unga i befolkningen. Av totalt 714 ledamöter är 12, eller 1,7 procent, mellan 20 och 29 år. (Befolkningsandelen för samma grupp är 13,6 procent.) Medelåldern i kommittéerna är ca 52 år. För att uppmärksamma frågan har under 2018 ett elektroniskt faktablad om ungas representation i kommittéväsendet tagits fram och tillgängliggjorts i Regeringskansliet. En

12

ny kartläggning av ålderssammansättningen i kommittéväsendet planeras äga rum under 2019.

Uppgifter om kommittédirektiv

Kommittédirektiven ges ut löpande i en särskild serie. Fram till 2009 gavs också en särskild årsbok med direktiven ut. Kommittédirektiv finns sedan 2006 tillgängliga i pdf-format via www.lagrummet.se och www.regeringen.se.

Skr. 2018/19:103

13

Skr. 2018:19:103

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ som redovisas i kommittéberättelsen under år 2018

 

Tillsatta

Avslutade

Statsrådsberedningen

0

0

Justitiedepartementet

9

13

Utrikesdepartementet

1

1

Försvarsdepartementet

1

3

Socialdepartementet

14

10

Finansdepartementet

12

14

Utbildningsdepartementet

8

13

Miljö- och energidepartementet

8

4

Näringsdepartementet

6

5

Kulturdepartementet

6

5

Arbetsmarknadsdepartementet

3

4

14

Statsrådsberedningen Skr. 2018/19:103

1Statsrådsberedningen

1.1Statsrådsberedningen har inga kommittéer

15

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

2Justitiedepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 20

2.1Råd för migrations- och asylpolitiska barnfrågor (UD 2003:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2003-11-13

Ledamöter:

Atler, Sandra, jurist (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Björn, Åke, överläkare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2008-06-30) Björn, Åke, överläkare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Bellander, Eva, handläggare (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2006-01-16) Carlsson, Anki, programsamordnare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m.

2009-08-31)

Clomén, Dick, programsamordnare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2008-06-30)

Danielsson, Torgny, psykolog (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2004-08-31) Ginsburg, Bengt-Erik, överläkare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2005-05-31)

Gustavsson, Torgny, chefsöverläkare (fr.o.m. 2004-02-10 t.o.m.

2008-06-30)

Gustavsson, Torgny, chefsöverläkare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m.

2009-08-31)

Heilborn, Christina, barnrättsjurist (fr.o.m. 2006-01-31 t.o.m.

2008-06-30)

Heilborn, Christina, barnrättsjurist (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m.

2009-08-31)

Hessle, Marie, psykolog (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2006-12-31) Hülphers, Olof, jurist (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2008-06-30) Hülphers, Olof, jurist (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Jacobson, Monica, jurist (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Larsson Bellander, Eva, handläggare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2005-05-31)

Lennartsson, Maria, beslutsfattare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2008-06-30)

Lennartsson, Maria, beslutsfattare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m.

2009-08-31)

Lindberg, Tor, barnläkare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2008-06-30) Lindberg, Tor, barnläkare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31)

16

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Lundin, Björn, överläkare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2004-02-09) Malmberg, Fredrik, barnombudsmannen (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31)

Nyberg, Lena, barnombudsman (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2008-06-30)

Olsson, Lars, handläggare (fr.o.m. 2006-01-17 t.o.m. 2008-06-30) Palmér, Ingela, leg. psykolog (fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2008-06-30) Palmér, Ingela, leg. psykolog (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Sandesjö, Håkan, generaldirektör (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2006-06-05)

Wessel, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2008-06-30) Wessel, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31)

Sekreterare:

Edlund, Jennie, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m.

2006-12-31)

Ekfeldt Nyman, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-11-12) Heilborn, Christina, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2004-02-08)

Neiglick, Erica, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-09-30)

Nordin Skult, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31)

Stenström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-03-15 t.o.m. 2005-05-31)

Lokal: Malmtorgsgatan 3, 103 39 STOCKHOLM Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

2.2Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2013-11-21

Ordförande:

Palme, Joakim, professor (fr.o.m. 2013-11-21)

Ledamöter:

Bevelander, Pieter, professor (fr.o.m. 2014-02-27) Brunnberg, Kerstin, journalist (fr.o.m. 2014-02-27)

Carlander Hemingway, Åsa, jurist och enhetschef (fr.o.m. 2018-08-30) Sundén, Annika, analysdirektör (fr.o.m. 2014-02-27)

Wilton Wahren, Alexandra, departementsråd (fr.o.m. 2014-02-27 t.o.m. 2018-08-29)

Åslund, Olof, generaldirektör (fr.o.m. 2014-02-27)

Kanslichef:

Tamas, Kristof, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2014-01-01) (tjl. fr.o.m. 2018-12-15 t.o.m. 2019-12-31)

Tovatt, Caroline (fr.o.m. 2018-12-15 t.o.m. 2019-12-31)

17

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Bitr. kanslichef:

Tovatt, Caroline (fr.o.m. 2018-08-01)

Sekreterare:

Asplund, André, fil.dr. (fr.o.m. 2018-08-20)

Hedberg, Charlotta, docent (fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-12-31) Larsson, Jakob, fil.mag. (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2014-10-12) Liljeberg, Linus, utredare (fr.o.m. 2015-09-01)

Lundberg, Erik, fil.dr. (fr.o.m. 2018-01-15 t.o.m. 2018-07-14) Parusel, Bernd, fil.dr. (fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2016-04-30) Solomin, Nina, kommunikationsansvarig (fr.o.m. 2016-05-15 t.o.m. 2017-01-31)

Svantesson, Monica, fil.dr. (fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-09-05) Thalberg, Sara, fil.dr. (fr.o.m. 2016-01-01)

Tovatt, Caroline, fil.dr. (fr.o.m. 2014-11-10 t.o.m. 2018-07-31) Malm Lindberg, Henrik, fil.dr. (fr.o.m. 2016-06-27) Vera-Larrucea, Constanza, fil.dr. (fr.o.m. 2017-04-01)

Biträdande sekreterare:

Ahlén, Anton, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m.

2017-08-24)

Djekane, Miriam, kanslisekreterare (fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m.

2017-01-15)

Holmquist, Åsa (fr.o.m. 2017-02-01)

Larsson, Camilla, kanslisekreterare (fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m.

2016-10-23)

Luthman, Iris (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-02-09) Wenzer, Amanda (fr.o.m. 2018-11-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm Direktiv för delegationen, se dir. 2013:102 och dir. 2017:5

Delegationen har avgett

Rapport och Policy Brief 2014:1 Radikala högerpartier och attityder till invandring iEuropa, av Mikael Hjerm och Andrea Bohman

Rapport och Policy Brief 2015:1 Internationell migration och remitteringar i Etiopien, av Lisa Andersson

Kunskapsöversikt 2015:2 Politiska remitteringar, av Emma Lundgren Jörum och Åsa Lundgren

Kunskapsöversikt 2015:3 Integrationspolitik och arbetsmarknad, av Patrick Joyce

Kunskapsöversikt 2015:4 Migration och företagens internationalisering, av Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk Rapport och Policy Brief 2015:5 Svenskt medborgarskap: reglering och förändring i ett skandinaviskt perspektiv, av Mikael Spång Rapport och Policy Brief 2015:6 Vem blir medborgare och vad händer sen? Naturalisering i Danmark, Norge och Sverige, av Pieter Bevelander, Jonas Helgertz, Bernt Bratsberg och Anna Tegunimataka Kunskapsöversikt 2015:7 Kategoriernas dilemman, av Per Strömblad och Gunnar Myrberg

18

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Rapport och Policy Brief 2015:8 Valet och Vägen: Syriska flyktingar i Sverige, av Emma Jörum Lundgren

Rapport och Policy Brief 2015:9 Arbetskraftsinvandring efter 2008 års reform, av Catharina Calleman (red.) och Petra Herzfeld Olsson (red.) Kunskapsöversikt 2016:1 Alla tiders migration!, av Dick Harrisson Rapport och Policy Brief 2016:2 Invandringens arbetsmarknadseffekter, av Mattias Engdahl

Rapport och Policy Brief 2016:3 Irreguljär migration och Europas gränskontroller, av Ruben Andersson

Kunskapsöversikt 2016:4 Diaspora – ett begrepp i utveckling, av Erik Olsson

Kunskapsöversikt 2016:5 Migration within and from Africa, av Aderanti Adepoju

Rapport och Policy Brief 2016:6 Invandring, mediebilder och radikala högerpopulistiska partier i Norden, av Anders Hellström och Anna- Lena Lodenius

Kunskapsöversikt 2016:7 Invandring och företagande, av Martin Klinthäll, Craig Mitchell, Tobias Schölin, Zoran Slavnic och Susanne Urban

Rapport och Policy Brief 2016:8 Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling, av Bo Malmberg, Thomas Wimark, Jani Turunen och Linn Axelsson

Kunskapsöversikt 2017:1 De invandringskritiska partiernas politiska inflytande i Europa, av Maria Tyrberg och Carl Dahlström Kunskapsöversikt 2017:2 Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv, av Berit Wigerfelt och Anders S Wigerfelt Avhandlingsnytt 2017:3 Vägen till arbete. Utlandsföddas möte med den svenska arbetsmarknaden, av Moa Bursell, Mikael Hellström, Jennie K Larsson, Melissa Kelly, Martin Qvist och Caroline Tovatt Policy Brief 2017:4 Integration och tillit – långsiktiga konsekvenser av den stora invandringen till Norge, av Grete Brochmann Kunskapsöversikt 2017:5 Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige, av Mikael Byström och Pär Frohnert

Rapport och Policy Brief 2017:6 Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015?, av Jesper Strömbäck, Felicia Andersson och Evelina Nedlund

Rapport och Policy Brief 2017:7 Valdeltagande och representation – Om invandring och politisk integration i Sverige, av Pieter Bevelander (red.) och Mikael Spång (red.)

Rapport och Policy Brief 2017:8 Responsibility Sharing for Refugees in the Middle East and North Africa, av Susan Martin

Rapport och Policy Brief 2017:9 Reforming the Common European Asylum System, av Bernd Parusel och Jan Schneider

Rapport och Policy Brief 2017:10 A Fair Share: Refugees and Responsibility-Sharing, av Alexander Betts, Cathryn Costello och Natascha Zaun

Rapport och Policy Brief 2018:1 Somali Diaspora Groups in Sweden–- Engagement in Development an Relief Work in the Horn of Africa, av Nauja Kleist

19

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Rapport och Policy Brief 2018:2 Akademiskt utbyte och internationell migration – En studie av stipendiater inom Svenska institutets Visbyprogram 1997–2015, av Andreas Åkerlund, Astrid Collsjöö och Mikael Börjesson

Rapport och Policy Brief 2018:3 Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället, av Eskil Wadensjö och Aycan Celikaksoy

Rapport och Policy Brief 2018:4 Attityder till invandring – en analys av förändringar och medieffekter i Sverige 2014–2016, av Jesper Strömbäck och Nora Theorin

Rapport och Policy Brief 2018:5 Familj, medborgarskap, migration–- Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv, av Karin Borevi

Rapport och Policy Brief 2018:6 Barn och migraton, av Mehek Muftee, Lisa Ottosson, Gunilla Jarkman Björn, Anna Åhlund, Eva Skowronski och Michael Lindblad

Rapport och Policy Brief 2018:7 Människohandel och människosmuggling i den irreguljära migrationen, av Ryszard Piotrowicz

Rapport och Policy Brief 2018:8 Asylsökandes möte med Sverige – Lärdomar från en panelundersökning, av Peter Esiasson och Jacob Sohlberg

Rapport och Policy Brief 2018:9 How Citizenship Laws Differ: A Global Comparison, av Rainer Bauböck

Utredningstiden förlängs. Regeringen avser att senast under 2020 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

2.3112-utredningen (Ju 2016:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-11-12

Särskild utredare:

Carlsson, Stefan, landshövding (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2016-09-14) Zelmin Ekenhem, Erna, generaldirektör (fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m. 2018-03-29)

Sakkunniga:

Hernerud, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2018-03-29)

Klahr, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-10-03) Kollén, Filip, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m.

2016-12-31)

Lahrin, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29) Lindberg, Anna-Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-03-29)

Lobosco, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-04 t.o.m. 2018-03-29)

Odén, Ulrika, ämnesråd (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2017-08-21)

20

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Experter:

Bartelson Enayatollah, Mia, chef samhällskontakter och kommunikation (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-10-09)

Ekberg, Max, handläggare (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29) Eriksson, Noomi, stf. generaldirektör (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m.

2018-03-29)

Heimbrand, Lars, polismästare (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29) Häll, Andreas, jurist (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29) Johansson, Thomas, kommunikationschef (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-03-29)

Jonzon, Johan, sakkunnig (fr.o.m. 2016-11-15 t.o.m. 2018-03-29) Nilsson, Ulf, regionchef (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29) Roberts, Karin, bitr. enhetschef (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-10-06) Sandwall, Johanna, krisberedskapschef (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m.

2018-03-29)

Simonsson, Rickard, regiondirektör (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m.

2018-03-29)

Sundin Jonsson, Kristina, kommunchef (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m.

2018-03-29)

Söderlund, Peter, affärsområdeschef (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2017-05-14)

Uddholm, Lars-Göran, brandchef (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m.

2018-03-29)

Vallberg, Mia, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2017-12-29 t.o.m.

2018-03-29)

Wisén, Jan, bitr. avdelningschef (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m.

2018-03-29)

Åhnberg, Patrik, samhällsbyggnadsdirektör (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29)

Örninge, Per, reg. ambulans- och beredskapsöverläkare (fr.o.m.

2016-08-29 t.o.m. 2018-03-29)

Politiskt sammansatt referensgrupp: Ledamöter:

Alriksson, Lars, ordförande (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31) Eliasson, Helén, oppositionsråd (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m.

2017-12-31)

Eriksson, Mats, ordförande (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31) Liljeblad, Kikki, vice ordförande (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m.

2017-12-31)

Olsson, Kalle, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m.

2017-12-31)

Olsson, Lotta, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m.

2017-12-31)

Sjölund, Majvor, distriktsordförande (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m.

2017-12-31)

Åkesson, Anders, regionråd (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31)

Sekreterare:

André, Hanna (fr.o.m. 2016-03-21 t.o.m. 2018-04-20)

21

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Sundkvist, Elida (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-03-29) Svedjevik, Anna (fr.o.m. 2016-04-30 t.o.m. 2018-03-29)

Direktiv för utredningen, se dir. 2015:113, dir. 2017:23 och dir. 2017:84

Utredningen har avgett

SOU 2018:28 En nationell alarmeringstjänst - för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser

Uppdraget är därmed slutfört.

2.4Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-04-07

Särskild utredare:

Wersäll, Fredrik, riksmarskalk, f.d. hovrättspresident (fr.o.m.

2016-04-07)

Ledamöter:

Almström, Jonas, chefsåklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Angbo, Sören, förundersökningsledare (fr.o.m. 2018-04-19) Barketorp, Catarina, lagman (fr.o.m. 2018-04-19) Birgerson, Bo, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Boija, Dan, kommissarie (fr.o.m. 2018-04-19)

Eriksson, Johan, advokat (fr.o.m. 2018-04-19) Freij, Emilia, jurist (fr.o.m. 2018-04-19)

Grandestedt, Eva, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19 t.o.m.

2019-01-14)

Gustafson, Leif, advokat (fr.o.m. 2018-04-19) Karlberg, Nils, hovrättsråd (fr.o.m. 2018-04-19) Karlbrink, Ulla, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Lindman, Lars, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Lundqvist, Bo, förundersökningsledare (fr.o.m. 2018-04-19) Mellberg, Carl, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Murelius, Ted, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Nilsson Hjorth, Bob, hovrättsråd (fr.o.m. 2018-04-19) Ollén, Marie-Louise, chefsrådman (fr.o.m. 2018-04-19) Olsson, Thomas, advokat (fr.o.m. 2018-05-09)

Olovsson, Jenny, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Pettersson, Magnus, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Sandahl, Karin, kanslichef (fr.o.m. 2018-04-19)

Sjöblom, Anne, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19) Strandberg, Hans, advokat (fr.o.m. 2018-04-19) Strinäs, Lennart, chefsrådman (fr.o.m. 2018-04-19) Sundström, Lotta, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19)

Tidén, Martin, chefsåklagare (fr.o.m. 2018-04-19 t.o.m. 2019-01-14) Tjäder, Marie, kommissarie (fr.o.m. 2018-04-19)

Wass, Maria, inspektör (fr.o.m. 2018-04-19 t.o.m. 2018-12-04)

22

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Westman, Stina, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-04-19)

Experter:

Billung, Linda, kansliråd (fr.o.m. 2017-12-06)

Broman Olasdotter, Anna, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-01-15)

Johansson Welin, Katarina, överåklagare (fr.o.m. 2017-12-06) Holst, Tora, chefsåklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-12-07) Kezovska, Gina, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2017-01-16)

Lundin, Sofie, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-07)

Nilsson, Tomas, advokat (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-12-20) Norling Jönsson, Ylva, lagman (fr.o.m. 2016-04-07)

Rojas Wiberg, Annika, enhetschef (fr.o.m. 2016-04-26) Shannon, David, enhetsråd (fr.o.m. 2016-04-07) Stoltz, Ola, sektionschef (fr.o.m. 2016-04-07) Ungerfält, Fredrik, advokat (fr.o.m. 2017-12-20) Wågnert, Niklas, hovrättsråd (fr.o.m. 2016-04-07)

Referensgrupp:

Angbo, Sören, förundersökningsledare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Barketorp, Catarina, lagman (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Birgersson, Bo, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Boija, Dan, kommissarie (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Freij, Emilia, jurist (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Frithiof, Björn, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Gollard, Lennart, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Granstedt-Kinell, Eva, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20)

Karlberg, Nils, rådman (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Lidehäll, Per, kommissarie (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Lidman, Lars, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Lindsö, Ulrika, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Mellberg, Carl, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Nilsson Hjort, Bob, vice ordförande (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Ollén, Marie-Louise, chefsrådman (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Olovsson, Jenny, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Pettersson, Magnus, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Sandahl, Karin, rådman (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Sjöblom, Anne, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

23

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Strinäs, Lennart, chefsrådman (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Sundström, Lotta, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Tidén, Martin, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Tjäder, Marie, kommissarie (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Wass, Maria, gruppchef (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20) Westman, Stina, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m.

2017-02-20)

Sekreterare:

Bloch, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-11)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:31 och dir. 2017:109

Utredningen har avgett

SOU 2017:7 Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål

SOU 2017:98 Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 9 maj 2019.

2.5Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2016:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-05-12

Särskild utredare:

Lundh, Petra, lagman (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10)

Experter:

Agnehall, Cecilia, enhetschef (fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m. 2018-04-10) Alavaara, Kurt, strategisk rådgivare (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m.

2017-11-16)

Andersson, Arne, polisöverintendent (fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m.

2018-04-10)

Backman, Anna, tf. enhetschef (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16) Benalal Åberg, Heléne, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-11-17 t.o.m.

2018-04-10)

Dahl, Johan, gruppchef (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16) Göransson, Frida, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-30 t.o.m. 2017-11-16) Harding, Hans, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-02-16 t.o.m.

2018-04-10)

Hedberg, Susanne, IT-tekniker (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2017-11-16) Kullberg, Mikael, kansliråd, bitr. enhetschef (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-03-29)

Lagerud, Per, chefsjurist (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10) Lindholm, Bengt, överåklagare (fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m. 2018-04-10) Ljungqvist, Mats, kammaråklagare (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m.

2017-11-16)

24

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Ramberg, Anne, generalsekreterare (fr.o.m. 2016-06-22 t.o.m.

2018-04-10)

Tjärnkvist, Lisbeth, verksjurist (fr.o.m. 2016-06-08 t.o.m. 2018-04-10)

Sekreterare:

Caldevik, David, hovrättsassessor (fr.o.m. 2016-06-13 t.o.m.

2018-04-17)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:36 och dir. 2017:102

Utredningen har avgett

SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

SOU 2018:30 Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Uppdraget är därmed slutfört.

2.6Blåljusutredningen (Ju 2016:23)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-12-22

Särskild utredare:

Perklev, Anders, riksåklagare (fr.o.m. 2016-12-22 t.o.m. 2018-09-27)

Experter:

Blomgren, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m. 2018-01-15)

Carlberg, Ella, myndighetsjurist (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m.

2018-01-15)

Dereborg, Anders, chefsrådman (fr.o.m. 2018-01-16 t.o.m.

2018-09-27)

Florström, Jeanette, verksjurist (fr.o.m. 2018-01-16 t.o.m. 2018-09-27) Hanström, Anneli, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m.

2018-09-27)

Ivarsson, Bengt, advokat (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m. 2018-09-27) Jennekvist, Leif, polismästare (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m. 2018-09-27) Jansson, Stefan, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m. 2017-05-31) Klahr, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m. 2017-09-21) Larsson, Anna-Karin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-01-16 t.o.m.

2018-09-27)

Lobosco, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-22 t.o.m. 2018-01-15)

Nilsson, Göran, hovrättsråd (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m. 2018-09-27) Persson, Frida, kansliråd (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-09-27) Westfelt, Lisa, utredare (fr.o.m. 2017-01-20 t.o.m. 2018-01-15)

Sekreterare:

Weilander, Christina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m.

2018-10-14)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52

25

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Utredningen har avgett

SOU 2018:02 Stärkt straffskydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner

SOU 2018:75 Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning

Uppdraget är därmed slutfört.

2.72016 års sjölagsutredning (Ju 2016:24)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-12-22

Särskild utredare:

Johansson, Svante O., justitieråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-08-01)

Experter:

Arkler, Göran, vd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01)

Berlin, Christina, utredare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01) Berlin, Louise, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01)

Brocker, Stefan, advokat (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01) Bäckdén, Paula, bitr. dispaschör (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-08-01)

Damell, Johan, bankjurist (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-15) Eldin, Kajsa, förhandlare/arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-11)

Engstrand, Gustaf, jur.kand. (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01) Hanefalk Christine, branschchef (fr.o.m. 2018-03-12 t.o.m.

2018-08-01)

Hjort, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01) Lexelius, Anne, senior contract manager (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01)

Rooth, Cristina, Legal Counsel (fr.o.m. 2017-06-16 t.o.m. 2018-08-01) Schelin, Johan, docent (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01)

Sköld, Jörgen, advokat (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01) Tamm, Mikaela, jurist/senior Legal Advisor (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-15)

Tamm, Mikaela, Senior Legal Advisor (fr.o.m. 2018-01-22 t.o.m.

2018-08-01)

Tamminen, Harri, vicepresident (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-08-01)

Zervens, Ann-Charlotte, Senior Underwriter (fr.o.m. 2017-06-16 t.o.m. 2018-01-21)

Åhlström, Petra, chefsjurist (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-08-01)

Sekreterare:

Nilsson, Alexander, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-08-25)

26

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121

Utredningen har avgett

SOU 2018:60 Tillträde till Rotterdamreglerna

Uppdraget är därmed slutfört.

2.8Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Ju 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-01-19

Särskild utredare:

Mattsson, Dag, justitieråd (fr.o.m. 2017-01-19 t.o.m. 2018-02-15)

Experter:

Arnestål, Stojan, docent (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15) Briselius, Niklas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2017-12-20)

Enbert, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15) Engvall, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15) Johansson, Stefan, rådman (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15) Kylhammar, Anders, advokat (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15) Levin, Marianne, professor (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15) Rasmusson, Henrik, kammaråklagare (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m.

2018-02-15)

Strömbäck, Per, sakkunnig (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15) Sööder, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2017-09-06)

Westman, Daniel, doktorand (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-02-15)

Sekreterare:

Persson, Ulrika, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-01-19 t.o.m.

2018-02-28)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:4

Utredningen har avgett

SOU 2018:06 Grovt upphovsbrott och grovt varumärkesbrott Uppdraget är därmed slutfört.

2.9Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-02-09

Särskild utredare:

Kelt, Maria, departementsråd (fr.o.m. 2017-02-09)

Experter:

Hallström, Fredrik, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2017-04-26)

27

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Hellstrand, Eva Marie, ämnesråd (fr.o.m. 2017-04-26)

Hilding Qvarnström, Agnetha, chefsåklagare (fr.o.m. 2017-04-26) Klahr, Sofie, verksjurist (fr.o.m. 2017-04-26)

Olsson, Thomas, advokat (fr.o.m. 2017-04-26) Palmenäs, Linda, rådman (fr.o.m. 2017-04-26) Ulväng, Magnus, professor (fr.o.m. 2017-04-26)

Sekreterare:

Rhodin, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2019-01-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:14 och dir. 2018:21 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

2.10Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2017:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-02-16

Särskild utredare:

Heuman, Sigurd, ordförande (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16)

Experter:

Ahlqvist, Anders, kommissarie (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Alvaara, Kurt, senior strategisk rådgivare (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11)

Angvall, Jonas, jurist (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Bigovic Apitzsch, Katarina, stabsjurist (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11)

Cameron, Iain, professor (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Collin, Marie-Louise, verksjurist (fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m.

2018-08-16)

Ewald Möller, Carin, chefsåklagare (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m.

2017-10-11)

Harding, Hans, kammaråklagare (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m.

2018-08-16)

Kullberg, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-17 t.o.m. 2018-08-16) Kvist, Göran, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2017-10-16) Lindmark, Staffan, enhetschef (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Lagerud, Per, chefsjurist (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Ollén, Marie-Louise, chefsrådman (fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m.

2018-08-16)

Melander Tell, Eva, kanslichef (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16) Olander Selldén, Anna, jurist (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Ramberg, Anne, advokat (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16) Ramqvist Engellau, Helene, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m.

2017-10-11)

Rantén, Linda, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Runemar, Pär, jurist (fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16)

28

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Tansjö, Anna, rådman (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Träskman, Per-Ole, professor emeritus (fr.o.m. 2017-10-12 t.o.m. 2018-08-16)

Sekreterare:

Gatenheim, Christofer, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2018-08-16)

Kullberg, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m. 2017-10-11) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:16

Utredningen har avgett

SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet SOU 2018:61 Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel

Uppdraget är därmed slutfört.

2.112017 års räddningstjänstutredning (Ju 2017:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-02-16

Särskild utredare:

Björklund, Jan-Åke (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2018-06-30)

Sakkunniga:

Eriksson, Håkan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m.

2018-06-30)

Odén, Ulrika, ämnesråd (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-06-30)

Experter:

Carlson, Ulrica, enhetschef (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-06-30) Ekberg, Max, handläggare (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-06-30) Jonsson, Fredric, beredskapsdirektör (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m.

2018-06-30)

Klahr, Anders, utredare (fr.o.m. 2017-11-20 t.o.m. 2018-03-21) Mårtensson, Johan, räddningstjänstsamordnare (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-06-30)

Nihlén, Roger, verksamhetschef (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m.

2018-06-30)

Rotter, Pontus, utredare (fr.o.m. 2018-03-22 t.o.m. 2018-06-30) Sandwall, Johanna (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2017-11-19) Sigfridsson, Anders, räddningschef (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m.

2018-06-30)

Syltén, Kristin, polisintendent (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-06-30) Texell, Ida, förbundsdirektör (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-06-30) Uddholm, Lars-Göran, brandchef (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m.

2018-06-30)

Widlundh, Per, senior rådgivare (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m.

2018-06-30)

Winnberg, Thomas, räddningschef (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m.

2018-06-30)

29

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Wisén, Jan, bitr. avdelningschef (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m.

2018-06-30)

Sekreterare:

Henriksson, Fredrik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-06-07 t.o.m. 2018-06-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:15

Utredningen har avgett

SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst Uppdraget är därmed slutfört.

2.12Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-09

Särskild utredare:

Heidenborg, Mari, justitieråd (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-09-16)

Ledamöter:

Eskilandersson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16)

Finnborg, Thomas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m.

2018-09-16)

Hamakarim, Kader, kommunfullmäktigeledamot (fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m. 2018-09-16)

Hannah, Robert, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m.

2018-09-16)

Johansson, Ola, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m.

2018-09-16)

Karlsson, Maj, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m.

2018-09-16)

Löberg, Petter, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m.

2018-09-16)

Szyber, Caroline, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-05-23 t.o.m.

2018-09-16)

Experter:

Bergquist, Ulf, advokat (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16) Björk, Mikael, vice överåklagare (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m.

2018-09-16)

Blom, Juno, utvecklingssamordnare (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m.

2018-09-16)

Edin, Jenny, poliskommissarie (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16) Hemtke, Erica, chefsrådman (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16) Hovmöller, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m.

2018-09-16)

30

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16)

Laxhammar, Kajsa, jurist (fr.o.m. 2017-07-20 t.o.m. 2018-09-16) Sayed, Mosa, docent (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16) Skogh, Per, expert (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16) Thorblad, Therese, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m.

2018-09-16)

Yousri, Nadia, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-09-16)

Sekreterare:

Alsén, Ulrika, utredningssekreterare (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2018-09-16)

Swedenborg, Lars, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m.

2018-09-16)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:25

Utredningen har avgett

SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

SOU 2018:69 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet Uppdraget är därmed slutfört.

2.13Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-16

Särskild utredare:

Jungstedt, Sofia, tf. chefsrådman (fr.o.m. 2017-03-16 t.o.m.

2018-08-31)

Sakkunniga:

Brossner, Linnéa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m.

2018-08-31)

Munkelt, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31)

Experter:

Blom, Joakim, familjerättssekreterare (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m.

2018-08-31)

Bresle Ahlqvist, Marie, rättslig expert (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m.

2018-08-31)

Jeppson, Jonas, verksjurist (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31) Jonsland, Thomas, utredare (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31) Krusberg, Pernilla, jurist (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2017-09-15)

Lindblom, Ylva, förbundsjurist (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31) Sahlgren, Kerstin, socionom (fr.o.m. 2017-09-15 t.o.m. 2018-08-31) Singer, Anna, professor (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2018-08-31)

31

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Stenberg, Susanne, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-03-20 t.o.m.

2018-08-31)

Biträdande sekreterare:

Fröding Linebäck, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-07-12 t.o.m. 2018-08-17)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:28

Utredningen har avgett

SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap Uppdraget är därmed slutfört.

2.14Utredningen om vissa säkerhetsskyddfrågor (Ju 2017:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-23

Särskild utredare:

Strömberg, Stefan, lagman (fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2018-11-30)

Sakkunniga:

Gårdmark-Nylén, Margareta, ämnesråd (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30)

Leeman, Dan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30) Persson, Mia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30) Rundström, Mats, kansliråd (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30)

Experter:

Bokwall, Ewa, bitr. enhetschef (fr.o.m. 2018-01-26 t.o.m. 2018-11-30) Edholm, Anders, överste (fr.o.m. 2017-07-06 t.o.m. 2018-11-30) Erlandsson, Karin, rådman (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30) Escar, Linda, bitr. enhetschef (fr.o.m. 2018-01-26 t.o.m. 2018-11-30) Hafezi, Alireza, säkerhetsskyddschef (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m.

2018-11-30)

Johnard, Sven, verksjurist (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-01-25) Lagerwall, Anders, t.f. kammarrättsassessor (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2017-09-13)

MJohansson, Lena, chefsjurist (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30) Nilsson, Kristina, chefsjurist (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30) Norman, Annette, ämnesråd (fr.o.m. 2018-01-09 t.o.m. 2018-11-30) Rikala, Jesper, strategisk expert (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m.

2018-11-30)

Rutowska, Johanna, verksjurist (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30) Söderlund, Ylva (fr.o.m. 2017-08-11 t.o.m. 2018-01-25)

Trulsson, Anna, myndighetsjurist (fr.o.m. 2017-06-28 t.o.m. 2018-11-30)

32

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Kallifatides, Johanna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-11-30)

Ljungqvist Lagerwall, Anders, tf. kammarrättsassessor (fr.o.m. 2017-09-14 t.o.m. 2018-11-30)

Norman, Annette, utredningssekreterare (fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2018-01-08)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:32 och dir. 2018:2

Utredningen har avgett

SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Uppdraget är därmed slutfört.

2.152017 års fastighetsmäklarutredning (Ju 2017:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-05-24

Särskild utredare:

Norling Jönsson, Ylva, lagman (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-08-09)

Sakkunniga:

Klefbäck, Johan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-06-29 t.o.m.

2018-07-25)

Oljelund, Hanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-06-29 t.o.m.

2018-07-25)

Stein, Yvonne, kansliråd (fr.o.m. 2017-06-29 t.o.m. 2018-07-25)

Experter:

Anderberg, Jonas, chefsjurist (fr.o.m. 2017-06-29 t.o.m. 2018-07-25) Gustafsson, Daniel, jurist (fr.o.m. 2017-12-12 t.o.m. 2018-07-25) Malmgren, Miriam, förbundsjurist (fr.o.m. 2017-06-29 t.o.m.

2017-09-27)

Scharmer, Peter, chefsjurist (fr.o.m. 2017-06-29 t.o.m. 2017-12-11) Stegman, Carolina, direktör (fr.o.m. 2017-09-28 t.o.m. 2018-07-25)

Sekreterare:

Gustafsson, Andreas, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m.

2018-08-09)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:55

Utredningen har avgett

SOU 2018:64 Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen Uppdraget är därmed slutfört.

33

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

2.16Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (Ju 2017:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-22

Särskild utredare:

Tansjö, Anna, rådman (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15)

Sakkunniga:

Björk, Charlotta, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m.

2018-08-15)

Beck-Friis, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2017-11-30)

Experter:

Hugo, Fredrik, verksjurist (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15) Janvid Küchler, Marika, jurist (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15) Lagerberg, Georg, enhetschef (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15) Olsson, Erik, verksjurist (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15) Stenberg, Sara, jurist (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15) Svanberg, Malin, handläggare (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-08-15)

Sekreterare:

Leo, Anna-Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m.

2018-08-27)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:75

Utredningen har avgett

SOU 2018:65 Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism Uppdraget är därmed slutfört.

2.172017 års ID-kortsutredning (Ju 2017:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-08-17

Särskild utredare:

Askersjö, Inga-Lill, justitieråd (fr.o.m. 2017-10-01)

Sakkunniga:

Ghiselli, Roger, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-01 t.o.m. 2018-04-22) Stenström, Ulrika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-10-01) Svedberg, Annica, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-10-01)

Experter:

Fjelkegård, Nils, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-23) Forsanäs, Fredrik, jurist (fr.o.m. 2017-10-01)

Grenryd, Håkan, rättslig expert (fr.o.m. 2017-10-01) Göransson, Peter, ekonom (fr.o.m. 2017-10-01) Melin, Sandra, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-04-23) Månsson Nylén, Anna, verksjurist (fr.o.m. 2017-10-01 t.o.m. 2018-04-22)

34

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Owens, Anna, jurist (fr.o.m. 2017-10-01)

Sekreterare:

Månsson, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-10-01 t.o.m. 2017-12-31)

Wiborn, Jonna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-01-16) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:90

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 mars 2019.

2.18Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-10-26

Särskild utredare:

Ehrenkrona, Carl Henrik, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2017-10-26)

Experter:

Brunson, Daniel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-11-14)

Engdahl, Ola, specialrådgivare (fr.o.m. 2017-11-14)

Feinsilber, Susanne, advokat (fr.o.m. 2017-11-14)

Jönson, Sven, hovrättsråd och vice ordförande (fr.o.m. 2017-11-14)

Kelt, Maria, särskild utredare (fr.o.m. 2017-11-14)

Lemoine, Hanna, kammaråklagare (fr.o.m. 2017-11-14)

Wrange, Pål, professor (fr.o.m. 2017-11-14)

Sekreterare:

Dieden, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-10-26)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 och dir. 2018:87

Kommittén har avgett

SOU 2018:33 Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 27 december 2018.

2.19Kamerabevakningsutredningen (Ju 2017:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-13

Särskild utredare:

Sjöö, Johan, hovrättslagman (fr.o.m. 2017-12-13)

Sakkunnig:

Westin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2017-12-13)

Experter:

Bård, Jenny, jurist (fr.o.m. 2018-04-01)

Engstrand, Karin, verksjurist (fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2018-08-15)

Hamberg, Martin, jurist (fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2018-03-31)

Höglund, Karin, jurist (fr.o.m. 2017-12-13)

Mellberg, Petra, verksjurist (fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2018-08-15)

35

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Åkesson, Peter, chefsjurist (fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2018-08-15) Andersson, Mattias, utredare (fr.o.m. 2018-08-16)

Rosenberg, Peter, verksjurist (fr.o.m. 2018-08-16)

Sekreterare:

Magnusson, Karoline, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-12-30) Stierna, Nina, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2017-12-14)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:124

Utredningen har avgett

SOU 2018:62 Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 februari 2019.

2.20Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-13

Särskild utredare:

Lundh, Petra, lagman (fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2018-12-18)

Experter:

Dejemyr, Kerstin, polisinspektör (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m.

2018-12-18)

Engvall, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18) Ellingsen, Karin, verksjurist (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18) Hedbrant, Per-Henrik, verksjurist (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m.

2018-12-18)

Ivarssen, Bengt, advokat (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18) Lundkvist, Peter, Vice överåklagare (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m.

2018-12-18)

Rydström, Jonas, kansliråd (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18) Sandahl, Karin, hovrättsråd (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18) Shannon, David, enhetschef (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18) Ulväng, Magnus, professor (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-12-18) Åhsberg, Margita, chefsrådman (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m.

2018-12-18)

Sekreterare:

Pettersson, Thomas, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-12-15 t.o.m. 2019-01-10)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122

Utredningen har avgett

SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga Uppdraget är därmed slutfört.

36

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

2.212018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2018-06-14

Ordförande:

Jermsten, Henrik, justitieråd (fr.o.m. 2018-06-14)

Ledamöter:

Bengtsson, Angelika, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-10-11) Bengtsson, Jesper, chefredaktör (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m.

2018-10-31)

Engqvist, Lars, f.d. statsråd (fr.o.m. 2018-11-01) Hallberg, Leif, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-10-11) Johansson, Per-Ingvar, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Karkianinen, Ida, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Malmberg, Nicklas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Malmer Stenergard, Maria, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-10-16) Millard, Jonas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m.

2018-10-10)

Norlen, Andreas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m.

2018-10-15)

Nylander, Christer, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2019-01-23)

Obminska, Marta, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Petersson, Helene, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Sydow Mölleby, Mia, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Szyber, Caroline, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-10)

Wessinger, Brita, distriktsordförande (fr.o.m. 2018-09-06)

Sakkunnig:

Friberg, Karin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-06)

Experter:

Alskog, Emma, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-06) Bröms Lumpus, Kerstin, chefsjurist (fr.o.m. 2018-09-06) Grinbaum, Henrik, chefsjurist (fr.o.m. 2018-09-06) Gustafsdotter, Jeanette, vd (fr.o.m. 2018-10-04) Hadenius, Patrik, vd (fr.o.m. 2018-09-06)

Hultengård, Per, chefsjurist (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-03) Kjellgren, Daniel, byråchef (fr.o.m. 2018-09-06)

Persson, Mia, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06)

Strand, Lena, stabschef/bolagsjurist (fr.o.m. 2018-09-06) Sööder, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-06) Vigström, Ola, jurist (fr.o.m. 2018-09-06)

Wilöf, Olle, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-09-06) Zabdrodsky, Mikaela, jurist (fr.o.m. 2018-09-06)

Sekreterare:

Berglund Siegbahn, Katarina, hyresråd (fr.o.m. 2018-08-20)

37

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Englund Krafft, Lisa, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-25) Direktiv för kommittén, se dir. 2018:51

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 26 augusti 2020.

2.22Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord (Ju 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-14

Särskild utredare:

Pantzar, Linn, rådman (fr.o.m. 2018-06-14)

Experter:

Bertilsdotter Nilsson, Amanda, vikarierande juridik- och utredningschef (fr.o.m. 2018-07-19)

Eneman, Cecilia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-07-19) Glantz, Ylva, jurist (fr.o.m. 2018-07-19)

Hirsh, Anders, vice chefsåklagare, t.f. kammarchef (fr.o.m.

2018-07-19)

Lagh, Rebecca, advokat (fr.o.m. 2018-07-19)

Sundqvist, Johan, verksamhetsexpert (fr.o.m. 2018-07-19) Tingberg, Björn, universitetslektor (fr.o.m. 2018-07-19) Öster, Annika, generaldirektör (fr.o.m. 2018-07-19) Österlund, Jonas, rådman (fr.o.m. 2018-07-19)

Sekreterare:

Eklund Rimsten, Charlotte, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-06-14) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:48

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 14 juni 2019.

2.23Utredningen om rasistiska symboler (Ju 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-05

Särskild utredare:

Brokelind, Charlotte, hovrättspresident (fr.o.m. 2018-09-01)

Experter:

Borman O J, Benjamin, jur.kand. (fr.o.m. 2018-10-03) Bratt, Percy, advokat (fr.o.m. 2018-10-03)

Gustafsson, Johanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-03) Hvitfeldt, Thomas, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-03) Johansson, Magnus, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-10-03)

38

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Kaati, Lisa, forskare (fr.o.m. 2018-10-03)

Mellbin, Jennie, chefsrådman (fr.o.m. 2018-10-03)

Råbe, Mattias, jurist (fr.o.m. 2018-10-03)

Ziobro, Helen, föredragande (fr.o.m. 2018-10-03)

Sekreterare:

Fredriksson, Karl, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-09-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:61

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.

2.24Utredningen om strängare regler om utländska månggiften (Ju 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-01

Särskild utredare:

Kuttenkeuler, Anne, hovrättsråd (fr.o.m. 2018-07-19)

Ledamöter:

Akhondi, Alireza, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30) Blom, Juno, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30) Eklind, Hans, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30) Eskilandersson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30) Lundgren, Elin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30) Stockhaus, Maria, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30) Thorbjörnson, Jon, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30)

Valtola Sjöberg, Kukkamariia, sammankallande (fr.o.m. 2018-11-30)

Sakkunnig:

Hovmöller, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06)

Experter:

Bergquist, Ulf, advokat (fr.o.m. 2018-09-06) Eriksson M, Annika, verksjurist (fr.o.m. 2018-09-06) Ljungberg, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2018-09-06) Mattsson, Charlotte, rådman (fr.o.m. 2018-09-06) Sayed, Mosa, docent (fr.o.m. 2018-09-06)

Sekreterare:

Swedenborg, Lars, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-09-17) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:68

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 20 januari 2020.

2.25Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Ju 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

39

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:79

2.26En ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:80

2.272018 års skogsbrandsutredning (Ju 2018:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Särskild utredare:

Björklund, Jan-Åke (fr.o.m. 2018-08-20)

Sakkunnig:

Ekelund, Keijo, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-04)

Experter:

Henningsson, Anna, räddningschef (fr.o.m. 2018-09-04) Perers, Karin, styrelseordförande (fr.o.m. 2018-09-04) Peters, Jörgen, länsråd (fr.o.m. 2018-09-04)

Siverstig, Anna, överste (fr.o.m. 2018-09-04) Uddholm, Lars-Göran, brandchef (fr.o.m. 2018-09-04) Wisén, Jan, bitr. avdelningschef (fr.o.m. 2018-09-04)

Sekreterare:

Kaiser, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-08-20) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:81

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

2.28Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-23

Särskild utredare:

Lindberg, Gunnel, ordförande (fr.o.m. 2018-08-23)

Sakkunniga:

Westling, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-24) Wildenstam, Ronja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-24)

Experter:

Dock Collin, Marie-Louise, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-24) Fries, Fredrik, kammarrättsråd (fr.o.m. 2018-10-24) Lindgren, Maria, jurist (fr.o.m. 2018-10-24)

40

Justitiedepartementet Skr. 2018/19:103

Lindqvist, Per, chefsåklagare (fr.o.m. 2018-10-24)

Olsson Lilja, Henrik, advokat (fr.o.m. 2018-11-01)

Rosenberg, Magnus, expert (fr.o.m. 2018-10-24)

Tunander, Kristoffer, handläggare (fr.o.m. 2018-10-24)

Sekreterare:

Brandqvist Sundblad, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-08-23)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.

2.29Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter

(Ju 2018:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Ordförande:

Eka, Anders, justitieråd (fr.o.m. 2018-08-30)

Sakkunniga:

Heimer, Manne, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01)

Holmqvist, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Experter:

Bengtsson, Bertil, professor (fr.o.m. 2018-11-01)

Erman, Anna, byråchef (fr.o.m. 2018-11-01)

Lind, Anna-Sara, professor (fr.o.m. 2018-11-01)

Wiklund, Ola, advokat (fr.o.m. 2018-11-01)

Sekreterare:

Aspegren, Jacob, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-31)

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:92

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.

41

Utrikesdepartementet Skr. 2018/19:103

3Utrikesdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 2

3.1Expertgruppen för biståndsanalys (UD 2013:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2013-01-31

Ordförande:

Heikensten, Lars, verkst. direktör (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m.

2017-03-31)

Lindholm Schultz, Helena (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-12-31)

Vice ordförande:

Andersson, Gun-Britt, sakkunnig (fr.o.m. 2015-06-08 t.o.m.

2018-12-31)

Lindström, Eva, f.d. riksrevisor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2014-10-13)

Ledamöter:

Bigsten, Arne, professor (fr.o.m. 2016-02-04 t.o.m. 2018-12-31) Forss, Kim, verkst. direktör/konsult (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m.

2018-12-31)

Goldbeck-Löwe, Camilla (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-12-31) Gustavson, Maria, doktor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2015-01-19) Holmgren, Torgny, ambassadör (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m.

2018-12-31)

Lithman, Eva, konsult/sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m.

2018-12-31)

Mobjörk, Malin, doktor (fr.o.m. 2015-06-08 t.o.m. 2017-11-30) Nilsdotter, Anna, vice verkst. direktör/konsult (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2016-12-31)

Rosling, Hans, professor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2016-12-31) Schaar, Johan, sakkunnig (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-12-31) Schalk, Julia, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2018-12-31)

Svensson, Jakob, professor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2016-02-03) Uggla, Fredrik, professor (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-12-31)

Experter:

Peck, Lennart, kansliråd (fr.o.m. 2016-02-04 t.o.m. 2018-12-31) Stålö, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2015-10-21)

42

Utrikesdepartementet Skr. 2018/19:103

Kanslichef:

Daltung, Sonja, departementsråd (fr.o.m. 2013-05-15 t.o.m.

2016-12-31)

Pettersson, Jan (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31)

Sekreterare:

Burman, Markus (fr.o.m. 2014-01-07 t.o.m. 2018-12-31) Hårsmar, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2015-10-11) Hårsmar, Mats (fr.o.m. 2018-08-15 t.o.m. 2018-12-31)

Johansson de Château, Lena (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-12-31) Mineur, Eva (fr.o.m. 2015-08-17 t.o.m. 2018-12-31)

Petterson, Jan (fr.o.m. 2013-12-18 t.o.m. 2017-04-30) Rådström, Joakim (fr.o.m. 2013-09-15 t.o.m. 2014-05-31) Sannerholm, Richard (fr.o.m. 2017-03-31 t.o.m. 2018-02-28) Solomin, Nina (fr.o.m. 2018-04-26 t.o.m. 2018-12-31) Sundewall, Jesper (fr.o.m. 2013-11-20 t.o.m. 2016-12-31) Trulsson, Per (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-08-31) Öståker, Emma (fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2016-12-31)

Biträdande sekreterare:

Bucht, Tove (fr.o.m. 2014-02-10 t.o.m. 2015-10-18) Bäckman, Anna (fr.o.m. 2015-11-02 t.o.m. 2018-12-31) Holmberg, Sara (fr.o.m. 2017-06-09 t.o.m. 2017-11-30) Luthman, Iris (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2018-12-31)

Lokal: Karlavägen 102, Garnisonen, 103 33 Stockholm Direktiv för expertgruppen, se dir. 2013:11 och dir. 2016:71

Expertgruppen har avgett

2018:10 Nation Building in a Fractured Country – An evaluation of the Swedish cooperation in economic development with Bosnia & Herzegovina 1995–2018, Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck and Tamara Ivankovic

2018:09 Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System, Sophia Swithern

2018:08 Seeking Balanced Ownership in Changing Development Cooperation Relationships, Nils Keijzer, Stephan Klingebiel, Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes

2018:07 Putting Priority into Practice: Sida’s Implementation of its Plan for Gender Integration, Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla 2018:06 Swedish Aid in the Era of Shrinking Space – the Case of Turkey, Åsa Eldén, Paul T. Levin

2018:05 Who Makes the Decisions on Swedish Aid Funding? An Overview, Expertgruppen för biståndsanalys

2018:04 Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence, Geske Dijkstra

2018:03 How predictable is Swedish aid? A study of exchange rate volatility, Númi Östlund

43

Utrikesdepartementet Skr. 2018/19:103

2018:02 Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration, Alexander Kocks, Ruben Wedel, Hanne Roggemann, Helge Roxin

2018:01 DFIs and Development Impact: an evaluation of Swedfund, Stephen Spratt, Peter O’Flynn, Justin Flynn

2017:12 Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet? Expertgruppen för biståndsanalys 2017:11 Sweden’s Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future, Stephen Browne, Nina Connelly, Thomas G. Weiss

2017:10 Seven Steps to Evidence-Based Anticorruption: A Roadmap, Alina Mungiu-Pippidi

2017:09 Geospatial analysis of aid: A new approach to aid evaluation, Ann-Sofie Isaksson

2017:08 Research capacity in the new global development agenda, Måns Fellesson

2017:07 Research Aid Revisited – a historically grounded analysis of future prospects and policy options, David Nilsson, Sverker Sörlin 2017:06 Confronting the Contradiction – An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation, Hilde Reinertsen, Kristian Bjørkdahl, Desmond McNeill

2017:05 Local peacebuilding – challenges and opportunities, Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson, Martin Lundqvist

2017:04 Enprocentmålet – en kritisk essä, Lars Anell

2017:03 Animal health in development – it’s role for poverty reduction and human welfare, Jonathan Rushton, Arvid Uggla, Ulf Magnusson 2017:02 Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups? Rachel Marcus, Anna Mdee, Ella Page 2017:01 Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe, Anna Knoll, Andrew Sherriff

2016:11 Revitalising the policy for global development, Per Molander 2016:10 Swedish Development Cooperation with Tanzania – Has It Helped the Poor?, Mark McGillivray, David Carpenter, Oliver Morrissey, Julie Thaarup

2016:09 Exploring Donorship – Internal Factors in Swedish Aid to Uganda, Stein-Erik Kruse

2016:08 Sustaining a development policy: results and responsibility for the Swedish policy for global development Måns Fellesson, Lisa Román

2016:07 Towards an Alternative Development Management Paradigm? Cathy Shutt

2016:06 Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt, Expertgruppen för biståndsanalys

2016:05 Pathways to change: Evaluating development interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA), Barbara Befani 2016:04 Swedish responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals, Magdalena Bexell, Kristina Jönsson

44

Utrikesdepartementet Skr. 2018/19:103

2016:03 Capturing complexity and context: evaluating aid to education, Joel Samoff, Jane Leer, Michelle Reddy 2016:02 Education in developing countries what policies and programmes affect learning and time in school? Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski, Bixuan Sun

2016:01 Support to regional cooperation and integration in Africa – what works and why? Fredrik Söderbaum, Therese Brolin 2015:09 In search of double dividends from climate change interventions evidence from forest conservation and household energy transitions, G. Köhlin, S.K. Pattanayak, E. Sills, E. Mattsson, M. Ostwald, A. Salas, D. Ternald

2015:08 Business and human rights in development cooperation – has Sweden incorporated the UN guiding principles? Rasmus Klocker Larsen, Sandra Atler

2015:07 Making development work: the quality of government approach, Bo Rothstein and Marcus Tannenberg

2015:06 Now open for business: joint development initiatives between the private and public sectors in development cooperation, Sara Johansson de Silva, Ari Kokko and Hanna Norberg

2015:05 Has Sweden injected realism into public financial management reforms in partner countries? Matt Andrews 2015:04 Youth, entrepreneurship and development, Kjetil Bjorvatn 2015:03 Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid proliferation, Rune Jansen Hagen

2015:02 Utvärdering av svenskt bistånd – en kartläggning, Expertgruppen för biståndsanalys

2015:01 Rethinking Civil Society and Support for Democracy, Richard Youngs

2014:05 Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige: en översikt, Expertgruppen för biståndsanalys

2014:04 The African Development Bank: ready to face the challenges of a changing Africa? Christopher Humphrey

2014:03 International party assistance – what do we know about the effects? Lars Svåsand

2014:02 Sweden´s development assistance for health – policy options to support the global health 2035 goals, Gavin Yamey, Helen Saxenian, Robert Hecht, Jesper Sundewall and Dean Jamison 2014:01 Randomized controlled trials: strengths, weaknesses and policy relevance, Anders Olofsgård

3.22015 års sanktionslagsutredningen (UD 2015:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-09-03

Särskild utredare:

Göransson, Magnus, f.d. hovrättslagman (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-03-31)

45

Utrikesdepartementet Skr. 2018/19:103

Experter:

Berg, Christoffer, ministerråd (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-08-30) Ihrman, Hans, chefsåklagare (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-31) Jansson, Mats, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m.

2018-03-31)

Mellberg, Petra, byråchef (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-03-31) Runeskjöld, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-03-31) Saland, Per, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-03-31) Simonsson Brodén, Josefin, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m.

2018-03-31)

Wieslander, Karolina, extra åklagare (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m.

2018-03-31)

Sekreterare:

Ludvigsson, Jenny, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-03-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2015:91, dir. 2016:94 och dir. 2017:135

Utredningen har avgett

SOU 2018:27 Ekonomiska sanktioner mot terrorism Uppdraget är därmed slutfört.

3.3Folkrätts- och nedrustningsdelegationen (UD 2015:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2015-12-17

Ordförande:

Wallström, Margot, utrikesminister

Vice ordförande:

Söder, Annika, kabinettsekreterare (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m.

2019-02-28)

Ledamöter:

Bydén, Micael, överbefälhavare, Försvarsmakten (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Danielsson, Anders, Svenska Röda Korset (fr.o.m. 2017-03-22 t.o.m. 2019-02-28)

Engdahl, Ola, docent, Försvarshögskolan (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-22)

Forslund, Kenneth, ordföranden i utrikesutskottet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Hallgren, Jakob, bitr. direktör, Stockholms International Peace Research Institute SIPRI (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28) Jacobsson, Marie, folkrättsrådgivare, UD (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

46

Utrikesdepartementet Skr. 2018/19:103

Jonter, Thomas, professor, Ekonomisk-historiska institutionen (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Klackenberg, Dag, suppleant i försvarsutskottet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Mörth, Mari, generalsekreterare, Läkare utan gränser (fr.o.m.

2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Nilsson, Malin, generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet IKFF (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Nystuen, Gro, docent (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28) Salander, Henrik, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m.

2019-02-28)

Salestrand, Jan, statssekreterare (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m.

2019-02-28)

Wrange, Pål, professor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Årehed Kågeström, Ulrika, generalsekreterare, Svenska Röda Korset (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-22)

Österdahl, Inger, professor, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Rättschefen i Utrikesdepartementet, rättschefen i Försvarsdepartementet, chefen för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), chefen och biträdande chefen för enheten för nedrustning och icke-spridning (UD NIS), specialrådgivaren i folkrätt vid UD FMR samt chefen för folkrättsgruppen vid UD FMR ska biträda delegationen som adjungerade ledamöter.

UD FMR ska lämna administrativt stöd till delegationen med bistånd av (UD NIS). Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

3.4Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2017-12-18

Ordförande:

Flanking, Anders, länsråd (fr.o.m. 2018-01-15 t.o.m. 2021-09-01)

Vice ordförande:

Elmsäter-Svärd, Catharina (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Ledamöter:

Augustsson, Gabriella (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Belfrage, Aurore (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Johansson, Leif (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Nilsson, Jennie (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-21)

Nilsson, Marie (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

47

Utrikesdepartementet Skr. 2018/19:103

Schöldtz, Magnus (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Huvudsekreterare:

Lönnberg, Anders G (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Sekreterare:

Ekstrand, Nina (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2021-09-01) Engstrand, Monica (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2021-09-01) Nyström, Felix (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2021-09-01) Vännerlöv, Eric (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2021-09-01)

Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 september 2021.

3.5Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-08

Särskild utredare:

Larsson, Jan, direktör (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-08-08) Waidelich, Tommy, företagare (fr.o.m. 2018-08-14 t.o.m. 2019-04-30)

Experter:

Alberius, Peter, head of international business development (fr.o.m. 2018-03-01)

Cederskog Sundling, Ulrika, vice vd (fr.o.m. 2018-03-01) Eklund, Johan, professor (fr.o.m. 2018-03-01)

de Feudis, Isabella, vd (fr.o.m. 2018-03-01)

Hatzigeorgiou, Andreas, chefsekonom (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m.

2018-09-26)

Johansson, Stefan, vd (fr.o.m. 2018-03-01)

Norin, Johan, ämnesråd (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-09-26) Nutley, Daniel, chef globala relationer (fr.o.m. 2018-02-08 t.o.m.

2018-09-26)

Bengtsson, Torbjörn, affärsutvecklare (fr.o.m. 2018-03-01) Roed, Pia, kansliråd (fr.o.m. 2018-03-01)

Schmidt, Ann-Christine, national economic developer (fr.o.m.

2018-03-01)

Sefastsson, Ingrid, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-26) Toresson, Bengt, departementsråd (fr.o.m. 2018-03-01) Wollentz, Björn, militärsakkunnig (fr.o.m. 2018-03-01)

Sekreterare:

Silversol, Susanna, sekreterare (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-04-30) Direktiv för kommittén, se dir. 2018:3 och dir. 2018:113

Kommittén har avgett

SOU 2018:56 Bättre kommunikation för fler investeringar

48

Utrikesdepartementet Skr. 2018/19:103

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2019.

49

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

4Försvarsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 4, 5 och 7

4.1Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1991-06-20

Ordförande:

Diamant, Maria, departementsråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2021-09-30

Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission (fr.o.m.

1997-07-01 t.o.m. 1997-09-07)

Hedegård, Maria, rättschef (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30) och (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31)

Ledamöter:

Ahlström, Christer, sakkunnig (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30) Asp, Anna, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2015-06-30), (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04), och (fr.o.m. 2018-11-21 t.o.m. 2021-09-30)

Broström, Per, jur.kand. (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2008-12-31) Clomén, Dick, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m.

2015-06-30)

Deuschl, Harald, överstelöjtnant (avliden mars-98) (fr.o.m.

1997-07-01)

Diamant, Maria, departementsråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2021-09-30)

af Geijerstam, Margareta, kansliråd

Engdahl, Ola, jur.kand. (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2015-06-30) och (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission

Ericson, Marika, försvarsjurist (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31) Flarup, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m.

2015-06-30)

Greenhill, Malin, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2004-10-31) och (fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-05-31)

von Greyerz, Walo, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Hammarskjöld, Elinor, departementsråd (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2011-02-28)

50

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Hedberg, Bosse, departementsråd (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m.

2008-09-30)

Hedström, Key, chefsjurist (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30) och (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Himmelstrand Sundström, Kristina, jur.kand. (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30)

Hedegård, Maria, rättschef (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30) Holst, Fredrik, jur.mag. (fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2000-06-30) Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31) Kelt, Maria, departementsråd (fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30) och (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Kleffner, Jann, professor (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Körlof, Björn, generaldirektör (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2008-09-30) Lager, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m. 1998-08-24 t.o.m. 2000-06-30) Ledmyr, Sonja, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2003-06-30)

Lind, Gustaf, departementsråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Lindfors, Erik, departementsråd (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m.

2012-06-30)

Nilsson, Pernilla, jur.kand. (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31), (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) och (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Nymark, Manólis, enhetsjurist (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30) Persson, Ing-Marie, utredare (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2009-06-30) Rosvall, Göran, chefsjurist (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-08-23) Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30) Ryding-Berg, Stefan, chefsjurist (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m.

2013-11-30)

Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m.

2006-06-30)

Sandbu, Magnus D., försvarsjurist (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2015-06-30), (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) och (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-20)

Sjögren, Per, departementsråd (fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2015-06-30) Sojde, Catharina, chefsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) och (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Sunnegårdh, Helena, folkrättsrådgivare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, jur.kand. (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2012-05-31)

Tengroth, Cecilia, folkrättsrådgivare (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m.

2018-09-04) och (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-06-30)

Ulfsparre, Christina, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2011-02-28)

Sekreterare:

Andersson, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2011-03-31) af Geijerstam, Margareta, kansliråd (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m.

1997-09-30)

Nyrén, Jan, kansliråd (fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1999-04-18)

51

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Petersson, Elisabet, rättssakkunnig (fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m.

2012-05-27)

Rudvall, Samuel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2012-05-28 t.o.m.

2015-06-30) och (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Rudvall, Samuel, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Wågnert, Niklas, hovrättsassessor (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2001-05-31)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm Direktiv för rådet, se regeringsbeslut den 20 juni 1991.

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

4.2Försvarsberedningen (Fö 1992:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1992-10-29

Ordförande:

Danielsson, Lars, statssekreterare (fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m.

2000-04-26)

Enström, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m.

2012-04-17)

Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2000-04-27 t.o.m.

2006-12-13)

Lagerblad, Peter, statssekreterare (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

1996-01-14)

Lennmarker, Göran, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2008-01-09)

Rekke, Lars, statssekreterare (fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-02-28) von Sydow, Björn, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-01-09) Widegren, Cecilia, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m.

2016-12-27)

Ledamöter:

Ahlin, Urban, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30) Arkelsten, Sofia, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Ask, Beatrice, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01)

Björklund, Torbjörn, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Bohlin, Britt, ledamot av riksdagen

Bäckström, Daniel, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01) Carnerö, Åke, led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

2003-04-23)

Danielsson, Staffan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2017-01-30)

Enström, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01) Forslund, Kenneth G, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01)

52

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Hafström, Jonas, chef för internationella avdelningen vid Moderata samlingspartiets partikansli (fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 2002-11-26) Henriksson, Stig, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2017-12-07)

Hökmark, Gunnar, led. av riksdagen (fr.o.m. 2002-11-27 t.o.m.

2004-09-30)

Hultqvist, Peter, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-11)

Jansson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2018-04-17)

Jennehag, Jan, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

1999-05-02)

Jóhannesson, Berit, led. av riksdagen (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2006-12-13)

Johnsson Fornarve, Lotta, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-12-08) Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-01-17 t.o.m.

2012-09-13)

Landerholm, Henrik, led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-02-24 t.o.m.

1998-10-31)

Lindestam, Åsa, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14)

Lindgren, Else-Marie, led. av riksdagen (fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2012-09-13)

Nordgren Christensen, Annika, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m.

1995-01-12 t.o.m. 2009-05-14)

Oscarsson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14) Richtoff, Roger, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-04-18)

Rohdin, Lennart, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-01-30 t.o.m.

2006-12-13)

Rådberg, Peter, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Schröder, Anders, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01)

Sundell, Ola, led. av riksdagen (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-12-13) Svärd, Anders, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

2006-12-13)

Tingsgård, Tone, led. av riksdagen (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2006-12-13)

Wahlén, Gunilla, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2012-09-13)

Wallmark, Hans, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14) Widman, Allan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15)

Sakkunniga:

Belachew, Yosef, kansliråd (fr.o.m. 2018-03-21) Bengtsson, Ulf, departementsråd (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m. 2003-09-17)

Bringle, Peter, departementsråd (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m.

2017-01-30)

Eliasson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-13) Eneström, Anna-Karin, utrikesråd (fr.o.m. 2017-02-01)

Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2000-06-04)

53

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Granholm, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-10-17 t.o.m. 2012-09-30)

Hagberg, Julia, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-20) Hagwall, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2017-01-30) Hedin, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-01)

Håkansson, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-10-13) Hänninger, Nils, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16) Koch, Michael, kansliråd (fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2007-01-14)

Kring, Claes, departementsråd (fr.o.m. 2003-12-10 t.o.m. 2012-09-30) Lidén, Anders, utrikesråd (fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-12-12) Lindholm, Ingvar, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-14) Lyrvall, Björn, utrikesråd (fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2013-09-16) Petersson, Sven-Olof, utrikesråd (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2002-12-17)

Sandberg, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-16) Skoog, Olof, utrikesråd (fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2007-09-02) Sohlström, Torbjörn, utrikesråd (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m.

2017-01-30)

Experter:

Berndtson, Hans, generallöjtnant (fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m.

2005-08-16)

Degerfeldt, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-17 t.o.m. 2018-02-18) Ekengren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2012-09-30)

Fant, Claes-Göran, generallöjtnant (fr.o.m. 2005-08-17 t.o.m.

2007-02-19)

Gyllensporre, Dennis, generalmajor (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m.

2017-01-30)

Hagman, Hans-Christian, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2012-09-30)

Hammarskjöld, Elinor, kansliråd (fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m.

2006-05-15)

Hassel, Fredrik, stabschef (fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-07-07) Holm, Anna-Karin, departementsråd (fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m.

2007-01-14)

Holmberg, Marie (fr.o.m. 2018-10-10)

Jato, Andrés, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2007-09-02)

Kaunitz, Carin, enhetschef (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16) Molin, Urban, brigadgeneral (fr.o.m. 2017-02-01)

Moore, Michael, generalmajor (fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2012-09-30) Riddarström, Bo, överdirektör (fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2002-12-17) Svartz, Nils, överdirektör (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30)

Svärdström, Jessica, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-18) Waldemarsson, Bo, generalmajor (fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m.

2000-06-04)

Wetterqvist, Fredrik, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-19 t.o.m. 2017-01-30) Trouvé, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2003-09-17)

54

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Engberg, Katarina, departementsråd, expert i frågor som rör anpassning av totalförsvarets förmåga (fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m.

2004-12-12)

Kihl, Johan, generallöjtnant (fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-02-07) Uddenberg, Sara, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01)

Werger, Svante, kommunikationsdirektör (fr.o.m. 2017-02-01)

Expert och redaktör:

Engberg, Katarina, departementsråd (fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m.

2000-06-04)

Huvudsekreterare:

Hyllander, Jan, departementsråd (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2012-09-10)

Åkesson, Tommy, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-11)

Sekretariatet: chef:

Mohr, Michael, departementsråd (fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m.

2007-01-14)

Bitr. huvudsekreterare:

Hedin, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2007-01-14)

Sekreterare:

Anclair, Åsa, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2017-01-30) Asplund, Patrik, kansliråd (fr.o.m. 2018-02-26)

Bergman, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2003-12-07)

Birath, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2003-06-30) Bodelius, Micaela, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-13)

Brändström, Annika, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m.

2007-01-14)

Cederberg, Jörgen, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2008-01-09)

Coyet Folke, Adrienne, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-30)

de la Gardie (tidigare Grundmark), Per, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2007-01-14)

Druve Lundberg, Ingmarie, departementssekreterare (fr.o.m.

1999-10-01 t.o.m. 2001-07-01)

Fagerberg, Björn, ministerråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-06-30) Foghelin, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-05-17) Hammarström, Ulf, ämnessakkunnig (fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m.

1996-09-30)

Hedin, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2001-08-31) Ihrfors, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2017-01-30) Jarlsvik, Helen, analytiker (fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14) Johansson, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27)

Lagerlöf, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2004-08-31)

Lodin, Per, militärsakkunnig (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1995-06-30)

55

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Malminen, Johannes, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m.

2019-06-30)

Mohr, Michael, kansliråd (fr.o.m. 1998-10-19 t.o.m. 1999-05-17) Oredsson, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-08-31)

Stegen, Anja, departementssekreterare (fr.o.m. 2003-05-02 t.o.m.

2008-01-09)

Syrén, Håkan, överste 1. (fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 1999-05-17) Vendil Pallin, Carolina, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-07-31)

Wieslander, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2003-03-22) Winberg, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2018-09-02) Åkesson, Tommy, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27)

Åstrand, Tor-Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-11-27 t.o.m. 2017-01-30)

Örnfeldt, Eino, departementssekreterare (fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-09-30)

Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992, den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999, den 8 maj 2000 §§ 2 och 3, den 14 juni 2002 § 2, den 12 juli 2012 § 2 och den 11 juli 2013 § 1.

Beredningen har avgett

Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen

Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse

Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning Ds 1999:2 Förändrad omvärld – omdanat försvar

Ds 1999:55 Europas säkerhet – Sveriges försvar

Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet – Nätverksförsvar och Krishantering

Ds 2003:8 Säkrare grannskap- osäker värld

Ds 2003:34 Vårt militära försvar – vilja och vägval Ds 2004:30 Försvar för en ny tid

Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys

Ds 2008:48 Försvar i användning

Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld

Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025

Beredningens arbete är inte tidsbegränsat.

56

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

4.3Exekutivkommitté (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2001-05-31

Ledamöter:

Anderberg, Bengt (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-04-14) Bäckström, Johan (fr.o.m. 2008-03-01)

Böhlin, Birgitta (fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-12-19) von Hacht, Åsa (fr.o.m. 2005-09-15 t.o.m. 2008-03-13) Hanson, Stefan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2001-07-31) Hedén, Arne (fr.o.m. 2001-08-01 t.o.m. 2004-08-09)

Hedskog, Björn (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2003-03-27) Hult, Gunnar (fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2012-06-24) Hällkvist, Peter (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-12-12) Källmén, Stephan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2003-06-30) Landby, Per (fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2008-02-29) Levin, Magnus (fr.o.m. 2003-03-28 t.o.m. 2005-06-19) Lundberg, Peter (fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-09-14) Lövgren, Jan-Erik (fr.o.m. 2007-12-01)

Malmer, Barbro (fr.o.m. 2004-08-10)

Nylander, Leif (fr.o.m. 2003-03-28)

Raeder, Johan (fr.o.m. 2001-05-31 t.o.m. 2001-10-28) Rensfeldt, Leif (fr.o.m. 2005-09-29 t.o.m. 2007-12-31) Roth, Håkan (fr.o.m. 2005-09-29 t.o.m. 2007-12-01)

Sandek, Alf (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2005-09-28) Schlyter, Carl-Mikael (fr.o.m. 2001-06-26) Sjöborg, Anders (fr.o.m. 2012-06-25)

Stenholm, Lars (fr.o.m. 2005-06-20)

Wallander, Bo (fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2003-03-27)

Ersättare:

Andersson, Svante (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2005-06-19) Blomgren, Per-Åke (fr.o.m. 2009-06-02)

Bäck, Göran (fr.o.m. 2009-12-22 t.o.m. 2010-07-31) Ekdahl, Birte Giesel (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2007-12-01) Jonasson, Kjell A. (fr.o.m. 2001-05-31 t.o.m. 2001-12-31) Hanson, Stefan (fr.o.m. 2001-09-11 t.o.m. 2007-12-01) Hedskog, Björn (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2007-12-01) Holmström, Peter (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2007-12-01) Langemar, Göran (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2001-12-31) Lubrán, Nina (fr.o.m. 2010-08-23 t.o.m. 2011-01-14) Näsström, Staffan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2007-12-01) Olsson, Daniel (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-04-14) Savelli, Andreas (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2009-12-22) Tjäder, Thomas (fr.o.m. 2002-04-15)

Waern, Martin (fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2009-06-01)

57

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Wilén, Christina (fr.o.m. 2011-01-15)

Lokal: Försvarsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 10 00 Direktiv för exekutivkommittén, se regeringsbeslut den 31 maj 2001 Exekutivkommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

4.4Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (Fö 2016:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-12-14

Särskild utredare:

Wahlberg, Ingemar, kanslichef (fr.o.m. 2016-12-14 t.o.m. 2018-02-28)

Sakkunniga:

Belachew, Yosef, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-02 t.o.m. 2018-02-20) Bolinder, Per, ämnesråd (fr.o.m. 2017-03-02 t.o.m. 2018-02-20) Oddbjörn, Olof, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-02 t.o.m. 2018-02-20)

Experter:

Askstedt, Rikard, brigadgeneral (fr.o.m. 2017-03-02 t.o.m.

2018-02-20)

Boman, Philippa, affärsutvecklare (fr.o.m. 2017-03-02 t.o.m.

2018-02-20)

Engevall, Thomas, chef för system- och produktionsledningen (fr.o.m. 2017-03-02 t.o.m. 2018-02-20)

Holmstedt, Helena, ekonomidirektör (fr.o.m. 2017-03-02 t.o.m.

2018-02-20)

Mathiasson, Ingela, chef för flygförbandsmateriel vid system- och produktionsledningen (fr.o.m. 2017-03-02 t.o.m. 2018-02-20)

Huvudsekreterare:

Asplund, Patrik (fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2018-02-25)

Sekreterare:

Björkman, Maria (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-02-28) Holmberg, Sven (fr.o.m. 2017-01-26 t.o.m. 2018-02-28)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:110

Utredningen har avgett

SOU 2018:07 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Uppdraget är därmed slutfört.

4.5En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland (Fö 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-23

58

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Åkesson, Ingvar (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-04-30)

Sakkunniga:

Rudvall, Samuel, kansliråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-04-30) Rosenlöf, Jens, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-04-30)

Experter:

Viktorin, Charlotta, försvarsjurist (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m.

2018-04-30)

Wikström, Jonas, flottiljamiral (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-04-30)

Sekreterare:

Johansson, Ann-Christine (fr.o.m. 2016-06-01 t.o.m. 2018-04-30) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:30

Utredningen har avgett

SOU 2018:31 En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Uppdraget är därmed slutfört.

4.6Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2017-03-23

Ordförande:

Bergström, Margareta, hovrättspresident (fr.o.m. 2017-07-03)

Ledamöter:

Bäckström, Daniel, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19) Falkhaven, Elisabeth, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-14) Henriksson, Stig, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2017-11-30)

Holmqvist, Paula, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19) Johnsson Fornarve, Lotta, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-12-01) Olsson, Kalle, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19) Oscarsson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19) Richtoff, Roger, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19)

Thalén Finné, Eva, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19) Wallmark, Hans, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19) Widman, Allan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19) Schröder, Anders, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2018-11-13)

Sakkunniga:

Berglund, Anna-Karin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-07-19) Bjuremalm, Roland, kansliråd (fr.o.m. 2017-07-19) Leeman, Dan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-12-03)

59

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Skjöldebrand, Cecilia, ämnesråd (fr.o.m. 2017-07-19) af Wetterstedt, Therése, kansliråd (fr.o.m. 2017-07-19)

Experter:

Asp, Camilla, bitr. avdelningschef (fr.o.m. 2017-07-19 t.o.m. 2018-02-25)

Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2017-07-19) Engdahl, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2017-07-19) Fell, Astrid, handläggare (fr.o.m. 2017-07-19)

Jönsson, Lars-Håkan, försvarsdirektör (fr.o.m. 2017-07-19) Klintäng, Mats, överste (fr.o.m. 2017-07-19) Lindkvist-Dädeby, Maria, avdelningschef (fr.o.m. 2017-07-19) Moberg, Olof, förbundsjurist (fr.o.m. 2017-07-19)

Sandberg, Nicklas, specialist (fr.o.m. 2018-12-07) Werger, Svante (fr.o.m. 2018-02-26)

Huvudsekreterare:

Hedström, Key (fr.o.m. 2017-09-01)

Sekreterare:

Pucher, Magdalena (fr.o.m. 2017-08-01)

Wedlin Swedenborg, Helena (fr.o.m. 2017-08-21) Direktiv för kommittén, se dir. 2017:31

Kommittén har avgett

SOU 2018:26 Några frågor i skyddslagstiftningen Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 april 2019.

4.7Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Fö 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-04-27

Särskild utredare:

Åkesson, Ingvar (fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-07-31)

Sakkunniga:

Andersson, Mikael, ämnesråd (fr.o.m. 2017-06-02 t.o.m. 2018-07-31) Larsson Behrmann, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2017-06-02 t.o.m.

2018-07-31)

Experter:

Dràb, Michaela, chefsjurist (fr.o.m. 2017-06-02 t.o.m. 2018-07-31) Grahn Sulusi, Annika, sektionschef (fr.o.m. 2017-06-02 t.o.m.

2018-07-31)

Hellsten, Christer, operativ ledare (fr.o.m. 2017-06-02 t.o.m.

2018-07-31)

Vestergren, Stefan, avdelningschef (fr.o.m. 2017-06-02 t.o.m.

2018-07-31)

60

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Lundén, Alexander (fr.o.m. 2017-05-29 t.o.m. 2018-07-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:42 och dir. 2018:28

Utredningen har avgett

SOU 2018:63 Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Uppdraget är därmed slutfört.

4.8Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (Fö 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-05

Särskild utredare:

Nilsson, Elisabeth (fr.o.m. 2019-09-01)

Sakkunniga:

Ahlberg, Tomas, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-17) Ekengren, Kristina, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-17) Hagstedt, Victor, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-17) Hallström, Catharina, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-17) Hernerud, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-17) Sjöberg, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-17)

Stjernberg, Ida, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-17)

Experter:

Alm, Niklas, strategichef (fr.o.m. 2018-12-07) Bergkvist, Tobias, bitr. chefsjurist (fr.o.m. 2018-12-07) Carell, Helena, säkerhetschef (fr.o.m. 2018-12-07) Elmgart, Annika, enhetschef (fr.o.m. 2018-12-07) Fransson, Tomas, säkerhetschef (fr.o.m. 2018-12-07) Lallerstedt, Karl, policyansvarig (fr.o.m. 2018-12-07) Lundin, Maria, utredare (fr.o.m. 2018-12-07)

Lönnheden, Anna Karin, försvarsjurist (fr.o.m. 2018-12-07) Morild, Karin, råd (fr.o.m. 2018-12-07)

Nagy, Gabor, avdelningschef (fr.o.m. 2018-12-07) Olofsson, Fredrik, jurist (fr.o.m. 2018-12-07) Planmo, Markus, expert (fr.o.m. 2018-12-07)

Reuterskiöld Wall, Caroline, chefsjurist (fr.o.m. 2018-12-07) Sandelin, Roland, projektledare (fr.o.m. 2018-12-07) Sandwall, Johanna, enhetschef (fr.o.m. 2018-12-07) Svensson, Harald, chefsekonom (fr.o.m. 2018-12-07) Tidlund, Matilda, koncernsäkerhetschef (fr.o.m. 2018-12-07) Wester, Malin, rådgivare (fr.o.m. 2018-12-07) Åhlén-Hagman, Åsa, projektledare (fr.o.m. 2018-12-07)

61

Försvarsdepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Allard, Martin, principalkonsult (fr.o.m. 2018-12-01 t.o.m. 2019-12-01)

Hellstrand Nordengren, Nina, jurist (fr.o.m. 2018-09-24 t.o.m. 2019-11-30)

Wilén, Christina, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:64

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2019.

62

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

5Socialdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 och 20

5.1Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1985-03-14

Ordförande:

Asplund, Kjell, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Göransson, Bertil, landshövding (fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m.

1986-06-29)

Hansson, Lilly, landshövding (fr.o.m. 1986-06-30 t.o.m. 1991-06-30) Bengtsson, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m. 1991-07-01 t.o.m.

2001-08-31)

Tarschys, Daniel, professor (fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2011-12-31)

Ledamöter:

Bengtsson, Finn, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Bouveng, Helena, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31)

Edvinsson, Sven-Olof, överläkare (fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Gyberg-Karlsson, Åsa, biomedicinsk analytiker (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Harjapää, Magnus, politisk sekreterare (fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2019-04-30)

Henriksson, Anders, landstingsråd (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Linna, Elina, f.d. led av riksdagen (fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Palm, Veronica, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2015-10-14)

Pålsson Ahlgren, Chatrine, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Quick, Charlotte, gruppsekreterare (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2017-06-30)

Sörenson, Anna-Lena, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2019-04-30)

63

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /L (fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Åkesson, Anders, regionråd (fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2018-10-24)

Sakkunniga:

Berge-Kleber, Lars, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Bergschöld, Emil, jurist (fr.o.m. 2010-10-15 t.o.m. 2019-04-30) Bjurgård, Ingvor, handläggare (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-05-12) Engström, Ingemar, professor (fr.o.m. 2010-01-22 t.o.m. 2019-04-30) Färnsten, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-09-08) Granath, Marianne, projektchef (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2013-05-31) Hermerén, Göran, professor (fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m. 2019-04-30) Johansson, Ann, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Nilsonne, Åsa, professor (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31) Olsson, Olle, handläggare (fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2019-04-30) Riberio, Sineva, förbundsordförande (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Rönngren, Bengt, kansliråd (fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2019-04-30) Sahlin, Nils-Eric, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2019-04-30) Sandlund, Mikael, professor (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-04-30) Singer, Anna, professor (fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2019-04-30)

Stéen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-04-30) Strömberg, Lovisa, ämnesråd (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2013-05-31) Wennlund, Elisabet, f.d. sjukhusdirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Vestin, Ulrika, handläggare (fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2015-09-08)

Sekreterare:

Barrbrink, Lena (fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2013-12-31) Eriksson, Lotta (fr.o.m. 2002-01-01)

Kokko, Janna (fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-08-31) Kreher, Robert (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-10-31) Lövtrup, Michael (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-12-31) Mossler, Karin (fr.o.m. 2017-04-18 t.o.m. 2018-08-12) Teréus, Helena (fr.o.m. 2014-02-01)

Wilbe Ramsay, Karin (fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2016-06-30) Westberg, Febe (fr.o.m. 2010-03-29 t.o.m. 2014-10-31)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 10 00

Rådet har avgett

Avlagda publikationer/yttranden

2018-12-20 Skrivelse till Justitiedepartementet. Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

2018-12-14 Remissvar ang. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

2018-11-28 Uttalande med anledning av nyheten om att barn fötts efter genredigering av kärn-DNA:t

64

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

2018-11-23 Remissvar Betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39)

2018-11-12 Remissvar Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar gällande PKU biobanken

2018-09-24 Remissvar avseende promemorian En sexåring utbildning för läkarexamen

2018-09-02 Skrivelse till Sveriges kommuner och landsting om att skapa en nationell funktion för etikfrågor

2018-06-12 Uttalande tillsammans med andra nationella etikråd: 12th

Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees: Call for Action

2018-06-18 Remissvar avseende departementspromemorian Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 2018:11)

2018-06-08 Remissvar avseende betänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:04)

2018-06-07 Skrivelse till Socialdepartementet: Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och ser över lagstiftningen som skyddar människan

2018-05-21 Remissvar avseende Beslutsunderlag från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

2018-05-05 Skrift: ETIK – en introduktion, 1989. Omarbt. uppl. 2018 2018-04-19 Remissvar avseende betänkandet För barnens bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

2018-04-16 Remissvar avseende betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

2018-04-03 Yttrande: Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt – etiska aspekter

2018-02-28 Remissvar avseende betänkandet Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) 2018-02-21 Remissvar avseende betänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)

2018-02-20 Remissvar avseende departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)

2018-02-02 Konferensrapport: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken? Dokumentation av Smers Etikdag 2017

2018-01-01 Remissvar avseende kompletterande PM till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Konferenser och seminarier

2018-12-06 Smers Etikdag 2018: Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar

2018-10-25 Peter Strangs etikprisseminarium om behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling

2018-10-10 Etiken, tekniken, vården och människan – ett etiskt förhållningssätt till framtidens medicinteknik i samarbete med Swedish Medtech

65

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

2018-07-04 Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart? Etiksamtal, Almedalsveckan

2018-07-03 Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma? Etiksamtal, Almedalsveckan

2018-07-02 AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna? Etiksamtal Almedalsveckan

2018-04-12 Hälso- och sjukvård för frihetsberövande – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman. Elisabeth Rynnings etikprisseminarium

Avlagda publikationer/yttranden

2017-03-13 Smer kommenterar 2017:1 Reduktion av antalet foster 2017-03-22 Remissvar avseende Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

2017-03-27 Smer kommenterar 2017:2 Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

2017-04-28 Remissvar avseende Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)

2017-06-14 Rapport 2017:1. Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa. SMER

2017-07-07 Remissvar avseende betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

2017-07-07 Remissvar avseende betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

2017-07-07 Remissvar avseende Vissa ändringar i läkemedelslagen (Ds 2017:14)

2017-07-11 Yttrande till Folkhälsomyndigheten: HPV-vaccination av pojkar - etiska aspekter

2017-09-15 Remissvar avseende betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

2017-10-02 Remissvar avseende betänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

2017-10-18 Remissvar ang. betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

2017-10-27 Remissvar avseende betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

2017-11-02 Uttalande om den nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini

2017-11-20 Rapport: 2017:2 Dödshjälp. En kunskapssammanställning 2017-11-29 Smer kommenterar 2017:3 Kosmetiska ingrepp – etiska aspekter

2017-12-11 Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Konferenser och seminarier

2017-03-16 Seminarium med Rifo – Neuroetik: Elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat

66

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

2017-06-15 Seminarium med det norska Bioteknologirådet Åpent möte om eggdonasjon i Norge og Sverige

2017-07-03 Etiksamtal i Visby. Dödshjälp. Hur kommer vi vidare i debatten?

2017-07-04 Etiksamtal i Visby. De är här för att stanna! Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

2017-07-04 Etiksamtal i Visby. Tveeggad sax som klipper och klistrar i våra gener: Hopp om bot och behandling eller farlig forskning?

2017-07-05 Seminarium i Visby tillsammans med Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Är läkemedelsföretagen schysta som delar ut gratis medicin eller ger det oetiska prioriteringsproblem?

2017-11-30 Seminarium med Arbetets museum, Tekniska museet och Institutet för framtidsstudier. Hur ska vi jobba och leva i en automatiserad värld? – svensk konkurrenskraft, framgångsfaktorer och etikfrågor

2017-12-07 Etikdagen 2017 Genombrott inom gentekniken – var finns etiken? Flera ytterligare konferenser och seminarier

2016 Avlagda publikationer/yttranden

2016-11-23 Skrivelse Sponsring av offentlig finansierad hälso- och sjukvård – etiska aspekter

2016-11-14 Rapport 2016:1 Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

2016-10-31 Remissvar ang. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)

2016-10-27 Remissvar ang. Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

2016-10-26 Etisk analys avseende införande av vaccin mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet

2016-10-26 Remissvar ang. Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

2016-10-20 Uttalande Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

– etiska aspekter

2016-09-26 Remissvar ang. Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12) (Dnr. U2016/02289/F)

2016-09-26 Remissvar ang. Anpassningar av svensk rätt till EU- förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (Ds 2016:11) (Dnr. 22016/03366/FS)

2016-08-26 Etisk analys av skakvåld

2016-08-25 Remissvar ang. Socialstyrelsens rapport. Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller

2016-06-14 Remissvar ang. Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:1 2016-05-27 Remissvar ang. Effektiv vård (SOU 2016:2)

2016-05-20 Remissvar ang. Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. SOU 2015:100

2016-05-18 Smer kommenterar 2016:1 Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård

2016-04-08 Remissvar ang. Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden inom vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

67

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

2016-03-11 Remissvar ang. Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

2016-02-17 Uttalande Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter

Konferenser och seminarier

2016-12-08 Etikdagen 2016 Självbestämmande, läkarassisterat självmord och god vård vid livets slut

2016-10-20 Etikprismottagarens symposium 2016 How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody's life? Hard choices, QALYs and ethics

2016-09-09 Illegal and spurious medicines – a danger to public and personal health

2016-07-07 Etiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar

2016-07-07 Vem vill bli 150 år?

2016-07-05 Hälsoappen – boja eller genväg till lycka? Etiksamtal den 5 juli Visby

2016-07-04 Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?

2016-07-04 Obeprövade metoder i sjukvården – dags för etisk uppstramning?

2016-03-21 Ungdomsdialog: Egenmätningar genom kroppsnärateknik och hälsoappar

2015 Avlagda dokumenttyper/publikationer

2015-12-16 Rapport 2015:2 ADHD – etiska utmaningar

2015-11-27 Bok Tankar om medicinsk etik. 30 år med Statens medicinsk etiska råd

2015-11-20 Remissvar ang. Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)

2015-11-18 Remissvar ang. Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS)

2015-10-27 Remissvar ang. Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

2015-10-22 Rapport 2015:1 Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 - etiska aspekter

2015-09-07 Remiss ang. Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)

2015-06-16 Remissvar ang. Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)

2015-07-10 Smer kommenterar 2015:1 Tekniken (CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet)

2015-05-18 Remissvar ang. Läkemedelsverket regeringsuppdrag om homoepatiska Läkemedel

2015-01-16 Remissvar ang. Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:29) om ekonomiska utvärderingar

2015-02-24 Remissvar ang. Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

68

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

2015-02-19 Rapport 2014:2 Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

2015-01-29 Rapport Med- och egenfinansiering i vården- etiska aspekter. 2014:1

2014 Avlagda dokumenttyper/publikationer

2014-12-01 Smer kommentarer 2014:2 Hjärndoping – kognitiv prestationshöjning hos friska personer

2014-11-21 Remissvar ang. Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

2014-10-24 Remissvar ang. Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)

2014-09-30 Remissvar ang. Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)

2014-09-15 Remissvar ang. Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden" (Rapport)

2014-0-18 Comments on a Working document on research on biological materials of human origin from the Committee on Bioethics (DH-BIO), Council of Europe, (DH-BIO/INF (3014) 3)

2014-06-19 Remissvar ang. En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

2014-06-11 Remissvar ang. Vaccination mot hepatit B

2014-05-23 Remissvar ang. Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

2014-05-08 Smer kommenterar 2014:1 Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap

2014-04-23 Remissvar ang. Starka tillsammans (SOU 2013:87)

2014-03-25 Remissvar ang. Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (Betänkande)

2013-12-12 Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin – möjligheter och risker

2013-12-02 Remissvar ang. Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga

2013-11-14 Rapport 2013:2 Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

2013-09-19 Remissvar ang. Rätt information delbetänkande (SOU 2013:45)

2013-09-18 Remissvar Modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening

2013-05-22 Smer kommenterar 2013:2 Analys av arvsmassan med NGS - i sjukvård, forskning och direkt till individen

2013-04-24 Brev Sederingsterapi på patientens begäran

2013-04-08 Synpunkter ang. Delning av förslag till lagrådsremiss och register för viss forskning

2013-03-25 Smer kommenterar 2013:1 Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer

2013-02-28 Rapport Assisterad befruktning – etiska aspekter, 2013:1 2013-02-25 Remissvar ang. Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75)

69

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

2013-02-15 Synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning

2012-11-21 Remissvar ang. Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

2012-11-13 Remissvar ang. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

2012-11-12 Remissvar ang. Promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

2012-09-21 Skrivelse Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

2012-09-21 Remissvar ang. Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42) 2012-09-21 Remissvar ang. Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

2012-09-21 Remissvar ang. Gör det enklare! (SOU 2012:33)

2012-09-21 Remissvar ang. Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:1)

2012-08-24 Remissvar ang. Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

2012-08-16 Remissvar ang. Registerdata för forskning (SOU 2012:36) 2012-06-29 Remissvar ang. Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F)

2012-06-20 Remissvar ang. Genomförande v ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan (Ds 2012:16)

2012-03-26 Brev Inför beredningen av ny lagstiftning rörande forskningsregister som LifeGene

2012-03-23 Remissvar ang. Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)

Rådets arbete beräknas pågå till vidare.

5.2Pensionärskommittén (S 1991:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1991-06-06

Ordförande:

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m. 1998-11-16 t.o.m. 2003-12-31) Hallengren, Lena, statsråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Johansson, Ylva, vård- och äldreomsorgsminister (fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-12-14)

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2014-10-02) Regnér, Åsa, statsråd (fr.o.m. 2014-10-03 t.o.m. 2018-04-02) Thalén, Ingela, statsråd (t.o.m. 1996-03-21)

Wallström, Margot, statsråd (fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1998-10-05)

Vice ordförande: Hedborg, Anna, statsråd

Andnor, Berit, statsråd (fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2006-10-05)

70

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Klingvall, Maj-Inger, statsråd (fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1999-11-28) Thalén, Ingela, statsråd (fr.o.m. 1999-11-29 t.o.m. 2002-10-31)

Ledamöter:

Albihn, Berndt, förbundsordförande (avliden) (fr.o.m. 1997-08-21) Alkebratt, Stig, vice ordförande (fr.o.m. 2000-04-18 t.o.m.

2003-12-31)

Andréasson, Lage, förbundsordförande (fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 2003-12-31)

Andersson, Gun-Britt, statssekreterare

Axelsson, Karl Erik, 1:e vice förbundsordförande (fr.o.m. 2011-05-24 t.o.m. 2014-10-01)

Bengtsson, Staffan, statssekreterare (fr.o.m. 2002-11-11) Bergström, Mats, förbundsordförande (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2008-07-27)

Bergvall, Olof, förbundsordförande

Björkstén, Bo, förbundsledamot (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m.

2011-01-19)

Björksten, Bo, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-09-22)

Blomberg, Monica, tf. förbundsordförande (fr.o.m. 2016-09-22) Bäckman, Janette, styrelseledamot (fr.o.m. 2008-10-20 t.o.m.

2015-09-13)

Bäckman, Monica, förbundsordförande (avliden) (fr.o.m. 2014-11-27) Bölander, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-02-02 t.o.m.

2016-09-21)

Bölander, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-12-01) Carlshamre, Nils, förbundsordförande

Carlström, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-05-28 t.o.m.

2011-01-19)

Cederqvist, Ingrid, förbundsledamot (fr.o.m. 2005-12-01 t.o.m.

2010-01-11)

Di Paolo Sandberg, Liza, vice förbundsordförande (fr.o.m.

2018-03-09)

Ekberg, Valter, vice förbundsordförande

Eklund, Lisbeth, förbundsordförande (fr.o.m. 2003-06-05 t.o.m.

2009-05-25)

Eklund, Mauritz, samhällsutskottsordförande

Enemo, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2013-05-06)

Engström, Anders, förbundssekreterare (fr.o.m. 2012-06-14 t.o.m. 2016-09-21)

Eriksson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2017-09-13) Eriksson, Evy, förbundsstyrelseledamot (fr.o.m. 2014-11-27) Fiskesjö, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1999-09-27 t.o.m. 2005-06-30)

Gustafsson, Nils, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 2003-12-31)

Hedberg, Lars, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2015-09-14) Hedin, Sten-Gunnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2012-06-13)

71

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Hedler, Karl-Olov, vice ordförande (SPRF) (fr.o.m. 2000-08-29 t.o.m. 2003-12-31)

Hestvik, Inger, första vice ordförande (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m.

2008-10-19)

Holgersson, Berndt, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2016-09-21)

Huuki, Eeva-Liisa, styrelseledamot (fr.o.m. 2013-02-06 t.o.m.

2016-06-19)

Jonäng, Gunnel, vice ordförande

Karlsson, Birgit, förbundsordförande (fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m.

2008-05-27)

Kjernald, Rune, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m.

2017-09-12)

Lamu, Kaisa, ordförande (fr.o.m. 2011-01-20)

Lang, Nils, förbundsledamot (fr.o.m. 1997-04-02 t.o.m. 2002-11-30) Lenkert, Hans, generalsekreterare (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m.

2011-01-19)

Liljegren, Märtha, styrelseledamot (fr.o.m. 2010-01-12 t.o.m.

2014-11-26)

Lindgren, Ann, förbundsordförande (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m.

2006-12-14)

Lindgärde, Jan-Erik, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 2003-12-31)

Lundkvist, Ingeborg, förbundsstyrelseledamot (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2005-11-30)

Lundström, Per, kanslichef (fr.o.m. 2016-02-02 t.o.m. 2018-03-08) Marcelind, Ragnwi, statssekreterare (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m.

2014-10-02)

Moberg, Bernt, förbundskonsulent

Norling, Bengt, f.d. landshövding (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m.

1997-08-20)

Olsson, Karl Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-07-28 t.o.m.

2014-10-01)

Persson, Curt, ordförande (fr.o.m. 2008-10-20 t.o.m. 2015-09-13) Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 2003-12-31)

Petersson, Gunvor, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2013-10-04 t.o.m. 2016-09-21)

Posti, Ulla, ordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2014-11-17) Poulle, Seppo, vice ordförande (fr.o.m. 2014-11-18)

Rogestam, Christina, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2017-09-12)

Rubensson, Jöran, förbundsordförande (fr.o.m. 2009-05-26 t.o.m.

2016-11-30)

Sandberg, Lars, förbundsordförande

Sandberg, Sam, förbundsordförande (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m.

2014-11-26)

Sikström, Peter, generalsekreterare (fr.o.m. 2017-09-13)

Siloo, Igor, förbundsledamot (fr.o.m. 2003-06-05 t.o.m. 2006-12-14)

72

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Sinkkonen, Pirkko, sekreterare (fr.o.m. 2014-02-06) Sjöberg, Mikael, statssekreterare (fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m. 2005-09-30)

Sjöberg, Torgny, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1997-08-21 t.o.m. 2003-12-31)

Spjut, Christer, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2007-08-14)

Strömdal, Gunborg, förbundsledamot (fr.o.m. 1997-04-02 t.o.m.

2002-11-30)

Sundström, Marja-Leena, sekreterare (fr.o.m. 2016-06-20) Svensson, Hans, statssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m.

1999-11-28)

Svensson, Sven O., förbundsordförande (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 2000-04-17)

Tallberg, Christina, förbundsordförande (fr.o.m. 2015-09-14) Waltersson, Kent, statssekreterare (fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m.

2006-12-14)

Westerberg, Ulf, statssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m.

1998-10-07)

Westerholm, Barbro, förbundsordförande (fr.o.m. 1999-09-27 t.o.m. 2005-06-30)

Wettergren, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m.

2008-10-19)

Ånstrand, Claes, statssekreterare (fr.o.m. 2000-01-24 t.o.m.

2002-10-31)

Öhrn, Joel, vice förbundsordförande

Sakkunniga:

Andersson, Hans, departementsråd (fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m.

2003-12-31)

Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-03-21) Rydén Bergendahl, Inger, departementsråd

Sibbmark, Bengt, departementsråd (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m.

2003-12-31)

Torpare, Bo, departementssekreterare

Experter:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m.

2001-10-31)

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2003-12-31)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare

Haglund, Anna, departementssekreterare (avliden) (fr.o.m.

2001-11-01)

Hellqvist, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2005-01-01)

Jennbert, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1998-10-14)

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 1993-03-09 t.o.m. 2003-12-31) Renström, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2003-12-31)

73

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2004-09-13)

Åkesson, Per, departementssekreterare

Sekreterare:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m.

2000-12-31)

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-09-30)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare

Hedström, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2014-08-18)

Lindroth, Beryl, departementssekreterare

Löfgren, Kent, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2012-03-31) Orkan, Minga, kansliråd (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-31) Streiler, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2014-08-19 t.o.m. 2015-09-01)

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31)

Zetterberg Ferngren, Petra, departementssekreterare (fr.o.m.

2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-02 t.o.m. 2017-01-31)

Wallin, Emma (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-30) Lagercrantz, Magnus (fr.o.m. 2017-08-31 t.o.m. 2018-01-30) Rehnberg, Jan (fr.o.m. 2018-03-15)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00.

Direktiv för kommittén, se dir. 1991:49 och dir. 2014:145 Kommitténs arbete beräknas pågå tills vidare.

5.3Funktionshindersdelegationen (S 1998:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1998-03-05

Ordförande:

Andnor, Berit, statsråd (fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-10-05) Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m. 1998-03-05 t.o.m. 2004-09-12) Hallengren, Lena, statsråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2014-10-02) Regnér, Åsa, statsråd (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2018-04-02)

Ledamöter:

Andersson, Birgitta, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2000-06-16)

Arnholm, Maria, jämställdhets- och bitr. utbildningsminister

74

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Axelsson, Anita, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2008-04-09 t.o.m. 2010-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Berge Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Berge Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

Bergsten Nordström, Elizabeth, förbundsordförande (fr.o.m.

2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Bjöörn, Ingalill, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Bladh, Agneta, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Boström, Birgitta, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Bryntse, Sara, styrelseledamot (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31) Burman, Ingrid, förbundsordförande (fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m.

2013-12-31)

Burman, Ingrid, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-09-09)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2006-03-03 t.o.m.

2013-12-31)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-06-08)

Eiken, Ingrid, statssekreterare

Ekensten, Vilhelm, vice ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2002-09-30)

Elebjörk Wahlström, Jonathan, förbundsordförande (fr.o.m.

2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Ericsson, Dan, statssekreterare

Eriksson, Gun, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Falemo, Elisabet, statssekreterare

Forsén, Jan-Olof, förbundsordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2013-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-05-14)

Färm, Ingemar, ordförande (fr.o.m. 2005-09-09 t.o.m. 2009-12-31) Grönlund, Jan, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Hallerby, Christer, statssekreterare

Helin Hollstrand, Cajsa, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Holgersson, Lillemor, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-05-14) Håkansson, Lotta, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Häggroth, Sören, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Häll Kellerman, Björn, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

75

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Jansson, Thomas (fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-05-13)

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2015-12-31)

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2019-12-31)

Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Johansson, Maria, ordförande (fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2015-12-31) Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2019-12-31)

Johansson, Pia, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Johansson Grip, Solveig, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2007-01-10)

Krook, Anna-Lena, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14) Kölhed, Pelle, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Kölhed, Pelle, vice ordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31) Lindberg, Amanda, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Lindvall, David, vice ordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Lööw, Lars, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1999-06-30) Marcelind, Ragnwi, statssekreterare

Mbuyamba, Agnetha, vice ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Nilsson, Berndt, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m.

2010-12-31)

Nilsson, Jenny, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Nolte, Lennart, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2007-01-10) Nordin-Olson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Nordin-Olsson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Nummi-Södergren, Tiina, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Nyman, Stig, ordförande (fr.o.m. 2015-09-15 t.o.m. 2015-12-31) Nyman, Stig, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Ohly, Lars, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13) Olsson, Bengt, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-12-10 t.o.m.

2015-09-09)

Paulin, Monika, ordförande (fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2005-02-28) Ros, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31) Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

76

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Sandberg, Anki, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Sejlitz, Hanna, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Steen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-05-14)

Strömgren, Jan-Peter, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2013-12-31)

Stuart, Ulrika, statssekreterare (fr.o.m. 2013-04-01)

Thomsson, Håkan, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Thorgren, Gunilla, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Uddén Sonnegård, Eva, statssekreterare

Uusman, Ines, vice ordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2018-05-13) Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2018-05-14)

Veer, Ragnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Vikenger, Agnetha, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-09)

Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2000-06-16)

Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m.

2008-04-08)

Wyatt, Anna Karin, generalsekreterare (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-04-30)

Zetterberg, Leif, statssekreterare

Åsblom, Anna-Linnéa, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-05-01) Öhrsvik, Lena, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2006-03-02) Östberg, Bertil, statssekreterare

Suppleant:

Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2007-01-11 t.o.m. 2008-04-08)

Bergwall, Marie-Jeanette, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

1999-06-30)

Bjöörn, Ingalill, förbundsordförande (fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m.

2010-12-31)

Blom, Anita S, styrelseledamot (fr.o.m. 2001-06-14)

Forsén, Jan-Olof, v. ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Gruszka, Zygmunt, styrelseledamot (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m.

2010-12-31)

Hagnell, Isabella, förbundsmedlem (fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m.

2015-12-31)

Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-04-09 t.o.m.

2010-12-31)

Karlsson, Niklas, förbundssekreterare (fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m.

2015-12-31)

Karlsson, Åke, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Kleber, Lars-Berge, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

77

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Krook, Anna-Lena, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Lindström, Anders, generalsekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2007-01-10)

Lundgren, Maria, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-03) Lundin, Inge-Britt, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1998-06-16) Nordin-Olsson, Eva, ordförande (fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m.

2007-01-10)

Paulin, Monica, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2002-09-30) Mellvig Lind, Jeanette (fr.o.m. 2005-02-04 t.o.m. 2007-01-10) Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2007-01-10)

Veer, Ragnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2009-09-25 t.o.m.

2010-12-31)

Wallin, Roger, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2002-10-01) Wikström, Lars-Åke, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2009-09-24)

Ytterberg, Marianne, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Åkerlund, Marianne, kanslichef (fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m.

2007-01-10)

Åsberg, Benny, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-28)

Ersättare:

Beermann, Madeleine, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Carlsson, Marina, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Foad Fathulla, Laith, ordförande (fr.o.m. 2017-02-20)

Foad Fathulla, Laith, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Forsén, Jan-Olof, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2018-05-13)

Gustafson, Anders, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Henningsson, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Hübinette, Kerstin (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Lundekvam, Mattias, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Lundqvist-Brömster, Maria, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Stéen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13)

78

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Alván, Gunnar, professor emeritus (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Franzén-Nordström, Camilla, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Grape, Ulf, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Huss, Lena, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Jansson, Thomas, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Jansson, Thomas, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-09-15)

Lidbäck, Lise, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Lidbäck, Lise, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Lindvall, David, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-02-19)

Lönnemark, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Modig, Mia, t.f. generalsekreterare (fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m.

2017-02-19)

Nyström Karlsson, Annika, kanslichef (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Olsson, Sofia, ordförande (fr.o.m. 2017-02-20)

Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Rhenby, Birgitta, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Ros, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31) Sedvallson, Maritha, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Sköld, Tea, styrelseledamot (fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2014-06-09) Thomsson, Håkan, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Vestlund, Börje, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Wiborgh, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m.

2015-12-31)

Wiborgh, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Åkesson, Mats, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Åsblom, Anna-Linnea, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-04-30)

Ersättare för Mbuyamba:

Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2013-02-12 t.o.m. 2013-12-31)

79

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Nummi-Södergren, Tiina, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-02-11)

Ersättare för Berge-Kleber:

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Bjöörn:

Jonsson, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Ersättare för Burman:

Wiborg, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Ersättare för Carlsson:

Wallenius, Elisabeth, förbundsordförande (fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Forsén:

Gruszka, Zygmunt, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Ersättare för Johansson:

Kölhed, Pelle, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Ersättare för Nilsson:

Sohlberg, Erika, ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Nordin-Olson:

Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Ersättare för Strömgren:

Degsell, Pontus, vice ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Ersättare för Veer:

Grape, Ulf, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Sekretariat:

Blom, Michael, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-08-31 t.o.m. 2011-08-14)

Gralberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-02-01) Gustafsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-08-31) Jansson, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-09-30)

Juhlén, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2013-01-13)

Lindahl, Emelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-01-31)

80

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Lindahl, Emelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2015-09-01)

Lisskar-Dahlgren, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m.

2007-01-31)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-02 t.o.m. 2016-08-30)

Gustafsson, Josefine (fr.o.m. 2016-08-31 t.o.m. 2018-03-31) Hellman, Therese (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-12-31) Törneman, Janna (fr.o.m. 2019-01-21)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 21 25 (Wada)

5.4Utredningen om ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin (S 2006:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2006-06-01

Direktiv för utredningen, se dir. 2006:64

5.5Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2007-10-18

Ordförande:

Färnsten, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Ledamöter:

Aldenberg, Elisabet, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Aldskogius, Per, kansliråd (fr.o.m. 2010-08-25)

Bergerén, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Bohlin, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24)

Bongiorno, Sophia, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Dahlberg, Gudrun, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Darin, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Falck, Monica, ämnesråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Granat, Klara, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Hellewell, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

81

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Höijer, Rolf, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m.

2009-10-14)

Karlsson, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Lindblom, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Lindman, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Litwicka, Zuzanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Löfstedt, Ralf, ämnesråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Moberg, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-08-16) Renström, Maria, ämnesråd (fr.o.m. 2009-02-16)

Scharmer, Peter, hovrättsassessor (fr.o.m. 2008-03-28) Sjöberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-01) Tidström, Catrin, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09) Valfridsson, Martin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Varg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2009-05-18) Vesterberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14)

Wieslander, Karolina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2008-11-10) Wolfbrandt, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2009-10-15) Yngwe, Per-Erik, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2009-10-15) Åkhagen, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17)

Sekreterare:

Kuritzén, Susanne, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28)

I propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.

5.6Arbetsgrupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2007-11-29

Ordförande:

Husmark Pehrsson, Cristina, socialförsäkringsminister (fr.o.m.

2007-12-11 t.o.m. 2010-10-04)

Kristersson, Ulf, socialförsäkringsminister (fr.o.m. 2010-10-05 t.o.m. 2014-11-13)

Strandhäll, Annika, socialförsäkringsminister (fr.o.m. 2014-10-03)

Ledamöter:

Alm Ericson, Janine, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-10-18) Brännström, Katarina, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-10-18)

82

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Carvalho, Teresa, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-09-07) Eneroth, Thomas, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2008-09-17)

Eneroth, Tomas, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2017-09-06)

Gustafsson, Lars, led. av riksdagen /KD (fr.o.m. 2007-12-11) Krantz, Tobias, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2009-09-08)

Kvarnström, Kurt, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2014-11-16)

Lundh Sammeli, Fredrik, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2014-11-17) Nilsson, Mats G, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2010-11-07)

Nilsson, Ulf, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2009-09-08 t.o.m.

2014-11-16)

Palm, Veronica, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2008-09-18 t.o.m. 2010-11-07)

Persson, Mats, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2014-11-17) Persson, Rickard, led. av riksdagen /MP (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2018-10-18)

Staxäng, Lars-Arne, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2018-10-17)

Zander, Solveig, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2007-12-11)

Sakkunniga:

Gidenstam, Gustav (fr.o.m. 2018-03-20)

Hansson, Ingemar, generaldirektör (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2014-11-16)

Karlström, Urban, statssekreterare (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2010-11-07)

Kashefi, Bettina, statssekreterare (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2010-11-07)

Lybeck Lilja, Johanna, statssekreterare (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2014-11-16)

Pettersson Westerberg, Anna, statssekreterare (fr.o.m. 2010-11-07 t.o.m. 2014-11-16)

Ekholm, Karolina, statssekreterare (fr.o.m. 2015-02-10)

Elger, Max, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2015-02-09) Holm, Ulf, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17)

Svanström Andersson, Therése, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2018-03-19)

Sekreterare:

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2007-12-11)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00 (Oscarson)

83

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

5.7Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-11-19

Särskild utredare:

Kullgren, Åsa, landstingsråd (fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2017-02-28) Sörenson, Anna-Lena, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-06-15)

Sakkunniga:

Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-10-04) Olai, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m.

2018-06-15)

Santesson Kurti, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2017-10-05 t.o.m.

2018-06-15)

Sörell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m.

2017-04-19)

Experter:

Andrew-Nielsen, Gunila, enhetschef (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m.

2018-06-15)

Bastami, Salumeh, utredare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-06-15) Berglund, Carl Magnus, utredare (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m.

2016-07-01)

Bergquist, Pär-Ove, verksamhetsområdesansvarig (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-09-12)

Broddvall, Rickard (fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-04-19) Eklund, Susanna, apotekare (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15) Eriksson, Inge, läkare (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15) Hagblom, Erica, projektledare (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-04-19) Isberg, Suzanne, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m.

2018-06-15)

Lithner, Tomas, avdelningschef (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m.

2016-06-30)

Nordling, Marianne, utredare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-06-15) Nordqvist, Leif, sakkunnig ekonom (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m.

2018-06-15)

Norén, Sylvia, inspektör (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15) Nyman, Eva, utredare (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2018-06-15) Rasmuson, Svante, enhetschef (fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-12-31) Skiöld, Peter, analytiker (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-06-15)

Sekreterare:

Eriksson Stephanson, Cristina (fr.o.m. 2016-01-14 t.o.m. 2017-02-28) Kling, Maria (fr.o.m. 2016-06-07 t.o.m. 2017-03-09)

Montgomery, Anna (fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m. 2017-03-09) Ringbom, Thomas (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-06-21) Södergård, Björn (fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-05-31)

Ternby, Ulrika (fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2018-06-21)

84

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2015:118, dir. 2016:105, dir. 2017:51 och dir. 2017:91

Utredningen har avgett

SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Uppdraget är därmed slutfört.

5.8Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-12-17

Särskild utredare/Samordnare:

Evelius, Kerstin (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31)

Sekreterare:

Akselson, Sven (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-11-18) Aronsson, Louise (fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2017-12-31) Gustafsson, Ewa (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-12-31) Larsson, Andrea (fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m. 2018-12-31) Nyström Agback, Maria (fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2017-12-31)

Lokal: Karlavägen 102, plan 9, 115 26 Stockholm, tel. 08-405 19 85 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:138 och dir. 2016:106

Utredningen har avgett

Årlig avrapportering enl. dir.2015:138 Inlämnat 2016-09-01, 2017-09-01 och 2018-09-01

SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

Uppdraget är därmed slutfört.

5.9LSS-utredningen (S 2016:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-05-26

Särskild utredare:

Malmborg, Gunilla, f.d. särskild utredare (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-01-10)

Pethrus, Désirée, led. av riksdagen (fr.o.m. 2016-05-26 t.o.m.

2017-07-31)

Sakkunniga:

Cronsioe, Carina, kansliråd (fr.o.m. 2018-02-01)

85

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Dabaghi, Tawar, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-16) Lahdo, Madeleine, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-05-22)

Larsson, Malin, kansliråd (fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-01-31) Pålsson Alstergren, Susanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-01-16)

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-23)

Experter:

Ådahl, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-17) Carp, Lena, inspektör (fr.o.m. 2016-09-16) Englund, Ellinor, jurist (fr.o.m. 2016-09-16)

Holmlund Armerin, Signe, verksamhetsutvecklare (fr.o.m.

2016-09-16)

Molinder Berglund, Cecilia, jurist (fr.o.m. 2016-09-16)

Klein, Mikael, intressepolitisk chef i Funktionsrätt i Sverige (fr.o.m. 2018-02-01)

Kölhed, Pelle, 2:e vice ordförande Handikappförbundet (HSO) (fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-01-31)

Rehnman, Jenny, avdelningschef (fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m.

2017-05-22)

Salomaa, Mille, utredare (fr.o.m. 2017-05-23)

Thomsson, Håkan, förbundsordförande Synskadades riksförbund (SRF) (fr.o.m. 2016-09-16)

Parlamentariskt samråd, personerna inte förordnade av statsråd: Eliasson, Bengt, /L

Widegren, Cecilia, /M Lodenius, Per, /C Henriksson, Emma, /KD Herrstedt, Carina, /SD Dahlqvist, Mikael, /S Karlsson, Maj, /V Nilsson, Stefan, /MP

Sekreterare:

Hultblad, Brigitta, analytiker (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-06-30) Höög, Helena (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2019-01-10)

Jakobsson Randers, Marie (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-06-30) Ljung, Cecilia (fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-01-10) Ossowicki, Mattias (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-04-30) Stegard Lind, Marie (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30) Viklund, Anders (fr.o.m. 2016-06-27 t.o.m. 2019-01-17)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:40, dir. 2017:92, dir. 2017:120 och dir. 2018:35

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 10 januari 2019.

86

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

5.10Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-05-26

Särskild utredare:

Adami, Johanna, rektor (fr.o.m. 2016-06-01 t.o.m. 2017-12-31)

Sakkunniga:

Ax, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m.

2017-12-31)

Friberg, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2016-11-03)

Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-03-12) Kristiansen, Mårten, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-12-31)

Persson, Frida, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m.

2017-12-31)

Swedenborg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31)

Experter:

Aschan, Tesi, jurist (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Eriksson, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Höglund, Peter, professor (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Jansson, Mårten, enhetschef (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Jedlert, Rita, direktör (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Jeppson, Jonas, verksjurist (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Lindkvist, Martina, jurist (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Resare, Pål, förbundsjurist (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Sundholm, Caroline, inspektör (fr.o.m. 2016-11-04 t.o.m. 2017-12-31) Åkerblom, Lennart, senior expert (fr.o.m. 2015-11-04 t.o.m.

2017-12-31)

Sekreterare:

Bucksch, Eva (fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2018-01-29) Eaker Fält, Sonja (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2017-12-31) Landahl, Hedvig (fr.o.m. 2016-09-10 t.o.m. 2018-01-29)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:41

Utredningen har avgett

SOU 2017:40 För dig och för alla SOU 2018:4 Framtidens biobanker

Uppdraget är därmed slutfört.

5.11Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-06-16

87

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Öman, Sören, ordförande i Arbetsdomstolen (fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2018-06-30)

Sakkunniga:

Fogelström, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28)

Järvenpää, Jimmy, ämnesråd (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28) Nilsson, Caroline, kansliråd (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28) Remaeus, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30)

Stridsberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30) Weinholt, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30)

Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30)

Experter:

Andrén, Peter, chef (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28) Eklundh-Ahlgren, Catarina, chefsjurist (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m.

2018-06-30)

Enberg, Anette, chefsjurist (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28) Granath, Bo, bitr. chefsjurist (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28) Granqvist, Daniel (fr.o.m. 2018-02-09 t.o.m. 2018-06-30)

Holfelt, Ulrika, jurist (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28) Höglund, Peter, professor (fr.o.m. 2017-08-29 t.o.m. 2018-06-30) Isberg, Suzanne, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m.

2018-06-30)

Marusarz, Ulrika, jurist (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2018-06-30) Nylén, Karin, stabschef och chefsjurist (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m.

2018-06-30)

Vival, Anne, jurist (fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-08-28)

Sekreterare:

Hagelroth, Ebba (fr.o.m. 2017-06-26 t.o.m. 2017-07-14) Petersson, Magdalena (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30) Runsten, Hélène (fr.o.m. 2016-08-08 t.o.m. 2018-01-15) Wiborn, Jonna (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-01-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:52, dir. 2017:67 och dir. 2018:1

Utredningen har avgett

SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning SOU 2018:52 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Uppdraget är därmed slutfört.

88

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

5.12Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-09-29

Särskild utredare:

Simonsson, Ingeborg, rådman och docent (fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2017-12-31)

Sakkunniga:

Aldenberg, Elisabet, ämnesråd (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31) Ernlund, Stefan, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-29 t.o.m. 2017-12-31)

Jansson, Kerstin, kansliråd (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-09-28) Pauli, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31) Rosén, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31) Westlund, Johan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m.

2017-12-31)

Experter:

Hedge, Emma, jurist (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31) Magnusson, Anne-Lie, jurist (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31) Malmström, Malin, jurist (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31) Persson, Ulrika, hovrättsassessor (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m.

2017-12-31)

Sandquist, Malin, chefsjurist (fr.o.m. 2016-11-11 t.o.m. 2017-12-31)

Sekreterare:

Önneby, Emma, hovrättsassessor (fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m.

2018-01-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:80

Utredningen har avgett

SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m.

Uppdraget är därmed slutfört.

5.13Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-11-17

Särskild utredare:

Heinsoo, Toivo, f.d. landstingsdirektör (fr.o.m. 2016-11-10 t.o.m. 2018-12-31)

Sakkunniga:

Cagnell, Sarah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31) Friberg, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31)

Hamsten, Anders, rektor (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31)

89

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31) Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31)

Experter:

Andersson, Fredrik, avdelningschef (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-05-14)

Bern, Ann-Britt, konkurrenssakkunnig (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-12-31)

Gellerhed van Duin, Lisa, jurist (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-06-06)

Gårdmark, Marie, direktör (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31) Johansson, Pontus, enhetschef (fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2018-12-31) Karlsson, Elin, läkare (fr.o.m. 2017-06-30 t.o.m. 2018-12-31) Ongwae, Enock, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m.

2018-12-31)

Palmetun Ekbäck, Maria, överläkare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-12-31)

Renberg, Tobias, utredare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-04-19) Spak, Emma, läkare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-29) Svensson, Mikael, läkemedelsstrateg (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-12-31)

Åkerrén, Örjan, farmaceutisk utredare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m.

2017-12-31)

Åslund, Bernt, farmacie doktor (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-31)

Sekreterare:

Aho, Emil, analytiker (fr.o.m. 2018-06-04 t.o.m. 2018-12-31) Aslamatzidou, Sofia, jurist (fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-11-21) Bucksch, Eva, jurist (fr.o.m. 2018-01-30 t.o.m. 2018-12-31) Carlsson, Marit, senior jurist (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2018-12-31) Dalin, Sara, analytiker (fr.o.m. 2018-01-08 t.o.m. 2018-06-06) Feldt, Elin, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2018-07-16) Linnér, Love, utredare (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2018-12-31) Moen, Fredrik, direktör (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-12-31) Ramsberg, Joakim, direktör (fr.o.m. 2017-02-06 t.o.m. 2018-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:95 och dir. 2018:76

Utredningen har avgett

SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

Uppdraget är därmed slutfört.

5.14Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (S 2016:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-12-08

90

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Nymansson, Erik, justitieråd (fr.o.m. 2016-12-08 t.o.m. 2018-01-31)

Sakkunniga:

Brandell, David, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m.

2018-01-31)

Forsberg, Gustav, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-01-31) Mattson, Susanne, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-01-31)

Experter:

Berglund, Stefan, verksjurist (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2017-08-31) Eklundh Ahlgren, Catarina, chefsjurist (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-01-31)

Holm, Emma, rättslig expert (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-01-31) Irving, Martina, enhetschef (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-01-31) Pauloff, Anna, utredningschef (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-01-31) Skoglund, Kjell, verksamhetsområdeschef (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-01-31)

Sundblad, Christina, verksjurist (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m.

2018-01-31)

Sekreterare:

Håkansson, Mattias (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-02-06) Westgård, Hanna (fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-02-07)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:104

Utredningen har avgett

SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Uppdraget är därmed slutfört.

5.15Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-02

Särskild utredare:

Nergårdh, Anna, chefsläkare (fr.o.m. 2017-03-06)

Sakkunniga:

Bolinder, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2017-11-27)

Brooks, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10) Dahlin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-11)

Friberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2017-11-01) Gralberg, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-11)

Midlert, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-28) Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10)

Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-11)

91

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Viberg, Nina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m.

2018-09-10)

Experter:

Berggren, Peter, allmänläkare (fr.o.m. 2017-11-01)

Eklöf, Niklas, digital strateg (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-10-28) Fridensköld, Kristina, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-29) Gustafson, Anders, representant för Funktionsrätt Sverige (fr.o.m. 2017-11-01)

Lundstedt, Hanna, distriktssköterska (fr.o.m. 2017-11-01) Nilsson Carlsson, Iréne, folkhälsoråd (fr.o.m. 2017-11-01) Spak, Emma, samordnare Nära vård (fr.o.m. 2017-11-01)

Parlamentarisk referensgrupp, personerna inte förordnade av statsråd: Sörenson, Anna-Lena, led. av riksdagen /S (t.o.m. 2018-10-02) Nilsson, Kristina, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2018-10-24) Nihlén, Thomas, gruppledare MP, landstinget Blekinge Fleetwood, Linda, landstingsråd V, landstinget i Kalmar län Waltersson Grönvall, Cecilia, led. av riksdagen /M

Jonsson, Christer, landstingsråd C, landstinget i Kalmar län Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /L

Henriksson, Emma, led. av riksdagen /KD Ramhorn, Per, led. av riksdagen /SD

Sekreterare:

Andersson, Louise, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-03) Eklöf, Niklas, digital strateg (fr.o.m. 2018-10-22) Lundberg, Malin, jurist (fr.o.m. 2017-10-11)

Träff Nordström, Karin, allmänläkare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m.

2018-06-30)

Öberg Lindevall, Marie, civilekonom (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m.

2018-05-31)

Lokal: Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm. hemsida: www.sou.gov.se/godochnaravård

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:24, dir. 2017:97 och dir. 2018:90

Utredningen har avgett

SOU 2017:53 God och nära vård. En gemensam färdplan och målbild SOU 2018:39 God och nära vård. En primärvårdsreform

Utredningen beräknas lämna ett tredje delbetänkande senast 7 juni 2019. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.

5.16Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

(S 2017:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-09

92

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Öberg, Nils, generaldirektör (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-06-01)

Sakkunniga:

Evers Gester, Johannes, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01)

Olsson, Christian, kansliråd (fr.o.m. 2016-05-24 t.o.m. 2018-02-20) Nilsson Kelly, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01)

Experter:

Lundberg, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-21 t.o.m. 2018-06-01)

Ericson, Christina, utvecklingsledare (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m.

2018-06-01)

Ginsberg, Ylva, medicinsk sakkunnig (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m.

2018-06-01)

Hydén, Margareta, professor emerita (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m.

2018-06-01)

Håkansson, Per-Arne, forskare (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01) Kristiansson, Marianne, rättspsykiater (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m.

2018-06-01)

Norén, Jenny, särskilt sakkunnig - kvinnofridsfrågor (fr.o.m.

2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01)

Olausson, Fredrik, verksamhetsexpert (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m.

2018-06-01)

Persson, Olga, generalsekreterare (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m.

2018-06-01)

Tingberg, Björn, forskare (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01) Vetterfalk, Vidar, psykolog (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01) Witkowski, Åsa, särskilt sakkunnig - mäns våld mot kvinnor (fr.o.m. 2017-05-24 t.o.m. 2018-06-01)

Sekreterare:

Caman, Shilan (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-04-30)

Eklund Rimsten, Charlotte (fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2018-06-05) Zetterlind, Stefan (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-04-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:26

Utredningen har avgett

SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Uppdraget är därmed slutfört.

5.17Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-04-06

93

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Winberg, Margareta, ambassadör (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m.

2020-06-01)

Sakkunniga:

Aldenberg, Elisabet, ämnesråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30) Blume, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m.

2018-11-30)

Bornhäll Finnbogadóttir, Jana, departementssekreterare (fr.o.m.

2017-07-07 t.o.m. 2018-03-14)

Dabaghi, Tawar, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Florin, Ola, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m.

2018-11-30)

Frank, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30) Lönnheim, Charlotte, kansliråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30) Norberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m.

2018-09-12)

Remaeus, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-13 t.o.m. 2020-06-01)

Ternbo, Göran, ämnesråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Experter:

Ahlström, Yvonne, socialpolitisk strateg (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-11-30)

Danielsson, Emilia, förbundsjurist, SKL (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-10-14)

Folkesson, Kristina, socialpolitisk strateg (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-10-14)

Hjulström, Fredrik, handläggare, SKL (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m.

2018-11-30)

Hopstadius, Beatrice, enhetschef, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Jacobson, Monica, jurist, IVO (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30) Lindblom, Ylva, jurist (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-01) Johansson, Ann, vice ordförande (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m.

2018-11-30)

Nilsson, Johanna, jurist (fr.o.m. 2018-09-13 t.o.m. 2020-06-01) Odenberg, Elinor, utredare (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-11-30) Roxell, Sara, socialpolitisk strateg (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m.

2020-06-01)

Rydén, Monica, t.f. avdelningschef, Myndigheten för delaktighet (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Röbäck de Souza, Karin, utredare, Barnombudsmannen (fr.o.m.

2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

94

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Spångberg, Jessica, utredare, Folkhälsomyndigheten (fr.o.m.

2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Strömberg, Lovisa, enhetschef och ställföreträdande diskrimineringsombudsman, Diskrimineringsombudsmannen (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Svensson, Marianne, projektdirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Westlund, Katrin, jurist, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Parlamentarisk referensgrupp: Ledamöter:

Finnborg, Thomas, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30)

Forsblom, Per-Olof, ledamot i äldrenämnd /V (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30)

Larsson, Yasmine, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m.

2018-11-30)

Lindhagen, Åsa, socialborgarråd /Mp (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m.

2018-11-30)

Nilsson, Sofia, ordförande omsorg- och utbildningsutskottet /C (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30)

Ramhorn, Per, led. av riksdagen /SD (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m.

2018-11-30)

Sturesson, Andreas, kommunalråd /KD (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m.

2018-11-30)

Westerlund, Ulrica, biträdande socialchef /L (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30)

Sekreterare:

Danielsson, Emilia, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-06-01) Grönwall, Lars (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2017-12-31) Landelius, Sofia kansliråd (fr.o.m. 2017-09-20)

Loheim Kangevik, Kennert, kommunikatör (fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2017-12-31)

Malmqvist, Monica, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-06-12) Persson, Christer, (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-08-31)

Sköld, Camilla, socionom (fr.o.m. 2017-08-21)

Lokal: Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39 och dir. 2018:69

Utredningen har avgett

SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2020.

95

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

5.18Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

(S 2017:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-04-27

Särskild utredare:

Macdisi, Vivianne, landstingsråd (fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m.

2018-11-30)

Sakkunniga:

Beck-Friis, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-21 t.o.m. 2018-11-30) Granat, Klara, kansliråd (fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30) Gumpert, Leo, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-01-31)

Hagelin, Hans, ämnesråd (fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-07-05) Lundberg, Kristoffer, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30)

Nannesson, Frida, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-11-30)

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30)

Wollberg, Peter, ämnesråd (fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30)

Sekreterare:

Larsson, Jan, verksamhetsområdeschef (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m.

2018-11-30)

Pålsson Alstergren, Susanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-12-21 t.o.m. 2018-11-30)

Örnelius, Kristian, kansliråd (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-11-30) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:44

Utredningen har avgett

SOU 2018:80 Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

Uppdraget är därmed slutfört.

5.19KAM-utredningen (S 2017:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-04-27

Särskild utredare:

Asplund, Kjell, generaldirektör (fr.o.m. 2017-04-27)

Sekreterare:

Envall Rystedt, Anna, assistent (fr.o.m. 2017-11-06) Hagelin, Hans, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-20) Hultcrantz, Monica, projektledare (fr.o.m. 2018-09-01) Landerholm, Lisa, medicinsk utredare (fr.o.m. 2017-08-14)

96

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Nilsson, Mats, jurist (fr.o.m. 2017-06-02)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:43 och dir. 2018:63

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2019.

5.202017 års arvsfondsutredning (S 2017:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-15

Särskild utredare:

Lundahl, Göran, lagman (fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-09-01)

Sakkunniga:

Cronsioe, Carina, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m. 2018-03-26) Hellman, Therese, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-27 t.o.m. 2018-09-01)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m. 2018-09-01)

Wiberg, Lisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m. 2018-09-01)

Experter:

Andersson, Hans, enhetschef (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m. 2018-09-01) Lindell, Anders, verksamhetsledare (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m.

2018-09-01)

Odstam, Kristoffer, handläggare (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m.

2018-09-01)

Ohly, Lars, ordförande (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m. 2018-05-03) Rehnberg, Ulf, avdelningschef (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m. 2018-09-01) Ribbing, Anna, bitr. regionchef (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m. 2018-09-01) Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2018-05-04 t.o.m.

2018-09-01)

Westin, Signe, stf. generaldirektör (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m.

2018-09-01)

Sekreterare:

Lövkvist, Fredrik (fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-09-09) Vinnefors, Sara (fr.o.m. 2017-09-16 t.o.m. 2018-09-09)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:68

Utredningen har avgett

SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden

Uppdraget är därmed slutfört.

5.21Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-10-19

97

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Wallberg, Harriet, generaldirektör (fr.o.m. 2017-11-15)

Sakkunniga:

Brooks, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-01-19 t.o.m. 2018-10-11) Hellman, Therese, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-12) Olai, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-01-19)

Schierbeck, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2018-01-19) Willman Kullén, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2018-01-19)

Experter:

Ekstedt Salzmann, Eva, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-01-19) Georgsson, Ann, ombudsman (fr.o.m. 2018-10-01) Göransson, Magnus, utredare (fr.o.m. 2018-01-19)

Joyau, Sabina, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2018-01-19)

Medling, Annelie, ombudsman (fr.o.m. 2018-01-19 t.o.m. 2018-09-04) Storm Åsell, Katarina, utredare (fr.o.m. 2018-01-19)

Sekreterare:

Ölmebäck, Emma, gruppchef (fr.o.m. 2018-09-05 t.o.m. 2018-09-30) Hedström, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-12) Zetterberg Ferngren, Petra, ämnesråd (fr.o.m. 2017-11-15)

Lokal: Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 12 02

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2019.

5.22Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-18

Särskild utredare:

Stiernstedt, Göran, docent (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-06-30)

Sakkunniga:

Friberg, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-28) Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-28 t.o.m. 2018-08-28)

Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-08-29) Wisten, Anne, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-28)

Experter:

Domanders, Eva, vd och ordförande (fr.o.m. 2018-03-28) Fredrikson, Rose-Marie, vice ordförande (fr.o.m. 2018-03-28) Janlöv, Nils, projektdirektör (fr.o.m. 2018-03-28)

Karlsson, Ragnhild, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-03-28) Liljeblad, Karin, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2018-03-28) Mannerheim, Unni, utredare (fr.o.m. 2018-03-28)

Olsson, Olle, handläggare (fr.o.m. 2018-03-28)

98

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Sylvan, Anders, landstingsdirektör (fr.o.m. 2018-03-28) Söderberg, Sven, ordförande (fr.o.m. 2018-03-28) Söderdahl, Lars, enhetschef (fr.o.m. 2018-03-28) Zetterström, Jan-Åke, sjukhuschef (fr.o.m. 2018-03-28)

Sekreterare:

Elgán, Caroline-Olivia, jurist (fr.o.m. 2018-10-01) Stjernquist, Annika, statsvetare (fr.o.m. 2018-02-19) Zetterberg, Daniel, jurist (fr.o.m. 2018-02-01)

Assistent:

Larsson, Liselotte, layoutare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-11-30)

Lokal: Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel: 08-405 22 84

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14 och dir. 2018:40

Utredningen har avgett

SOU 2018:55 Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv

Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

5.23Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-21

Särskild utredare:

Olauzon, Martin, utredare (fr.o.m. 2018-09-01)

Experter:

Ahlstrand, Sophie, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Bonsib, Vanessa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03)

Bruce, Anna, forskare (fr.o.m. 2018-04-03)

Eliasson, Kenneth, utredare (fr.o.m. 2018-04-03)

Hagelroth, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-03)

Hassel, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03)

Hedvall, Per-Olof, docent (fr.o.m. 2018-04-03)

Hektor, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-02)

Järemo, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03)

Lindberg, Amanda, styrelseordförande (fr.o.m. 2018-04-03)

Nannesson, Frida, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03)

Nilsson, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Qvist, Martin, filosofie doktor (fr.o.m. 2018-04-03)

Roksmann, Elena, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03)

Schölin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Svanhed, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03)

Thomsson, Anna, handläggare (fr.o.m. 2018-04-03)

99

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2018-04-03) Wennberg di Gasper, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m.

2018-04-03 t.o.m. 2018-09-02)

Widén, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2018-09-02)

Öhman, Karl-Oskar, utredare (fr.o.m. 2018-04-03)

Sekreterare:

Berg, Anders, revisionsdirektör (fr.o.m. 2018-03-01)

Gedda, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-29 t.o.m. 2018-04-17)

Åkesson, Hanna, samordnare (fr.o.m. 2018-04-23) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133, och dir. 2018:115 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2019.

5.24OPS-utredningen (S 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-22

Särskild utredare:

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2018-04-18)

Sekreterare:

Andersson, Fredrik, avdelningschef (fr.o.m. 2018-05-14) Nilsson, Tina J, enhetschef (fr.o.m. 2018-04-16)

Rasmuson, Svante, f.d. enhetschef (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2018-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:9 och dir. 2018:36 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2019.

5.25Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-08

Särskild utredare:

Palm, Veronica, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-03-08)

Sakkunniga:

Hedin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-09)

Olai, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-09)

Experter:

Blomgren, Johan, tillsynstandläkare (fr.o.m. 2018-08-06)

Bouveng, Jan, områdeschef, Försäkringskassan (fr.o.m. 2018-04-09) Larsson, Jakob, utredare, Folkhälsomyndigheten (fr.o.m. 2018-04-09) Ljung, Eva, vd, Folktandvården Stockholms län AB, Folktandvårdsföreningen (fr.o.m. 2018-04-09)

100

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Lundin, Gun-Britt, enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (fr.o.m. 2018-04-09)

Olsson, Lars, näringspolitisk chef, Privattandläkarna (fr.o.m.

2018-04-09)

Ralsmark, Hilda, sakkunnig, Konkurrensverket (fr.o.m. 2018-04-09) Rönn, Agneta, expert, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m. 2018-04-09)

Wärnberg Gerdin, Elisabeth, enhetschef, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2018-04-09)

Sekreterare:

Färnsten, Martin, ämnesråd (fr.o.m. 2018-03-19) Forsell, Marie, jurist (fr.o.m. 2018-05-01)

Zetterberg, Patrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-01)

Lokal: Karlavägen 100 A, Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

5.26Barnkonventionsutredningen (S 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-15

Särskild utredare:

Hagsgård, Anders, lagman (fr.o.m. 2018-04-16)

Experter:

Corell, Helena, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-05-25) Fridh Welin, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m.

2018-09-23)

Fura, Elisabet, f.d. chefs-JO (fr.o.m. 2018-05-25) Nordström, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-05-25) Philipson, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-25) Ramberg, Anne, generalsekreterare (fr.o.m. 2018-05-25) Sjömilla Fagerholm, Karin, jurist (fr.o.m. 2018-05-25) Thorburn Stern, Rebecca, universitetslektor (fr.o.m. 2018-05-25) Öhlund, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-24)

Huvudsekreterare:

Palmstierna, Charlotte (fr.o.m. 2018-04-01)

Sekreterare:

Gatenheim, Christofer, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-08-17) Törnell, Charlotta, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-05-03)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Hovrättstorget 1, Box

187, 201 21 Malmö, tel: 08-405 22 18 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:20

101

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 november 2019.

5.272018 års donationsutredning (S 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-21

Särskild utredare:

Heckscher, Sten, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2018-03-21)

Experter:

Aschan, Tesi, jurist (fr.o.m. 2018-05-08)

Axelsson Jonsson, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m.

2018-05-08)

Flodén, Anne, klinisk forskare i organdonation (fr.o.m. 2018-05-08) Johansson, Mats, etiker (fr.o.m. 2018-05-08)

Sandén, Ulrika, universitetslektor (fr.o.m. 2018-05-08) Sandgren Åkerman, Åsa, bitr. chef (fr.o.m. 2018-05-08) Sandgren, Ingrid, donationsansvarig sjuksköterska (fr.o.m.

2018-05-08)

Stensmyren, Heidi, ordförande (fr.o.m. 2018-05-08) Ström, Stefan, överläkare (fr.o.m. 2018-05-08)

Tibell, Annika, bitr. sjukhusdirektör och operativ direktör (fr.o.m. 2018-05-08)

Sekreterare:

Pastorek, Lina, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-09)

Mellstrand, Karolina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-01-15)

Millberg, Emma, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-04-09) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:22 och dir. 2018:96 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 maj 2019.

5.28Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-04-12

Särskild utredare:

Jansson, Claes, f.d. enhetschef och jur.kand. (fr.o.m. 2018-04-12)

Sakkunniga:

Cejie, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-01)

Omarsson, Abukar, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-15) Seppälä, Eeva, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-01)

Westerling, Leif, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-01)

Widén, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-08-30)

102

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Experter:

Ericsson, Anna, utredare (fr.o.m. 2018-09-15)

Fahlander, Carl Johan, rättslig expert (fr.o.m. 2018-06-01) Karnehed, Nina, utredare (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-08-30) Wass, Torbjörn, verksamhetssamordnare (fr.o.m. 2018-06-01) Östlin, Terese, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-06-01)

Sekreterare:

Hardt, Carl Johan, biträdande allmänt ombud för socialförsäkringen (fr.o.m. 2018-07-02 t.o.m. 2019-10-15)

Persson Schill, Helena, utredare (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2019-10-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:26

Utredningen beräknas lämna ett delbetänkande senast 25 januari 2019 och utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 oktober 2019.

5.29Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (S 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-04-12

Särskild utredare/Samordnare:

Frykman, Mandus, medicine doktor (fr.o.m. 2018-05-05 t.o.m. 2020-05-30)

Sakkunniga:

Bivebäck, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-05) Granat, Klara, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-05)

Omarsson, Abukar, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-05) Wollberg, Peter, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-05)

Sekreterare:

Jakobsson Randers, Marie, jurist (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m.

2019-01-13)

Karnehed, Nina, medicine doktor (fr.o.m. 2018-12-01) Östling, Sofie, fil.kand. (fr.o.m. 2018-08-06 t.o.m. 2020-04-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:27

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2020.

5.30Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-04-26

Särskild utredare:

Heuman, Sigurd, f.d. lagman (fr.o.m. 2018-08-01)

103

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Sakkunnig:

Johansson, Tomas, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-14)

Experter:

Ahmed, Sara, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-14) Asp, Sara, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-14) Forsgren, Tommy, enhetschef (fr.o.m. 2018-09-14) Fredholm, Malin, jurist (fr.o.m. 2018-09-14) Gustafsson, Beatrice, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-09-14) Strandberg, Joakim, enhetschef (fr.o.m. 2018-09-14)

Sekreterare:

Leo, Anna-Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-08-29) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:31

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2019.

5.31Utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-26

Särskild utredare:

Lööw, Lars, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-10)

Sakkunnig:

Cronsioe, Carina, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-21)

Experter:

Blanck, Cecilia, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-12-21) Borelius, Fredrik, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2018-12-21) Carlsson, Marina, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-12-21)

Flyckt, Karin, utredare (fr.o.m. 2018-12-21) Gunnarsson, Erik, sakkunnig (fr.o.m. 2018-12-21) Hagström, Lars, juridisk rådgivare (fr.o.m. 2018-12-21) Johansson, Margaretha, ombudsman (fr.o.m. 2018-12-21) Lifvakt, Ulrika, handläggare (fr.o.m. 2018-12-21)

Nordenskär, Linus, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-12-21) Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-12-21) Petrén, Henrik, branschansvarig (fr.o.m. 2018-12-21)

Taxén, Oskar, ombudsman (fr.o.m. 2018-12-21)

Huvudsekreterare:

Wockelberg Hedberg, Johan, utredare (fr.o.m. 2018-11-05)

Sekreterare:

Karanta, Maria, utredare (fr.o.m. 2018-12-03) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:72

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 januari 2020.

104

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

5.32Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

(S 2018:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-09

Särskild utredare:

Kullgren, Åsa, assistentåklagare (fr.o.m. 2018-08-29)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:77

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2020.

5.33Delegation för senior arbetskraft (S 2018:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Ordförande:

Hedborg, Anna, f.d. statsråd (fr.o.m. 2018-08-20)

Ledamöter:

Eriksson, Ingemar, f.d. departementsråd (fr.o.m. 2018-08-20) Skoog, Ingmar, professor (fr.o.m. 2018-08-20)

Svärdman, Håkan, välfärdsanalytiker (fr.o.m. 2018-08-20) Vingård, Eva, professor (fr.o.m. 2018-08-20)

Sakkunnig:

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Experter:

Husmark Pehrsson, Christina, f.d. statsråd (fr.o.m. 2018-08-20) Ljung, Marita, f.d. statssekreterare (fr.o.m. 2018-08-20) Lundeteg, Amanda, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-08-20) Mellkvist, John, PR-konsult (fr.o.m. 2018-08-20)

Rundström, Marianne, journalist (fr.o.m. 2018-08-20) von Sydow, Björn, f.d. talman (fr.o.m. 2018-08-20) Westerholm, Barbro, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-08-20)

Sekreterare:

Söderberg, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-09)

Lokal: Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för delegationen, se dir. 2018:83

Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2020.

105

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

5.34Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Särskild utredare:

Larsson, Peter, civilingenjör (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-01)

Sekreterare:

Gill, Maria, projektledare (fr.o.m. 2018-12-01)

Stegard Lind, Marie, föredragande jurist (fr.o.m. 2018-12-27)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm, tel.

08-405 88 60

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:82

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2020.

5.35Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Hellberg, Lena, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-30)

Sekreterare:

Hall, Ulrika, ämnesråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Lokal: Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 43 61 eller 08-405 17 76

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:95

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2020.

5.36Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) (S 2018:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Karlsson Björkmarker, Åsa, f.d. kommunalråd (fr.o.m. 2018-08-30)

Sakkunniga:

Brossner, Linnéa, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-24) Cejie, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-19) Johansson, Mats, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-24)

Nägling, Carina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-24) Zachrisson, Danielle, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-24)

106

Socialdepartementet Skr. 2018/19:103

Experter:

Haggren, Jens, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-24)

Halvarsson, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2018-10-24)

Lindén, Assar, jurist (fr.o.m. 2018-10-24)

Löfgren, Niklas, utredare (fr.o.m. 2018-10-24)

Magnusson, Marie, budget- och skuldrådgivare (fr.o.m. 2018-12-19)

Sekreterare:

Ljungberg, Dan, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-17)

Sjöberg, Katarina, jurist (fr.o.m. 2018-12-03)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:97

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2020.

5.37Utredningen om översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv (S 2018:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-10-04

Särskild utredare:

Lundahl, Göran, lagman (fr.o.m. 2018-10-04)

Sakkunnig:

Bivebäck, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-10)

Experter:

Bougas Lööf, Madelene, rättslig expert (fr.o.m. 2018-12-10) Erhag, Thomas, professor (fr.o.m. 2018-12-10)

Johansson, Hanna, jurist (fr.o.m. 2018-12-10)

Kraft Nilsson, Ann-Sofie, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-12-10)

Sekreterare:

Kristiansson-Torp, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01) Lövkvist, Fredrik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-10-15) Ämting, Pål, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08- 405 90 73 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:106

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019.

107

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

6Finansdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 och 23

6.1Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2007-03-29

Ordförande:

Heikensten, Lars (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-04-30) Lindblad, Hans (fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2020-12-31)

Vice ordförande:

Bergström, Villy (fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2017-12-31) Flam, Harry (fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2012-06-30) Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31)

Ledamöter:

Ahlbäck Öberg, Shirin (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-11-10) Alstadsaeter, Annette (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2020-12-31) Eriksson, Robert (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31)

Flam, Harry (fr.o.m. 2007-12-05) Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2007-12-05)

Hultkrantz, Lars (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31) Kolm, Ann-Sofi (fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2017-04-30) Mörk, Eva (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2010-09-14)

Schwaag Serger, Sylvia (fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2020-12-31) Seim, Anna (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31)

Skogman Thoursie, Peter (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31) Sundén, Annika (fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2017-10-31)

Experter:

Ackerby, Stefan (fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-02-26) Ackum, Susanne (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2010-05-04) Bengtsson, Ulf (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-01-11)

Bystedt, Fredrik (fr.o.m. 2013-02-01)

Classon, Per (fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2014-08-31) Haggren, Linda (fr.o.m. 2014-09-01)

Hallsten, Kerstin, finansråd (fr.o.m. 2010-05-05 t.o.m. 2012-12-06) Hansson Brusewitz, Urban (fr.o.m. 2009-02-12)

Olsson, Clas (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2012-12-06)

Saldén Enérus, Anita (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-05-30)

108

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

von Greiff, Camilo, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m.

2009-08-31)

Sekreterare:

Enström Öst, Cecilia (fr.o.m. 2014-01-15 t.o.m. 2015-10-31) Ewelönn, Karin (fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2013-11-30) Hellman, Johan (fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2011-03-31) Hill, Martin (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2016-03-27) Holmberg, Mikaela (fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2014-08-31) Järliden Bergström, Åsa-Pia (fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-31) Lindström, Elly-Ann (fr.o.m. 2016-05-16 t.o.m. 2018-02-21) Norén, Anna (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2022-04-08)

Olli Segendorf, Åsa (fr.o.m. 2011-04-13 t.o.m. 2012-08-13) Persson, Kristian (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-05-14) Sonnerby, Per (fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-04-30) Vredin Johansson, Maria (fr.o.m. 2012-12-12)

Kanslichef:

Hill, Martin, tf. kanslichef (fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2015-12-31) Unemo, Lena (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2019-12-31)

Åsell, Mikael (fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2015-02-28)

Kanslisekreterare:

Korfitsen, Charlotte (fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31) Nömmera, Charlotte (fr.o.m. 2008-10-06)

Lokal: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM Direktiv för expertgruppen, se dir. 2007:46

Arbetsgruppen har avgett

Rapport 1 ESO-rapport – Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?

Rapport 2 ESO-rapport – Regelverk och praxis i offentlig upphandling Rapport 3 ESO-rapport – Invandringen och de offentliga finanserna Rapport 4 ESO-rapport – Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna

Rapport 5 ESO-rapport – Lika skola med olika resurser? ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning

Rapport 6 ESO-rapport – En kår i kläm - Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

Rapport 7 ESO-rapport – En kår på rätt kurs? Om försvarets framtida kompetensförsörjning

Rapport 8 ESO-rapport – Beskattning av privat pensionssparande Rapport 9 ESO-rapport – Polisens prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet

Rapport 10 ESO-rapport – Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges/ volym 1

Calculating the Deadweight Loss from Taxation in a Small Open Economy – A general method with an application to Sweden / volym 2 Rapport 11 ESO-rapport - Statliga bidrag till kommuner – i princip och praktik

109

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Rapport 12 Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet

Rapport 13 Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården

Rapport 14 Enkel och effektiv – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen

Rapport 15 Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård Rapport 16 UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld

Rapport 17 Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer

Rapport 18 Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt Rapport 19 Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Rapport 20 Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar och arbetsutbudet

Rapport 21 Kollektivtrafik utan styrning

Rapport 22 Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Rapport 23 Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Rapport 24 Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor

Rapport 25 Svängdörrar i staten – en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida

Rapport 26 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan Rapport 27 Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan

Rapport 28 Income shifting in Sweden An empirical evaluation of the 3:12 rules

Rapport 29 Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan

Rapport 30 Hjälpa eller stjälpa? – en ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen

Rapport 31 Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Rapport 32 Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande

Rapport 33 Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar

Rapport 34 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska

Rapport 35 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Rapport 36 Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering

Rapport 37 Investeringar in blanco? – En ESO-rapport om behovet av infrastruktur

110

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Rapport 38 Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska landsbygdsprogrammet

Rapport 39 The Pension System in Sweden – Författare Nicholas Barr Rapport 40 Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet och prestationer

Rapport 41 Utvinning för allmän vinning? En ESO-rapport om svenska mineralinkomster

Rapport 42 Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner

Rapport 43 Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen

Rapport 44 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups Rapport 45 Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen

Rapport 46 Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Rapport 47 Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi

Rapport 48 Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den offentliga sektorns finansiella hållbarhet.

Rapport 49 Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Rapport 50 Institutionsvård, incitament och information – en ESO- rapport om placering av ungdomar med sociala problem Rapport 51 En ny giv? En ESO-rapport om reglering av spelmarknaden

Rapport 52 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

Rapport 53 Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan

Rapport 54 Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet

Rapport 55 Långtidsutredningen 2015 – Huvudbetänkande SOU 2015:106 Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060 SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt Rapport 2016:1 Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad

Rapport 2016:2 Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet

Rapport 2016:3 När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster

Rapport 2016:4 Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv

Rapport 2016:5 Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i tiden

Rapport 2016:6 Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal effektivitet

111

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Rapport 2016:7 När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om "nudging"

Rapport 2017:1 Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet

Rapport 2017:2 Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunen och bostadsbyggandet – författare: Thomas Kalbro, Hans Lind

Rapport 2017:3 Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund Författare Hans Grönkvist, Susan Niknami Rapport 2017:4 Yes box! – en ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning

Rapport 2017:5 Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden

Rapport 2017:7 Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder

Rapport 2017:8 Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum

Rapport 2018:1 Grundlag i gungning? – En ESO-rapport om EU och den svenska offentlighetsprincipen

Rapport 2018:2 Lönar sig arbete 2.0? – En ESO-rapport med fokus på nyanlända

Rapport 2018:3 Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering

Rapport 2018:4 Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar

Rapport 2018:5 Tänkt efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Rapport 2018:6 Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården

Rapport 2018:7 Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton

6.2Kommittén för finansiell stabilitet (Fi 2013:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2013-12-19

Kanslichef:

Alsén, Niclas (fr.o.m. 2014-11-03)

Sekreterare:

Fast, Daniel (fr.o.m. 2017-12-18)

Hirvonen, Johanna (fr.o.m. 2015-04-07 t.o.m. 2017-08-13) Lundgren, Gustaf (fr.o.m. 2017-11-15)

Vik Saetre, Elise (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2017-08-20) Direktiv för kommittén, se dir. 2013:120

Regeringen avser att år 2019 låta utvärdera kommitténs arbete.

112

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

6.3Indelningskommittén (Fi 2015:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2015-07-02

Ordförande:

Holmberg, Barbro (fr.o.m. 2015-08-01 t.o.m. 2018-03-01)

Vice ordförande:

Johansson, Kent (fr.o.m. 2015-07-02 t.o.m. 2018-03-01)

Experter:

Andersson, Ulf (fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2016-09-20) Berggren, Matilda (fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2017-09-05) Berggård, Ina (fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2017-09-05) Damm, Niclas (fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2016-05-23) Hermansson, Emma (fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2017-09-05) Höög, Katarina (fr.o.m. 2017-09-06)

Jendi Linder, Sara (fr.o.m. 2015-12-11)

Jeppson, Martin (fr.o.m. 2015-12-11 t.o.m. 2016-03-14) Johansson, Katarina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-02) Källsbo, Henrik (fr.o.m. 2015-12-11)

Nilsson, Erika (fr.o.m. 2016-09-06) Rudestad, Annika (fr.o.m. 2016-09-21) Törner, Lina (fr.o.m. 2016-09-06)

Wahlström, Erik (fr.o.m. 2016-05-25 t.o.m. 2017-11-22) Zetterberg Ferngren, Petra (fr.o.m. 2016-03-15 t.o.m. 2017-11-22)

Huvudsekreterare:

Hagstad, Anna (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-02-28) Krabb, Johan (fr.o.m. 2015-07-02 t.o.m. 2016-12-31)

Sekreterare:

Folkesson, Anders (fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2017-01-31) Frykman, Henrik (fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-03-04) Hagstad, Anna (fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-11-30)

Mlayeh, Sami, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-11-16 t.o.m. 2018-02-28) Mörck, Johan (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-04-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2015:77 och dir. 2017:72

Utredningen har avgett

SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län

SOU 2018:10 Volym 1: Myndighetsgemensam inledning – samverkan på regional

Volym 2: Myndighetsgemensam inledning – författningsändringar till följd av ny landsbeteckning

Uppdraget är därmed slutfört.

6.42030-delegationen (Fi 2016:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2016-03-10

113

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Ordförande:

Petersson, Ingrid, generaldirektör (fr.o.m. 2018-03-01) Sharma, Parul (fr.o.m. 2016-03-17 t.o.m. 2017-12-31)

Ledamöter:

Hassel, Johan (fr.o.m. 2016-03-17 t.o.m. 2018-04-11) Henriksson, Henrik, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-04-17) Jonson, Liza, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-05-15) Karlsson, Mikael, miljöforskare (fr.o.m. 2018-04-17) Klum, Mattias (fr.o.m. 2016-03-17 t.o.m. 2017-12-31) Liljeberg, Ulrika, kommunalråd (fr.o.m. 2018-04-17) Lundberg, Olle, professor (fr.o.m. 2018-04-17)

Magnusson, Veronica, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-04-17) Petersson, Ingrid (fr.o.m. 2016-03-17)

Rockström, Johan (fr.o.m. 2016-03-17)

Sandahl, Johanna (fr.o.m. 2016-03-17)

Stanton, Hannah, verksamhetschef (fr.o.m. 2018-04-17) Stjernfeldt Jammeh, Katrin, kommunalråd (fr.o.m. 2018-04-17) Texell, Ida (fr.o.m. 2016-03-17)

Sakkunniga:

Bryntesson, Lars, departementsråd (fr.o.m. 2017-09-19) Chroona, Cecilia (fr.o.m. 2016-09-14 t.o.m. 2017-12-21) Högquist, Emilia (fr.o.m. 2016-09-14 t.o.m. 2018-01-25)

Lennartsson, Magnus, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-18) Löth, Ann-Sofie (fr.o.m. 2018-01-26)

Olofsgård, Kasja B, departementsråd (fr.o.m. 2017-12-22 t.o.m. 2018-10-17)

Tilander, Ylva (fr.o.m. 2016-09-14 t.o.m. 2017-09-18)

Experter:

Ageberg, Moa (fr.o.m. 2016-11-09) Allroth, Emanuel (fr.o.m. 2016-11-09) Antonsson, Maria (fr.o.m. 2016-11-09) Jacobsson, Niclas (fr.o.m. 2016-11-09) Jakobsson Viklund, Elin (fr.o.m. 2016-11-09) Olsson Blandy, Tanja (fr.o.m. 2016-11-09) Schlyter, Jens (fr.o.m. 2016-11-09)

Ullbors Hägg, Ingrid, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-19)

Wale Grunditz, Catharina (fr.o.m. 2016-11-09 t.o.m. 2017-09-18)

Kommunikatör:

Lindberg, Kajsa, kansliråd (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-03-31)

Huvudsekreterare:

Sundberg, Katarina (fr.o.m. 2016-06-15)

Sekreterare:

Frilund, Kristin (fr.o.m. 2016-08-22)

Frykman, Jonas (fr.o.m. 2017-01-15)

Kramer, Julius (fr.o.m. 2016-12-05 t.o.m. 2018-03-31) Nelson, Hanna (fr.o.m. 2017-01-23)

114

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Norberg, Susanna (fr.o.m. 2016-08-29)

Olofsgård, Kajsa B, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-18 t.o.m. 2019-03-11)

Rydstrand, Camilla (fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2017-07-09) Uhrwing, Marie, utredningschef (fr.o.m. 2018-12-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:18 och dir. 2017:8 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 11 mars 2019.

6.5Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-05-19

Särskild utredare:

Holmqvist, Hans-Eric (fr.o.m. 2016-05-19 t.o.m. 2018-01-10)

Experter:

Aldén, Karina (fr.o.m. 2016-10-24)

Bill, Marcus (fr.o.m. 2017-02-10) Bohman, Emma (fr.o.m. 2016-10-24) Carlsson, Lena (fr.o.m. 2016-10-24) Carlsson, Lena (fr.o.m. 2016-10-24) Eckerby, Veronica (fr.o.m. 2016-10-24) Ekenberg, Eva (fr.o.m. 2016-10-24)

Forss, Anna (fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m. 2017-02-09) Gani, Ulrica (fr.o.m. 2016-10-24)

Granström, Anders (fr.o.m. 2016-10-24)

Göransson, Peter (fr.o.m. 2016-10-24)

Hagdahl, Anneli (fr.o.m. 2016-10-24)

Jansson, Gabriella (fr.o.m. 2016-10-24)

Johnssén, Gustaf (fr.o.m. 2016-10-24) Kelly, Anna (fr.o.m. 2016-10-24) Lindblom, Eva (fr.o.m. 2016-10-24) Lundbäck, Eva (fr.o.m. 2016-10-24) Mannerhagen, Peter (fr.o.m. 2016-10-24)

Mosseby, Per (fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m. 2017-04-30) Nordh, Valter (fr.o.m. 2016-10-24)

Scharin, Björn (fr.o.m. 2017-02-10)

Sjölander, Peder (fr.o.m. 2016-10-24) Strandberg, Åke (fr.o.m. 2016-10-24) Wallström, Magnus (fr.o.m. 2016-10-24)

Warstrand, Lena (fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m. 2017-11-26) Zetterberg, Åsa (fr.o.m. 2017-05-01)

Önne, Carl (fr.o.m. 2016-10-24) Österlund, Mikael (fr.o.m. 2016-10-24)

115

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Huvudsekreterare:

Annemalm, Christine (fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2018-01-19)

Sekreterare:

Larsdotter Carlsson, Sofia (fr.o.m. 2016-06-12 t.o.m. 2018-01-10) Muto, Michiko (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-01-10)

Nilo, Hanna (fr.o.m. 2016-11-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:39 och dir. 2016:97

Utredningen har avgett

SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu

SOU 2017:114 reboot - omstart för den digitala förvaltningen Uppdraget är därmed slutfört.

6.6Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2016-06-16

Ordförande:

Hartman, Laura (fr.o.m. 2016-06-16)

Ledamöter:

Broberg, Emil (fr.o.m. 2016-06-16)

Forsberg, Christina, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-04) Hult Backlund, Gunilla (fr.o.m. 2016-06-16)

Jermsten, Rikard, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-04)

Experter:

Anderson Boström, Robin (fr.o.m. 2016-12-20) Cantù, Helena (fr.o.m. 2016-12-20)

Carnö, Johanna (fr.o.m. 2016-12-20)

Damm, Niclas (fr.o.m. 2016-12-20) Edin, Karin, kansliråd (2018-09-10) Eklöf, Christina (fr.o.m. 2016-12-20) Ericson, Thomas (fr.o.m. 2016-12-20) Feuk, Christine (fr.o.m. 2016-12-20) Gustafsson, Inger (fr.o.m. 2016-12-20) Henriksson, Jacob (fr.o.m. 2016-12-20)

Kessling, Anna (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-09-10) Lidström, Maria (fr.o.m. 2018-03-19)

Magnusson, Erik (fr.o.m. 2016-12-20)

Munkelt, Jenny (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2018-03-18) Olofsson, Patrik (fr.o.m. 2016-12-20)

Olsson, Håkan (fr.o.m. 2016-12-20)

Redman, Thord (fr.o.m. 2016-12-20)

Sjöberg, Hanna (fr.o.m. 2016-12-20) Strömberg, Hampus (fr.o.m. 2016-12-20)

Winbladh, Torkel (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2018-09-09) Wockatz, Johanna (fr.o.m. 2016-12-20)

116

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Huvudsekreterare:

Lexelius, Anna (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2019-03-11)

Sekreterare:

Bringselius, Louise (fr.o.m. 2017-01-25 t.o.m. 2018-05-31) Ekdahl Wästberg, Karin (fr.o.m. 2016-08-15)

Engström, Monica (fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2018-04-30) Fexdal, Pernilla, assistent (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2019-10-13) Fogelgren, Mattias (fr.o.m. 2017-04-17)

Fransson, Martin, forskningsledare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m.

2019-09-20)

Gunnarsson, Kristin (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-06-18) Hamilton, Lena (fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m. 2018-05-17) Hanspers, Kajsa (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2017-07-31) Hååg, Karin (fr.o.m. 2018-04-03)

Mannerheim, Unni (fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2018-06-30) Preston, Ewa (fr.o.m. 2016-11-15 t.o.m. 2017-08-13)

Quist, Johan, forskningsledare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20) Wetter Edman, Katarina, forskningsledare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20)

Direktiv för delegationen, se dir. 2016:51 och dir. 2017:119

Delegationen har avgett

SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?

SOU 2018:48 En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg

SOU 2018:38 Styra och leda med tillit. Forskning och praktik SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn

Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 13 oktober 2019.

6.7Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital (Fi 2016:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2016-06-22

Ordförande:

Haapaniemi, Monica (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-02-28)

Ledamot:

Dillén, Mats (fr.o.m. 2016-09-01)

Sakkunnig:

Nilsson, Jan-Eric (fr.o.m. 2016-10-05)

Experter:

Berlin, Tove (fr.o.m. 2016-10-05)

117

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Drogou, Irena (fr.o.m. 2016-10-05)

Ekdahl, Marie (fr.o.m. 2016-10-05) Fall, Johan (fr.o.m. 2016-10-05) Gustafsson, Karin (fr.o.m. 2016-10-05)

Hallman, Maria (fr.o.m. 2016-10-05 t.o.m. 2017-09-04) Hasselgren, Björn (fr.o.m. 2016-10-05)

Hermansson, Emma (fr.o.m. 2017-03-28)

Höglund, Peter (fr.o.m. 2016-10-05 t.o.m. 2017-11-20) Norberg, Johan (fr.o.m. 2016-10-05)

Ryde, Amanda (fr.o.m. 2016-10-05 t.o.m. 2017-03-27) Sagebro, Stefan (fr.o.m. 2016-10-05)

Sjöquist, Peter (fr.o.m. 2016-10-05)

Sonnerby, Per (fr.o.m. 2016-10-05) Waluszewski, Daniel (fr.o.m. 2017-11-21) Werkell, Ulla (fr.o.m. 2016-10-05)

Sekreterare:

Elofsson, Niklas (fr.o.m. 2016-10-15 t.o.m. 2018-03-14) Eurenius, Tomas (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-01-21)

Neijd, Mikaela, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-10-09 t.o.m. 2017-02-28) Olofsson, Ragnar (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-02-28)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:59

Utredningen har avgett

SOU 2017:13 Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2018:13 Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

Uppdraget är därmed slutfört.

6.8Utredningen om översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-06-22

Särskild utredare:

Classon, Petter (fr.o.m. 2018-02-26)

Posjnov, Eva (fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2018-02-25)

Sakkunniga:

Hamberg, Lennart (fr.o.m. 2016-09-22)

Larsson, Jan (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25) Posjnov, Eva (fr.o.m. 2018-02-26)

Experter:

Carlberg, Charlotta (fr.o.m. 2016-09-22)

Classon, Petter (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25) Hammar, Henrik (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25) Lidström, Jan-Olof (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2017-04-23) Lindqvist, Johan (fr.o.m. 2016-09-22)

Lindström, Elly-Ann (fr.o.m. 2018-02-26)

118

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Malmberg, Stina (fr.o.m. 2016-09-22)

Mattisson, Lars (fr.o.m. 2016-09-22)

Möller, Anneli (fr.o.m. 2016-09-22)

Ohlsson, Christina (fr.o.m. 2016-09-22)

Sandberg Nilsson, Anna (fr.o.m. 2016-09-22)

Huvudsekreterare:

Börjesson, Ylva (fr.o.m. 2016-10-03)

Sekreterare:

Helenius Lockner, Mia (fr.o.m. 2016-09-05)

Lidström, Jan-Olof (fr.o.m. 2017-04-24)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:58 och dir. 2018:112

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 april 2020.

6.9Delegationen för korrekta utbetalningar (Fi 2016:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2016-06-30

Ordförande:

Österberg, Sven-Erik (fr.o.m. 2016-06-30)

Ledamöter:

Edberg, Eva-Lena (fr.o.m. 2016-10-25) Eklund, Astrid (fr.o.m. 2016-10-25) Eleblad, Per (fr.o.m. 2016-10-25)

Forsman, Margaretha (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-06-07) Holmberg, Fredrik (fr.o.m. 2016-10-25)

Kasala Schöllin, Gunilla (fr.o.m. 2018-02-01) Martinsson, Torbjörn (fr.o.m. 2016-10-25)

Modin, Maria (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2018-04-17) Philip, Tora (fr.o.m. 2018-04-18)

Svensson, Åke (fr.o.m. 2016-10-25) Westerling Greer, Anneli (fr.o.m. 2017-06-08) Westman, Annelie (fr.o.m. 2016-10-25)

Wittberg, Lennart (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2018-01-31)

Experter:

Bengtsson, Mats (fr.o.m. 2018-02-01)

Berglöf Hedar, Karin (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2018-01-31) Carlsson, Nils-Fredrik (fr.o.m. 2016-11-16)

Edholm, Karin (fr.o.m. 2017-10-06) Eliasson, Kenneth (fr.o.m. 2019-04-01) Grönborg, Eva (fr.o.m. 2016-10-25) Gutberg, Karl (fr.o.m. 2016-10-25)

Hansson, Matilda (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2016-12-04) Hellstenius, Ulf (fr.o.m. 2016-10-25)

Holmström, Fredrik (fr.o.m. 2016-10-25)

119

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Hovmöller, Stina (fr.o.m. 2016-12-05)

Ifwarsson, Ricky (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-10-05) Jönsson, Stefan (fr.o.m. 2016-10-25)

Kain, Maria (fr.o.m. 2016-10-25) Kasström, Helen (fr.o.m. 2018-02-01)

Lindberg, Linnéa (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-10-05) Mattsson, Johanna (fr.o.m. 2016-10-25)

Mörn, Per-Olov (fr.o.m. 2016-10-25)

Nordmarc, Marie (fr.o.m. 2017-10-06)

Sandström, Josefin (fr.o.m. 2017-10-06 t.o.m. 2018-01-31) Sertcanli, Maria (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-10-05) Skinnari, Johanna (fr.o.m. 2016-10-25)

Söderberg, Maria (fr.o.m. 2016-10-25 t.o.m. 2017-10-05) Warstrand, Lena (fr.o.m. 2017-10-06)

Wockelberg Hedlund, Johan (fr.o.m. 2016-10-25)

Kanslichef:

Almer, Sara, ämnesråd (fr.o.m. 2016-09-14)

Sekreterare:

Danielsson, Joacim (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-12-01) Diamant, Mimmi (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-12-31) Dozzi, Marit (fr.o.m. 2016-11-01)

Frid, Elisabeth, utredare (fr.o.m. 2018-05-01)

Reuterswärd, Vilhelm, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2018-12-09)

Saleh, Bessam (fr.o.m. 2016-11-21)

Thorsson, Ingela (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-04-02) Direktiv för delegationen, se dir. 2016:60

Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2019.

6.10Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-06-30

Särskild utredare:

Egelin, Lena (fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2018-02-28)

Experter:

Dalman, Lena (fr.o.m. 2017-03-02) Everbrand, Karin (fr.o.m. 2016-10-20) Evers, Ylva (fr.o.m. 2016-10-20) Koch, Erland (fr.o.m. 2016-10-20) Lind, Clas (fr.o.m. 2016-10-20)

Meyrowitsch, Anna (fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2017-10-18) Rönnblom, Helena (fr.o.m. 2016-10-20)

Sundin, Elisabeth, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-10-19) Söderberg, Maria (fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2017-09-19)

120

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Tapper, Anna-Lena (fr.o.m. 2016-10-20) Öhnbom, Susanne (fr.o.m. 2016-10-20)

Sekreterare:

Uppfeldt, Anna (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-02-28) Direktiv för utredningen, se dir. 2016:61 och dir. 2017:40

Utredningen har avgett

SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering

Uppdraget är därmed slutfört.

6.11Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-07-28

Särskild utredare:

Blomstrand, Severin (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-03-19)

Sakkunniga:

Andersson, Lars E (fr.o.m. 2017-10-19)

Bengtsson, Thomas (fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2017-09-29)

Erséus, Catarina (fr.o.m. 2016-10-01)

Harvard, Johan (fr.o.m. 2016-09-05)

Vinterhav, Anna Karin (fr.o.m. 2016-09-05)

Experter:

Arffman, Åsa (fr.o.m. 2016-09-05)

Fenger-Krog, Gabriella (fr.o.m. 2016-09-05)

Langemark, Moa (fr.o.m. 2016-09-05)

Lättman, Göran (fr.o.m. 2016-09-05)

Palmberg, Johanna (fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2017-08-20)

Snellman, Victor (fr.o.m. 2016-11-01)

Söderström, John (fr.o.m. 2016-09-05)

Teigland, Robin (fr.o.m. 2016-09-05)

Wernberg, Joakim (fr.o.m. 2017-08-21)

Wiberg, Daniel (fr.o.m. 2016-09-05)

Huvudsekreterare:

Forsaeus, Helena (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-03-31)

Sekreterare:

Clason, Peter (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-03-19)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:70 och dir. 2017:112

Utredningen har avgett

SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering

Uppdraget är därmed slutfört.

121

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

6.12Utredningen om ett reklamlandskap i förändring (Fi 2016:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-10-13

Särskild utredare:

Larsson, Gunnar (fr.o.m. 2016-10-13 t.o.m. 2018-01-12)

Sakkunniga:

Lindström, Lottie-Ann (fr.o.m. 2016-12-22) Pauli, Mikael (fr.o.m. 2016-12-22)

Experter:

Bertoft, Jan (fr.o.m. 2016-12-22) Dingertz, Anna (fr.o.m. 2017-09-11) Eltell, Tobias (fr.o.m. 2016-12-22) Gustafsdotter, Jeanette (fr.o.m. 2016-12-22) Hörnfeldt, Linda (fr.o.m. 2016-12-22) Martner, Gustav (fr.o.m. 2016-12-22) Strömqvist, Anna-Karin (fr.o.m. 2016-12-22)

Söderman, Helena (fr.o.m. 2016-12-22 t.o.m. 2017-09-10) Thür, Charlotte (fr.o.m. 2016-12-22)

Wikström, Gunnar (fr.o.m. 2016-12-22)

Sekreterare:

Colliander, Jonas (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-01-12) Hagwall Bruckner, Hedvig (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-01-12) Tollgerdt, Sofia (fr.o.m. 2016-12-19 t.o.m. 2018-01-21)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:84

Utredningen har avgett

SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld

Uppdraget är därmed slutfört.

6.13Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-11-03

Särskild utredare:

Sörman, Håkan (fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2018-10-01)

Experter:

Blom, Michael (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-03-31) Edin, Anders (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01) Ellström, Kjell (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-31) Eriksson, Maria (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01) Folkesson, Anders (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01) Giaever, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-07 t.o.m. 2018-10-01) Grönborg, Nina (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01)

122

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Hensjö, Victor (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-04-30) Holmberg, Carl (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01)

Kjäll, Karl, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-01 t.o.m. 2018-10-01)

Lindblad, Sverker (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-03-06) Lindgren, Hugo (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01) Nilstierna, Tom (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01) Rönnbacka, Mats (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-10-01) Strandberg, Sofie (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-06-03) Ståhlberg, Lisa (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01) Wallenskog, Annika (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-01)

Referensgrupp:

Felten, Olle (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-03-31) Germundsson, Bengt (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-10-01) Graf, Carl-Fredrik (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-10-01) Helander, Peter (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-10-01) Karlsson, Lena (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-10-01) Karlsson, Niklas (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2017-04-30) Lång, David (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-10-01) Nilsson, Ingemar (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-10-01) Schmidt, Olle (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-10-01) Thomasson, Karin (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-10-01)

Huvudsekreterare:

Melin, Tore (fr.o.m. 2016-01-16 t.o.m. 2017-12-31) Norrlid, Anders (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-15)

Sekreterare:

Hokkanen, Jyry (fr.o.m. 2017-03-20 t.o.m. 2018-05-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2016:91 och dir. 2018:43

Utredningen har avgett

SOU 2018:74 Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Uppdraget är därmed slutfört.

6.14Digitaliseringsrättsutredningen (Fi 2016:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-11-24

Särskild utredare:

Magnusson Sjöberg, Cecilia (fr.o.m. 2016-11-24 t.o.m. 2018-03-31)

Experter:

Akenine, Daniel (fr.o.m. 2017-03-07)

Axelsson, Tove (fr.o.m. 2017-10-02)

Bill, Markus (fr.o.m. 2017-03-07)

Bylund, Sylvia (fr.o.m. 2017-03-07)

Bynander, Kerstin (fr.o.m. 2017-03-07)

123

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Bålman, Johan (fr.o.m. 2017-03-07) Drewniak, Malgorzata (fr.o.m. 2017-03-07) Eckerby, Veronica (fr.o.m. 2017-03-07) Ehn, Ylva (fr.o.m. 2017-03-07)

Ekholm, Anders (fr.o.m. 2017-03-07)

Fjelkegård, Nils (fr.o.m. 2017-03-07) Gapp, Lena (fr.o.m. 2017-03-07) Hektor, Anders (fr.o.m. 2017-03-07) Johanssén, Gustaf (fr.o.m. 2017-03-07) Karlsson, Helene (fr.o.m. 2017-03-07) Kempe, Linn (fr.o.m. 2017-03-07) Krantz, Peter (fr.o.m. 2017-03-07)

Lewin Pihlblad, Lotta (fr.o.m. 2017-03-07) Lindeberg, Johan (fr.o.m. 2017-03-07) Nymark, Manolis (fr.o.m. 2017-03-07) Resare, Pål (fr.o.m. 2017-03-07)

Sertcanli, Maria (fr.o.m. 2017-03-07 t.o.m. 2017-10-01) Starkerud, Kristina (fr.o.m. 2017-03-07)

Tullstedt, Katarina (fr.o.m. 2017-03-07) Veschetti Holmgren, Desiree (fr.o.m. 2017-03-07) Wallström, Magnus (fr.o.m. 2017-03-07) Westberg, Mikael (fr.o.m. 2017-03-07)

Huvudsekreterare:

Markstedt, Sara (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-03-31)

Sekreterare:

Alverfors, Ingela (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-03-31) Nordfeldt, Anja, hovrättsassessor (fr.o.m. 2017-10-01 t.o.m. 2018-03-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:98

Utredningen har avgett

SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering Uppdraget är därmed slutfört.

6.15Riksbankskommittén (Fi 2016:15)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2016-12-22

Ordförande:

Dillén, Mats (fr.o.m. 2017-02-01)

Ledamöter:

Alm Ericson, Janine (fr.o.m. 2017-02-20)

Andersson, Jörgen (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-12-02) Dioukarev, Dennis (fr.o.m. 2017-02-20)

Forssmed, Jakob (fr.o.m. 2017-02-20)

Jacobsson Gjörtler, Jonas (fr.o.m. 2017-12-04 t.o.m. 2018-10-25)

124

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Kristersson, Ulf (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-15) Källström, Emil (fr.o.m. 2017-02-20)

Lönnroth, Johan (fr.o.m. 2017-05-01) Nylund Watz, Ingela (fr.o.m. 2017-02-20) Olovsson, Fredrik (fr.o.m. 2017-02-20) Persson, Mats (fr.o.m. 2017-02-20) Ringholm, Bosse (fr.o.m. 2017-02-20) Roswall, Jessika, advokat (fr.o.m. 2018-12-03)

Svantesson, Elisabeth (fr.o.m. 2017-10-16 t.o.m. 2017-12-03) Wykman, Niklas, doktorand (fr.o.m. 2018-10-26)

Åström, Alice (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-04-30)

Sakkunniga:

Bunge, Aino (fr.o.m. 2017-02-20)

Bynander, Kerstin (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-01-21) Elvingsson, Pär (fr.o.m. 2017-03-21)

Englund, Peter (fr.o.m. 2017-02-20)

Hansson, Jesper (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-08-23)

Hedén Westerdahl, Ylva (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-10-07) Höglin, Erik, departementsråd (fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m. 2018-01-31) Holmberg, Karolina, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-08)

Hörngren, Lars (fr.o.m. 2017-02-20)

Kainelainen, Albin, avdelningschef (fr.o.m. 2018-02-01) Krantz, Andreas (fr.o.m. 2018-01-22)

Krusell, Per (fr.o.m. 2017-02-20) Persson, Mattias (fr.o.m. 2017-02-20) Vredin, Anders (fr.o.m. 2017-02-20)

Expert:

Wejshammar, Christina (fr.o.m. 2017-02-20)

Sekreterare:

Engdahl, Susanna, nationalekonom (fr.o.m. 2017-09-11) Forssell, Eva, rådgivare (fr.o.m. 2017-09-01)

Hjelm, Göran (fr.o.m. 2017-02-01)

Jonasson, Erik, analytiker (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-05-31) Lundberg, Lars, departementsråd (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m.

2017-10-22)

Olofsson, Ragnar, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-01) Schüllerqvist, Niklas, rådman (fr.o.m. 2017-03-20)

Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57 och dir. 2017:100

Kommittén har avgett

SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.

6.16Kommunutredningen (Fi 2017:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2017-02-09

125

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Ordförande:

Fritzon, Heléne (fr.o.m. 2017-02-09 t.o.m. 2017-08-24) Karlsson, Niklas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-08-25)

Ledamöter:

Andersson, Erik (fr.o.m. 2017-03-21) Eriksson, Åsa (fr.o.m. 2017-03-21) Eskilandersson, Mikael (fr.o.m. 2017-03-21) Friberg, Marcus (fr.o.m. 2017-03-21) Helander, Peter (fr.o.m. 2017-03-21) Hövenmark, Anna (fr.o.m. 2017-03-21) Nyhus, Johan (fr.o.m. 2017-03-21) Odenjung, Helene (fr.o.m. 2017-03-21) Rudolfsson, Bo (fr.o.m. 2017-03-21) Strömqvist, Maria (fr.o.m. 2017-03-21) Åkesson, Anette (fr.o.m. 2017-03-21)

Experter:

Ahlsved, Maria (fr.o.m. 2017-05-22)

Andersson Boström, Robin (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15) Ellegård, Susanne (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15) Eriksson, Håkan (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15) Folkesson, Anders, ekonom (fr.o.m. 2018-09-14)

Gustafson, Karolina (fr.o.m. 2017-10-24)

Hansson, Lennart (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2018-09-13) Hällströmer, Sara (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2017-10-15) Kristensson, Therese (fr.o.m. 2017-05-22)

Kjäll, Karl (fr.o.m. 2017-05-22) Källsbo, Henrik (fr.o.m. 2017-05-22)

Linde, Helena (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15) Werner, Charlotte (fr.o.m. 2017-05-22)

Huvudsekreterare:

Lindblad, Sverker (fr.o.m. 2017-03-01)

Sekreterare:

Grönberg, Henrik (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-10-15) Hörnström, Lisa (fr.o.m. 2018-01-01)

Höök, Johan (fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2017-08-05) Tynelius, Ulf (fr.o.m. 2017-05-01)

Widding-Gidlund, Susanne, expert (fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m.

2018-10-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:13

Utredningen har avgett

SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 oktober 2019.

126

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

6.17Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-04-06

Särskild utredare:

Jönsson, Marie (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31)

Experter:

Algotsson, Thomas (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31) Bartels, Katarina (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31) Bolund Thornell, Linda (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31) Bove, Petra (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31)

Hellenius, Richard (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31) Johannisson, Simone (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31) Larsson, Magnus (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31) Leidhammar, Börje (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31)

Sekreterare:

Fagring, Katarina (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2019-01-06) Sundberg, Maria (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2019-01-27)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:38 och dir. 2018:34

Utredningen har avgett

SOU 2018:91 Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

Uppdraget är därmed slutfört.

6.18Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2017-06-08

Ordförande:

Alsér, Kristina, f.d. landshövding (fr.o.m. 2017-06-08 t.o.m.

2018-08-31)

Ledamöter:

Frey, Peter, CTO (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-08-31) Johanssson, Martin, civilekonom (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m.

2018-08-31)

Mähring, Magnus, professor (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-08-31) Nyberg, Lena, senior vice president (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m.

2018-08-31)

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m.

2018-08-31)

Kanslichef:

von Goës, Katarina, IT- och utvecklingsstrateg (fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2018-08-31)

127

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Alavi, Rodabe (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-08-31)

Hultgren, Matilda, kansliråd (fr.o.m. 2017-11-13 t.o.m. 2018-08-31) Mulara, Giusi (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-09-15)

Nyström, Anders, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2017-08-21 t.o.m.

2017-12-31)

Rewelj, Erika, kommunikationsstrateg (fr.o.m. 2018-01-11 t.o.m. 2018-08-31)

Åman, Helena (fr.o.m. 2018-01-08 t.o.m. 2018-08-31) Direktiv för expertgruppen, se dir. 2017:62 och dir. 2017:118

Expertgruppen har avgett

SOU 2018:04 Expertgruppen för digitala investeringar – Slutrapport Uppdraget är därmed slutfört.

6.19Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (Fi 2017:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-15

Särskild utredare:

Ulfsdotter Forssell, Anna, advokat (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m.

2018-06-14)

Experter:

Andersson Müller, Maria, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14)

Asplund, Anders, chefsjurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Cronhult, Pär, chefsjurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Daneshpip, Amir, jurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Dyrke, Ulrica, jurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Edman, Åsa, chefsjurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Ehn, Magnus, processråd (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Ekberg, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Hagstedt, Victor, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m.

2018-06-14)

Hausel Heldahl, Ellen, jurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Henriksson, Birgitta, kammarrättsråd (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m.

2018-06-14)

Holm, Stefan, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m.

2018-06-14)

Kjellgren, Tomas, rådman (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Kruse, Martin, verksamhetsområdeschef (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14)

Lehman, Patricia, bolagsjurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Lindmark, Rikard, jurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Murray, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Regnér, Emma, ämnesråd (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-01-31)

128

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Schött, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-06-14)

Sveman, Eva, förbundsjurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Taxén, Oskar, jurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14)

Tot, Sofia, jurist (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-06-14) Vestergren, Maria, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m.

2018-06-14)

Westerlund, Sara, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m.

2018-06-14)

Sekreterare:

Grönberg, Henrik (fr.o.m. 2017-12-16 t.o.m. 2018-06-22) Wahlberg, Jonatan, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-06-22)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:69 Uppdraget är därmed slutfört.

6.20Analys- och utvärderingsutredningen (Fi 2017:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-07-27

Särskild utredare:

Karlström, Urban, generaldirektör (fr.o.m. 2017-07-27 t.o.m.

2018-11-01)

Experter:

Anderson, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01)

Bratt Wettergren, Hèléne, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-04 t.o.m. 2018-11-01)

Cedervärn, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Ekström, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Elmgren, Claes, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Härd, Sverker, direktör (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Höijer, Rolf, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-14 t.o.m. 2018-11-01) Karlsson, Therese, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-03)

Ljungberg, Dan, enhetschef (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Nyman, Kjell, departementsråd (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Persson-Stenborg, Ann Sofi, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m.

2018-06-13)

Stenbjörn, Cecilia, analyschef (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Svensson, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Söderström, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01)

Söderström, Martin, fil.dr. (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01)

129

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Weinholt, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-06-14)

Westphalen, Anna, stabschef (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01) Vikman, Per-Åke, avdelningschef (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m.

2018-11-01)

Wisten, Anne, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-15 t.o.m. 2018-11-01)

Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-11-01)

Sekreterare:

Eriksson, Charlotta, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-11-01)

Wockelberg Hedlund, Johan, utredare (fr.o.m. 2018-01-08 t.o.m.

2018-06-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:79 och dir. 2018:65

Utredningen har avgett

SOU 2018:79 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning Uppdraget är därmed slutfört.

6.21Servicekontorsutredningen (Fi 2017:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-09-07

Särskild utredare:

Sjöstrand, Mats, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m.

2018-05-29)

Sekreterare:

Alskog, Juha, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-08 t.o.m. 2018-06-10) Andersson, Louise, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-06-10)

Haraldsson, Göte, f.d. skattedirektör (fr.o.m. 2017-10-24 t.o.m.

2018-05-29)

Ringvall, Maria, kammarrättsråd (fr.o.m. 2017-11-13 t.o.m.

2018-05-29)

Söderberg, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-08 t.o.m. 2018-06-10) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:95

Utredningen har avgett

SOU 2017:109 Servicekontor i ny regim

SOU 2018:43 Statliga servicekontor – mer service på fler platser Uppdraget är därmed slutfört.

130

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

6.22F-skatteutredningen (Fi 2017:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-11-09

Särskild utredare:

Lövdén, Lars-Erik, f.d. landshövding (fr.o.m. 2017-12-01)

Experter:

Andersson, Mats N, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-08-24) Andrén, Thomas, välfärdsekonom (fr.o.m. 2017-12-07 t.o.m.

2018-10-16)

Bergstrand, Viveca, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-12-07) Blank Thörnroos, Pia, rättslig expert (fr.o.m. 2017-12-07) Carlsson, Nils-Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2017-12-07)

Ellehöj, Helle, kansliråd (fr.o.m. 2017-12-07 t.o.m. 2018-10-25) Engblom, Samuel, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2017-12-07 t.o.m. 2018-08-23)

Hamark, Jonas, jurist (fr.o.m. 2017-12-07)

Häljebo Kjellstrand, Maria, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2018-08-30) Kilnes, Marianne, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-12-07) Krassén, Patric, jur.kand. (fr.o.m. 2017-12-07)

Lundberg, Magnus, jurist (fr.o.m. 2018-08-24)

Mattson, Ann-Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-26) Mattsson, Susanne, kansliråd (fr.o.m. 2017-12-07)

Ondrasek Olofsson, Lynda (fr.o.m. 2017-12-07) Rydin, Urban, juris doktor (fr.o.m. 2017-12-07) Schulstad, Mattias, utredare (fr.o.m. 2017-12-07)

Wallgren, Mia, jur.kand./förbundsjurist (fr.o.m. 2018-10-17)

Sekreterare:

Fröding Linebäck, Sara (fr.o.m. 2018-08-27)

Fäger, Catarina (fr.o.m. 2017-12-11 t.o.m. 2018-07-31) Persson, Christer (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-06-15) Solback, Henrik, nationalekonom (fr.o.m. 2018-09-03) Westerlind, Liselotte (fr.o.m. 2017-12-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:108

Utredningen har avgett

SOU 2018:49 F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 juni 2019.

6.23Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

(Fi 2017:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-07

131

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Kjelsson, Bengt, generaldirektör (fr.o.m. 2017-12-07 t.o.m. 2018-08-31)

Sekreterare:

Aldén, Katarina (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-08-31) Arvidsson, Sofie (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-08-31) Bergdahl, Jan, förändringsledare (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2018-12-31)

Hallstensson, Anou, kommunikatör (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2018-12-31)

Wall, Alexander (fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2018-08-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:117

Uppdraget är därmed slutfört.

6.24Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen (Fi 2017:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-13

Särskild utredare:

Jatko, Anna-Karin, generaldirektör (fr.o.m. 2017-12-13)

Experter:

Andersen, Ewa (fr.o.m. 2018-03-01) Becker, Bo (fr.o.m. 2018-03-01) Eldhagen, Erik (fr.o.m. 2018-03-01)

Fager Wettergren, Johanna (fr.o.m. 2018-03-01) Hansing, Johan (fr.o.m. 2018-03-01)

Hartelius, Dag (fr.o.m. 2018-03-01)

Hector, Mattias (fr.o.m. 2018-03-01)

Håkansson, Per (fr.o.m. 2018-03-01)

Johannsson, Lena (fr.o.m. 2018-03-01)

Svahn Starrsjö, Kristina, justitieråd (fr.o.m. 2018-03-15) Widenfalk, Anna (fr.o.m. 2018-03-01)

Huvudsekreterare:

Wiklund Bystedt, Fredrik (fr.o.m. 2018-01-15)

Sekreterare:

Göransson, Frida-Louise (fr.o.m. 2018-01-22)

Lundberg, Lars, departementsråd (fr.o.m. 2018-03-12 t.o.m. 2018-06-29)

Östlund, Christine (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-11-30) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2019.

132

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

6.25Reseavdragskommittén (Fi 2017:11)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2017-12-21

Ordförande:

Olsen, Lennart, kommunpolitiker (fr.o.m. 2017-12-21)

Vice ordförande:

Loman, Gabriella, kammarrättsråd (fr.o.m. 2017-12-21)

Experter:

Berlin, Tove, kansliråd (fr.o.m. 2018-02-01)

Dahlin, Petter, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-01)

Daniels, Johanna, utredningsledare (fr.o.m. 2018-02-01)

Dickinson, Joanna, handläggare (fr.o.m. 2018-02-01)

Eriksson, Hans, rättslig expert (fr.o.m. 2018-02-01)

Lidefelt, Johan, nationalekonom (fr.o.m. 2018-02-01)

Lindvall, Lars, analytiker (fr.o.m. 2018-02-01)

Malmsten, Peter, analytiker (fr.o.m. 2018-02-01)

Nelson, Ida, handläggare (fr.o.m. 2018-02-01)

Nylander, Patrik, kansliråd (fr.o.m. 2018-02-01)

Persson, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-01)

Sandberg, Krister, kvalificerad utredare (fr.o.m. 2018-02-01)

Sylvander, Monica, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-01)

Sekreterare:

Magnander, Johan (fr.o.m. 2018-01-22)

Schultz, Clara (fr.o.m. 2018-01-01)

Direktiv för kommittén, se dir. 2017:134

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juli 2019.

6.26Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-15

Särskild utredare:

Ferbe, Anders, f.d. förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-15)

Experter:

Carlberg, Charlotta, ämnesråd (fr.o.m. 2018-03-23 t.o.m. 2018-09-03) Davidovic, Darko, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-03-23 t.o.m.

2018-09-03)

Edenman, Andreas, chefsjurist (fr.o.m. 2018-03-23 t.o.m. 2018-09-03) Gunnarsson, Fredrik, rådgivare (fr.o.m. 2018-09-04)

Hassel, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-23) Häkkinen Skans, Iida, utredare (fr.o.m. 2018-10-09)

Höij, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-23) Jansson, Susanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-23)

133

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Kahlson, Anna, utredare (fr.o.m. 2018-09-04)

Kinnwall, Mats, chefsekonom (fr.o.m. 2018-03-23 t.o.m. 2018-09-03) Larsson, Josefin, utredare (fr.o.m. 2018-09-04)

Lundholm, Jesper, utredare (fr.o.m. 2018-03-23)

Mattsson, Ann-Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-23) Möllerström, Patrick, utredare (fr.o.m. 2018-09-04)

Rosendahl, Maria, enhetschef (fr.o.m. 2018-09-04)

Römpötti, Marie, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-04) Sjölander, Erica, kanslichef (fr.o.m. 2018-03-23)

Tenselius, Robert, ekonom (fr.o.m. 2018-09-04) Wahlstedt, John, arbetsrättschef (fr.o.m. 2018-03-23 t.o.m. 2018-09-03)

Westlund, Anna, ekonom (fr.o.m. 2018-03-23 t.o.m. 2018-10-08) Vogel, Fredrik, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-03-23)

Zetterberg, Johnny, docent (fr.o.m. 2018-03-23)

Huvudsekreterare:

Strömberg, Ingrid, ekonom (fr.o.m. 2018-02-15 t.o.m. 2018-08-19)

Sekreterare:

Lindell, Tomas, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2018-04-16)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:5, dir. 2018:49 och dir. 2018:109

Utredningen har avgett

SOU 2018:66 Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 17 februari 2019.

6.27Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-22

Särskild utredare:

Mattsson, Dag, justitieråd (fr.o.m. 2018-02-22)

Sakkunnig:

Pauli, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2018-03-26)

Experter:

Arffman, Åsa, chefsjurist (fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2018-04-22) Arffman, Åsa, chefsjurist (fr.o.m. 2018-08-27)

Cristvall, Peder, jurist (fr.o.m. 2018-03-26)

Dölling, Anders, bankjurist (fr.o.m. 2018-04-23 t.o.m. 2018-08-26) Grefberg, Karin, senior finansinspektör (fr.o.m. 2018-03-26) Henriksson, Jens, internationell sekreterare (fr.o.m. 2018-03-26) Johannesson, Kristofer, processråd (fr.o.m. 2018-03-26)

Kullman, Eva, advokat (fr.o.m. 2018-03-26) Persson, Ulrika, rådman (fr.o.m. 2018-03-26)

134

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Strömqvist, Anna-Karin, jurist (fr.o.m. 2018-03-26)

Westman, Daniel, jurist (fr.o.m. 2018-03-26)

Sekreterare:

Gensmann, Camilla, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-04-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:7

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 22 februari 2019.

6.28Utredningen om centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden (Fi 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-07

Särskild utredare:

Sörenson, Anna-Lena, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-10-01)

Experter:

Axelsson, Björn, sakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01)

Hoffstedt, Gustaf, generalsekreterare (fr.o.m. 2018-11-01)

Hjelmberg, Mattias, intressepolitiskt sakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01)

Jansson, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2018-11-01)

Karlsson, Helene, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01)

Kaspersson, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Lindman, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Murray, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Nilzon, Jenny, vd (fr.o.m. 2018-11-01)

Olovsson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Röhr, Johan, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-01)

Sandström, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01)

Skogh, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01)

Westholm, Hélène, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Zerea, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01)

Huvudsekreterare:

Ellegård, Susanne, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01)

Sekreterare:

Rinder, Daniel, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:47

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2020.

6.29Utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-07

135

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Engblom, Samuel, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2018-06-07)

Experter:

Anderberg, Sophia, processråd (fr.o.m. 2018-10-10) Barklund, Anna, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-10) Bryntesson, Lars, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-10)

Friman, Carl-Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-10) Hektor, Ulrika, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-10)

Hellqvist, Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-10) Hårdänge, Matilda, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-10) Hällströmer, Erik, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-10)

Lindman, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-10)

Moberg, Erika, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2018-10-10) Munthe, Nils, handläggare (fr.o.m. 2018-10-10)

Radojkovic, Nina, segmentansvarig (fr.o.m. 2018-10-10) Schött, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-10) Wefer, Judit, programledare (fr.o.m. 2018-10-10)

Parlamentarisk referensgrupp:

Alm Ericson, Janine, led. av riksdagen /MP (fr.o.m. 2018-10-09) Bernmar, Daniel, kommunalråd /V (fr.o.m. 2018-10-09) Dahlqvist, Mikael, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2018-10-09) Eskilandersson, Mikael, led. av riksdagen /SD (fr.o.m. 2018-10-09) Henriksson, Emma, styrelseledamot/föreläsare /KD (fr.o.m.

2018-10-09)

Larsson, Nina, förbundschef /L (fr.o.m. 2018-10-09) Lodenius, Per, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2018-10-09) Waltersson Grönvall, Camilla, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2018-10-09)

Referensgrupp:

Arvidsson, Inga-Lena (fr.o.m. 2019-10-03) Blanck, Cecilia, ordförande (fr.o.m. 2018-10-03)

Engman-Broadley, Victoria, sakkunnig (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-10-11)

Holmgren, Elin, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-10-03) Ljung, Birgitta, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-10-03) Nilsson, Johnny, rektor (fr.o.m. 2018-10-03)

Sandberg, Ludvig, sakkunnig (fr.o.m. 2018-10-03)

Svedberg, Karin, ansvarig intressepolitik (fr.o.m. 2018-10-03) von Troil, Maria, verks. direktör (fr.o.m. 2018-10-03)

Öberg Molin, Marita, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-10-03)

Huvudssekreterare:

Hagstad, Anna, kansliråd (fr.o.m den 2018-09-03 t.o.m den 2019-12-14

Sekreterare:

Henriksson, Helena, jurist (fr.o.m. 2018-09-30) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:46

136

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 14 december 2019.

6.30Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-14

Särskild utredare:

Begler, Ann-Marie, generaldirektör (fr.o.m. 2018-06-14)

Sakkunniga:

Cejie, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-30)

Gutberg, Karl, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Leander, Åsa, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-11-29)

Experter:

Borgström, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Eckerby, Veronica, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-01)

Eriksson, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Fjellman, Helena, rättslig expert (fr.o.m. 2018-10-01)

Kasström, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-01)

Nordmarc, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Runsten, Hèlén, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-01)

Stridsberg, Fredric, områdeschef (fr.o.m. 2018-10-01)

Strömberg-Croné, Henrik, utredare (fr.o.m. 2018-10-01)

Sundin, Elisabeth, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-01)

Söderberg, Johan, controller (fr.o.m. 2018-10-01)

Wedin, Stefan, sektionschef (fr.o.m. 2018-10-01)

Westerling Greer, Anneli, expert (fr.o.m. 2018-10-01)

Huvudsekreterare:

Arnek, Magnus, rådgivare (fr.o.m. 2018-09-01)

Sekreterare:

Alskog, Juha, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06)

Fridh Welin, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-24)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:50

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 maj 2020.

6.31Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-28

Särskild utredare:

Westerberg, Mikael, rättschef (fr.o.m. 2018-06-28)

137

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

Experter:

Fransson, Erik, chef (fr.o.m. 2018-10-04)

Hååg, Karin, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-04) Hörngren, Lars, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-10-04) Lundbergh, Stefan, director (fr.o.m. 2018-10-04) Nordström, Fredrik, vd (fr.o.m. 2018-10-04)

Rydbeck, Maria, tf. generaldirektör (fr.o.m. 2018-10-04) Settergren, Ole, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-04) Sundén, Annika, analysdirektör (fr.o.m. 2018-10-04) Zetterström, Anne-Therése, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-04)

Sekreterare:

Aula, Annika, jurist (fr.o.m. 2018-09-10 t.o.m. 2019-11-01) Berglöf, Elin, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-11-01) Hedberg, Lovisa, jurist (fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-11-01) Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:57

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 augusti 2020.

6.32Kommittén för ökad ekonomisk jämlikhet (Fi 2018:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2018-08-02

Ordförande:

Molander, Per, tekn. fil., f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2018-08-13)

Ledamöter:

Balkfors, Anna, strateg (fr.o.m. 2018-08-13)

Björklund, Anders, professor emeritus (fr.o.m. 2018-08-13) Hedborg, Anna, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2018-08-13) Holmlund, Helena, docent (fr.o.m. 2018-08-27)

Lundberg, Olle, professor (fr.o.m. 2018-08-13) Olsson, Claes, generaldirektör (fr.o.m. 2018-08-13)

Experter:

Johansson, Mats, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-12)

Nannesson, Frida, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-12 t.o.m. 2018-11-18)

Nahum, Ruth-Aïda, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-19)

Sekreterare:

Eliasson, Tove, fil.dr. (fr.o.m. 2018-10-01)

Persson Kern, Kristian, senior utredare (fr.o.m. 2018-09-24) Direktiv för kommittén, se dir. 2018:74

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2020.

138

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

6.33Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-02

Särskild utredare:

Pettersson, Birgitta, kanslichef (fr.o.m. 2018-10-01)

Experter:

Axelsson, Marita, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-13)

Bergstrand, Viveca, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-13)

Bergström, Sara, fil.dr. (fr.o.m. 2018-11-13)

Junker, Svenne, forskare, lärare (fr.o.m. 2018-11-13)

Larris, Anna, senior jurist (fr.o.m. 2018-11-13)

Lindberg, Hans, vd (fr.o.m. 2018-11-13)

Münnich Vass, Miriam, handläggare (fr.o.m. 2018-11-13)

Troedsson, Vigg, civilekonom (fr.o.m. 2018-11-13)

Sand, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-13)

Sundberg, Johanna, senior finansinspektör (fr.o.m. 2018-11-13)

Thomann, Christian, ämnesråd (fr.o.m. 2018-11-13)

Wallin, Olof, rättslig expert (fr.o.m. 2018-11-13)

Sekreterare:

Andersson, Marcus, skattejurist (fr.o.m. 2018-10-08)

Frimann-Clausen Engel, Sandra, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-08)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:75

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.

6.34Utredningen om åtgärder för att främja bil-, motorcykel-, och mopedpoolstjänster

(Fi 2018:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:93

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 18 december 2019.

6.35Kommittén om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:98

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2019.

139

Finansdepartementet Skr. 2018/19:103

6.36Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Palmér, Ingegerd, fil. doktor (fr.o.m. 2018-08-30) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:100

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 juni 2019.

6.37Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-12-20

Särskild utredare:

Håkansson, Per, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-12-20) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:116

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2019.

140

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

7Utbildningsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 och 20

7.1Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet (U 1976:11)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1976-09-09

Ordförande:

Baylan, Ibrahim, statsråd (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-06) Björklund, Jan, statsråd (fr.o.m. 2006-10-07 t.o.m. 2014-10-03) Fridolin, Gustav, statsråd (fr.o.m. 2014-10-04)

Johansson, Ylva, statsråd (fr.o.m. 1994-10-11 t.o.m. 1998-10-15) Steen, Anitra, statssekreterare (fr.o.m. 1989-02-24 t.o.m. 1991-10-06) Wärnersson, Ingegerd, statsråd (fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2002-01-31) Östros, Thomas, statsråd (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-10-31)

Ledamöter:

Forsberg, Mai-Britt, regionchef (fr.o.m. 1991-09-01 t.o.m. 1992-10-18) Jägerhorn, Inger, redaktör (fr.o.m. 1992-10-19)

Karlberg, Peter, departementssekreterare (fr.o.m. 1990-04-01 t.o.m. 1995-03-01)

Lidholm, Merike, byrådirektör

Kvaavik-Bartley, Mirja, verkst. direktör (fr.o.m. 1992-10-19) Larsson, Lars-Gunnar, professor (fr.o.m. 1992-10-19) Lundgren, Staffan, avdelningsdirektör (fr.o.m. 1986-06-30 t.o.m. 1992-10-18)

Persson, Thomas

Steen, Anitra, statssekreterare (fr.o.m. 1989-02-24 t.o.m. 1991-10-06) Tegmark, Mats, lektor (fr.o.m. 2015-05-12)

Sekreterare:

Börjesson, Johan (fr.o.m. 2016-09-15 t.o.m. 2017-05-31) Johansson, Amanda, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-01) Johansson, Jacob, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2010-08-31)

Mörck, Gerd (fr.o.m. 2011-10-01 t.o.m. 2016-09-14) Schierbeck, Jan (fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-09-30) Wettergren, Catharina, kansliråd (fr.o.m. 1995-03-02 t.o.m.

2007-05-31)

141

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Lokal: Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

7.2Forskningsberedningen (Ju 1983:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1983-03-03

Ordförande:

Björklund, Jan, statsråd (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Hellmark Knutsson, Helene, statsråd (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Krantz, Tobias, statsråd (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Leijonborg, Lars, statsråd (fr.o.m. 2006-10-06 t.o.m. 2009-06-17) Pagrotsky, Leif, statsråd (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-05) Tham, Carl, statsråd (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Östros, Thomas, statsråd (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-10-31)

Ledamöter:

Aaro, Lars-Erik, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Albertsson, Ann-Christine, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m.

2004-12-31)

Alexandersson, Mikael, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Alsér, Kristina, landshövding (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Althén, Tomas, verkst. direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31) Andersson, Bertil, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Andersson, Bertil, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Andersson, Siv, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-12-31) Anvret, Maria, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Arwidsson, Marie S, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Benner, Mats, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Benner, Mats, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Bennet, Carl, styrelseordförande (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Bennich Björkman, Li, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m.

2010-09-30)

Bergh, Andreas, fil.dr. (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Berglöf, Erik, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Brogren, Charlotte, utvecklingschef (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m.

2012-09-30)

Carling, Karin, doktorand (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-09-30) Dannetun, Helen, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Edin, Per-Olof, enhetschef (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Edquist, Charles, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Edström, Kristina, professor (fr.o.m. 2015-05-01 t.o.m. 2016-09-30) Ekbom, Moa, fil. dr. (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Ekholm, Mats, professor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15)

142

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Ekman, Marie-Louise, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Eriksson, Håkan, forskningschef (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m.

2002-12-31)

Esseveld, Joanna, docent (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Fossum, Greta, vice forskningschef (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Frank, Harry, forskningsdirektör (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m.

1998-11-15)

Franke, Sigbrit, universitetskansler (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m.

2004-12-31)

Fredman, Pam, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Fresk, Klas, direktör (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Frisén, Jonas, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Fräjdin-Hellqvist, Ulla-Britt, ordförande (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30)

Gagné, Cecilia, doktorand (fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-12-31) Gatti, Anna, doktorand (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Glad, Christina, verkst. direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m.

2002-12-31)

Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Graneli, Edna, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Graneli, Edna, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Gustafsson, Petter, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Haettner Aurelius, Eva, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m.

2006-12-31)

Hagström, Stig, universitetskansler (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Hallberg, Anders, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Halldenius, Lena, doktorand (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Halleröd, Björn, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Hammarström, Anne, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m.

2006-12-31)

Hansson, Sven Ove, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-12-31) Hober, Sophia, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Holmberg, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Holmberg, Sören, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Ingvar, Martin, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Janson, Tore, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Johansson, Leif, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Johansson, Sven Ove, rektor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-11-15) Karlsson, Sigbritt, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Kasemo, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01) Leck, Caroline, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Lidh, Harriet, verkst. direktör (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Lindblad-Toh, Kerstin, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Lindholm, Maria, doktorand (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Lindqvist, Svante, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01)

143

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Lundberg, Jan M, forskningschef (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Markides, Karin, professor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15) Martin, Hans, forskningschef (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Millnert, Mille, generaldirektör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Mäler, Karl-Göran, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-06-05) Narvinger, Anders, verkst. direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m.

2000-12-31)

Nilsson, Björn O, verkst. ledamot (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Nilsson, Jan S., professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Nordholm, Lena, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Nordin, Tim, doktorand (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31) Norell Bergendal, Margareta, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m.

2002-12-31)

Normark, Staffan, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Nygren, Jan, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Ohlander, Ann-Sofie, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Olsson, Heléne, direktör (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Olsson, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Palmér, Ingegerd, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Pettersson, Ulf, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Rahm Hallberg, Ingalill, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Rahm Hallberg, Ingalill, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Rothstein, Bo, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Sandberg, Göran, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Sandberg, Göran, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Sandberg, Göran, verkst. ledamot (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m.

2012-09-30)

Sandewall, Eric, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Schwaag Serger, Sylvia, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Sennerby Forsse, Lisa, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2012-09-30) Skeppstedt, Örjan, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Smith, Henrik, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30)

Sommestad, Lena, forskarassistent (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Stark, Agneta, docent (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15) Storch, Marcus, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Strålman, Christian, doktorand (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Strömme, Maria, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Stymne, Birgitta, f.d. rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Sundgren, Jan-Erik, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Svanborg, Catharina, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Söderbergh Widding, Astrid, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

144

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Tarschys, Daniel, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Treschow Torell, Lena, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m.

2012-09-30)

Truvé, Staffan, verkst. direktör (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Uhlén, Mathias, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Wallberg-Henriksson, Harriet, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m.

2012-09-30)

Wallenberg, Marcus, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Wigzell, Hans, professor, regeringens vetenskapliga rådgivare (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-12-31)

Witt-Brattström, Ebba, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Wittrock, Björn, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) von Wright, Moira, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Åsberg, Marie, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Åsman, Barbro, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31)

Sekreterare:

Gustafsson, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-11-30) Lokal: Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM.

7.3Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2011-12-22

Ordförande:

Davidson, Inger, f.d. statsråd och led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Sommerstad, Lena, landshövding (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Vice ordförande:

Kjellqvist, Tomas, forskningsledare (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2017-12-31)

Lindberg, Niclas, stadsbibliotekarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Ledamöter:

Alarcón, Paul, hållbarhetschef (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Bielik, Julia, generalsekreterare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Björk, Eva, professor (fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31) Granlund, Anders, särskild ämnesföreträdare för miljö och klimat (fr.o.m. 2012-09-25 t.o.m. 2016-10-18)

Hellström, Matilda, vice ordförande i Sveriges elevråd Svea (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31)

145

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Källén, Ulrica, verksamhetsledare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Lindberg, Niclas, generalsekreterare, Svenska biblioteksföreningen (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31)

Lindberg, Niclas, stadsbibliotekarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Malmberg, Betty, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2017-12-31)

Malmberg, Betty, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Niemi, Pyry, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31) Nordlund, Per, verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter (fr.o.m. 2016-10-19 t.o.m. 2017-12-31)

Nordlund, Per, metod och ämnesföreträdare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Sannerholm, Richard, avdelningschef (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Schultz, Lisen, forskare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Söderlund, Mats, ordförande (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2015-11-09) Romanus, Mika, enhetschef, Statens kulturråd (fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Weibull, Knut, överantikvarie (fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2017-12-31) Weibull, Knut, överantikvarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Wieslander, Charlotte, rådgivare (fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m.

2017-12-31)

Östman, Leif, professor (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Sekreterare:

Jansson, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-12-01) Gardelin, Kari (fr.o.m. 2017-09-18)

Kaleli, Gulan, kanslisekreterare (fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m.

2018-12-31)

Lodén, Julia, handläggare (fr.o.m. 2018-06-01)

Lundman, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2018-07-31)

Magnusson, Per, kansliråd (fr.o.m. 2012-11-15) Sahlstrand, Ylva (fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2015-12-31) Svedin, Ingela (fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-09-30)

Öström, Hans-Åke, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2013-11-30)

Biträdande sekreterare:

Fexdal, Pernilla (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-07-26) Gelin, Hanna (fr.o.m. 2015-06-24 t.o.m. 2018-04-15) Ruston, Yvonne (fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2015-03-31)

Kanslichef:

Djurberg, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2012-03-01) Lokal: Tegelbacken 2, 103 33 Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2011:115 och dir. 2013:123

146

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Kommittén har avgett

Svenska Unescorådets arbete, huvuduppgifter

Kommittén Svenska Unescorådet har till uppgift att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och att informera om och skapa intresse i Sverige för Unescos verksamhet. Unescorådet ska också enligt direktivet bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbetet med Unesco.

I den rådgivande uppgiften ingår att samordna svenska ståndpunkter och utarbeta underlag för instruktioner till de svenska delegationerna till exempelvis Unescos generalkonferens, ämnesvisa Unescokonferenser och de av Unescos underorgan där Sverige deltar.

Unescorådet samordnar också, och bistår med underlag till flera av de rapporter som Unesco efterfrågar från medlemsländer kring genomförandet av konventioner och rekommendationer.

I uppgiften att informera ingår att organisera möten och konferenser om ämnen inom Unescos ansvarsområden samt ta fram och sprida informationsmaterial. Unescorådet har bland annat genomfört ett stort antal seminarier, konferenser, lanseringar av relevanta Unescorapporter, publicerat debattartiklar och bedrivit ett aktivt informations och kommunikationsarbete.

Unescorådet har översatt och publicerat Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, Unescos rekommendationer om det historiska stadslandskapet, dokumentarv samt om museer och samlingar.

I arbetet med att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco har Unescorådet samverkat med ett flertal svenska aktörer verksamma inom Unescos mandat så som svenska världsarv, biosfärområden, världsminnen, Unescoprofessurer, frivilligorganisationer, svenska Unescoexperter, m.fl.

Svenska Unescorådet arbetar tillsammans med Sida med att aktivt sprida information om situationen för utbildning i världen, samt verka för ett ökat svenskt bistånd till utbildning. Tillsammans med Sida genomförs årligen en svensk lansering av Unescos globala utbildningsrapport.

Svenska Unescorådet har bidragit med underlag för att Sverige valdes för en ny period i den internationella styrelsen för Unescos biosfärprogram 2018–2021.

Svenska Unescorådet har medverkat i en kraftsamling för att tillsammans med centrala aktörer sätta fokus på medie- och

147

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

informationskunnighet, ett initiativ som följs upp genom en nationell konferens 2019.

Unescorådet har aktivt samverkat med Statens museer för världskultur gällande deras uppdrag att motverka den olagliga handeln med kulturföremål från Syrien och Irak.

Under 2018 har Unescorådet samarbetat med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket gällande myndigheternas uppdrag att ta fram en nationell världsarvsstrategi.

Nordiskt samarbete

Svenska Unescorådet arbetar nära med övriga nordiska länder, vilket bland annat innebär samordning av de nordiska ländernas kandidaturer till Unescos underorgan. De nordiska Unescoråden möts regelbundet för att samordna nordiska positioner inför Unescos styrelsemöten och generalkonferenser. 2019 hålls det årliga nordiska Unescomötet i Sverige.

Organisationsbedömning och Sveriges Unescostrategi

Svenska Unescorådet utarbetade under 2018 en ny organisationsbedömning av Unesco. Bedömningen låg sedan till grund för regeringens övergripande strategi för Sveriges samarbete med Unesco för perioden 2018–2021.

En redovisning av Svenska Unescorådets arbete lämnas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

7.4Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2014-04-03

Ordförande:

Enochsson, Pia (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2018-12-04) Ängmo, Helén (fr.o.m. 2014-04-03 t.o.m. 2015-10-05)

Ledamöter:

Aronsson, Peter, Fastighetsanställdas förbund (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31)

Barane, Anders, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m.

2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31)

Berggren, Cecilia, Handelsanställdas förbund (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

148

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Björnestöl, Stefan, GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31)

Björnestöl, Stefan, GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

Ericsson, Mårten, Industriarbetsgivarna (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-10-05)

Eriksson, Tobias, Teknikarbetsgivarna (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-10-05)

Georgsson, Ann, Svenska kommunalarbetareförbundet (fr.o.m.

2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31)

Georgsson, Ann, Svenska kommunalarbetarförbundet (fr.o.m.

2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

Grönberg, Lennart, Handelsanställdas förbund (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31)

Gunnarsson, Fredrik, Industriarbetsgivarna (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31)

Larsson, Josefine, IF Metall (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31) Lundström, Pär, Elektriska installatörsorganisationen (fr.o.m.

2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31)

Martinsson, Torgny, Teknikföretagen (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m.

2016-12-31)

Martinsson, Torgny, Teknikarbetstagarna (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

Mattsson, Elsa, Sveriges kommuner och landsting SKL (fr.o.m.

2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

Palmetzhofer, Linda, Handelsanställdas förbund (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-10-05)

Pettersson, Mikael, Svenska elektrikerförbundet (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-12-31)

Rönnholm, Helen, Svensk Handel (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m.

2016-12-31)

Rönnholm, Helen, Svensk handel (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m.

2018-12-04)

Selander, Erica, GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-10-05)

Smedmark, Henrik, Trä- och möbelindustriförbundet (fr.o.m.

2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

Vasquez, Arturo, IF Metall (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04) Voltaire, Fredrik, Almega (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-12-31) Voltaire, Fredrik, Almega (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04) Ödebrink, Annika, Service- och kommunikationsfackförbundet (SEKO) (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

Experter:

Erixon, Anna, Fastighetsanställdas förbund (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

Larsson, Conny, Kommunala företagens samorganisation (KFS) (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-12-04)

149

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Bech, Katarina (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-04-02)

Berg Olofson, Ulrika (fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2016-08-31) Bäck, Rickard (fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-02-29) Feldt, Marianne (fr.o.m. 2014-04-03 t.o.m. 2018-12-31) Jonsson, Rasmus (fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-08-31) Lindqvist, Amanda (fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2016-12-18) Palomba Rydén, Isabella (fr.o.m. 2016-02-22 t.o.m. 2018-09-02) Rakic, Nona (fr.o.m. 2018-03-12 t.o.m. 2018-12-31)

Rågwall, Sara (fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2018-08-31) Ståhl, Johan (fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-02-29) Wikström, Hans-Eric (fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2016-02-29)

Direktiv för delegationen, se dir. 2014:51 och dir. 2018:105

Delegationen har avgett

SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet Uppdraget är därmed slutfört.

7.5Utredningen Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-06-25

Särskild utredare/Samordnare:

Ashing, Inger (fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2018-02-28)

Sakkunniga:

Järemo, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-08-26 t.o.m. 2016-12-31)

Järemo, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-01-05 t.o.m. 2018-01-15)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-08-25)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-01-16 t.o.m. 2018-02-28)

Öhman, Tyri, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28)

Experter:

Danielsson, Katarina, utredare (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-10-31) Ekstedt, Pontus, avdelningschef (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m.

2018-02-28)

Ernestam, Åsa (fr.o.m. 2016-12-06 t.o.m. 2018-02-28)

Harvard, Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-31 t.o.m. 2018-02-20)

Jonsson, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-30)

Remaeus, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28)

150

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Schierbeck, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28)

Seppälä, Eeva, ämnesråd (fr.o.m. 2017-07-06 t.o.m. 2018-02-28) Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-07-05)

Århammar, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2018-02-28)

Sekreterare:

Danielsson, Katarina, projektkoordinator (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-02-28)

Elgán, Caroline-Olivia, verksjurist (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m.

2018-02-28)

Sterky, Emma (fr.o.m. 2016-02-08 t.o.m. 2018-02-28) Svensson, Oscar (fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2018-02-28)

Direktiv för utredningen, se dir. 2015:70, dir. 2016:82 och dir. 2017:81

Utredningen har avgett

SOU 2017:9 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar

SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

Uppdraget är därmed slutfört.

7.6Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-10-29

Särskild utredare/Samordnare:

Lönnberg, Anders (fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2018-01-14)

Sekreterare:

Karlsson, Amie (fr.o.m. 2015-11-12 t.o.m. 2016-07-10)

Vänerlöv, Eric (fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2018-01-31)

Biträdande sekreterare:

Engström, Monica (fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2018-01-31)

Preston, Ewa (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2017-08-13)

Direktiv för utredningen, se dir. 2015:105 och dir. 2016:117

Uppdraget är därmed slutfört.

7.7Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2015-11-19

151

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Ordförande:

Ferbe, Anders (fr.o.m. 2018-01-18)

Milton, Jonas (fr.o.m. 2015-11-19 t.o.m. 2017-09-05)

Ledamöter:

Andersson, Mats, nationell samordnare (fr.o.m. 2018-02-13 t.o.m.

2018-07-31)

Azinovic, Jeanette, Arbetsförmedlingen (fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-12-30)

Barane, Anders, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m.

2016-01-12)

Brooks, Tim, Tillväxtverket (fr.o.m. 2017-11-09)

Bünger, Anna, Tillväxtverket (fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2017-11-08) Ingelskog, Johan, Svenska Kommunalarbetareförbundet (fr.o.m.

2016-01-12)

Jönsson, Malin, Universitets- och högskolerådet (fr.o.m. 2016-01-12) Kahlson, Anna, Myndigheten för yrkeshögskolan (fr.o.m. 2016-11-28 t.o.m. 2017-05-31)

Larsson, Josefine, IF Metall (fr.o.m. 2016-01-12) Lundgren, David, Statens skolverk (fr.o.m. 2017-01-17) Lundholm, Jesper, Unionen (fr.o.m. 2016-01-12)

Lövgren, Christian, Jusek (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2017-10-31) Lööw, Lars, Svenska ESF-rådet (fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m.

2018-02-12)

Martinsson, Torgny, expert för kompetensförsörjning (fr.o.m.

2018-09-04 t.o.m. 2018-12-31)

Millmark, Hans, samordnare (fr.o.m. 2018-09-14)

Nilsson, Marina, Visita (fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-06-14) Sandell, Svante, Statens skolverk (fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m.

2017-01-16)

Steinbach Lindgren, Maria, utredare (fr.o.m. 2018-06-01) Svanström, Erika, Myndigheten för yrkeshögskolan (fr.o.m.

2016-01-12 t.o.m. 2016-11-27)

Tarschys, Charlotte, Jusek (fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-11-30) Tarschys, Charlotte, Jusek (fr.o.m. 2018-01-25)

Thomelius, Peter, Visita (fr.o.m. 2016-06-15)

Voltaire, Fredrik, Almega (fr.o.m. 2016-01-12)

von Zweigbergk, Amelie, Teknikföretagen (fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2018-09-03)

Sakkunniga:

Asp, Helena, Gymnasie-och vuxenutbildningsenheten/ U (fr.o.m.

2016-03-29 t.o.m. 2016-08-31)

Beijmo, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-09)

Bodelius, Lotta, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-06-11 t.o.m. 2017-08-31) Cars, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m.

2017-08-31)

Cars, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-11 t.o.m.

2018-11-29)

Edholm, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-02-08)

152

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Gustafsson Åberg, Nina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-09) Hansson, Love, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31)

Hansson, Maria, Arbetsmarknadsenheten/ A (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2018-10-08)

Hassel, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-09) Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-05-09 t.o.m. 2017-10-04)

Karlsson, Roger, rättssekretariatet Utbildningsdepartementet (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15)

Klint, Carl-Johan, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhällningspolitik/ N (fr.o.m. 2016-03-29) Lindén, Carina, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-30)

Lundblad, Lina, Budgetavdelningen/ Fi (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-19)

Mähler Lejon, Helena, Universitets- och högskoleenheten/ U (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2018-08-30)

Nilsson, Maria, Enheten för folkhälsa och sjukvård/ S (fr.o.m.

2016-03-29 t.o.m. 2016-05-08)

Plisch, Emil, Integrationsenheten/ A (fr.o.m. 2016-03-29) Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-30)

Experter:

Abrahamsson, Kenneth, Professor (fr.o.m. 2018-06-11) Adamowicz, Jacob, Sveriges förenade studentkårer (SFS) (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15)

Almerud, Mikaela, Svenskt näringsliv (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m.

2018-04-15)

Andersson, Anneli, Högskolan Dalarna (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15)

Andersson, Maria, Malmö högskola (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m.

2018-04-15)

Andersson, Per, professor (fr.o.m. 2018-06-11)

Axelsson, Anders, Region Skåne (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m.

2016-12-30)

Berkland, Annika, rådgivare (fr.o.m. 2018-06-11) Bernhardsen, Maria, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-06-11)

Cider, Zenita, Vård- och omsorgscollege (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30)

Cider, Zenita, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-06-11)

Dufva Hellsten, Björn, Validering Väst (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m.

2016-12-30)

Dufva Hellsten, Björn, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-06-11) Engblom, Samuel, TCO (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15) Green, Ingegerd, Skärteknikcentrum Sverige AB (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30)

Green, Ingegerd, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-06-11)

Haavisto, Tarmo, Lunds universitet och ledamot i expertgruppen för studieadministrativa (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15)

153

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Hellström, Martin, Högskolan Väst (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m.

2018-04-15)

Hultberg, Pernilla, Göteborgs universitet (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15)

Jonsson Berglund, Katarina, KTH (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m.

2018-04-15)

Kahlson, Anna, handläggare (fr.o.m. 2018-06-11)

Leonhardt, Linda, Linnéuniversitetet (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m.

2016-12-30)

Lidström Persson, Anna-Karin, Umeå universitet (fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15)

Lövgren, Christian, SACO (fr.o.m. 2018-01-25 t.o.m. 2018-04-15) Nordlund, Eva, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-06-11)

Oscarsson, Eva, SACO (avliden december 2017) (fr.o.m. 2017-07-03) Palm Eriksson, Lena, DalaWux (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30) Sellberg, Pär, Myndigheten för yrkeshögskolan (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30)

Steinbach Lindgren, Maria, Myndigheten för yrkeshögskolan (fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-05-31)

Söder, Caroline, Trygghetsfonden TSL (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m.

2016-12-30)

Söder, Carloline, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-06-11) Wallin, Agneta, Folkbildningsrådet (fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30)

Sekreterare:

Asp, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-01) Ben Ammar, Nadja, kommunikatör (fr.o.m. 2018-03-27) Berg, Karl (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2017-05-14) Claesson, Josefin (fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2018-03-15) Hesselbäck, André (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-03-31) Kahlson, Anna (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-04-30) Landell, Elin, kanslichef (fr.o.m. 2016-02-01)

Svennerstam, Emma (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-03-31) Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för delegationen, se dir. 2015:120 och dir. 2018:101

Delegationen har avgett

SOU 2017:18 En nationell strategi för validering

SOU 2018:29 Validering i högskolan för tillgodoräknande och livslångt lärande

Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 december 2019.

7.8Forskningsdatautredningen (U 2016:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-07-07

154

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Magnusson Sjöberg, Cecilia (fr.o.m. 2016-07-07 t.o.m. 2018-06-05)

Sakkunniga:

Neidenmark, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-23 t.o.m. 2018-06-05)

Stridsberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-06-05) Sundberg, Olle, kansliråd (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05) Wästfelt, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2017-02-28) Öhman, Tyri, kansliråd (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05)

Experter:

Askling, Johan, professor (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05) Bennet Bark, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05) Erikson, Robert, professor (fr.o.m. 2016-10-15 t.o.m. 2018-06-05) Harnesk, Ulrika, jurist (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05) Höglund, Peter, professor (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05) Hörnlund, Anna, chefsjurist (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05) Jeppson, Jonas, verksjurist (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-06-05) Otterblad, Petra, avdelningschef (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-06-05)

Rydén, Jerker, verksjurist (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-06-05) Wästfeldt, Maria, Karolinska institutet (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m.

2018-06-05)

Huvudsekreterare:

Jacobsson, Maria (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-06-15) Stridsberg, Linda (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-07-31)

Sekreterare:

Arrgård, Cecilia (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-04-30) Fraenkel, Tommy (fr.o.m. 2017-06-03 t.o.m. 2017-08-08) Malmgren, Staffan (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-06-05) Sandén, Margareta (fr.o.m. 2017-08-17 t.o.m. 2018-06-05) Stenbeck, Magnus (fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2018-06-05)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:65, dir. 2017:29, dir. 2017:61 och dir. 2017:87

Utredningen har avgett

SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU 2018:36 Rätt att forska långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Uppdraget är därmed slutfört.

7.9Utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U 2016:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-09-15

155

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Åstrand, Björn (fr.o.m. 2016-09-15 t.o.m. 2018-03-12)

Experter:

Berr, Daniel, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m. 2018-03-12)

Biller, Therese, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-08-07)

Börjesson, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2016-12-31)

Fahlén, Åsa, Lärarnas Riksförbund (fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m.

2018-03-12)

Gustafson, Karolina, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2018-03-12)

Hedlund, Arvid, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-12 t.o.m. 2018-03-12)

Holmgren, Stefan, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-07-28)

Jaara Åstrand, Johanna, Lärarförbundet (fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m.

2018-03-12)

Moberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-09-11)

Nilsson, Matz, Sveriges Skolledarförbund (fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m. 2018-03-12)

Oldmark, Lisa, Almega (fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m. 2018-03-12) Persson, Anders J., Sveriges universitets- och högskoleförbund (fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m. 2018-03-12)

Stadler, Erika, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m.

2018-03-12)

Sundqvist Nilsson, UllaKarin, departementssekreterare (fr.o.m.

2016-11-14 t.o.m. 2018-03-12)

Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-05 t.o.m. 2017-12-31)

Östling, Emma, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m.

2018-03-12)

Huvudsekreterare:

Mörck, Gerd (fr.o.m. 2016-09-15 t.o.m. 2018-03-31)

Sekreterare:

Bergqvist, Anna (fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-03-12) Biller, Therese (fr.o.m. 2017-08-08 t.o.m. 2018-03-12)

Ericmats Rutgersson, Frida (fr.o.m. 2016-11-21 t.o.m. 2017-06-09) Direktiv för utredningen, se dir. 2016:76 och dir. 2017:111

Utredningen har avgett

SOU 2017:51 Utbildning undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola

SOU 2018:17 Med undervisningsskicklighet i centrum ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling

156

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Uppdraget är därmed slutfört.

7.10Komvuxutredningen (U 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-02-16

Särskild utredare:

Mörtvik, Roger, f.d. statssekreterare (fr.o.m. 2017-02-16 t.o.m.

2018-09-03)

Sakkunniga:

Andersson, Amelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-14 t.o.m. 2018-08-31)

Cars, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m.

2018-08-31)

Gustavsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-08-31)

Hassel, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-08-31)

Holmgren, Stefan, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2017-07-28)

Lindström, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2018-08-31) Rurling, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m.

2018-08-31)

Experter:

Andersson, Björn, utredare (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m. 2017-08-31) Cunningham, Kristina, utredare (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m.

2018-08-31)

Drougge, Kenneth, avdelningschef (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m.

2018-08-31)

Lindblom, Jan, undervisningsråd (fr.o.m. 2017-04-20 t.o.m.

2018-08-31)

Sekreterare:

Andersson, Mikael (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-09-03) Enbågen, Isabella (fr.o.m. 2017-04-10 t.o.m. 2018-09-03) Lööw Lundin, Camilla (fr.o.m. 2017-10-01 t.o.m. 2018-09-03) Siösteen, Mona (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2018-09-03)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:21 och dir. 2017:125

Utredningen har avgett

SOU 2018:71 En andra och en annan chans – ett komvux i tiden Uppdraget är därmed slutfört.

7.11Internationaliseringsutredningen (U 2017:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-02-16

157

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Bladh, Agneta (fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2018-10-31)

Experter:

Bringle, Sara, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-10-31) Edvardsson, David, ämnesråd (fr.o.m. 2018-04-10 t.o.m. 2018-10-31) Höijer, Rolf, ämnesråd (fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-04-09) Jönsson, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-10-31)

Lindström, Kamilla, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-10-31) Mähler Lejon, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m.

2018-08-31)

Stawarz, Anita, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-28 t.o.m. 2018-10-31)

Huvudsekreterare:

Wilenius, Maria (fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2018-11-03)

Sekreterare:

Ers, Agnes (fr.o.m. 2017-06-15 t.o.m. 2017-09-20)

Gaunt, Albin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-23 t.o.m. 2018-09-30)

Häggkvist, Cilla, bitr. chef (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-05-31) Mähler Lejon, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m.

2018-10-31)

Stenkvist, Rebecka, verksamhetsledare (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2018-06-14)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:19

Utredningen har avgett

SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering

SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige Uppdraget är därmed slutfört.

7.12Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS) (U 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-09

Särskild utredare:

Christersson, Cecilia, vice rektor (fr.o.m. 2017-03-15 t.o.m.

2018-03-01)

Experter:

Biller, Therese, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-03 t.o.m. 2017-08-07)

Hermelin, Ulf, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-03 t.o.m. 2018-03-01)

Neidenmark, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-03 t.o.m. 2018-03-01)

158

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Stadler, Erika, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-03 t.o.m. 2018-03-01)

Törn, Marie, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2018-03-01)

Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2017-12-31)

Sekreterare:

Edmar, Ingrid (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-03-15) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:27 och dir. 2017:82

Utredningen har avgett

SOU 2018:19 Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring

Uppdraget är därmed slutfört.

7.132017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-30

Särskild utredare:

Hultgren, Kerstin, ämnesråd (fr.o.m. 2017-03-30 t.o.m. 2018-06-01)

Experter:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01)

Baer, Lars Anders, urfolksexpert (fr.o.m. 2018-01-18 t.o.m.

2018-06-01)

Gokall, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01)

Hedwall, Kjell, avdelningschef för skolutveckling (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01)

Jägsander, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01) Lagergren, Tommy, biträdande generaldirektör (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01)

Moberg, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01) Neidenmark, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01)

Stadler, Erika, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01)

Vikström, Åsa, avdelningschef för Norra regionen (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01)

Wallberg, Eva, kanslichef (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01) Winbladh, Torkel, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01)

Wockatz, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01) Åhrén, Mattias, urfolksexpert (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2017-12-17)

159

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Andersson, Ulf (fr.o.m. 2017-05-06 t.o.m. 2018-06-01) Hellstadius, Mikael (fr.o.m. 2016-04-21 t.o.m. 2018-06-04)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:37

Utredningen har avgett

SOU 2018:41 Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola

Uppdraget är därmed slutfört.

7.14Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-04-27

Särskild utredare:

Fredman, Pam (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01)

Experter:

Ax, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m.

2019-02-01)

Björck, Jonas, departementsråd (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01) Bringle, Sara, ämnesråd (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01) Hansson, Love, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01)

Hed, Markus, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m.

2019-02-01)

Jacob, Michael, ämnesråd (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2017-10-31) Staaf, Mikaela, ämnesråd (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01)

Parlamentarisk referensgrupp: Ledamöter:

Bengtzboe, Erik, Moderaterna (fr.o.m. 2018-02-23 t.o.m. 2019-02-01) Christensson, Fredrik, Centerpartiet (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m.

2019-02-01)

Eclund, Annika, Kristdemokraterna (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m.

2018-11-21)

Haddad, Roger, liberal representant (fr.o.m. 2018-10-30 t.o.m.

2019-02-01)

Knutsson, Elisabet, Miljöpartiet (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m.

2019-02-01)

Mörck, Hanna Victoria, Vänsterpartiet (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m.

2019-02-01)

Nylander, Christer, Liberalerna (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-10-29) Steensland, Pia, Kristdemokraterna (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2019-02-01)

Stenkvist, Robert, Sverigedemokraterna (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2019-02-01)

Strand, Thomas, Socialdemokraterna (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m.

2018-11-12)

160

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Svantorp, Gunilla, Socialdemokraterna (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m.

2019-02-01)

Waltersson Grönwall, Camilla, Moderaterna (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-02-22)

Huvudsekreterare:

Mikaelsson, Lars Olof (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01)

Sekreterare:

Amnéus, Ingeborg (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01) Petersson, Magnus (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01) Steinwall, Anders (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:46 och dir. 2018:108 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 februari 2019.

7.15Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-07-06

Särskild utredare:

Stolt, Carl-Johan, utredare (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-09-24)

Experter:

Almqvist, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-09-24)

Bokerud, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-09-24)

Ericson Hållén, Fanny, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-09-24)

Hansson, Love, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-09-24)

Westerlind, Leif, ämnesråd (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-03-26)

Sekreterare:

Lindquist, Torbjörn (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-09-30) Wäsström, Jenny (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-09-30)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:80 och dir. 2018:42

Utredningen har avgett

SOU 2018:9 Ökad trygghet för studerande som blir sjuka SOU 2018:73 Studiemedel för effektiva studier

Uppdraget är därmed slutfört.

161

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

7.16Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-07-20

Särskild utredare:

Bååth, Greger (fr.o.m. 2018-03-14 t.o.m. 2018-06-01) Hultgren, Kerstin (fr.o.m. 2018-06-02)

Karle, Åsa (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-01-31)

Experter:

Adamson, Lena, direktör (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-01-31) Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-08-15) André, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m.

2018-04-01)

Bengtsson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31) Blomberg, Joakim, enhetschef (fr.o.m. 2017-10-31)

Bååth, Greger, tidigare generaldirektör (fr.o.m. 2018-06-02) Dahlberg, Kristina, undervisningsråd (fr.o.m. 2017-10-31) Eriksson, Leif, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03) Eriksson, Per G, ämnesråd (fr.o.m. 2017-10-31)

Flodmark, Carl-Erik, sakkunnig (fr.o.m. 2018-08-15)

Gard, Anna-Lena, rådgivare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-09-24) Gustavsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31) Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-31)

Högberg, Elisabeth, samordnare (fr.o.m. 2018-09-25) Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31) Lundqvist, Ulrika, enhetschef (fr.o.m. 2018-03-01)

Pontis, Cristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-02) Sjölund, Anna-Lena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-08-14)

Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-04-01) Wallberg, Eva, kanslichef (fr.o.m. 2018-05-22)

Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31) Westin, Niclas, enhetschef (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-02-28) Zetterquist, Susanne, utredare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-08-14)

Sekreterare:

Boussaid Pettersson, Nadia (fr.o.m. 2017-11-27 t.o.m. 2018-03-11) Käll, Jan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-04-18)

Thunholm, Kajsa (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-01-31) Törn, Marie (fr.o.m. 2018-04-02)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:88, dir. 2018:33 och dir. 2018:58 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

162

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

7.17Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-07-20

Särskild utredare:

Nauclér, Kenth, konsult (fr.o.m. 2017-09-15 t.o.m. 2018-11-01)

Experter:

Bolinder, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m. 2017-11-21)

Christofferson, Lotta, utredare (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m. 2018-03-18) Davidsson, Lisa, handläggare (fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2018-11-01) Egeltoft, Tomas, utredare (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m. 2018-11-01)

Falén, Therese, utredare (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m. 2018-06-18) Falk, Ulla, förbundsombudsman (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m.

2018-11-01)

Fridh, Isabell, universitetslektor (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m.

2018-11-01)

Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m. 2018-03-18)

Humble, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m. 2018-11-01) Kamali, Hossein, utredare (fr.o.m. 2018-06-19 t.o.m. 2018-11-01) Midlert, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-22 t.o.m.

2018-11-01)

Söder, Nela, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m.

2018-11-01)

Wallin, Ann-Charlotte, ämnesråd (fr.o.m. 2017-10-26 t.o.m.

2018-11-01)

Huvudsekreterare:

Bolinder, Malin (fr.o.m. 2017-11-22 t.o.m. 2018-11-15)

Sekreterare:

Berqvist, John-Erik, skyddshandläggare (fr.o.m. 2018-06-15 t.o.m. 2018-10-31)

Elam, Charlotte, utredare (fr.o.m. 2017-09-15 t.o.m. 2018-03-04) Fröberg, Margitta, senior jurist (fr.o.m. 2017-12-05 t.o.m. 2018-11-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:86

Utredningen har avgett

SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter

Uppdraget är därmed slutfört.

163

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

7.18Tolktjänstutredningen (U 2017:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-10-19

Särskild utredare:

Holmgren, Gunnar, landshövding (fr.o.m. 2017-10-19 t.o.m.

2018-12-12)

Experter:

Almqvist, Ingrid, f.d. föreståndare (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m.

2018-12-12)

Bylund, Anna-Carin, bitr. generalsekreterare (fr.o.m. 2018-04-24 t.o.m. 2018-12-12)

Capelle, Petra, kansliråd (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-12-12) Claesson, Josefin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-24 t.o.m. 2018-12-12)

Dahlerus, Lotta, utredare (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-12-12) Jarlert, Carl Magnus, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-10-23 t.o.m. 2018-12-12)

Jansson, Magnus, verksamhetsexpert (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m.

2018-12-12)

Jonsson, Jonas, enhetschef (fr.o.m. 2018-04-24 t.o.m. 2018-12-12) Larsson, Ivett G, auktorisationsansvarig (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-12-12)

Nannesson, Frida, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-24 t.o.m. 2018-12-12)

Nezirevic, Sanja, projektledare (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-12-12) Plisch, Emil, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m.

2018-01-31)

Sandén Kårström, Birgitta, gruppchef (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m.

2018-04-23)

Stoltz, Britt-Inger, handläggare (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-12-12) Vaher Comte, Leelo, enhetschef (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m.

2018-10-22)

Westerlund, Joakim, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-12-12)

Huvudsekreterare:

Larsson, Folke K (fr.o.m. 2017-10-19 t.o.m. 2018-12-12)

Sekreterare:

Medin, Anna, jurist (fr.o.m. 2017-11-13 t.o.m. 2018-12-23) Plisch, Emil, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-12-12)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104

Utredningen har avgett

SOU 2018:83 Att förstå och bli förstådd ett reformert regelverk för tolkar i talade språk

Uppdraget är därmed slutfört.

164

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

7.19Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-11-30

Särskild utredare:

Ahnborg, Marie- Hélène (fr.o.m. 2017-11-30 t.o.m. 2019-01-29)

Experter:

Bengtsson, Åsa, utredare (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29) Dahlqvist, Lena, utredare (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29) Folke, David, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29) Hedlund, Arvid, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29)

Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2018-06-25)

Kager, Lina, kansliråd (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29) Käll, Jan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29) Lindblom, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29)

Lindström, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29) Nilsson, Bengt, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2019-01-29)

Rehnstam, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2018-04-22) Schierbeck, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-23 t.o.m. 2019-01-29) Strömblad, Joacim, utredare (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29) Stål, Tarja, metodstrateg (fr.o.m. 2018-01-23 t.o.m. 2019-01-29)

Sekreterare:

Sundborg, Anna (fr.o.m. 2018-01-08 t.o.m. 2019-02-01) Tammelin, Anna (fr.o.m. 2018-01-08 t.o.m. 2019-02-01) Zelmerlööw, Mikaela (fr.o.m. 2017-11-30 t.o.m. 2019-02-02)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:116 och dir. 2018:60 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

7.20Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten (U 2017:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-13

Särskild utredare:

Modin, Johan, rådman (fr.o.m. 2018-05-07 t.o.m. 2018-12-31)

Sekreterare:

Johnsson, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2019-01-08)

Nilsson, Anne, enhetschef (fr.o.m. 2018-09-07 t.o.m. 2018-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:127

165

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Uppdraget är därmed slutfört.

7.21Utredningen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning (U 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-08

Särskild utredare:

Stjernkvist, Lars, kommunalråd (fr.o.m. 2018-03-12)

Sakkunniga:

Bokerud, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26) Cars, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2018-11-05)

Johansson, Jacob, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-26) Jutell, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-26)

Klint, Carl-Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26) Lindström, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-26)

Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-06) Winbladh, Torkel, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26) Östling, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-26)

Experter:

Brandström, Gabriel, t.f. avdelningschef (fr.o.m. 2018-06-26) Eriksson, Jens, segmentschef (fr.o.m. 2018-06-26) Kallstenius, Jenny, utredare (fr.o.m. 2018-06-26)

Königsson, Lotta, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2018-06-26) Nyqvist, Anna, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-11-06) Rudin, Torun, enhetschef (fr.o.m. 2018-06-26)

Sekreterare:

Allen, Margaretha, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-06) Furusten, Thomas, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-06-06 t.o.m. 2019-06-30)

Karlsson, Fritjof, ämnesråd (fr.o.m. 2018-04-23)

Lundholm, Fredrik, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2019-06-30)

Löfbom, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-18)

Olofsson, Jonas, professor (fr.o.m. 2018-08-01 t.o.m. 2018-12-31) Rehnstam, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-23)

Strömblad, Joacim, utredare (fr.o.m. 2018-09-10 t.o.m. 2018-12-31) Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:17

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 februari 2020.

166

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

7.22Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-08

Särskild utredare:

Arrhenius, Lars, utredare (fr.o.m. 2018-03-08)

Experter:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-10) Barklund, Anna, ämnesråd (fr.o.m. 2018-04-10)

Bergqvist, Maud, ämnesråd (fr.o.m. 2018-04-10) Bernitz, Hedvig, universitetslektor (fr.o.m. 2018-04-10) Helaoui, Sarah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-04-10) Kalin, Sofia, jurist (fr.o.m. 2018-04-10)

Kylenfelt, Johan, jurist (fr.o.m. 2018-04-10) Lind, Carl, utredare (fr.o.m. 2018-04-10) Pomering, Rebecka, jurist (fr.o.m. 2018-04-10) Wallin, Örjan, handläggare (fr.o.m. 2018-04-10)

Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-10)

Sekreterare:

Boussaid Pettersson, Nadia, jurist (fr.o.m. 2018-03-12) Wanhatalo, Daniel, rådman (fr.o.m. 2018-03-12)

Schiratzki, Johanna, professor (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2019-02-28) Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:15 och dir 2018:59 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.

7.23Betygsutredningen (U 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-04-26

Särskild utredare:

Tholin, Jörgen, prorektor (fr.o.m. 2018-04-26)

Sakkunniga:

Ahlquist, Mattias, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01)

Eresund Rosing, Ylva, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01) Hedlund, Arvid, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01) Hellberg, Lovisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01) Jutell, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01)

Åström, Sara, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-01)

Experter:

Palomaa, Sanna, enhetschef (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-10-08) Sahlberg, Viveka, utredare (fr.o.m. 2018-10-09)

Sandberg, Cecilia, avdelningssamordnare och senior rådgivare (fr.o.m. 2018-09-01)

167

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Thuring, Roger, utredare (fr.o.m. 2018-09-01)

Sekreterare:

Bergkvist, John-Erik, sekreterare (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m.

2018-12-31)

Hardstedt, Johan, jurist (fr.o.m. 2018-06-25) Hellewell, Annika, ämnesråd (fr.o.m. 2018-07-01)

Lundgren, Pernilla, konsult (fr.o.m. 2018-10-23 t.o.m. 2018-12-31) Spada, Anna, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-08)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm Direktiv för utredningen, se dir. 2018:32

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2019.

7.24Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-05-09

Särskild utredare:

Bunar, Nihad, professor (fr.o.m. 2018-05-09)

Experter:

Andreewitch, Andrej, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-09-28) Basaran, Hülya, projektledare (fr.o.m. 2018-09-28)

Claesson, Josefin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-28) Dammert, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-28) Gödri-Mártis, Réka, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-28)

Hedlund, Arvid, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-28) Höglund, Laila, projektledare (fr.o.m. 2018-09-28)

Ståhle Löfgren, Teresia, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-28)

Sekreterare:

Bergqvist, Anna, jurist (fr.o.m. 2018-08-27) Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:38 och dir. 2018:103 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2019.

7.25Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-19

Särskild utredare:

Åstrand, Björn, universitetslektor (fr.o.m. 2018-08-15)

168

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Sakkunniga:

Ahlquist, Mattias, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03) Gödri-Mártis, Réka, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-03)

Hansson, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-25)

Hjalmarsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-04) Källén, Åsa, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03)

Moberg, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03) Rudestad, Annika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-03) Schölin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03)

Experter:

Antelius, Jesper, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-03) Ernestam, Johan, utredare (fr.o.m. 2018-10-03) Fahlén, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-10-03) Hamilton, Ulla, vd (fr.o.m. 2018-10-03)

Melén, Stefan, utredare (fr.o.m. 2018-10-03)

Nilsson, Matz, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-10-03) Rosenlund Hedman, Nisse, jurist/föredragande (fr.o.m. 2018-10-03) Strömblad, Peter, rektor (fr.o.m. 2018-10-03)

Widholm, Anders, avdelningssamordnare (fr.o.m. 2018-10-03)

Huvudsekreterare:

Mörck, Gerd, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-17)

Sekreterare:

Vlachos, Jonas, professor (fr.o.m. 2018-11-01) Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm Direktiv för utredningen, se dir. 2018:71

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 mars 2020.

7.26Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-26

Särskild utredare:

Sandwall Åsberg, Karin, föreståndare (fr.o.m. 2018-07-26)

Sakkunniga:

Carlstedt, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20) Cars, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2018-11-21)

Claesson, Josefin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20) Hellberg, Lovisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20) Drazenko, Jozic, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20) Lémery, Frédrérique, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2018-09-20)

169

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

Experter:

Andersson, Björn, utredare (fr.o.m. 2018-09-20) Hedström, Jonas, avdelningsjurist (fr.o.m. 2018-09-20) Johansson, Emil, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2018-09-20) Tilja, Riikka, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-09-20) Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-22)

Sekreterare:

Bergendorff, Inger, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-20) Hellstadius, Mikael, jurist (fr.o.m. 2018-10-01)

Zankl, Michaela, regionchef (fr.o.m. 2018-08-27) Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:73

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.

7.27Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-23

Särskild utredare:

Tansjö, Anna, rådman (fr.o.m. 2018-09-20)

Experter:

Axelsson, Tove, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-03) Emanuelsson, Maria, jurist (fr.o.m. 2018-11-06)

Hellberg, Lovisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-03) Hjort, Magnus, stabschef (fr.o.m. 2018-10-03)

Jozic, Drazenko, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-22) Kave, Noori, studerande (fr.o.m. 2018-10-03)

Owens, Anna, jurist (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-05) Resenius, Birgitta, tf. chefsjurist (fr.o.m. 2018-10-03) Tjäderborn, Peder, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-03)

Walther, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-21)

Sekreterare:

Nilsson Strandberg, Per Anders, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-17)

Petersson, Magdalena, utredningssekreterare (fr.o.m. 2018-09-17) Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:91

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.

170

Utbildningsdepartementet Skr. 2018/19:103

7.28Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

(U 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Eskilsson, Linda, vice ordförande (fr.o.m. 2018-08-30)

Experter:

Arvidsson, Hans-Göran, utredare (fr.o.m. 2018-11-22) Edin, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-22) Hagelberg, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-22) Karlsson, Jonas, utredare (fr.o.m. 2018-11-22)

Kilsäter, Emil, rektor (fr.o.m. 2018-11-22) Mikaelsson, Kerstin, utredare (fr.o.m. 2018-11-22) Mossberg, Elisabet, utredare (fr.o.m. 2018-12-18)

Plöen Casterud, Linnéa, utredare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2018-12-17)

Rendling, Gudrun, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-11-22) Rudestad, Annika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-11-22) Svedberg, Karin, ledamot (fr.o.m. 2018-11-22)

Tornberg, Anna, utredare (fr.o.m. 2018-11-22) Wiberg, Marie, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-11-22)

Sekreterare:

Jägsander, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-05) Lundvik, Alexandra, jurist (fr.o.m. 2018-10-29)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm Direktiv för utredningen, se dir. 2018:102

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2019.

171

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

8Miljö- och energidepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 5, 6, 8 och 10

8.1Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1968-06-28

Ordförande:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-04-16 t.o.m.

2001-09-30)

von Sydow, Björn, led. av riksdagen (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1996-03-26)

Sommestad, Lena, statsråd (fr.o.m. 2002-11-21 t.o.m. 2006-10-05) Thurdin, Görel, statsråd (fr.o.m. 1994-06-17 t.o.m. 1994-10-02) Johansson, Olof, statsråd

Larsson, Kjell, statsråd (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20)

Vice ordförande:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m.

2006-09-30)

Thurdin, Görel, statsråd

Ledamöter:

Ackum, Susanne (fr.o.m. 1997-10-28 t.o.m. 1997-12-04) Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1999-09-30)

Arrhenius, Erik, professor

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m.

2006-12-31)

Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Bergman, Åke, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m.

2006-09-30)

Bolin, Bert, professor Bucht, Eivor, professor Daléus, Lennart, led. av riksdagen

Domeij, Åsa, agronom (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2006-12-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Edman, Stefan, författare (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2005-03-23) Edmar, Desirée, museichef (fr.o.m. 1996-05-28 t.o.m. 1999-08-29) Enander, Göran, generaldirektör (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m.

2006-12-31)

172

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Ericson, Sven-Olof, civilingenjör Falkenmark, Malin, professor Folke, Carl, docent

Gipperth, Lena, universitetslektor (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m.

2006-12-31)

Gustafsson, Lena, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2002-11-25) Heikensten, Lars, vice riksbankschef (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1996-12-31)

Jernelöv, Arne, professor

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m.

2006-12-31)

Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m.

2006-12-31)

Jonsson, Anna, miljöanalytiker (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Jonsson, Karin, förvaltningschef (fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m.

2001-12-31) Jönsson, Bodil, fil.dr. Kohls, Lisbeth, direktör Kågeson, Per, författare

Larsson, Kjell, statsråd (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20) Liljelund, Lars-Erik, generaldirektör (fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m.

2006-12-31)

Lindén, Anna-Lisa, docent (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Lindström, Anders, miljöchef

Löfgren, Kerstin, konsult (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2002-02-04) Lönnroth, Måns, verkst. direktör (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m.

2006-12-31)

Niblaeus, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1995-08-31)

Nihlgård, Bengt, docent Nordin, Håkan, konsult

Norrfalk, Maria, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

2003-02-02)

Nystedt-Ringborg, Catharina, direktör Rodhe, Henning, professor

Rosswall, Thomas, rektor (fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 2001-12-31) Scocco, Sandro, direktör (fr.o.m. 2003-05-14 t.o.m. 2005-05-02) Selin, Eva, docent

Sennerby-Forsse, Lisa, huvudsekreterare (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31)

Sommestad, Lena, statsråd (fr.o.m. 2002-11-21) Steen, Peter, professor

von Sydow, Ulf, ordförande

Söderström, Elvy, kommunalråd (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1996-12-31)

Trouvé, Johan, miljöchef (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Ullenius, Kristina, rektor (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-06-30) Uusmann, Ines, generaldirektör (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Wallgren, Björn, miljöråd

173

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Wennemo, Irene, enhetschef (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Westholm, Erik, docent (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Widell, Marja, miljörevisor (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2001-03-31) Wijkman, Anders, generaldirektör

Wohlfarth, Barbara, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Young-Kronsell, Annica, universitetslektor (fr.o.m. 2003-04-15) Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Gipperth, Lena, universitetslektor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Jonsson, Anna, ordförande (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Kronsell, Annica, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Lindén, Anna-Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Lönnroth, Måns, direktör (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Sennerby Forsse, Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Westholm, Erik, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Wohlfarth, Barbara, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Bergström, Sten, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Biel, Anders, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Brännlund, Runar, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-08-31)

Källén, Erland, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Leck, Caroline, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Lindgren, Elisabet, fil.dr. (fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-09-01) Rummukainen, Markku, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-08-31)

Ankarberg, Acko, kommunalråd (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Blix, Kerstin, projektledare (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Bucht, Eivor, professor (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Eliasson, Kurt, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Fransson, Stina, konsulent (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2000-10-20) Hallersjö, Anders, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Larsson, Anders, konsult (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Lundberg, Stellan, enhetschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Pelin, Katarina, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Ranhagen, Ulf, professor (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Reuterswärd, Lars, divisionschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Sundgren, Jan-Eric, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Ullstad, Erland, arkitekt (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Valik, Janna, generaldirektör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31)

174

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Wånggren, Bengt, utvecklingschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Albin, Maria, professor (fr.o.m. 2016-05-09) Arrhenius, Gustaf, professor (fr.o.m. 2015-08-24) Carlsson-Kanyama, Annika, docent (fr.o.m. 2015-08-24) Destouni, Gia, professor (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-12-31) Ekengren, Östen, vice verkst. direktör (fr.o.m. 2015-08-24) Finnveden, Göran, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Marell, Agneta, professor (fr.o.m. 2015-08-24) Neij, Lena, professor (fr.o.m. 2015-08-24) Nilsson, Måns, professor (fr.o.m. 2015-08-24) Rockström, Johan, professor (fr.o.m. 2015-08-24) Rummukainen, Markku, professor (fr.o.m. 2017-01-01) Sterner, Thomas, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Vahter, Marie, professor (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-05-09) Westholm, Erik, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Finnveden, Göran, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Johansson-Stenman, Olof, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Ledin, Anna, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Munthe, John, fil.dr. (fr.o.m. 2012-04-10) Nilsson, Annika E., fil.dr. (fr.o.m. 2012-04-10) Nordin, Annika, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Rockström, Johan, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Smith, Henrik, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Vather, Marie, professor (fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2016-05-08)

Experter:

Aspegren, Anita (fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2002-05-04) Bengtsson, Jonas (fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-07-31) Bergström, Helena (fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 2000-09-30) Blomdin Persson, Mona (fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 1999-02-07) Bovin, Kristina (fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1996-03-25) Dickson, Caroline (fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-10-31) Häggmark, Gunnar (fr.o.m. 1996-02-29 t.o.m. 1996-10-06) Jansson, Jennie (fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 1999-06-30) Johansson, Bernt, direktör (fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-12-31) Malmer, Thomas (fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-14)

Månsson, Tommy, byråchef (fr.o.m. 1989-04-01 t.o.m. 1996-10-07) Pivén, Johanna, studerande (fr.o.m. 1992-08-05 t.o.m. 1998-01-28) Rehnberg, Ulf, sekreterare (fr.o.m. 1995-08-28 t.o.m. 1995-09-24)

Rostock, Thomas (fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-06-30) Sörngård, Peter (fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-06-30) Göransson, Ola, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

Janland, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-03-14)

Kroes, Evert, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-01-31)

175

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Martinson, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-02-01) Nyström, Jan-Olof, särskild rådgivare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

Toresson, Bengt, departementsråd (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m.

2010-12-31)

Vallgårda, Ebba, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2010-12-31)

Wahlsten, Katja, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

Arbetsgruppen för global miljö:

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31)

Vetenskapliga rådet för klimatfrågor:

Sennerby Forsse, Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-08-31)

Delegationen för hållbara städer:

Örn, Peter (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2011-03-31)

Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling: Markides, Karin (fr.o.m. 2015-07-02)

Sekreterare:

Turesson, Anders (fr.o.m. 2015-07-02)

Ahlroth, Sofia (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16) Anderson, Johan (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16) Arnbom, Tom, docent (fr.o.m. 2003-11-17 t.o.m. 2004-12-31) Baummann, Per (fr.o.m. 1999-07-12 t.o.m. 2000-08-31) Bergström, Lina (fr.o.m. 2005-04-29 t.o.m. 2006-06-30) Crona, Beatrice (fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2006-12-31)

Delvin, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2001-01-31)

Fehler, Katarina (fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-06-30) Guilamo, Åsa (fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2010-12-31) Hermansson, Karin (fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-03-31) Holmquist, Anna (fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-06-30) Höglund, Nils (fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 1999-12-17) Jernbäcker, Eva (fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-03-16) Liedeman, Christina (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2010-12-31) Lundberg, Lars (fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-31)

von Malmborg, Fredrik (fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2007-09-14) Nordin, Håkan (fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 1999-08-31) Olsson, Kristina (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2007-01-31) Olsson, Olof (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-07-29)

Persson, Ingvar (fr.o.m. 1999-03-15 t.o.m. 2000-01-31) Rosenqvist, Per (fr.o.m. 2007-10-08 t.o.m. 2008-02-29) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-01-31) Stoltz Ehn, Anna-Karin (fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2011-01-31) Turesson, Anders (fr.o.m. 2012-06-01)

176

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Wärnbäck, Jan (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Österblom, Henrik (fr.o.m. 2003-08-18 t.o.m. 2007-03-31)

Miljöforskningsberedningen:

Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Informatör:

Batke Jeppsson, Eva (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2011-01-31)

Kanslichef:

Hedman, Gunnel, fil.kand. (t.o.m. 1994-10-08)

Knutsson, Pernilla (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2010-12-31) Leideman, Christina (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-01-31) Liljelund, Lars-Erik, fil.dr. (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1997-12-31) Näslund, Siv (fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2007-06-15)

Biträdande sekreterare:

Daléus, Maria, studerande (fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2000-12-31) Hagman, Eivor (fr.o.m. 1998-07-01)

Larsson, Eila (fr.o.m. 1992-04-01 t.o.m. 2000-12-31) Nyberg, Sara (fr.o.m. 2010-03-04 t.o.m. 2010-12-31) Oltner, Jenny (fr.o.m. 2001-01-15 t.o.m. 2001-12-31)

Wennerstein, Susanne (fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2000-12-31)

Assistent:

Wolf, Hanna (fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-03-16)

Lokal: Miljödepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00

Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

Beredningen har avgett

Ds 1989:25 Svensk politik för en miljövänlig och hållbar utveckling Ds 1989:49 Jordbruket och miljön en lägesrapport (våren 1989)

Ds 1989:51 Jordbruket och miljön

Ds 1989:70 Miljöanpassad produktutveckling

Towards an ecologically sustainable economy (mars 1990). Miljöeffekter av skattereformen (april 1999).

Handling för vår gemensamma framtid (sept. 1990).

Economic Instruments for Reducing Western Eurean Carbon Dioxide emissions (1991)

Solenergi (1992)

SOU 1992:2 Regler och risker Returpappersmarknaden (1992) SOU 1992:58 Miljöskulden Biologisk mångfald i Sverige (1992) Natur och retur (1992)

Biosäkerhet (1992)

Vår gemensamma uppgift (1992) SOU 1992:104 Vår uppgift efter Rio

SOU 1992:42 Kretslopp Basen för hållbar stadsutveckling

177

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

SOU 1992:43 ECOCYCLES – The Basis of Sustainable Urban Development

SOU 1992:126 Swedish Environmental Debt Säkerhet och sårbarhet MVB 1993:1 Medling om miljöeffekterna MVB 1993:2 Mer om miljöskulden 1993:3

SOU 1993:79 Handel och miljö

SOU 1994:69 On the general principles of environment protection SOU 1994:76 Trade and the environment

SOU 1994:128 Agenda 21 en vägledning SOU 1994:133 Miljöpolitikens principer

MVB 1994:1 Kretsloppet och vitala materialflöden MVB 1994:2 Hur sätter vi rätt pris på trafiken?

MVB 1994:3 Miljöskulden och miljökapital. Uppsala kommun MVB 1994:5 Medling om Dennispaketet

MVB 1994:6 Sambandet mellan väginvesteringar och samhällsutveckling

MVB 1994:7 Marknad för kretslopp

MVB 1994:8 Det miljövänliga departementet MVB 1994:9 Allemansrätt och hållbar turism

SOU 1995:100 Hållbar utveckling i landets fjällområden SOU 1996:92 IT i Miljöarbetet

SOU 1996:112 Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen

SOU 1996:153 Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden MVB 1996:1 Kalkning av skogsmark vetenskaplig medling MVB 1996:2 Miljöarbete i statliga myndigheter

SOU 1997:97 Skydd av skogsmark Behov och kostnader SOU 1997:98 Skydd av skogsmark Bilagor

SOU 1997:145 Förvalta med miljöansvar Statsförvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet

SOU 1998:15 Gröna nyckeltal, Indikationer för ett ekologiskt hållbart samhälle

SOU 1998:170 Gröna nyckeltal för en ekologisk hållbar utveckling MVB 1998:2 Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling MVB 1998:3 Bildandet av Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet

MVB 1999:1 Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet

SOU 1999:127 Gröna nyckeltal följ den ekologiska omställningen SOU 2000:67 Levande skärgård Utvärdering av de regionala miljö- och hushållningsprogrammen

SOU 2001:20 Tänk nytt, tänk hållbart! dialog och samverkan för hållbar utveckling

Rapport Tänk nytt, tänk hållbart! att bygga och förvalta för framtiden Rapport Tänk nytt, tänk hållbart! en dagligvarukedja för framtiden MVB 2002:1 Resilience and Sustainable Development Building adaptive capacity in a world of transformations

MVB 2002:2 Decoupling Past trends and prospects for the future

178

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

MVB 2003:1 Efter Johannesburg – utmaningar för forskarsamhället. Dokumentation från konferensen den 5 december 2002 i Rosenbad, Stockholm

MVB 2003:2 After Johannesburg - Challenges for the Research Community. Summary of a conference on the 5th of December 2002 in Rosenbad, Stockholm

MVB 2004:1 Strategi för forskning för hållbar utveckling MVB 2004:2 Strategi för energieffektiv bebyggelse MVB 2005:1 Strategi för hav och kust utan övergödning MVB 2006:1 Strategi för ett hållbart fiske

MVB 2006:2 Strategi för minskat transportberoende MVB 2007:1 Tillväxt och miljö i globalt perspektiv

Rapport En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling

Rapport Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken SOU 2008:24 Svensk klimatpolitik

Rapport Miljöpolitikens spelplan

Rapport Vetenskapens roll vid genomförandet av 2030 agendan Rapport Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion Rapport Statliga myndigheters bedömningar av forskningsbehov vid implementeringen av Agenda 2030

8.2Statens råd för kärnavfallsfrågor – Kärnavfallsrådet (M 1992:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 1992-06-23

Ordförande:

Bråkenhielm, Carl-Reinhold, professor (fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m.

2019-06-30)

Carlsson, Torsten (fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2013-06-30)

Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-05-31) Odhnoff, Camilla, f.d. landshövding (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m.

2002-06-30)

Sandström, Rolf (fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-31)

Vice ordförande:

Hilding-Rydevik, Tuija, docent (fr.o.m. 2016-02-09 t.o.m. 2020-06-30) Högdahl, Karin, docent (fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-12-31)

Ledamöter:

Andersson, Göran, professor (fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2002-06-30) Andersson-Skog, Lena, professor (fr.o.m. 2003-10-20 t.o.m.

2019-06-30)

Arheimer, Berit, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2010-01-10) Brandberg, Yvonne, docent (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2009-06-30) Bråkenhielm, Carl Reinhold, professor (fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m.

2013-06-30)

179

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Drottz Sjöberg, Britt-Marie, professor (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m.

2003-07-07)

Dyrssen, David, prof. emer. (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30) Forsling, Willis, professor (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2014-06-30) Grape, Sophie, docent (fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2020-12-31) Gren, Ing-Marie, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-06-30) Harms-Ringdahl, Mats, professor (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m.

2017-12-31)

Hilding-Rydevik, Tuija, professor (fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m.

2020-06-30)

Högdahl, Karin, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31) Jarstad, Anna, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2011-02-28) Johansson, Lennart, adjungerad professor (fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2019-06-30)

Kaiserfeld, Thomas, professor (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30) Karlsson, Mikael, miljöforskare KTH (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2017-12-31)

Knutsson, Gert, professor emeritus (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m.

2009-06-30)

Lindblad, Inga-Britt, professor emeritus (fr.o.m. 2004-03-09 t.o.m. 2009-03-31)

Markides, Karin, professor (fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-05-05) Mattsson, Sören, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Nisser, Marie, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2005-06-30)

Palm, Jenny, professor (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30) Persson, Ingmar, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2017-12-31) Sandström, Rolf, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Salo, Anneli, fil.lic. (fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 2000-02-25)

Stigh, Jimmy, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1996-09-24) Thunberg, Anne-Marie, teol.dr. (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30) Wene, Clas-Otto, professor (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2014-06-30) Vahlne Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m.

2001-06-30)

Sakkunniga:

Hänninen, Hannu, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2019-06-30) Persson, Ingvar, rådgivare (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2019-06-30) Salo, Anneli, fil.lic. (fr.o.m. 2000-02-26 t.o.m. 2001-06-30) Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2006-06-30)

Experter:

Carlsson, Torsten, f.d. kommunalråd (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m.

2007-06-30)

Norrby, Sören, fil.mag. (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2006-06-30) Rydell, Nils, civilingenjör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30) Åhagen, Harald, ingenjör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30)

Sekreterare:

Andersson, Tor Leif, docent (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30)

180

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Andersson, Peter (fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2016-12-31) Cato, Anna (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-09-14) Bjarnadottir, Holmfridur (fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-11-14) Hedberg, Björn (fr.o.m. 2005-08-29 t.o.m. 2007-06-30) Lindman, Mats, fil.mag. (fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2005-06-30) Simic, Eva (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-05-31)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14)

Biträdande sekreterare:

Bergenlöv, Evis (fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2020-06-30) Brogan, Karolina (fr.o.m. 2011-08-17 t.o.m. 2012-09-30) Milton, Siv (fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2009-06-30)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2016-11-04)

Kanslichef:

Andersson, Peter (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14) Bjarnadottir, Holmfridur (fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2016-08-12) Hedberg, Björn (fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2008-06-30)

Sanell, Anna (fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-01-31) Simic, Eva (fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2011-06-30)

Kontaktman:

Milton, Siv (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-04-30) Brogan, Karolina (fr.o.m. 2009-08-18 t.o.m. 2011-08-16) Swedin, Johanna (fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 102 7 tr., 103 33 Stockholm. Kansli tel.

08-405 24 37, Kanslichef direkt: 08-405 20 94. Kärnavfallsrådets

hemsida: www.karnavfallsradet.se

Direktiv för rådet, se dir 1992:72, dir. 2009:31 och dir. 2018:18

Rådet har avgett

SOU 1992:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1992 SOU 1993:18 Acceptans Tolerans Delaktighet

SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle (även utgiven i engelsk översättning ”Final Disposal of Spent Nuclear Fuel”) SOU 1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995

SOU 1995:90 Kärnavfall och Miljö (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste and the Environment"

SOU 1996:101 Kärnavfall teknik och platsval (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste Disposal Technology and Site Selection) SOU 1997:180 Kärnavfall och Beslut

SOU 1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 1998")

SOU 1998:130 Kärnavfall och Säkerhet

SOU 1999:67 KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE method-site- environmental consequence")

181

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet, (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2001"), finns tre delar av denna rapport

SOU 2001:108 KÄRNAVFALL NUETS ANSVAR OCH KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET

SOU 2002:63 Kärnavfall forskning och teknikutveckling ("även utgiven i engelsk översättning "Nuclear waste research and technique development")

SOU 2004:67 KUNSKAPSLÄGET PÅ KÄRNAVFALLSOMRÅDET 2004 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state- of-the-art reports 2004"), finns tre delar av denna rapport

SOU 2004:99 Kärnavfall demokrati och vetenskap

SOU 2004:120 KÄRNAVFALL Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet

SOU 2005:47 Kärnavfall barriärerna, biosfären och samhället (även utgiven i engelsk översättning Nuclear waste the barriers, the biosphere and the community

SOU 2005:83 Kärnavfall kostnader och finansiering

Rapport 2006:1 Kärnavfall vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?

SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 nu levandes ansvar, framtida generations frihet

SOU 2007:38 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007 responsibility, of current generations

Rapport 2007:1 Slutförvaring av använt kärnbränsle; Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM- seminarium den 15 november 2006)

Rapport 2007:2 Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)

Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)

Rapport 2007:4 Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall individ, samhälle och kommunikation (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)

Rapport 2007:5 Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning Rapport 2007:6 Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14–15 mars 2007

Rapport 2007:7 Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007) SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007

SOU 2008:70 Final Disposal of Nuclear Waste. Engelsk översättning av SOU 2009:70

Rapport 2008:1 Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)

182

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Rapport 2008:2 Platsval för slutförvar av kärnavfall på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4–5 juni 2008) Rapport 2008:3 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)

Rapport 2009:3 Debatten krig slutförvaring av kärnavfall en studie av argumentationen

Rapport 2009:4 Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments

Rapport 2009:5 Vem talar sanning om kärnavfallet? Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009

SOU 2010:6 Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 utmatningar för slutförvarsprogrammet

SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 geologin, barriärerna, alternativen

Nuclear Waste State of the Art Report 2011 geology, barriers, alternatives

SOU 2011:50 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program Rapport 2011:1 Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:2 Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 långsiktig säkerhet, haveriet och global utblick

SOU 2011:50 The Swedish National Council for Nuclear Wast´s Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´S) RD&D Programme 2010

SOU 2012:7 Nuclear Waste State of the Art Report 2012 long-term safety, accidents and global survey

SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ

SOU 2013:11 Nuclear Waste state-of-the-art Report Final repository application under review: supplementary information and alternative futures Translation of SOU 2013:11

SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014. Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande

SOU 2014:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2014. Research debate, alternatives and decision-making

SOU 2014:12 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013

SOU 2014:42 Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2013

SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SUB:s Fud-program 2013

SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

SOU 2015:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2015. Safeguards, record-keeping and financing for increased safety. Engelsk översättning

183

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Risker, osäkerheter och framtidsutredningar

SOU 2017:8 Rapport: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet en fråga i ständig förändring

SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016

SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 Beslut under osäkerhet

Rådets uppdrag skall anses vara slutfört när regeringen beslutat i anledning av en ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivt kärnavfall i Sverige.

8.3Miljömålsberedningen (M 2010:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2010-07-01

Ordförande:

Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m.

2014-12-31)

Nohrén, Emma, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-06-01) Wijkman, Anders (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-15)

Ledamöter:

Bergström, Stina, led. av riksdagen (fr.o.m. 2014-10-15 t.o.m.

2016-06-15)

Bolund, Per, Miljöpartiet de Gröna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m.

2011-11-22)

Brodén, Anita, Folkpartiet liberalerna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m.

2014-10-12)

Ernkrans, Matilda, led. av riksdagen (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m.

2016-06-15)

Hjälmered, Lars, Moderaterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2013-10-07) Holm, Jens, led. av riksdagen (fr.o.m. 2015-01-08 t.o.m. 2016-06-15) Hultberg, Johan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m.

2016-06-15)

Leander, Helena, led. av riksdagen (fr.o.m. 2011-11-23 t.o.m.

2014-10-14)

Malm, Fredrik, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2014-10-13 t.o.m.

2015-03-05)

Nordin, Rickard, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2014-10-09 t.o.m.

2016-06-15)

Norlin, Liza-Maria, Kristdemokraterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-22)

Oskarsson, Irene, politiker (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15) Tiefensee, Roger, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m.

2014-10-08)

Tysklind, Lars, led. av riksdagen /F (fr.o.m. 2015-03-06 t.o.m.

2015-06-15)

184

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Västerteg, Claes, Centerpartiet (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-18) Wallrup, Emma, Vänsterpartiet (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2015-01-08) Ygeman, Anders, Socialdemokraterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m.

2010-11-21)

Sakkunniga:

Ekelund, Nina, programdirektör (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m.

2015-06-15)

Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2016-06-15)

Farelius, Johanna (fr.o.m. 2016-03-11 t.o.m. 2016-06-15) Fiskesjö, Anne-Li, länsråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2013-09-18) Gardfjell, Maria, kommunalråd (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hagberg, Lovisa, miljöpolicyrådgivare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2016-06-15)

Hall, Johan, utredare (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hammar, Sven-Erik, led. av riksdagen ordförande (fr.o.m. 2014-10-09 t.o.m. 2016-06-15)

Jonsson, Helena, vice ordförande (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2014-10-08)

Karlsson, Mikael, ordförande (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09) Lundberg, Klas, miljöchef (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15) Löfgren, Susanna (fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-02-09)

Ripa, Henrik, kommunalråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09) Sandahl, Johanna, ordförande (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15) Schultze, Lisbeth, länsöverdirektör (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m.

2016-06-15)

Strömdahl, Inger, miljöansvarig (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2015-02-09)

Sunér Fleming, Maria, ansvarig energi och klimat (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15)

Thörnelöf, Eva, senior rådgivare, GD-stab (fr.o.m. 2015-01-09 t.o.m. 2016-02-29)

Experter:

Adolfsson, Sofie, tf. enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Alfredsson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15) Alriksson, Börje, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-08-26 t.o.m. 2015-12-31)

Andersson Anell, Johan, CSR- och hållbarhetsansvarig (fr.o.m.

2013-04-22 t.o.m. 2013-12-31)

Andersson, Lotta, senior forskare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Andersson, Malin, strateg (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Andersson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2015-01-09 t.o.m. 2016-06-15) André, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31)

Andrén, Robert, departementsråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2010-11-21)

Askling, Ulrika, kansliråd (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

185

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Baummann, Per, samordnare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Berglund, Linda, handläggare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-09-10) Bergqvist, Majlis, handläggare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Boss, Lotta, antikvarie (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

Blomdin Persson, Mona, sekretariatschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Broberg, Ola, avdelningschef (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Bruno, Ellen, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Bäckman, Hans, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Carlsson, Anna M, departementssekreterare (fr.o.m. 2014-09-19 t.o.m. 2015-02-01)

Carlsson Reich, Marcus, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Cederbom, Charlotte, avdelningschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Dahlbom, Caroline, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-02-14)

Dahlström, Marie, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Darnerud, Per Ola, toxikolog (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Diczfalusy, Bo (fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2015-03-11)

Drake, Lars, vetenskaplig rådgivare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Ek, Tommy, gruppsamordnare (fr.o.m. 2013-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Engström, Eva, lantbrukskonsulent (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Ericson, Sven-Olof, kansliråd (fr.o.m. 2015-03-11 t.o.m. 2016-06-15) Eriksson, Jonas, kvalitets- och miljöansvarig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Eriksson, Hillevi, klimatspecialist (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Eriksson, Linda, rådgivare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2014-12-31) Espeby, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

Finnson, Anders, vice verkst. direktör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Fintling, Johanna, sakkunnig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Forsell, Jerker, departementssekreterare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Franzén, Magnus, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Fredrikson, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Fredriksson, Gunnar, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

From, Johanna, regionchef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Gill, Alexander, antikvarie (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Gladh, Lennart, expert (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

Guzikowski, Gunnar, kemist (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hagman, Thomas, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

186

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Hallgren, Sunita, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hansson, Mats-Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hasselsten, Ingrid, kansliråd (fr.o.m. 2011-06-09 t.o.m. 2016-06-15) Hedenström, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Hojem, Petter, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-06-15)

Holgersson, Björn, statsgeolog (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Håkansson, Helen, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hägg, Conny, ämnesråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Idh, Viveke, miljöansvarig (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Johansson, Anna-Karin, miljöstrateg (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Johansson, Olof, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

Jöborn, Anna, avdelningschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Kahn, Jon, departementsråd (fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2015-09-30) Karlsson, Erland, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2012-06-17) Kling, Johan, utredare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Kvarnström, Kenny, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lagerqvist, Monica, kansliråd (fr.o.m. 2016-01-25 t.o.m. 2016-06-15) Langaas, Sindre, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Larsson, Mårten, skogsdirektör (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Lidbaum, Elisabeth, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2014-09-19)

Lindberg, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Lindblad, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-02-14)

Lindahl, Anna Helena, bitr. avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Lindahl-Olsson, Mette, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Lindén, Gunnar, sakkunnig (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31) Lindgren, Helen, jurist (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-11-04) Lindgren, Johanna, civilingenjör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lindkvist, Nils-Gunnar, forskningschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Lindskog, Bo, research manager (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lindström, Britt-Marie, sektionschef (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m.

2015-12-31)

Loock, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m.

2016-01-24)

Lundberg, Stefan, intendent (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Lundblad, Jimmy, miljöstrateg (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Löfblad, Roland, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31)

187

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Löfroth, Michael, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Lötberg, Pernilla, jurist (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Lööf, Lars, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Mattson, Bengt, CSR- och miljöchef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Mild, Krister, handläggare (fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2015-12-31) Maxe, Lena, statsgeolog (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Mejersjö, Else-Marie, enhetschef (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m.

2015-12-31)

Nilsson, Fredrik, hälsoekonom (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Nilsson, Helena, utredare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Nyblom, Kenneth, verkst. direktör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Nyström, Stefan, generalsekreterare (fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m.

2015-12-31)

Näslund, Inger, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Näsman, Inger, kvalitetsdirektör (fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m.

2015-12-31)

Olsson, Olof, deputy director (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Olsson, Per, handläggare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Oskarsson, Agneta, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Otmalm, Anna, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Peensalu, Rita, biolog (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Pettersson-Grawé, Kierstin, kansliråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Reineskog, Mikael, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Ressner, Michael, utredare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Rinman, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

Roberntz, Peter, handläggare (fr.o.m. 2012-09-11 t.o.m. 2015-12-31) Rudberg, Jonas, sakkunnig (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31) Rudén, Christina, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Runsten, Hilda, klimatexpert (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Rutberg, Bo, handläggare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Rydberg, Ingrid, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Sahlin, Malin, sakkunnig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Samuelsson, Ulrika, miljöskyddsdirektör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Sandahl, Johanna, vice ordförande (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-02-10)

Siira, Ulrika, utredare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Sjödahl, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Smith, Eva, senior advisor (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Sollander, Erik, skogspolitisk strateg (fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m.

2015-12-31)

Soldeus, Inger, miljöansvarig (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Staland, Hanna, ekolog (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

188

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-04 t.o.m. 2016-06-15) Sterte, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m.

2016-06-15)

Svedinger, Ingrid, ämnesråd (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Sörngård, Peter, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Terstad, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Terstad, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Tingström, Lena, utredare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Tormalm, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Troselius, Petronella, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-06-08)

Ulfvarson Östlund, Maria, departementssekreterare (fr.o.m.

2012-03-30 t.o.m. 2013-09-15)

Unger, Charlotte, miljöchef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Viberg, Nina, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Waern, Joachim, ämnesråd (fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2012-10-03) Wahlberg, Cajsa, expert (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Walldén, Josefin, utredare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Weibull, Ann-Christin, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2013-08-25)

Wenster, Peter, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Westman, Peter, naturvårdschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

Wråhde, Hans, sektionschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Wärnbäck, Jan, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Åkesson, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15)

Kanslichef:

Nyström, Stefan (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-30)

Huvudsekreterare:

Annermalm, Christine (fr.o.m. 2018-10-15)

Ingman, Viktoria (fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-12-31) Nyström, Stefan (fr.o.m. 2014-06-04 t.o.m. 2014-12-31) Uhrwing, Marie (fr.o.m. 2010-08-02 t.o.m. 2014-08-11)

Sekreterare:

Ankarhem, Mattias (fr.o.m. 2010-09-23 t.o.m. 2010-12-31) Berghagen, Ingela (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2012-03-22) Forstorp, Moa (fr.o.m. 2015-10-26 t.o.m. 2016-06-01)

Gutman, Jan (fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-03-31) Hammersland, Jorid, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15) Jager, Leo (fr.o.m. 2013-10-21 t.o.m. 2014-08-16)

Janson, Johanna (fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2016-06-30) Jernbäcker, Eva (fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2016-06-30) Johansson, Martin (fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2014-06-30) Josefsson, Anneli (fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2011-10-02) Körsén, Pirjo (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-10-30) Lantto, Johan (fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2013-07-31)

189

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Leijon, Helén (fr.o.m. 2015-02-23 t.o.m. 2016-05-31) Marissink, Marcus (fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2014-12-31) Molander, Ida (fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2013-05-11) Stigzelius, Karl-Anders (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-06-15) Sundgren, Sara (fr.o.m. 2010-12-01 t.o.m. 2014-06-30) Troeng, Ulf (fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2016-06-15)

Troselius, Petronella (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-05-31) Wallander, Johan (fr.o.m. 2013-02-25 t.o.m. 2013-12-31) Westermark, Lars, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2016-02-15) Vrede, Katarina (fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2015-01-18) Willerström, Ebba (fr.o.m. 2011-08-08 t.o.m. 2015-08-07)

Biträdande sekreterare:

Bergenlöv, Evis (fr.o.m. 2015-03-16 t.o.m. 2016-06-30) Forstorp, Moa

Lokal: Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för beredningen, se dir. 2010:74, dir 2010:135, dir. 2011:50, dir. 2011:91, dir. 2012:95, dir. 2014:110, dir. 2014:165, dir. 2015:101 och dir. 2018:44

Beredningen har avgett

SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet

SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet

SOU 2012:15 Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning

SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö

SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning del 1

SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten

SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 1 resp. Del 2, bilagor med underlagsrapporter

Beredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2020.

8.4Utredningen Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-07-07

Särskild utredare/Samordnare:

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2016-09-01)

Kommunikatör:

Söderberg, Peter (fr.o.m. 2017-01-11)

Sekreterare:

Strand, Malin (fr.o.m. 2017-03-30)

Willerström Ehrning, Ebba (fr.o.m. 2016-09-19)

190

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:66 och dir. 2018:56

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2019.

8.5Gruvavfallsfinansieringsutredningen (M 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-01

Särskild utredare:

Barr, Daniel, avdelningschef (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-06-30)

Experter:

Andersson, Hans, advokat (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-06-30) Andersson, Stina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-06-30)

Brinnen, Kerstin, jurist (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-06-30) Fällman, Anne-Marie, handläggare (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m.

2018-06-30)

Färnström, Anton, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-06-30)

Nordström, Sara, jurist (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-06-30) Nilsson Persson, Katarina, ämnesråd (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m.

2018-06-30)

Sheats, Christoffer, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m.

2018-06-30)

Sekreterare:

Stoltz, Peter (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-07-15) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:59

Utredningen har avgett

SOU 2018:59 Statens gruvliga risker Uppdraget är därmed slutfört.

8.6Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-05-11

Särskild utredare:

Grönvall, Anders, f.d. oppositionsråd (fr.o.m. 2017-05-11)

Experter:

Blomqvist, Lena, handläggare (fr.o.m. 2017-06-30)

Börjevik Kovaniemi, Kristina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-06-30)

Classon, Åse, ordförande (fr.o.m. 2017-06-30)

Cronholm, Pontus, handläggare (fr.o.m. 2017-06-30)

Dickson, Caroline, kansliråd (fr.o.m. 2017-06-30 t.o.m. 2018-02-15)

191

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Eriksson, Håkan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-06-30) Eriksson, Sofie, miljöstrateg (fr.o.m. 2017-06-30) Hübinette, Maria, miljösamordnare (fr.o.m. 2017-06-30) Leine, Nils, jurist (fr.o.m. 2017-06-30)

Lindroth, Peter, ordförande (fr.o.m. 2017-06-30) Lundin Unger, Margareta, utredare (fr.o.m. 2017-06-30) Nilsson, Annika, ämnesråd (fr.o.m. 2018-02-16) Nordenswan, Gilbert, jurist (fr.o.m. 2017-06-30) Olsson, Lars, hovrättsråd (fr.o.m. 2017-06-30)

Persson, Germund, chefsjurist (fr.o.m. 2017-06-30) Rimne, Anders, handläggare (fr.o.m. 2017-06-30) Staff, Agneta, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-06-30) Svensson, Annika, länsmiljöingenjör (fr.o.m. 2017-06-30)

Sekreterare:

Johansson, Mats (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-03-30) Linde, Sara (fr.o.m. 2017-08-01)

Talvik, Åsa (fr.o.m. 2018-01-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:54 och dir. 2017:129

Utredningen har avgett

SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster Uppdraget är därmed slutfört.

8.7Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-01

Särskild utredare:

Romson, Åsa, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-06-01)

Sakkunniga:

Alfredsson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-21)

Larsson, Martin H, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-21) Lewin Philblad, Lotta, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-21) Swanson Falk, Malena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-21 t.o.m. 2018-02-20)

Experter:

André, Patrik, enhetschef (fr.o.m. 2017-09-21 t.o.m. 2018-10-31) Bignert, Anders, professor (fr.o.m. 2017-09-21)

Björklund, Karin, utredare (fr.o.m. 2017-09-21) Cory, Neil, inventeringsledare (fr.o.m. 2018-11-01) Johnson, Richard K, professor (fr.o.m. 2017-09-21) Karlsson, Lisa (fr.o.m. 2018-02-21)

Lundstedt, Lisa, vattenvårdsdirektör (fr.o.m. 2017-09-21) Maxe, Lena, statsgeolog (fr.o.m. 2017-09-21)

Notter, Manuela, avdelningschef (fr.o.m. 2017-09-21)

192

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Prideaux, Gunilla, strategisk rådgivare (fr.o.m. 2017-09-21)

Sahlsten, Elisabeth, utredare (fr.o.m. 2017-09-21)

Samuelsson, Bernth, tf. enhetschef (fr.o.m. 2017-09-21)

Sjödahl, Martin, miljövårdsdirektör (fr.o.m. 2017-09-21)

Sjöberg, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2017-09-21)

Sörngård, Peter, expert (fr.o.m. 2017-09-21)

Huvudsekreterare:

Sandström, Lena (fr.o.m. 2017-08-21)

Sekreterare:

Arnberg, Erik (fr.o.m. 2017-09-01)

Engström, Fredrik (fr.o.m. 2017-09-11)

Hansson, Linda (fr.o.m. 2018-02-01)

Pashalidis, Loukianos (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2017-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:58 och dir. 2018:104

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2019.

8.8Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring (M 2017:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-29

Särskild utredare:

Nordin, Lise, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-06-29)

Experter:

Bergman, Niklas, ergonom (fr.o.m. 2017-11-06)

Flink, Linda, expert energi och klimat (fr.o.m. 2017-11-06) Hallonsten, Paula, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2017-11-06 t.o.m.

2018-01-07)

Johansson, Olle, vd (fr.o.m. 2017-11-06)

Karlsson, Therése, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-06 t.o.m. 2018-05-27)

Klevnäs, Per, nationalekonom (fr.o.m. 2017-11-06) Lakso, Johanna, sakkunnig (fr.o.m. 2017-11-06)

Lindahl, Johan, talesperson svensk solenergi (fr.o.m. 2017-11-06) Palm, Alvar, doktor i industriell miljöekonomi (fr.o.m. 2017-11-06) Strömbäck, Elon, analytiker (fr.o.m. 2018-04-17)

Persson, Anette, senior rådgivare (fr.o.m. 2017-11-06) Thornberg, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-06) Thornström, Erik, ansvarig styrmedel, skatter, energianvändning, resurseffektivitet (fr.o.m. 2017-11-06)

Wellander, Sofia, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2018-01-08)

Huvudsekreterare:

Karlsson Jernbäcker, Eva (fr.o.m. 2017-10-01)

193

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Alopaeus, Tea (fr.o.m. 2018-03-01)

Birgersson, Ingrid, jurist (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-10-08) Flack, Martin (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-02-27)

Ådal, Anders (fr.o.m. 2017-08-28) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:77

Utredningen har avgett

SOU 2018:15 Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget

SOU 2018:76 Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt Uppdraget är därmed slutfört.

8.9Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-29

Särskild utredare:

Szendrö, Gabor, ämnesråd (fr.o.m. 2017-06-29)

Experter:

Andersson, Mikael, strålskyddsföreståndare (fr.o.m. 2017-11-01) Appelgren, Stefan, Kansliråd (fr.o.m. 2017-11-01)

Blomberg, Helen, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m.

2018-12-18)

Börjevik Kovaniemi, Kristina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-25) Cedergren, Sofie, bolagsjurist (fr.o.m. 2017-11-01)

Gejie, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2017-11-01) Gerland, Susanne, ämnesråd (fr.o.m. 2017-11-01) Ingman, Anders (fr.o.m. 2017-12-11)

Karjalainen, Jan, säkerhetschef (fr.o.m. 2017-11-01) Palm, Emma, utredare (fr.o.m. 2017-11-01) Palmqvist, Jessica, säkerhetschef (fr.o.m. 2017-11-01) Sandberg, Anne, bolagsjurist (fr.o.m. 2017-11-01) Seim Sehr, Liisa, miljöjurist (fr.o.m. 2018-08-07) Skånberg, Lars, enhetschef (fr.o.m. 2017-11-01)

Slunga, Erik, strålskyddsföreståndare (fr.o.m. 2018-01-16) Swahn, Johan, kanslichef (fr.o.m. 2017-11-01)

Telenius, Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-06)

Wallin Caldwell, Lovisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-18) Wiebert, Anders, utredare (fr.o.m. 2017-11-01)

Sekreterare:

Lund, Ingemar (fr.o.m. 2017-09-01)

Pettersson, Johan (fr.o.m. 2017-10-16)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:76 och dir. 2018:78

194

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 april 2019.

8.10Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-01

Särskild utredare:

Stenmarck, Åsa, enhetschef (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-12-31)

Experter:

Ekberg, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m.

2018-12-31)

Engström, Jon, enhetschef (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-12-31) Gärdström, Tomas, kansliråd (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-12-31) Johansson, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-12-31)

Johansson, Olof, utredare, kemist (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m.

2018-12-31)

Svejgaard, Mette, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-12-31)

Ledamot:

Stadig, Charlotte, utredare (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-12-31)

Sekreterare:

Eriksson, Johanna (fr.o.m. 2017-10-16 t.o.m. 2018-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:60, dir. 2017:107 och dir. 2017:114 Uppdraget är därmed slutfört.

8.11Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-09-14

Särskild utredare:

Ardesjö Lundén, Karolina (fr.o.m. 2017-09-14)

Experter:

Alfredsson, Cecilia, handläggare (fr.o.m. 2018-05-15)

Andersson, Elisabeth, ekolog (fr.o.m. 2018-05-15)

Carlsson, Anna M, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-15)

Damm, Niclas, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-08)

Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2018-05-15)

Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2018-05-15)

Eriksson, Peder, enhetschef (fr.o.m. 2018-05-15)

Frisk, Michael, utvärderare (fr.o.m. 2018-05-15)

Gerenstein, Thomas, utredningsledare (fr.o.m. 2018-05-15)

Gerland, Susanne, ämnesråd (fr.o.m. 2018-05-15)

195

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Hjerdt, Niclas, hydrolog (fr.o.m. 2018-05-15) Hort, Josia, miljöjurist (fr.o.m. 2018-05-15) Johansson, Olof, avdelningschef (fr.o.m. 2018-05-15) Josefsson, Anna, ämnesråd (fr.o.m. 2018-05-15) Kjellson, Helena, enhetschef (fr.o.m. 2018-05-15) Kruse, Joakim, vattenvårdsdirektör (fr.o.m. 2018-05-15) Lindquist, Ingela, jurist (fr.o.m. 2018-05-15)

Löfblad, Roland, civilingenjör (fr.o.m. 2018-05-15) Marissink, Mark, bitr. chef (fr.o.m. 2018-05-15) Näslund, Cecilia, expert (fr.o.m. 2018-05-15)

Renbjer, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-15) Rinnan, Malin, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-15)

Sandberg, Thomas, ordförande (fr.o.m. 2018-12-03) Sandebjer, Lennart, jurist (fr.o.m. 2018-05-15) Sjöberg, Björn, avdelningschef (fr.o.m. 2018-05-15)

Staff, Agneta, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2018-10-04) Sundby, Jan-Olov, expert (fr.o.m. 2018-05-15)

Sörngård, Peter, vatten- och miljöexpert (fr.o.m. 2018-05-15) Wickström, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-15)

Huvudsekreterare:

Leijon, Helén (fr.o.m. 2018-02-01)

Sekreterare:

Bremdal, Patrik, lektor (fr.o.m. 2018-07-16 t.o.m. 2018-12-31) Leijon, Helén (fr.o.m. 2017-10-01)

Åström, Christer (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2019-10-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:96

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2019.

8.12Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-22

Särskild utredare:

Wetterstrand, Maria, vd (fr.o.m. 2018-02-22)

Experter:

Andersson, G Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-01) Brandt, Fredrik Backa, utredare (fr.o.m. 2018-09-01) Börjesson, Pål, professor (fr.o.m. 2018-09-01)

Engelbrektson Müller, Ina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01)

Fiskerud, Maria, projektledare (fr.o.m. 2018-09-01) Holmér, Johan, stf enhetschef (fr.o.m. 2018-09-01) Johannesson, Mikael, forskningschef (fr.o.m. 2018-09-01)

196

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Jozsa, Emmi, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01) Kinning, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01) Lindmark, Jonas, handläggare (fr.o.m. 2018-09-01)

Ohlsson, Max, handläggare (fr.o.m. 2018-09-01) Segerstedt, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01) Åkerman, Jonas, forskningsledare (fr.o.m. 2018-09-01)

Sekreterare:

Elofsson, Anna (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-03-01) Kannesten, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-18)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:10

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 mars 2019.

8.13Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-22

Särskild utredare:

Wåhlstedt, Håkan, generaldirektör (fr.o.m. 2018-02-22)

Sekreterare:

Hansson, Therese, utredningssekreterare (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2020-02-28)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:11

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2020.

8.14Nätkoncessionsutredningen (M 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-15

Särskild utredare:

Falemo, Elisabet, generaldirektör (fr.o.m. 2018-02-15)

Experter:

Galant, Björn, expert (fr.o.m. 2016-06-14)

Johansson, Bengt, elnätsansvarig (fr.o.m. 2016-06-14)

Liljegren, Roland, chefjurist (fr.o.m. 2016-06-14)

Lundgren, Jan-Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2016-06-14)

Malafry, Melina, juris doktor (fr.o.m. 2016-06-14)

Marcusson, Anna, förbundsjurist (fr.o.m. 2016-06-14)

Mårtensson, Helén, delprojektledare (fr.o.m. 2016-06-14)

Palmér, Lisa, planhandläggare (fr.o.m. 2016-06-14)

Thuresson, Rebecka, enhetschef (fr.o.m. 2016-06-14)

Vestling, Filip, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-06-14)

197

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Husblad, Roger, expert (fr.o.m. 2018-05-07)

Karlsson, Therése, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-07 t.o.m. 2019-01-26)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:6

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 10 juni 2019.

8.15Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-29

Särskild utredare:

Rudén, Christina, professor (fr.o.m. 2018-03-29)

Sekreterare:

Molander, Linda, fil. doktor (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-12-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:25

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 september 2019.

8.16Utredningen om en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning (M 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-04-19

Särskild utredare:

Lillienau, Anders, rådman (fr.o.m. 2018-05-01)

Experter:

Berglund, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06) Bäck, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2018-09-06) Eriksson, Anna, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-09-06) Hallberg, Nils, miljörättsjurist (fr.o.m. 2018-09-06) Kirsten, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06) Kuhmunen, Lars-Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-06)

Lindberg, Johan, fjällsamordnare (fr.o.m. 2018-09-06) Löfroth, Michael, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06) Malmstig, Jonas, jurist (fr.o.m. 2018-09-06) Månsson, Matilda, jurist (fr.o.m. 2018-09-06) Nyberg, Ida, jurist (fr.o.m. 2018-09-06)

Ros Jernberg, Maria, vice generalsekreterare (fr.o.m. 2018-09-06) Sjöholm, Thomas, gruppchef (fr.o.m. 2018-09-06)

Tysklind, Elin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-06) Wik Karlsson, Jenny, jurist (fr.o.m. 2018-09-06) Wikberg, Per-Olov, samordnare (fr.o.m. 2018-09-06)

198

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Wälimaa, Ola, vice generalsekreterare (fr.o.m. 2018-09-06)

Huvudsekreterare:

Hartman, Cecilia, justitiesekreterare (fr.o.m. 2018-08-13)

Sekreterare:

Ångquist, Sven, tf. rådman (fr.o.m. 2018-09-01) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:29

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2019.

8.17Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-05-31

Särskild utredare:

Westlund, Åsa, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-05-31)

Experter:

Andersson, John, handläggare (fr.o.m. 2018-11-01) Bergman, Niklas, expert, energifrågor (fr.o.m. 2018-11-01) Burenius Magnusson, Linda, styrelseordförande (fr.o.m. 2018-11-01) Börjesson, Pål, professor i miljö- och energisystem (fr.o.m.

2018-11-01)

Grundfelt, Ellenor, ansvarig för styrmedel och remisser (fr.o.m.

2018-11-01)

Hindman Persson, Therése, chefsekonom (fr.o.m. 2018-11-01) Kinning, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01) Kjellberg, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01) Lundgren, Tommy, docent (fr.o.m. 2018-11-01)

Steinwig, Caroline, rådgivare (fr.o.m. 2018-11-01)

van der Salm, Karin, verkst. direktör (fr.o.m. 2018-11-01) Vestling, Filip, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01) Wikholm, Nanna, handläggare (fr.o.m. 2018-11-01) Wistrand, Anna, handläggare (fr.o.m. 2018-11-01)

Wojtasik, Wilhelm, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01)

Huvudsekreterare:

Berggren, Roger, utskottsråd (fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-06-03)

Sekreterare:

Jacobsson, Robin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-01) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:45

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 3 juni 2019.

199

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

8.18Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-19

Särskild utredare:

Karlsson, Åsa-Britt, generaldirektör (fr.o.m. 2018-07-18)

Sakkunnig:

Segerstedt, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Experter:

Billstein Andersson, Annika, tekniskt råd (fr.o.m. 2018-10-15) Bodin, Per, miljömålssamordnare (fr.o.m. 2018-10-15) Cederberg, Christel, bitr. professor (fr.o.m. 2018-10-15) Claesson, Svante, projektledare (fr.o.m. 2018-10-15) Comstedt Webb, Karin, hållbarhetschef (fr.o.m. 2018-10-15) Dirke, Maria, expert klimatfrågor, jordbruk (fr.o.m. 2018-10-15) Dunér, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-15)

Egnell, Gustaf, forskare (fr.o.m. 2018-10-15) Ekberg, Lars, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Eriksson, Hillevi, klimat- och bioenergispecialist (fr.o.m. 2018-10-15) Flink, Linda, expert energi och klimat (fr.o.m. 2018-10-15)

Forstorp, Moa, handläggare (fr.o.m. 2018-10-15) Fridahl, Mathias, bitr. lektor (fr.o.m. 2018-10-15) Gerland, Susanne, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15) Gode, Jenny, energiexpert (fr.o.m. 2018-10-15)

Hansén, Ola, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-10-15) Hijino, Emi, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Holm, Per, klimatpolitikansvarig (fr.o.m. 2018-10-15) Johansson, Daniel, docent (fr.o.m. 2018-10-15) Lyngfelt, Anders, professor (fr.o.m. 2018-10-15) Löfroth, Michael, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15) Morel, Julien, klimatanalytiker (fr.o.m. 2018-10-15) Nilsgård, Hans, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Norbeck, Karolina, kraftvärmeansvarig (fr.o.m. 2018-10-15) Sjögren, Helena, ansvarig bioenergi (fr.o.m. 2018-10-15) Sundqvist, Thomas, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15) Särholm, Erik, energi- och klimatstrateg (fr.o.m. 2018-10-15) Söderholm, Svante, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-10-15) Tamm, Ebba, produkt- och miljöexpert (fr.o.m. 2018-10-15) Vestlund Ekerby, Karin, doktor skogsskötsel (fr.o.m. 2018-10-15) Westblom, Caroline, vik. klimatsakkunnig (fr.o.m. 2018-10-15) Åberg, Anna, geolog och utredare (fr.o.m. 2018-10-15)

Huvudsekreterare:

Daoson, Monica, utredningssekreterare (fr.o.m. 2018-10-01)

Sekreterare:

Boström, Björn, handläggare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-06-30) Karlson Jernbäcker, Eva, huvudsekreterare (fr.o.m. 2018-11-01)

200

Miljö- och energidepartementet Skr. 2018/19:103

Lundblad, Mattias, forskare (fr.o.m. 2018-11-15)

Mjureke, David, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-17)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:70

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2020.

8.19Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-12

Särskild utredare:

Holmgren, Gunnar, ekonomie doktor (fr.o.m. 2018-07-12)

Experter:

Aronsson Forsberg, Bodil, utredare (fr.o.m. 2018-10-08) Eksvärd, Jan, expert energieffektivisering, klimat och hållbarhet (fr.o.m. 2018-10-08)

Finnson, Anders, miljöexpert (fr.o.m. 2018-10-08) Forssell, Jerker, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-08) Fortkamp, Uwe, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-08) Hjelm, Emma, rådgivare (fr.o.m. 2018-10-08) Holmberg, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-08) Jacobson, Therese, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-08) Marcusson, Anna, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-10-08) Parkman, Helena, utredare (fr.o.m. 2018-10-08) Rinnan, Malin, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-08) Svensson, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-08) Westin, Jenny, rådgivare (fr.o.m. 2018-10-08)

Wigh, Lisa, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-08)

Huvudsekreterare:

Larsson, Folke K, huvudsekreterare (fr.o.m. 2018-12-13)

Sekreterare:

Johansson, Mats, konsult (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-12-31) Lindblad Hammar, Ida, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:67

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 september 2019.

201

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

9Näringsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 1, 2, 4, 5 och 7

9.1Utredningen om självkörande fordon på väg (N 2015:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-11-12

Särskild utredare:

Bjelfvenstam, Jonas (fr.o.m. 2015-11-26 t.o.m. 2018-03-08)

Experter:

Broms, Susanna, kansliråd (fr.o.m. 2015-12-01)

Eneman, Cecilia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2016-06-01 t.o.m.

2017-03-05)

Jansson, Stefan, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-06) Kraft, Maria, måldirektör (fr.o.m. 2015-12-01) Malmstig, Jonas, verksjurist (fr.o.m. 2015-12-01)

Skåninger, Marie, ämnesråd (fr.o.m. 2015-12-01 t.o.m. 2016-05-31) Stenlund, Olof, körkortsexpert (fr.o.m. 2015-12-01)

Tidström, Catrin, kansliråd (fr.o.m. 2015-12-01) Tilegrim, Joanna, jurist (fr.o.m. 2016-06-01) Zarghampour, Hamid, strateg (fr.o.m. 2015-12-01)

Huvudsekreterare:

Tidström, Carin (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-03-21) Wikström, Ann-Cathrine (fr.o.m. 2015-12-07 t.o.m. 2016-04-17)

Sekreterare:

Andersson, Kristina (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-03-08) Andersson, Peter (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-30) Andersson, Ulf (fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-04-30) Ivehammar, Pernilla (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2015:114 och dir. 2017:110

Utredningen har avgett

SOU 2016:28 Vägen till självkörande fordon försöksverksamhet

SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon introduktion, Del 1 + Del 2

Uppdraget är därmed slutfört.

202

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

9.2Samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-10-13

Särskild utredare:

Johansson, Anita (fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2018-06-30)

Sakkunniga:

Falksveden, Tomas, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-28) Häggblom, Mathias, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-05 t.o.m. 2018-03-27)

Lindblom, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-02) Nilsson, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2017-07-05)

Experter:

Andersson, Mattias, projektledare (fr.o.m. 2017-07-05) Johansson, Erika, utredare (fr.o.m. 2018-02-19) Petersen, Tom, utredare (fr.o.m. 2017-07-05)

Ramos, Romina, utredare (fr.o.m. 2017-07-05 t.o.m. 2018-02-18) Rhudin, Sara, handläggare (fr.o.m. 2017-07-05)

Stridsberg, Mikael, utredare (fr.o.m. 2017-07-05)

Sekreterare:

Ahlström, Lisa (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-06-30) Sandgren, Pernilla (fr.o.m. 2017-06-18 t.o.m. 2018-06-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:85 och dir. 2017:113

Utredningen har avgett

SOU 2018:58 Särskilda persontransporter moderniserad lagstiftning för ökad samordning

Uppdraget är därmed slutfört.

9.3Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-01-19

Särskild utredare:

Holmqvist, Inger, tekniskt råd (fr.o.m. 2017-02-01)

Sakkunniga:

Berglund, Anna-Karin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-03-13) Börjevik Kovaniemi, Kristina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-03-13) Fridborn Kempe, Philip, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-26) Frostenson, Ivar, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-06-19) Hjalmarsson, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Kaplan, Ann-Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-08) Lund, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-06-10 t.o.m. 2018-01-24)

Renbjer, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-13)

203

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

Samuelsson, Elin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01) Sandart, Rikard, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-13) Strigård, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-06-09)

Experter:

Andersson, John, utredare (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02) Axman, Julia, samhällsplanerare (fr.o.m. 2018-11-01)

Berglund, Kenneth, stadsutvecklingsutredare (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02)

Bigner, Mats, länsassessor (fr.o.m. 2018-11-01) Boberg, Sven, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-01)

Boman, Anna, bostadspolitisk expert (fr.o.m. 2018-11-01)

Bramer, Camilla, planarkitekt (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02) Celik, Elin, planeringsarkitekt (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02) Evald, Karl, jurist (fr.o.m. 2018-11-01)

Ferdinandsson, Anders, samhällsplanerare (fr.o.m. 2019-11-12) Hane, Josefin, bygglovsexpert (fr.o.m. 2018-11-01)

Hedlund, Anders, antikvarie (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02) Hedlund, Anders, antikvarie (fr.o.m. 2018-11-01)

Helgesson, Helena, miljöingenjör (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m.

2018-10-02)

Holm, Thomas, lantmätare (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02) Holm, Thomas, lantmätare (fr.o.m. 2018-11-01)

Hägglund, Eva, planeringsexpert (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m.

2018-10-02)

Isacsson, Kristina, planeringsexpert (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m.

2018-10-02)

Isacsson, Kristina, planeringsexpert (fr.o.m. 2018-11-01) Jernström, Jenny, planeringsarkitekt (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m.

2018-10-02)

Johansson, Anette, översiktsplanerare (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m.

2018-10-02)

Joksimovic, Tatjana, planchef (fr.o.m. 2018-11-01) Jourak, Julia, miljöjurist (fr.o.m. 2018-11-01) Kalbro, Thomas, professor (fr.o.m. 2018-11-01) Karlsson, Per, brandingenjör (fr.o.m. 2018-11-01) Lehman, Lotta, utredningsarkitekt (fr.o.m. 2018-11-01) Larsson, Johan, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-11-01)

Larsson, Lars-Inge, avdelningschef (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m.

2018-10-02)

Lindgren, Eidar, universitetsadjunkt (fr.o.m. 2018-11-01) Mattson, Nancy, expert (fr.o.m. 2018-11-01)

Mark-Nielsen, Jörgen, utredningsansvarig (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02)

Mattsson, Nancy, expert (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02) Nellerup, Josephine, stadsbyggnadsstrateg (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02)

Nordlander, Anna, handläggare (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02)

204

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

Silverfur, Rikard, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02)

Sundvall, Daniel, jurist (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02) Udd, Anton, nationell samhällsplanerare (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02)

Weber, Elisabet, länsarkitekt (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02) Wellhagen, Björn, näringspolitisk chef (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02)

Åkerskog, Ann, samhällsplanerare (fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m.

2018-10-02)

Huvudsekreterare:

Hjalmarsson, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-14)

Sekreterare:

Björk-Werner, Joel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-02-15 t.o.m.

2018-12-09)

Björn, Cristina, arkitekt (fr.o.m. 2017-05-21 t.o.m. 2018-05-31) Blomberg, Jesper, rådman (fr.o.m. 2018-01-18)

Franzén, Emma, landskapsarkitekt (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-05-31)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 25 87

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:6, dir. 2017:132 och dir. 2018:62

Utredningen har avgett

SOU 2017:74 Detaljplanekravet

SOU 2018:46 Del 1. En utvecklad översiktsplanering – Att underlätta efterföljande planering. Del. 2. En utvecklad översiktsplanering – Kommunalreglering av upplåtelsereformen

SOU 2018:86 Verkställbarhet av beslut om lov Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

9.4Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter (N 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-01-26

Särskild utredare/Samordnare:

Nilsson, Elisabeth (fr.o.m. 2017-01-26 t.o.m. 2018-02-15)

Sakkunniga:

Ahlstrand, Sophie, kansliråd (fr.o.m. 2017-04-04)

Tejpar, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-04)

Huvudsekreterare:

Sveningsson, Sofie (fr.o.m. 2017-03-07 t.o.m. 2018-02-28)

Sekreterare:

Jansson, Lars (fr.o.m. 2017-02-12 t.o.m. 2018-02-15)

205

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

Persson, Jan (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-02-15) Remmare, Per-Olof (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-02-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:7

Utredningen har avgett

SOU 2017:71 Bostäder på statens mark en möjlighet? Uppdraget är därmed slutfört.

9.5Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-02-09

Särskild utredare:

Wiik, Hanna (fr.o.m. 2017-02-09 t.o.m. 2018-05-11)

Sakkunniga:

Ekstam, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-23 t.o.m. 2017-09-28)

Johansson, Christine, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-25) Wahlroth, Lisette, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-25) Zachrisson, Danielle, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-25)

Experter:

Blume, Elin, projektledare bostad (fr.o.m. 2017-09-25) Hofvenberg, Martin, boendeekonom (fr.o.m. 2017-10-16) Kihlberg, Johan, utredare (fr.o.m. 2017-09-25)

Lind, Hans, professor i fastighetsekonomi (fr.o.m. 2017-09-25) Lindvall, Martin, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2017-09-25) Mark-Nielsen, Jörgen, utredningsansvarig (fr.o.m. 2017-09-25) Walldin, Viktoria, specialist social hållbarhet (fr.o.m. 2017-09-25) Östbrink, Jan-Ove, bostadspolitisk expert (fr.o.m. 2017-03-23)

Huvudsekreterare:

Arell, Lars (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-05-18)

Sekreterare:

Leverström, Lisa (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-09-15) Lindén, Assar (fr.o.m. 2018-02-12 t.o.m. 2018-04-27) Nilsson, Micael (fr.o.m. 2017-09-13 t.o.m. 2018-05-11)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:12 och dir. 2017:85

Utredningen har avgett

SOU 2017:73 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet SOU 2018:35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Uppdraget är därmed slutfört.

206

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

9.6Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2017-02-23

Ordförande:

Eliasson, Kurt (fr.o.m. 2017-02-23)

Ledamot:

Sander, Anna (fr.o.m. 2017-03-23)

Sakkunniga:

Ahlstrand, Sophie, kansliråd (fr.o.m. 2017-05-10)

Lund, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-06-09 t.o.m. 2018-01-24)

Strigård, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2017-06-08)

Experter:

Agerberg, Anna-Bie, handläggare (fr.o.m. 2017-05-10) Andersson, Jonas, arkitekt/SAR/MSA (fr.o.m. 2017-05-10) Berggren, Tomas, senior rådgivare (fr.o.m. 2017-05-10)

Fridborn Kempe, Philip, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-01-26) Gerde, Anders, konkurrenssakkunnig (fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m.

2018-04-23)

Gravenfors, Erik, utredare (fr.o.m. 2017-05-10) Hedelin, Johan, avdelningschef (fr.o.m. 2018-04-24) Hernsell Norling, Ingrid, enhetschef (fr.o.m. 2017-05-10) Larsson, Christer, stadsbyggnadsdirektör (fr.o.m. 2017-05-10) Perbeck, Patrik, enhetschef (fr.o.m. 2017-05-10)

Rosenius, Ulla, arkitekt MSA (fr.o.m. 2017-05-10) Svennberg, Kaisa, teknisk dr. (fr.o.m. 2017-05-10)

Sekreterare:

Brogren, Maria (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-12-21) Carlsson, Tomas (fr.o.m. 2018-08-06)

Cronsioe, Caroline (fr.o.m. 2017-05-08 t.o.m. 2017-12-20) Engqvist, Anna-Maria (fr.o.m. 2017-05-15)

Hammarlund, Jonas (fr.o.m. 2017-10-23)

Hult, Marie (fr.o.m. 2018-03-28 t.o.m. 2018-04-12) Johansson, Åsa (fr.o.m. 2017-07-10)

Lundgren, Marja (fr.o.m. 2017-10-23)

Sjelvgren, Anders (fr.o.m. 2017-04-18 t.o.m. 2017-06-30)

Huvudsekreterare:

Ode, Johanna (fr.o.m. 2017-03-13)

Lokal: Garnisonen, 13 33 Stockholm, 08-405 85 07 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:22

207

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

Kommittén har avgett

SOU 2017:106 Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan

SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Kommittén ska i den del som avser föreskrifter om byggregler fortlöpande överlämna förslag till Boverket. Överväganden och förslag när det gäller standarder ska redovisas senast den 29 december 2017. Överväganden och förslag när det gäller minskad klimat- och miljöpåverkan till följd av byggprocessen och materialval ska redovisas senast den 30 november 2018. Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 13 december 2019.

9.7Byggrättsutredningen (N 2017:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-22

Särskild utredare:

Dadgostar, Nooshi (fr.o.m. 2017-06-22 t.o.m. 2018-08-21)

Sakkunniga:

Benjamin, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-02-21)

von Schéele, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-18)

Experter:

Carlén, Cattis, konceptutvecklare och marknadsstrateg (fr.o.m.

2017-09-18)

Broman, Anna, bostadspolitisk expert (fr.o.m. 2018-03-05)

Hedqvist, Katrin, sektionschef fastighetsekonomi (fr.o.m. 2017-09-18) Höglund, Susanna, chef ekonomi och juridik (fr.o.m. 2017-09-18) Jardbrik, Mikael, planeringsarkitekt (fr.o.m. 2017-09-18)

Joksimovic, Tatjana, planchef (fr.o.m. 2017-09-18) Moberg, Olof, förbundsjurist (fr.o.m. 2017-09-18)

Sigfusson, Magnus, direktör stadsutveckling (fr.o.m. 2017-09-18) Wellhagen, Björn, näringspolitisk chef (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m.

2018-03-04)

Sekreterare:

Axelsson, Birger (fr.o.m. 2018-02-02 t.o.m. 2018-04-30) Nodengren, Nina (fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2018-09-04) Örtenblad, Kim (fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-03-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:74, dir. 2017:115 och dir. 2018:41

Utredningen har avgett

SOU 2018:67 Ett snabbare bostadsbyggande Uppdraget är därmed slutfört.

208

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

9.8Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-10-13

Särskild utredare:

Österberg, Sven-Erik (fr.o.m. 2017-10-25)

Sakkunniga:

Andersson, Per, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2017-11-12) Arvas, Filippa, ämnesråd (fr.o.m. 2017-12-11) Fahlén, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2017-12-11)

Experter:

Bjelkeby, Åsa, enhetschef (fr.o.m. 2017-12-11) Boström, Jan, tekniskt sakkunnig (fr.o.m. 2017-12-11) Kockum, Tove, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2017-12-11) Nyberg, Lars, ANS-inspektör (fr.o.m. 2018-11-20) Nyman, Minna, verksamhetschef (fr.o.m. 2017-12-11) Ryberg, Fredrik, polisinspektör (fr.o.m. 2017-12-11) Sandstedt, Carl, kommendörkapten (fr.o.m. 2017-12-11) Sundell, Morgan, ANS-inspektör (fr.o.m. 2017-12-11 t.o.m. 2018-11-19)

Vigström, Ola, jurist (fr.o.m. 2017-12-11)

Huvudsekreterare:

Dahlqvist, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-01) Mälarstig, Ylva (fr.o.m. 2017-12-11)

Sekreterare:

Björnfot, Gabriella (fr.o.m. 2017-05-07)

Östrand, Cecilia (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2018-12-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:99 och dir. 2018:23 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018.

9.9Utredningen om samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande (N 2017:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-13

Särskild utredare:

Edstav, Johan (fr.o.m. 2018-01-01)

Sakkunniga:

Berg, Ylva, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03) Fredriksson, Mathias, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Fridbom Kempe, Philip, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03) Hasselsten, Ingrid, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Johansson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03) Sandart, Rikard, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03)

209

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

Schriever-Abeln, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m.

2018-04-03)

Huvudsekreterare:

Leideman, Christina (fr.o.m. 2018-01-01)

Sekreterare:

Ahlberg, Frank Johan (fr.o.m. 2018-01-10)

Dübeck, Lena (fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-31) Erman, Michael (fr.o.m. 2018-06-01)

Hartman, Thomas (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-12-31) Jansson, Lars (fr.o.m. 2018-02-16 t.o.m. 2018-05-20) Jelinek Boman, Johanna (fr.o.m. 2018-03-19) Sveningsson, Sofie (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-05-20) Wijkmark, Jan (fr.o.m. 2018-06-01)

Biträdande sekreterare:

Pikner, Louise (fr.o.m. 2018-11-12)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126 och dir. 2018:107 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2020.

9.10Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-21

Särskild utredare:

Olauson, Erland, jur.kand. (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-08-30)

Sakkunniga:

Axelsson, Magnus, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-01)

Bellinder, Mats, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01) Ekengren, Kristina, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01)

Forslund, Maurice, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01)

Experter:

Gruhs, Pontus, strateg (fr.o.m. 2018-09-01) Stolpe, Lina, ekonomichef (fr.o.m. 2018-09-01)

Sekreterare:

Niklasson, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-04) Vikström, Bo, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-09-11)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:24 och dir. 2018:84 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 augusti 2019.

210

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

9.11Utredningen om ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras (N 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-05-09

Särskild utredare:

Wiberg, Mats, exp/rättschef (fr.o.m. 2018-05-16)

Experter:

Enlund, Erika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-08-31) von Greyerz, Walo, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-31) Hernqvist, Beatrice, ämnesråd (fr.o.m. 2018-08-31) Jonsson, Henrik, ämnesråd (fr.o.m. 2018-08-31)

Åkerdahl, Ulrika, ämnesråd (fr.o.m. 2018-08-31)

Sekreterare:

Lundén, Alexander, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-08-27) Direktiv för utredningen, se dir. 2018:37

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2019.

9.12Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv för tillväxt och innovation (N 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-20

Särskild utredare:

Nilsson, Jennie, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-06-20)

Experter:

Ageberg, Erik Gustaf, expert socialförsäkring (fr.o.m. 2018-08-29) Bäck, Catharina, försäkringsexpert (fr.o.m. 2018-08-29)

Eriksson, Hans, rättslig expert (fr.o.m. 2018-08-29) Irewo, Erik, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-08-29) Jakobsson, Stina, utredare (fr.o.m. 2018-08-29) Kristensson, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-29)

Larsson, Victoria, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-08-29) Lorentzi, Ulrika, utredare (fr.o.m. 2018-08-29)

Norlin, Pernilla, kommunikationschef (fr.o.m. 2018-08-29) Persson, Jan, analytiker (fr.o.m. 2018-08-29)

Sjölander, Erik, vice ordförande (fr.o.m. 2018-08-29) Åkesson, Esbjörn, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-29)

Sekreterare:

Strömberg, Ingrid (fr.o.m. 2018-09-03)

Vejsiu, Altin, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-17 t.o.m. 2018-12-31)

211

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:54

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

9.13Kommittén för samordnad teknologisk innovation och etik (N 2018:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Ordförande:

Simonsson, Jon, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Ledamöter:

Brogren Karlberg, Charlotte, FoU direktör (fr.o.m. 2018-12-18) Einhorn, Stefan, professor i molekylär onkologi (fr.o.m. 2018-12-18) Jackelén, Antje, ärkebiskop (fr.o.m. 2018-12-18)

Jermsten, Rikard, generaldirektör (fr.o.m. 2018-12-18) Svahn Starrsjö, Kristina, justitieråd (fr.o.m. 2018-12-18) Thedéen, Erik, generaldirektör (fr.o.m. 2018-12-18)

Sekreterare:

Wall, Alexander, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-10) Direktiv för kommittén, se dir. 2018:85

Kommittén ska senast den 15 januari 2019 redovisa en planering för sitt kommande arbete. Planeringen ska bland annat innehålla en beskrivning av kommitténs tänkta arbetssätt samt tidpunkter och form för kontinuerlig redovisning av kommitténs arbete. Därutöver ska kommittén årligen, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills och i denna även föreslå nya eller förändrade fokusområden för arbetet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

9.14Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Wallinder, Lars, rådman (fr.o.m. 2018-09-03)

Experter:

Elofsson, Helena, djurskyddssamordnare (fr.o.m. 2018-10-01) Jacobsson, Torsten, länsveterinär (fr.o.m. 2018-10-01) Kalling Lundberg, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01) Mohlin, Linda, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Pehrsson, Perh Ola, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2018-10-01) Sjöling, Lisen, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Åslund, Mikael, inspektör (fr.o.m. 2018-10-01)

212

Näringsdepartementet Skr. 2018/19:103

Sekreterare:

Vinnefors, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-09-20)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:94

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2020.

9.15En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning (N 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-12-06

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:111

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2019.

213

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

10 Kulturdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 1, 2, 3, 4 och 5

10.1Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2014-06-26

Särskild utredare/Samordnare:

Carlstedt, Anna, fil.dr. (fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2018-01-12) Engström, Hillevi, kommundirektör (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m.

2016-12-31)

Sahlin, Mona, f.d. statsråd (fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2016-05-03)

Sakkunnig:

Heckscher, Sten, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-01-12)

Pressekreterare:

Hammarbäck, Fredrik, fil.mag. (fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-31)

Huvudsekreterare:

Dixelius, Johan (fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-01-12) Norlander, Daniel (fr.o.m. 2014-11-04 t.o.m. 2016-10-02)

Sekreterare:

Byvald, Bettan (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-06-29) Ekdahl, Yassin (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2018-01-12) Elsayed Sparr, Adel (fr.o.m. 2016-10-31 t.o.m. 2018-01-12) Hannus, Martha, statsvetare (fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2015-07-31) Hedin Ekström, Anna (fr.o.m. 2015-05-04 t.o.m. 2018-01-12) Korsell, Lars (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2018-01-12)

Lagerström Lantz, Lovisa (fr.o.m. 2016-10-17 t.o.m. 2018-01-12) Peste, Jonathan, chefsanalytiker (fr.o.m. 2014-09-08 t.o.m.

2014-09-28)

Rostami, Amir (fr.o.m. 2015-04-13 t.o.m. 2018-01-12) Tarras-Wahlberg, Louisa (fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2015-12-31) Åström, Per-Erik (fr.o.m. 2015-03-18 t.o.m. 2018-01-12)

Biträdande sekreterare:

Labbé Solinas, Hernando (fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2016-05-08) Nymoen, Lina (fr.o.m. 2016-10-12 t.o.m. 2018-01-12)

Satar Pour Kolahi, Bahar (fr.o.m. 2015-12-19 t.o.m. 2018-01-12) Tarras-Wahlberg, Louisa (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-05-31)

214

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2014:103, dir. 2015:27, dir. 2015:86 och dir. 2016:43

Utredningen har avgett

SOU 2016:92 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar

SOU 2017:67 Våldsbejakande extremism – En forskarantologi SOU 2017:110 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Hinder och möjligheter

Uppdraget är därmed slutfört.

10.2Utredningen Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-06-30

Särskild utredare:

Bjereld, Ulf, professor (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2018-03-15)

Experter:

Adlercreutz, Catharina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Arvidson, Katarina, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15)

Byström, Charlotte, ekonomichef (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Eriksson, Kent, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15)

Fazlhashemi, Mohammad, professor (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Fura, Elisabet, f.d. domare i Europadomstolen (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15)

Hole, Åsa E, handläggare för statsbidragsfrågor (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15)

Larsson, Göran, professor (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15) Lövheim, Mia, professor (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15) Sandvik, Håkan, präst (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15)

Wockelberg, Helena, docent (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15)

Parlamentarisk referensgrupp:

Cederin, Hanna, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Dingizian, Esabelle, led. av riksdagen (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Eliasson, Bengt, led. av riksdagen (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Emilsson, Aron, led. av riksdagen (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

215

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

Gunnarsson, Jonas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Lodenius, Per, led. av riksdagen (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Lohman, Eva, led. av riksdagen (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m.

2018-03-15)

Söder, Larry, led. av riksdagen (fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2018-03-15)

Huvudsekreterare:

Lindvall, Daniel (fr.o.m. 2016-08-22 t.o.m. 2018-03-20)

Sekreterare:

Svärd, Linda (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2018-03-15) Direktiv för utredningen, se dir. 2016:62 och dir. 2017:63

Utredningen har avgett

SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige Uppdraget är därmed slutfört.

10.3Läsdelegationen (Ku 2016:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2016-09-22

Ordförande:

Hoflin, Katti, stadsbibliotekarie (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m.

2018-06-30)

Ledamöter:

Besara, Nisha, teaterchef (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30) Fredrikson, Ulf, docent (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30) Laestadius, Ann-Helén, författare och journalist (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30)

Lagerbäck, Lars, fotbollstränare (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m.

2018-04-02)

Unenge, Johan, författare (fr.o.m. 2017-04-03 t.o.m. 2018-06-30) Widman-Lundmark, Monica, förbundssekreterare (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30)

Widmark, Martin, författare (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30)

Experter:

Berggren, Matilda, ämnesråd (fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-08-12) Lindblom, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-08-12)

Pettersson, Tina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2018-08-12)

Sekreterare:

Andersson, Jonas (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2018-06-30) Hellewell, Annika (fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2018-06-30) Larsson, Helene (fr.o.m. 2017-02-15 t.o.m. 2018-06-29)

216

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

Direktiv för delegationen, se dir. 2016:78

Delegationen har avgett

SOU 2018:57 Barns och ungas läsning ett ansvar för hela samhället

Uppdraget är därmed slutfört.

10.4Konstnärspolitiska utredningen (Ku 2016:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-11-17

Särskild utredare:

Nykvist, Ann-Christin (fr.o.m. 2016-11-17 t.o.m. 2018-04-01)

Experter:

Briselius, Niklas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-01-07)

Karlsson, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-04-01)

Knutas, Sofi, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2018-04-01)

Nilsson, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2018-01-08 t.o.m. 2018-04-01) Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-04-01)

Huvudsekreterare:

Blomberg, Göran (fr.o.m. 2016-11-22 t.o.m. 2018-03-31)

Sekreterare:

Eineborg, Anna (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-03-31) Eriksson, Claes (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-03-31) Larsson, Helene (fr.o.m. 2017-02-15 t.o.m. 2018-03-31)

Lewenhaupt, Maria (fr.o.m. 2017-03-09 t.o.m. 2017-07-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2016:93

Utredningen har avgett

SOU 2018:23 Konstnär oavsett villkor? Uppdraget är därmed slutfört.

10.5Parlamentariska public service-kommittén (Ku 2016:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2016-12-20

Ordförande:

Nordh, Sture, styrelseordförande (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-29)

217

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

Ledamöter:

Bengtsson, Angelica, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m.

2018-06-18)

Dinamarca, Rossana, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m.

2018-06-18)

Ericson, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18) Ezelius, Erik, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18) Karkiainen, Ida, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m.

2018-06-18)

Kyngäs, Martina, ord. Kultur- och Fritidsnämnden (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18)

Lavesson, Olof, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m.

2018-06-18)

Lodenius, Per, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m.

2018-06-18)

Malmberg, Niclas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m.

2018-06-18)

Wästberg, Olle, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m.

2018-06-18)

Experter:

Adolfsson, Anna-Karin, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m.

2018-06-18)

Adlercreutz, Catharina, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-11 t.o.m.

2018-06-18)

Alskog, Emma, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-10-10) Döös, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m.

2017-10-10)

Englund Krafft, Lisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-10-11 t.o.m.

2018-06-18)

Fridborn Kempe, Philip, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-10-10)

Karlsson, Mattias, rättslig utredare (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m.

2017-10-10)

Strömbäck, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2017-10-11 t.o.m. 2018-04-30) Wennberg DiGasper, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m.

2017-03-13 t.o.m. 2017-10-10)

Huvudsekreterare:

Persson, Martin (fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2018-07-02)

Sekreterare:

Bengtsson, Eva (fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-07-02) Blomberg, Cecilia (fr.o.m. 2017-04-06 t.o.m. 2017-10-08) Fredriksson, Linus (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-07-02) Sööder, Anna (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-07-02)

Direktiv för kommittén, se dir. 2016:111, dir. 2017:73 och dir. 2018:4

218

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

Kommittén har avgett

SOU 2017:79 Finansiering av public service för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

Uppdraget är därmed slutfört.

10.6Arkivutredningen (Ku 2017:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-10-26

Särskild utredare:

Ilshammar, Lars, bitr. riksbibliotekarie (fr.o.m. 2017-10-26)

Huvudsekreterare:

Blomberg, Göran, departementsråd (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m.

2019-11-22)

Sekreterare:

Andersson, Anna-Kristina, arkivarie (fr.o.m. 2017-12-01) Broms, Susanna, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-01)

Liliedahl, Klara, samhällsanalytiker (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m.

2018-11-18)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 15 84 (Andersson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:106

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 18 november 2019.

10.7Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-08

Särskild utredare:

Almgren, Karin, justitieråd (fr.o.m. 2018-03-08 t.o.m. 2019-06-20)

Experter:

Axhamn, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-02 t.o.m. 2018-09-27)

Olsson, Karin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-28 t.o.m. 2019-06-20) Freidenvall, Lenita, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-02)

Grosse, Julia, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-02) Johansson, Staffan, professor (fr.o.m. 2018-05-02) Lindman, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-02)

Marbinah, Rosaline, universitetslektor/docent (fr.o.m. 2018-05-02) Nordh, Anders, handläggare (fr.o.m. 2018-05-02)

Persson, Lotta, avdelningschef (fr.o.m. 2018-05-02) Sandberg, Ludvig, politiskt sakkunnig (fr.o.m. 2018-05-02) Wallman Lundåsen, Susanne, universitetslektor/docent (fr.o.m. 2018-05-02)

219

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

Wärmark, Matilda, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-02)

Huvudsekreterare:

Lindvall, Daniel (fr.o.m. 2018-03-21 t.o.m. 2019-06-20)

Sekreterare:

Ericson, Marie (fr.o.m. 2018-03-21 t.o.m. 2019-06-20) Ferry, Linda (fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2019-06-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel.

08-405 14 81 (Lindvall)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:19

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 20 juni 2019.

10.8Kommittén Demokratin 100 – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2018-06-20

Ordförande:

Örn, Peter, f.d. vd för Sveriges radio (fr.o.m. 2018-06-20 t.o.m.

2022-06-01)

Ledamöter:

Frans, Emma, doktor i epidemiologi (fr.o.m. 2018-08-23) Marbinah, Rosaline, ordförande i LSU (fr.o.m. 2018-08-23) Posner Körösi, Lena, leg. psykolog (fr.o.m. 2018-08-23)

Huvudsekreterare:

Onn, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2022-06-20)

Sekreterare:

Hansson, Malin, pol.mag. (fr.o.m. 2018-11-26 t.o.m. 2022-06-01)

Biträdande sekreterare:

Kärkkäinen Eriksson, Raija (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 58 24 (Onn)

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:53

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2022.

10.92018 års AV-utredning (Ku 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-28

Särskild utredare:

Eka, Maria, chefsrådman (fr.o.m. 2018-06-28)

220

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

Experter:

Alskog, Emma, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-08-30) Arvas Olsson, Filippa, ämnesråd (fr.o.m. 2018-08-30) Carlson, Thomas, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-30) Dahlquist, Ulf, avdelningschef (fr.o.m. 2018-08-30) Mattsson, Susanna, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-30) Parman, Rebecca, jurist (fr.o.m. 2018-08-30)

Zachrisson, Olof, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-08-30 t.o.m.

2018-12-31)

Sekreterare:

Lindström, Lottie-Ann, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2019-03-31)

Morast, Kerstin, jurist (fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m. 2019-08-17)

Huvudsekreterare:

Fredriksson, Linus, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2019-08-17)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08- 405 32 85 (Fredriksson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:55

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 17 augusti 2019.

10.10Utredningen nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet (Ku 2018:04)

Särskild utredare:

Heath, Carl, utbildningsdirektör (fr.o.m. 2018-08-23)

Huvudsekreterare:

Selin, Henrik, avdelningschef (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-10-01)

Sekreterare:

Lejon Flodin, Erika, statsvetare (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2020-10-01) Westerman, Matilda, egenföretagare (fr.o.m. 2019-01-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08- 405 12 50 (Selin)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:88

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2020.

10.11Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-23

221

Kulturdepartementet Skr. 2018/19:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:86

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

10.12En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (Ku 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:99

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2019.

222

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

11 Arbetsmarknadsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2017 års kommittéberättelse: 2, 4, 6 och 7

11.1Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 2014-12-18

Ordförande:

Ljunggren Lönnberg, Lil (fr.o.m. 2014-12-18)

Ledamöter:

Andersson, Per-Arne, direktör (fr.o.m. 2015-04-14) Ashing, Inger, nationell samordnare (fr.o.m. 2016-02-26) Axelsson, Marie, avdelningschef (fr.o.m. 2016-11-21) Berglund, Frank, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-04-09) Ekstedt, Pontus, avdelningschef (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2016-09-11)

Forsberg, Håkan, t.f. generaldirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2018-08-31)

Fredriksson, Peter, generaldirektör (fr.o.m. 2018-01-10) Hammarin, Peter, enhetschef (fr.o.m. 2015-04-14)

Hedwall, Kjell, avdelningschef (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2018-01-09) Hemmingsson, Anna, HR-chef (fr.o.m. 2018-09-01)

Lööw, Lars, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-01)

Målsäter, Birgitta, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2016-11-20)

Nyberg, Lena, generaldirektör (fr.o.m. 2016-09-12)

Prentell, Rebecka, ordförande (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2018-04-08) Sjöberg, Mikael, generaldirektör (fr.o.m. 2015-04-14)

Tercan, Hidayet, entreprenör (fr.o.m. 2018-09-01)

Wolf, Michael, verkst. direktör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2016-04-18) Ängmo, Helen, överdirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2015-10-05)

Sakkunniga:

Bardh Olsson, Vanja, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-05-31)

Hermanrud, Karin, departementsråd (fr.o.m. 2018-06-14) Johansson, Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-01) Larsson-Lönnqvist, Anna-Lena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-28 t.o.m. 2018-04-09)

Lindström, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2017-04-27) Nordin Skult, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2018-06-14)

223

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

Experter:

Edgren, Louise, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-02-25)

Jägsander, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-01) Hjalmarsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2016-02-25)

Järemo, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-12 t.o.m. 2017-10-08)

Järvklo, Nicklas, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2015-10-05)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-26 t.o.m. 2016-09-11, fr.o.m. 2017-10-09)

Rehnstam, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2018-05-31)

Seppälä, Eeva, ämnesråd (fr.o.m. 2017-08-28)

Stjernfält, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2016-11-21)

Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-26 t.o.m. 2017-08-27)

Parlamentarisk referensgrupp, personerna inte förordnade av statsråd: Benzler, Brittis, regionalråd Gotland /V

Christensson, Fredrik, riksdagen /C Frykman, Niklas, gruppledare

Jansson, Jan-Erik, kommunalråd i Nacka /KD Jähnke, Anna, kommunalråd i Helsingborg /M Köse, Serkan, riksdagen /S

Venegas, Marco, riksdagen /MP

Tf. kanslichef:

Zander, Susanne (fr.o.m. 2018-08-13)

Huvudsekreterare:

Ringborg, Pontus (fr.o.m. 2015-01-26)

Sekreterare:

Agerhäll, Peter (fr.o.m. 2015-04-13)

Buskas, Emil (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-09-16) Dahl, Maj (fr.o.m. 2018-04-10 t.o.m. 2018-12-31) Ericsson, Karin (fr.o.m. 2015-03-01)

Hermanrud, Karin (fr.o.m. 2017-04-05 t.o.m. 2017-09-30) Källander, Linus (fr.o.m. 2015-03-30)

Román, Joanna (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-01-31) Román, Joanna (fr.o.m. 2017-10-24 t.o.m. 2018-02-28) Zander, Susanne (fr.o.m. 2015-01-19)

Biträdande sekreterare:

Hult, Lillemor (fr.o.m. 2015-08-17 t.o.m. 2017-04-30) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2015-11-09 t.o.m. 2015-12-31) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2016-03-14 t.o.m. 2016-04-29) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2016-12-31)

224

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

Lind, Marie (fr.o.m. 2017-04-24 t.o.m. 2018-04-30) Schierbeck, Jack (fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-03-31) Viklund, Emil (fr.o.m. 2016-06-05)

Assistent:

Sahakyan, Decran (fr.o.m. 2017-10-23 t.o.m. 2018-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 51 33 (Ringborg)

Direktiv för delegationen, se dir. 2014:157, dir. 2015:68, dir. 2017:20 och dir. 2018:39

Delegationen har avgett

SOU 2017:19 Samverkan – Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa

SOU 2018:12 Uppdrag: Samverkan 2019 – Många utmaningar återstår Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2021.

11.2Mottagandeutredningen (A 2015:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-11-05

Särskild utredare:

Bäckström, Lars (fr.o.m. 2015-11-05 t.o.m. 2017-06-30) Olauzon, Martin (fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-03-31)

Sakkunniga:

Antonsson, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-05-18 t.o.m. 2018-03-31)

Carlson, Christopher (fr.o.m. 2016-12-05 t.o.m. 2018-03-31) Davidsson, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m. 2018-03-31) Dragusha, Milot, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-03-31)

Frank, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31) Hultgren, Matilda, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2017-02-12)

Johansson Jordan, Ulrika, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m.

2016-10-27)

Kessling, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-10-27) Lund, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m. 2018-03-31)

Malmström, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m. 2018-03-31)

Pelow, Therese, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-10-27)

Plisch, Emil, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m.

2018-03-31)

Rosén, Olle, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31)

225

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

Soliman, Sami, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-10-28 t.o.m. 2018-03-31)

Stillerud, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-12-04) Zeland, Hanna, kansliråd (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2016-10-27)

Experter:

Brandt, Lars-Göran, nationell samordnare (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31)

Ibertsson, Per, verksamhetssamordnare (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-03-31)

Johansson, Christine, handläggare (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m.

2017-05-14)

Perols, Karin, handläggare (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m. 2018-03-31) Wallin, Jan-Olov, bitr. operativ chef (fr.o.m. 2016-04-18 t.o.m.

2018-03-31)

Huvudsekreterare:

Johansson, Martin (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-03-31) Olauzon, Martin (fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-06-30)

Sekreterare:

Gedda, Malin (fr.o.m. 2016-01-25 t.o.m. 2018-03-31) Johansson, Martin (fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-10-31) Nordin Skult, Maria (fr.o.m. 2016-01-18 t.o.m. 2018-03-19) Ringström, Anton (fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2018-03-31) Widell, Jonas (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-03-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2015:107, dir. 2016:112, dir. 2017:48 och dir. 2017:101

Utredningen har avgett

SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Uppdraget är därmed slutfört.

11.3Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-06-22

Särskild utredare:

Fahlberg Pihlgren, Cecilia (fr.o.m. 2016-06-22)

Experter:

Bergqvist, Christer, verksamhetschef (fr.o.m. 2016-12-16) Bylund, Anna-Carin, bitr. generalsekreterare (fr.o.m. 2016-12-16) Capelle, Petra, kansliråd (fr.o.m. 2016-12-16 t.o.m. 2017-02-02) Capelle, Petra, kansliråd (fr.o.m. 2017-05-15)

Engberg, Magnus, områdeschef (fr.o.m. 2016-12-16) Eriksson, Håkan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2016-12-16)

Fernandez, Américo, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-12-16) Hassel, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-12-16)

226

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

Jacobson-Libietis, Vivi, utredare (fr.o.m. 2016-12-16) Jarefors, Jonas, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-03) Jonsson, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2016-12-16) Jönsson, Malin, utredare (fr.o.m. 2016-12-16) Karanta, Maria, utredare (fr.o.m. 2016-12-16)

Klint, Carl-Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-12-16) Larsson, Anders, enhetschef (fr.o.m. 2016-12-16)

Nilsson, Staffan, utredare (fr.o.m. 2016-12-16) Nordlund, Eva, senior rådgivare (fr.o.m. 2016-12-16) Sjöholm, Ulrika, upphandlingsjurist (fr.o.m. 2016-12-16) Stillerud, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2016-12-16)

Svensson Risdal, Mårten, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-12-16 t.o.m. 2017-05-14)

Sundén, Annika, analysdirektör (fr.o.m. 2016-12-16) Söderström, Martin, fil.dr. (fr.o.m. 2016-12-16) Wallentin, Niclas, verksjurist (fr.o.m. 2016-12-16) Wallqvister, Therese, analytiker (fr.o.m. 2016-12-16) Wollberg, Peter, ämnesråd (fr.o.m. 2016-12-16)

Huvudsekreterare:

Grafeuille, Soledad (fr.o.m. 2016-08-08)

Sekreterare:

Carlberg, Cathrine (fr.o.m. 2017-09-13)

Cronsioe, Carina (fr.o.m. 2016-10-01 t.o.m. 2017-08-31) Edström, Josefin (fr.o.m. 2017-08-07)

Engström, Elsa (fr.o.m. 2016-12-01)

Gerdemo Holmgren, Louise (fr.o.m. 2016-10-01) Löw, Mia (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2017-06-30) Ribbing, Fredrik (fr.o.m. 2018-04-09)

Sjöholm, Ulrika (fr.o.m. 2018-05-18)

Vall, Mikael (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 35 09 (Grafeuille)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:56 och dir. 2017:71

Utredningen har avgett

SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

11.4Flexjobbsutredningen (A 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-04-27

Särskild utredare:

Liljebäck, Lena (fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-03-15)

227

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

Sakkunniga:

Hagelroth, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15)

Mattsson, Ann-Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-03-15)

Rasmussen, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2017-08-27)

Seppälä, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15)

von Sydow, Susanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15)

Experter:

Brisenhorn, Else-Marie, utredare (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m.

2018-03-15)

Falkmer, Albin, kommunikationschef (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m.

2018-03-15)

Flyckt, Karin, sakkunnig (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15) Herzfeld Olsson, Petra, docent (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15) Karlsson, Åsa, utredare (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15) Keskikastari, Pasi, verksamhetssamordnare (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15)

Kristiansson, Ola, verksamhetsområdeschef (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-03-15)

Sekreterare:

Carlsmeden, Christina (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-03-15) Direktiv för utredningen, se dir. 2017:41

Utredningen har avgett

SOU 2018:21 Flexibel rehabilitering Uppdraget är därmed slutfört.

11.5Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-05-24

Särskild utredare:

Wallner, Anders (fr.o.m. 2017-06-01)

Sakkunniga:

Sandkull, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-04)

von Sydow, Susanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-04)

Experter:

Ericsson Hållén, Fanny, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-04-22)

Ewaldsson, Per, chefsjurist (fr.o.m. 2017-09-04)

228

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

Freidenvall, Lenita, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-05-13) Kristensson, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-04)

Stoetzer, Ulrich, medicine doktor (fr.o.m. 2017-09-04) Westerlind, Leif, ämnesråd (fr.o.m. 2017-09-04) White, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-14)

Sekreterare:

Blomqvist, Kerstin (fr.o.m. 2017-09-22 t.o.m. 2017-11-21) Fransson, Anna (fr.o.m. 2017-07-01)

Malmkvist, Sofie (fr.o.m. 2016-09-04)

Stenberg, Susanne (fr.o.m. 2018-09-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 23 84 (Fransson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:56

Utredningen har avgett

SOU 2018:24 Tid för utveckling

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

11.6Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-06-22

Särskild utredare:

Larsson, Tommy (fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-20)

Sakkunniga:

Larsson, Per, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-01-29 t.o.m.

2018-05-31)

Rasmussen, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31)

Experter:

Kristensson, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m.

2018-05-31)

Sjödin, Erik, universitetslektor (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31) Wiberg, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31)

Sekreterare:

Gellner, Lars (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31) Solvin, Sigrid (fr.o.m. 2017-07-10 t.o.m. 2018-06-20) Venngren, Ronny (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:70

Utredningen har avgett

SOU 2018:40 Vissa fredspliktsfrågor Uppdraget är därmed slutfört.

229

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

11.7Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-09-07

Särskild utredare:

Ställdal Eriksson, Ewa (fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-08)

Sakkunniga:

Kauntz, Angelica, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-30 t.o.m. 2018-05-31)

Weiner, Tove, rättssakkunnig (fr.o.m. 2017-12-18 t.o.m. 2018-05-31)

Experter:

Kjerf, Tomas, utredare (fr.o.m. 2017-10-30 t.o.m. 2018-05-31) Weiger, Sannah, jurist/rådgivare (fr.o.m. 2017-10-30 t.o.m.

2018-05-31)

Sekreterare:

Hermanrud, Karin (fr.o.m. 2017-10-01 t.o.m. 2018-06-30) Widgren, Olof (fr.o.m. 2017-11-08 t.o.m. 2018-06-14)

Biträdande sekreterare:

Carlsson, Malin (fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2018-05-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:94, dir. 2018:13 och dir. 2018:30

Utredningen har avgett

SOU 2018:45 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Uppdraget är därmed slutfört.

11.8Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-22

Särskild utredare:

Hemström Hemmingsson, Maria, generaldirektör (fr.o.m. 2018-03-01)

Sakkunniga:

Höij, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-14) Oretun Wilnier, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-14)

Experter:

Aronsson, Lena, chefsjurist (fr.o.m. 2018-05-14)

Carlstedt, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-14) Gripple, Yngve, rättslig expert (fr.o.m. 2018-05-14) Hellstenius, Ulf, avdelningschef (fr.o.m. 2018-05-14) Kristensson, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-14) Mattson, Susanne, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-14)

Sanblom, Martin, utredare/verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-05-14)

230

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

Huvudsekreterare:

Löfgren, Kristian, utredare (fr.o.m. 2018-03-01)

Sekreterare:

Eriksson, Susanne, jurist (fr.o.m. 2018-05-21) Åkerberg, Thomas, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 86 29 (Löfgren)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:8

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2020.

11.9Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet (A 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-01

Särskild utredare:

Leijonram, Eric, administrativ chef (fr.o.m. 2018-03-15)

Sakkunniga:

Cernjul, Erik, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-12-17)

del Sante, Naiti, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-14) Stille, Max, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-05-14)

Experter:

Hedin, Carl, verksamhetsskyddschef (fr.o.m. 2018-05-14) Sandart, Charlotte, rådgivare (fr.o.m. 2018-05-14) Svensson, Mikael, säkerhetschef (fr.o.m. 2018-05-14) Symreng, Jesper, jurist (fr.o.m. 2018-05-14)

Tegernäs, Linnea, handläggare (fr.o.m. 2018-05-14) Tiensuu, Annika, verksjurist (fr.o.m. 2018-05-14)

Sekreterare:

Nordfeldt, Anja, sekreterare (fr.o.m. 2018-04-01)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning, Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö, tel. 08-405 12 96 (Nordfeldt)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:12 och dir. 2018:110 Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2019.

11.10Utredningen om genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (A 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-12

231

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2018/19:103

Särskild utredare:

Granlund, Marie (fr.o.m. 2018-08-01)

Sakkunniga:

Axencrantz, Filippa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-05) Blommé, Linnéa, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-05)

Edlundh, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-05) Wiberg, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-05)

Experter:

Nyman, Maria, jur.kand. (fr.o.m. 2018-11-05) Sandelius, Sara, utredare (fr.o.m. 2018-11-05) Sinander, Erik, lektor (fr.o.m. 2018-11-05)

Sekreterare:

Björknäs, Hanna (fr.o.m. 2018-08-13)

Larsson, Tommy (fr.o.m. 2018-08-13)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 52 40 (Björknäs)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:66

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.

232

Bilagor

Skr. 2018/19:103

Bilaga 1 Kommittékostnader

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2018

 

 

 

Uppdrag till Per Lindqvist (Ju 2016:A)

159

-

-

Uppdrag till Maria Hellberg (Ju 2016:C)

1 170

-

-

Uppdrag till Gunnar Holmgren (Ju 2016:D)

1 163

-

1

Utredningen om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal (Ju 2016:23)

973

740

101

Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24)

1 030

610

94

Utredningen om datalagring och EU-rätten (Ju 2017:04)

1 772

520

104

En effektivare kommunal räddningstjänst (Ju 2017:05)

914

558

203

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott

-

 

 

med hedersmotiv (Ju 2017:06)

1 292

1 520

141

Utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07)

924

766

96

Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn -

-

 

 

tre frågor om säkerhetsskydd (Ju 2017:08)

998

1 704

142

Utr. om stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (Ju 2017:10)

575

689

79

Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte

-

 

 

vid samverkan mot terrorism (Ju 2017:11)

492

726

91

Utr. om aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella

-

 

 

brottmålsdomstolen (Ju 2017:13)

189

1 037

141

Utr. om skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år (Ju 2017:15)

-

956

122

Uppdrag till Lars Gavlin och Rolf Skog (Ju 2017:F)

1 178

815

40

Uppdrag till Hedvig Trost (Ju 2017:H)

430

490

34

Uppdrag till Per Lennerbrant (Ju 2017:K)

277

429

48

Uppdrag till Anne Holm Gulati (Ju 2017:L)

1

-

-

Uppdrag till Annika Öster (Ju 2017:M)

300

495

50

Uppdrag till Mikael Forsgren (Ju 2017:N)

266

634

91

Uppdrag till Pia Cedermark (Ju 2017:O)

193

433

44

Uppdrag till Sofie Lindblom (Ju 2017:P)

91

139

-

Utredningen om straffskalorna för

-

 

 

vissa allvarliga immaterialrättsintrång (Ju 2017:01)

1 098

125

35

Uppdrag till Mari-Ann Roos (Ju 2018:A)

-

481

58

Uppdrag till Stefan Strömberg (Ju 2018:E)

-

33

-

Summa

15 485

13 900

1 715

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Uppdrag till Stefan Strömberg (Ju 2018:C)

-

12

68

Uppdrag till Bertil Bengtsson (Ju 2000:N)

1 635

5

72

Uppdrag till Henry Olsson (Ju 2003:A)

3 453

8

120

234

Skr. 2018/19:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

41

14

-

-

-

901

29

26

3

2

-

-

764

62

21

-

-

-

-

707

123

42

-

10

-

-

936

82

32

7

50

-

-

1 832

35

26

49

32

-

-

1 004

53

38

10

56

-

-

2 003

43

29

4

1

-

-

845

57

19

6

-

-

-

899

49

22

10

-

-

-

1 259

52

51

9

53

-

-

1 243

20

36

-

1

-

-

912

5

19

-

-

-

-

548

3

13

5

2

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

11

16

3

-

-

-

575

50

13

-

1

-

-

789

5

11

-

-

-

-

493

-

-

-

-

-

-

139

-

18

-

-

-

-

178

-

-

-

2

-

-

541

-

-

-

-

-

-

33

684

473

120

210

-

-

17 102

-

-

-

-

-

-

80

-

-

-

-

-

-

77

-

-

-

-

-

-

128

235

Skr. 2018/19:103

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Svensk redaktör för Nordisk domsamling (Ju 2010:D)

333

12

25

Sveriges advokatsamfundets disciplinnämnd (Ju 2010:E)

1 691

28

165

Uppdrag till Johan Axhamn (Ju 2012:D)

1 420

30

60

Uppdrag till Johan Schelin (Ju 2012:N)

652

38

72

Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)

33 406

6 475

997

Utr. om en modern brottmålsprocess anpassad även för stora mål (Ju 2016:10)

2 396

1 080

157

Uppdrag till Alexander Ramsay (Ju 2016:F)

346

65

120

Utredningen om översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen (Ju

 

 

 

2017:03)

1 648

1 896

7

Utr. om åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten - skärpta krav och rutiner

-

 

 

för svenska identitetshandlingar (Ju 2017:12)

323

1 039

146

Utr. om möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas (Ju 2017:14)

-

2 188

132

Uppdrag till Kazimir Åberg (Ju 2017:E)

759

926

132

Utr. om några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område (Ju 2018:01)

-

837

79

Utr. om skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga

-

 

 

handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord (Ju 2018:02)

-

522

39

Utr. om rasistiska symboler (2018:03)

-

297

40

Utr. om strängare regler om utländska månggiften (Ju 2018:04)

-

281

54

Utr. om utvärdering av operativa

-

 

 

räddningsinsatser vi skogsbränder 2018 (Ju 2018:07)

-

354

141

Utr. om effektivare regelverk

-

 

 

för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)

-

386

43

Utr. om skadestånd vid grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09)

-

223

49

Uppdrag till My Hedström (Ju 2018:B)

-

785

69

Uppdrag till Anne Rapp (2018:F)

-

314

33

Uppdrag till Bertil Ahnborg (Ju 2017:I)

426

220

20

Summa

48 488

18 021

2 840

236

Skr. 2018/19:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

Tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

-

-

-

-

-

-

37

-

-

-

-

-

-

193

4

-

-

-

-

-

94

8

-

-

-

-

-

118

285

549

1 161

384

-

-

9 851

48

- 7

34

34

-

-

1 346

66

-

-

-

-

-

251

30

-

-

25

-

-

1 958

62

-

-

16

-

-

1 263

180

22

9

-

-

-

2 531

-

36

-

1

-

-

1 095

17

-

-

15

-

-

948

61

-

3

2

-

-

627

15

-

-

-

-

-

352

13

-

-

-

-

-

348

55

-

2

-

-

-

552

8

-

-

13

-

-

450

-

-

-

-

-

-

272

27

-

-

7

-

-

888

9

-

-

6

-

-

362

8

10

-

-

-

-

258

 

896

610

1 209

503

-

-

24 079

237

Skr. 2018/19:103

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som slutredovisat sitt uppdrag

 

 

 

i tidigare års kommittéberättelse

 

 

 

Utredning om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden

-

 

 

för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)

4 618

3

-

Alarmeringstjänstutredningen (Ju 2016:03)

4 553

708

49

Utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU (Ju 2016:05)

1 180

3

7

Moderna regler om beslag och husrannsakan (Ju 2016:08)

2 166

21

18

Genomförande av EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå

-

 

 

av säkerhet i nätverk och informationssystem (Ju 2016:11)

2 031

-

-

Hemlig dataavläsning (Ju 2016:12)

1 839

355

58

Domarrekryteringsutredningen (Ju 2016:20)

1 591

14

80

Utr. om åtgärder för ett effektivare återanvändande och motverkande av

-

 

 

missbruk av resehandlingar (Ju 2017:09)

753

31

-

Uppdrag till Stefan Strömberg (Ju 2017:A)

1 671

667

-

Uppdrag till Stefan Johansson (Ju 2017:G)

893

-

-

 

21 295

1 802

212

Summa totalt

85 268

33 723

4 767

238

Skr. 2018/19:103

Resor

Tryckning Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

Tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

m.m.

 

 

-

-

-

-

-

-

3

18

32

163

11

-

-

981

-

22

-

-

-

-

32

1

-

-

-

-

-

40

2

-

-

-

-

-

2

23

16

-

-

-

-

452

-

-

-

-

-

-

94

3

-

-

-

-

-

34

8

19

-

2

-

-

696

-

10

-

2

-

-

12

55

99

163

15

-

-

2 346

1 635

1 182

1 492

728

-

-

43 527

239

Skr. 2018/19:103

UTRIKESDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusentals kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön

Dagarvoden

 

 

m.m.

 

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2018

 

 

 

Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan (UD 2015:02)

3 114

-

-

Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot

-

 

 

terrorism och finansiering av terrorism (UD 2015:04)

949

253

43

Utredningen av vissa kvarvarande frågor fr KEX-kommittén,

-

 

 

Krigsmaterielområdet (UD 2017:A)

247

246

-

Utredningen på tullfrihetsområdet (UD 2017:B)

24

231

-

Marknadskontrollmyndigheter och deras befogenheter (UD 2016:01)

1 179

- 2

- 4

Summa

5 513

728

39

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Expertgruppen för biståndsanalys/EBA (UD 2013:01)

54 091

6 923

707

Utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till

-

 

 

Kärnvapenförbudskonventionen (UD 2017:C)

91

957

-

Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

-

455

61

Kommitté för Sveriges deltagande

 

 

 

i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2018:02)

-

5 082

144

Utredning om vissa frågor med anledning av FN-utredningen om

-

 

-

Dag Hammarskjölds död (UD 2018:A)

 

309

 

Summa

54 182

13 417

912

Summa total

59 695

14 445

951

240

 

 

 

 

 

 

Skr. 2018/19:103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försälj-

 

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

ning m.m.

 

 

 

 

 

 

mm

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

9

20

-

1

-

-

326

 

-

13

-

1

-

-

260

 

-

-

-

-

-

-

231

 

-

-

-

-

-

-

- 6

 

9

33

-

2

-

-

811

 

422

275

6 604

2 958

-

5

17 894

 

161

-

274

10

-

-

1 402

 

86

22

-

18

-

-

642

 

356

15

3 466

597

-

-

9 660

 

-

-

-

-

-

-

-

 

1 025

312

10 344

3 583

-

5

29 598

 

1 034

345

10 344

3 585

-

5

30 718

 

241

Skr. 2018/19:103

FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2018

 

 

 

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (Fö 2016:02)

3 317

571

80

En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland (Fö 2017:01)

725

376

70

Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och

 

 

 

Försvarets radioanstalt (Fö 2017:03)

648

606

136

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning

-

 

 

i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö 2017:B)

-

60

-

Summa

4 690

1 613

286

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A)

63

 

 

Försvarsberedningen (Fö 1992:B)

1 932

 

 

Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)

855

2 156

189

Näringslivets roll inom totalförsvaret samt

-

 

 

försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (Fö 2018:01)

-

700

30

Summa

2850

2 856

219

Summa total

7 540

4 469

505

242

Skr. 2018/19:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

-

34

3

3

-

-

691

15

20

4

1

-

-

486

23

28

-

-

-

-

793

12

9

-

-

-

-

81

50

91

7

4

-

-

2 051

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

434

260

23

20

36

-

-

2 684

45

-

-

5

-

-

780

305

23

20

41

-

-

3 916

355

114

27

45

-

-

5 967

243

Skr. 2018/19:103

SOCIALDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

 

Lön,

 

 

2017-12-31

m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2018

 

 

 

Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)

8 463

1 547

69

Nationell samordnare för utveckling och samordning

-

 

 

av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09)

7 240

3 934

-

Utredningen om regleringen av biobanker (S 2016:04)

4 342

296

-

Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)

2 985

707

71

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor (S 2016:06)

1 515

48

-

Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

4 421

5 428

-

Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (S 2016:09)

2 125

318

13

Utr. om återfallsförebyggande insatser för

 

 

 

män som utsätter närstående för våld (S 2017:02)

1 088

764

77

Utredningen om finansiell samordning mellan

 

 

 

hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04)

1 583

3 280

156

2017 års arvsfondsutredning (S 2017:06)

899

1 415

99

Grundskyddsutredningen (S 2017:A)

2 526

320

-

Uppdrag att göra en översyn av assistansersättningens utveckling och framväxten av

-

 

 

marknaden för anordnare av personlig assistans (S 2017:D)

1 383

151

-

Uppdrag att göra en översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer (S

 

 

 

2017:F)

-

813

-

Uppdrag att ta fram ett beredningsunderlag med förslag till

 

 

 

en ny lag om fastställande av ändrad könstillhörighet (S 2018:A)

-

244

-

Summa

38 570

19 265

485

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Rådet för medicinsk-etiska frågor (SMER) (S 1985:A)

59 216

2 806

194

Pensionärskommittén (S 1991:08)

259

6

22

Funktionshinderdelegationen (S 1998:B)

260

5

-

Pensionsgruppen (S 2007:F)

578

5

-

LSS-utredningen (S 2016:03)

5 388

5 337

46

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

3 729

4 860

8

Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

2 645

4 966

30

KAM-utredningen (S 2017:05)

1 149

2 956

164

Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07)

124

1 833

3

Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)

-

2 322

16

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09)

-

2 131

135

OPS-utredningen (S 2018:01)

-

2 080

117

Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

-

1 939

59

244

 

 

 

 

 

 

Skr. 2018/19:103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning,

 

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

återbet. bidrag

 

 

 

 

 

 

m.m.

m.m.

 

 

6

56

-

43

-

-

1 721

 

97

51

-

17

-

-

4 099

 

-

42

11

-

-

-

349

 

13

24

-

1

-

-

816

 

1

18

-

3

-

-

70

 

53

-

979

129

-

-

6 589

 

10

30

-

-

-

-

371

 

3

44

61

3

-

-

952

 

29

31

-

10

-

-

3 506

 

77

30

-

42

-

-

1 663

 

-

-

-

-

-

-

320

 

8

-

-

-

-

-

159

 

2

-

70

2

-

-

887

 

-

-

-

-

-

-

244

 

 

 

299

326

1 121

250

-

-

21 746

 

282

26

165

341

-

-

3 814

 

-

-

-

-

-

-

28

 

-

-

45

3

-

-

53

 

25

-

-

-

-

-

30

 

31

87

84

30

-

-

5 615

 

288

62

554

61

-

-

5 833

 

142

31

55

5

-

-

5 229

 

83

-

89

21

-

-

3 313

 

111

-

192

5

-

-

2 144

 

109

39

71

131

-

-

2 688

 

151

-

18

-

-

-

2 435

 

23

-

-

6

-

-

2 226

 

58

-

300

33

-

-

2 389

 

245

Skr. 2018/19:103

SOCIALDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

 

Lön,

 

 

2017-12-31

m.m.

Dagarvoden

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet efter den 1 januari 2019

Barnkonventionsutredningen (S 2018:03)

-

1 806

95

2018 års donationsutredning (S 2018:04)

-

1 424

180

Utr. om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

-

981

54

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (S 2018:06)

-

1 587

-

Utr. om antidopning och dataskydd (S 2018:07)

-

379

30

Översyn av yrket personlig assistent -(S 2018:08)

-

267

30

Utr. om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid

-

 

 

allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (S 2018:09)

-

41

20

Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)

-

225

26

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)

-

92

24

Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

-

441

-

Utr. om bostadsbidrag och underhållsstöd - minskad skuldsättning och

 

 

 

ökad träffsäkerhet (BUMS) (S 2018:13)

-

241

24

Uppdrag att utforma en vägledning

 

 

 

för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas (S 2018:D)

-

1 047

-

Genomförandeutredning om höjda pensionsåldrar (S 2018:B)

-

1 817

-

Garantipensionsutredningen (S 2018:14)

-

499

29

Summa

73 348

42 093

1 306

Kommittéer som slutredovisat sitt uppdrag

 

 

 

i tidigare års kommittéberättelse

 

 

 

Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården (S 2014:A)

13 902

251

-

Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02)

10 993

4

25

Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02)

8 291

117

30

Utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (S 2016:08)

2 381

79

10

Utredningen om inrättande av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10)

4 708

113

5

Summa

40 275

564

70

Övriga utgifter för kommittéer år 2018

 

 

 

Kommittéer

9 530

2

-

Summa

9 530

2

-

Summa totalt

161 723

61 924

1 861

246

 

 

 

 

 

 

Skr. 2018/19:103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning,

 

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

återbet. bidrag

 

 

 

 

 

 

m.m.

m.m.

 

 

144

-

-

14

-

-

2 059

 

67

-

54

8

-

-

1 733

 

-

-

-

15

-

-

1 050

 

17

-

83

31

-

-

1 718

 

27

-

-

-

-

-

436

 

-

-

-

7

-

-

304

 

1

-

-

11

-

-

73

 

18

-

-

96

-

-

365

 

-

-

-

10

-

-

126

 

11

-

-

3

-

-

455

 

11

-

-

15

-

-

291

 

8

-

4

3

-

-

1 062

 

2

-

-

-

-

-

1 819

 

12

-

-

10

-

-

550

 

1 621

245

1 714

859

-

-

47 838

 

10

-

-

-

-

-

261

 

-

-

-

-

-

-

29

 

-

-

-

-

-

-

147

 

-

47

20

-

-

-

156

 

18

-

-

1

-

- 169

- 32

 

28

47

20

1

-

- 169

561

 

1

-

-

4

-

-

7

 

1

-

-

4

-

-

7

 

1 949

618

2 855

1 114

-

- 169

70 152

 

247

Skr. 2018/19:103

FINANSDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2018

 

 

 

Indelningskommittén (Fi 2015:09)

10 502

873

2

Utr. om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (N 2016:01)

5 066

267

35

Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter,

-

 

 

avgifter och privat kapital (Fi 2016:05)

4 245

541

46

Utr. om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08)

1 331

204

36

Utredningen om Gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10)

3 328

816

44

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring (Fi 2016:11)

1 760

230

4

Utredningen om översyn

-

 

 

av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Fi 2016:12)

3 655

1 668

212

Utredningen om rättsliga

-

 

 

förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning (Fi 2016:13)

2 596

982

30

Utredningen om Gröna obligationer (Fi 2016:14)

1 729

226

14

Expertgrupp för digitala investeringar (Fi 2017:04)

2 180

3 898

87

Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa

-

 

 

överprövningsfrågor (Fi 2017:05)

529

1 090

76

Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser (Fi 2017:06)

541

1 505

100

Servicekontorsutredningen (Fi 2017:07)

1 351

2 244

187

Utr. om inrättande av

-

 

 

en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn (Fi 2017:09)

5

2 402

-

Arb. grupp om tillgång till uppgifter om bank- och betalkonton (Fi 2017:A)

745

393

62

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)

1 386

1 993

147

Summa

40 949

19 332

1 082

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03)

64 875

4 065

773

Uppdrag att göra en översyn av den kupongskatte-rättsliga regleringen (Fi 2017:C)

480

2 347

-

Kommittén för finansiell stabilitet (Fi 2013:09)

3 883

2 337

-

Agenda 2030-delegationen (FI 2016:01)

8 778

6 020

246

Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)

8 413

5 672

991

248

Skr. 2018/19:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

48

64

6

1

-

-

994

4

48

-

-

-

-

354

8

29

-

8

-

-

632

-

28

7

-

-

-

275

24

37

6

2

-

-

929

-

28

-

-

-

-

262

60

33

1 645

9

-

-

3 627

17

25

2

-

-

-

1 056

10

33

-

2

-

-

285

145

30

89

1 534

-

-

5 783

36

26

-

1

-

-

1 229

30

22

131

5

-

-

1 793

95

53

1 019

15

-

-

3 613

182

-

-

6

-

- 107

2 483

30

-

-

1

-

-

486

71

-

4

20

-

-

2 235

760

456

2 909

1 604

-

- 107

26 036

135

227

1 376

402

-

-

6 978

-

-

-

-

-

-

2 347

32

-

12

17

-

-

2 398

207

-

637

162

-

-

7 272

326

131

553

674

-

- 5

8 342

249

Skr. 2018/19:103

FINANSDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Utr. om översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06)

3 216

2 572

117

Del. mot överutnyttjande av och felaktiga utbet. från välfärdssystemen (Fi 2016:07)

5 473

5 351

184

Kommittén om Översyn av det penningpolitiska

-

 

 

ramverket och riksbankslagen (Fi 2016:15)

5 162

8 213

35

Kommunutredningen (Fi 2017:02)

3 264

3 320

153

F-skatteutredningen (Fi 2017:08)

160

2 338

144

Utr. om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen (Fi 2017:10)

-

3 163

322

Utredningen om ett förändrat reseavdragssystem (Fi 2017:11)

-

1 752

253

Långtidsutredningen (Fi 2017:D)

38

2 318

703

Utr. Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)

-

1 422

112

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

-

 

 

konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02)

-

804

119

Utr. om Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden (Fi 2018:03)

-

406

30

Utredningen om en tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)

-

709

71

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi

 

 

 

2018:05)

-

940

-

Utr. om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)

-

1 183

50

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet (Fi 2018:07)

-

480

271

Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08)

-

-

-

Utr. om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster (Fi 2018:09)

-

-

-

Kom. om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)

-

-

-

Kom. om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)

-

7

39

Utr. om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi2018:12)

-

-

-

Summa

103 742

55 419

4 613

Kommittéer som slutredovisat sitt uppdrag

 

 

 

i tidigare års kommittéberättelse

 

 

 

Utr. om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS

-

 

 

och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02)

3 169

13

28

Utr. om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

-

 

 

samt översyn av bekämpningsmedelsskatten (Fi 2016:04)

2 636

37

-

Utredningen om Beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09)

1 881

9

-

Pensionsstiftelser genomförande av IORP II-direktivet (Fi 2017:B)

391

63

-

Summa

8 077

122

28

Summa totalt

152 768

74 873

5 723

250

Skr. 2018/19:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

28

-

-

10

-

-

2 727

76

25

1 567

215

-

- 1

7 417

59

36

130

60

-

-

8 533

353

-

693

29

-

-

4 548

125

25

10

7

-

-

2 649

119

2

26

44

-

-

3 676

36

-

9

48

-

-

2 098

48

-

323

9

-

-

3 401

-

23

-

5

-

-

1 562

49

-

-

5

-

-

977

7

-

-

19

-

-

462

10

-

90

13

-

-

893

19

-

-

12

-

-

971

19

-

82

23

-

-

1 357

23

-

-

21

-

-

795

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

128

-

-

-

175

-

-

-

-

-

-

-

 

1 672

469

5 636

1 775

-

- 6

69 578

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

-

-

-

37

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

63

-

-

-

-

-

-

150

2 432

925

8 545

3 379

-

- 113

95 764

251

Skr. 2018/19:103

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2018

 

 

 

Delegationen för arbetsplatslärande

-

 

 

vid yrkesintroduktionsanställningar(YA) (U 2014:07)

12 437

2 574

132

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06)

5 459

825

30

Utr. nationell samordning för life science (U 2015:08)

3 958

529

-

Forskningsdatautredningen (U 2016:04)

4 060

1 945

52

Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U 2016:06)

3 723

1 028

-

Komvuxutredningen (U 2017:01)

2 588

2 586

55

Internationaliseringsutredningen (U 2017:02)

2 039

1 820

156

Utr. om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS) (U 2017:03)

1 045

283

20

2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)

2 939

1 637

12

Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)

2 171

3 175

234

Utr. om tryggare och effektivare studier (U 2017:06)

737

1 559

95

Utr. om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och

-

 

 

sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)

473

2 022

106

Utr. effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09)

365

2 283

142

Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten (U 2017:11)

-

1 014

38

Uppdrag att utreda frågor om offentlighetsprincipen hos huvudmän för fristående

 

 

 

skolor som är börsnoterade eller dotterbolag till börsnoterade moderbolag

 

 

 

(U 2018:A)

-

543

-

Summa

41 994

23 823

1 072

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Forskningsberedningen (Ju 83:B)

126

-

-

Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)

47 322

7 065

89

Valideringsdelegationen (U 2015:10)

5 492

3 943

196

Uppdrag att utveckla och förankra de

 

 

 

252

 

 

 

 

 

 

Skr. 2018/19:103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster av

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

försäljning

 

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

 

76

38

214

1 199

-

-

4 233

 

7

48

90

30

-

-

1 030

 

1

-

2

7

-

-

539

 

30

37

58

3

-

-

2 125

 

58

57

11

5

-

-

1 159

 

16

28

62

29

-

-

2 776

 

64

81

152

32

-

-

2 305

 

23

-

6

2

-

-

334

 

21

42

39

8

-

-

1 759

 

327

-

-

23

-

-

3 759

 

51

58

38

21

-

-

1 822

 

36

47

130

13

-

-

2 354

 

25

58

6

4

-

-

2 518

 

30

-

556

62

-

-

1 700

 

-

-

-

-

-

-

543

 

765

494

1 364

1 438

-

-

28 956

 

-

-

-

-

-

-

-

 

245

21

33

2 825

201

-

10 479

 

123

23

70

1 378

-

-

5 733

 

253

Skr. 2018/19:103

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

delmål för skolväsendet, som skolkommissionen föreslagit (U 2018:B)

-

10

20

Utr. om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)

404

2 306

9

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)

-

2 086

140

Utr. om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (U 218:01)

-

3 129

90

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)

-

2 388

-

Betygsutredningen 2018 (U 218:03)

-

1 668

93

Utr. om modersmål och studiehandledning på

 

 

 

modersmål i grundskolan och- motsvarande skolformer (U 218:04)

-

958

-

Utr. om en mer likvärdig skola (U 2018:05)

-

760

-

Utr. stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux

-

 

 

för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)

-

841

52

Utr. om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)

-

296

24

Utr. om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)

-

482

34

Uppdrag att utveckla och förankra delmål för

-

 

 

skolväsendet, som skolkommissionen föreslagit (U 2018:B)

-

10

20

Utr. Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (U 2017:05)

2 939

3 175

234

Summa

56 283

29 117

1 001

Kommittéer som slutredovisat sitt uppdrag

 

 

 

i tidigare års kommittéberättelse

 

 

 

2015 års skolkommission (U 2015:03)

6 256

-

-

Utr. förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

 

 

 

(U 2016:07)

1 413

- 7

7

Summa

7 669

- 7

7

Övriga utgifter för kommittéer år 2018

 

 

 

 

1 573

27

-

Summa

1 573

27

-

Summa totalt

107 519

52 960

2 080

254

 

 

 

 

 

 

Skr. 2018/19:103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster av

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

försäljning

 

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

 

-

-

-

-

-

-

30

 

111

-

11

6

-

-

2 443

 

39

-

100

26

-

-

2 391

 

107

-

54

32

-

-

3 412

 

51

-

194

3

-

-

2 636

 

189

-

8

14

-

-

1 972

 

41

-

15

3

-

-

1 017

 

110

-

150

8

-

-

1 028

 

56

-

-

15

-

-

964

 

-

-

-

9

-

-

329

 

32

-

-

12

-

-

560

 

-

-

-

-

-

-

30

 

327

-

-

23

-

-

3 759

 

1 431

44

635

4 354

201

-

36 783

 

- 1

-

-

-

-

-

- 1

 

-

-

-

-

-

-

-

 

- 1

-

-

-

-

-

- 1

 

1

-

-

-

-

-

28

 

1

-

-

-

-

-

28

 

2 196

538

1 999

5 792

201

-

65 766

 

255

Skr. 2018/19:103

MILJÖ- och ENERGIDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2018

 

 

 

Gruvnäringen (M 2017:01)

1 121

705

58

Vattentjänstlagen o små avlopp (M 2017:02)

990

979

94

Energieffektivisering och småskalig elproduktion (M 2017:04)

987

2 403

116

Kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

781

2 430

20

Andelägd el (M 2017:A)

762

389

-

Utredningen om miljöprövning (M 2018:A)

-

881

-

Summa

4 641

7 787

288

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2019

 

 

 

Kärnavfallsrådet (M 1992:A)*

73 747

2 307

431

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)

4 544

598

140

Vindkraftsamordnare (M N 2006:A)

2 710

432

796

Initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

4 935

3 566

-

Miljöövervakning (M 2017:03)

1 132

2 916

88

Utredningen om minskade negativa miljöeffekter från plast (M

 

 

 

2017:06)

463

1 874

143

Översyn av vattenförvaltningens organisation (M 2017:07)

420

2 379

126

Biobränsle för flyget (M 2018:01)

-

920

62

Övergödningsutredningen (M 2018:02)

-

325

-

Översyn av regelverket för nätkonventioner (M 2018:03)

-

1 105

63

Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)

-

795

160

Utredningen om hållbar terrängkörning (M 2018:05)

-

808

127

Biogasutredningen (M 2018:06)

-

525

5

Negativa utsläpp av växthusgaser (M 2018:07)

-

955

41

Fosfor från avloppsslam (M 2018:08)

-

429

-

Utredningen om genomförande av

-

 

 

EU:s reviderade avfallsdirektiv (M 2018:B)

-

594

-

Summa

87 951

20 528

2 182

Summa totalt

92 592

28 315

2 470

256

Skr. 2018/19:103

Resor Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

65

20

971

36

-

-

1 855

30

50

153

-

-

-

1 306

77

56

126

44

-

-

2 822

19

-

60

1

-

-

2 530

21

-

-

-

-

-

410

8

-

-

-

-

-

889

220

126

1 310

81

-

-

9 812

220

41

287

357

-

- 3 613

30

3

-

769

5

-

-

1 515

88

-

-

2

-

-

1 318

173

59

1 242

928

-

-

5 968

26

-

162

1

-

-

3 193

59

43

250

66

-

-

2 435

104

1

-

21

-

-

2 631

28

-

100

10

-

-

1 120

31

-

1 771

30

-

-

2 157

-

-

-

6

-

-

1 174

3

-

1 201

22

-

-

2 181

52

-

-

3

-

-

990

12

-

-

1

-

-

543

16

-

332

11

-

-

1 355

5

-

189

11

-

-

634

-

-

-

-

-

-

594

820

144

6 303

1 474

-

- 3 613

27 838

1 040

270

7 613

1 555

-

- 3 613

37 650

257

Skr. 2018/19:103

NÄRINGSDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2018-01-01--2018-12-31

 

2017-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2018

 

 

 

Självkörande fordon på väg (2015:07)

3 399

581

18

Samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03)

1 075

1 100

73

Förbättrade finansieringsförutsättningar

-

 

 

för ny- och ombyggnad av bostäder (N2017:01)

2 034

113

-

Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter (N 2017:03)

1 778

260

15

Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04)

2 111

1 070

50

Kommunernas möjlighet att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk (N

 

 

 

2017:06)

756

1 255

60

Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift (N 2017:F)

809

702

-

Nationell strategi för

-

 

 

fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjningen (N 2017:G)

376

1 489

-

Lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter (N 2018:A)

-

495

60

Utbyggnad av nya stambanor

-

 

 

samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäder (N 2014:04)

26 651

287

-

Anpassningar av författningar inom N-deps verksamhetsområde till följd av

-

 

 

dataskyddsförordningen (N 2016:F)

593

-

-

Uppdrag att utveckla problembeskrivning och konsekvensanalys

-

 

 

av förslag i Boverkets rapport om förenklad process för seriebyggda hus (N 2018:C)

-

167

 

Uppföljning av utredningen om järnvägens organisation (N 2017:I)

-

323

-

Statlig samordnare

 

 

 

för hållbart byggande genom större samlade exploateringar (N2016:G)

2 663

-

-

Summa

42 245

7 842

276

258

Skr. 2018/19:103

Resor Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

<