Kongl.Maj:ts Nåd. Skrifvelse'Nu> 37

Skrivelse 1895:37

Kongl.Maj:ts Nåd. Skrifvelse''Nu> 37.

1

A* Al. * a''A\ VA

,\Yb\\

V, A

AA V'' sr"'' '' 1 \*\» >\ Vl \\l

>v> » '' A '' vjUAv.

N:o 37.

n.

A,v\

Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen, om utväljande af
särskilde deputerade att med Konungen öfverlägga;.gifven
A"vujr/ i''/'';.! .(Stockholms slott den 18 mars 1895.

.IM.tlHM tv!/. iTfailill flihf:dl*U v
./u i. .>(,! i

Kongl. Maj:t vill härmed äska, att särskilde deputerade må, jemlikt
§ 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen, af Riksdagen utväljas
för att med Konungen öfverlägga.

Kongl. Magt förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

o .- .K» » v i

OSCAR.

Jr. i*"< hi»''ji="" tnl''jw*tttt*="">

-In u;o u-jgKhgfi»! llir *»^f«'' ''IvrÅé bil g'' htöi tbMqipj gi
: r.ggid''! v t"'' negunito/l bom Mr. }furfnniq,*b -d

- il >i .! lilS'' I ! iii ''!>!>!:: i d-''o

ull K* .obitB7lr/I?i!il ughijdn-dmM »-!

.j 11''.-I> '' L .>{'')/ti''i ''!-> !7k .t;iib,io,ful / !

fält -''fl -id-å " ''n i_ }1 III!

i(. > <) gibni="" j="">[
''-i.>. ''1j; tduwjffi

V. L. Groll.

Bill. till liiksd. ProU 1835. 1 Sami. 1 Afd. 31 Höft. (N:o 37).

1

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 37.

Utdrag af protokollet öfver civilärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 18 mars
1895.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ipinistern för utrikes ärendena grefve Lewenhaupt,

Statsråden friherre Akerhirlm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam.
friherre Rappe,

Christerson och
Wersäll.

Chefen för civildepartementet statsrådet Groll uppläste ett af honom
på . nådig befallning uppsatt förslag till skrifvelse till Riksdagen om utväljande
af särskilde deputerade att med Konungen öfverlägga;

och täcktes Hans Maj:t Konungen, på statsrådets
samtlige ledamöters underdåniga tillstyrkande, gilla
samma förslag och förordna, att skrifvelse i ämnet skulle
till Riksdagen aflåtas, af den lydelse bilagan till detta
protokoll utvisar.

Ex protoeollo
E. K. Almqvist.

Stockholm 1895. Kungl. Boktryckeriet. P. A Norstedt & Söner.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.