Kontroll av postförsändelser

Skrivelse 2012/13:8

Regeringens skrivelse 2012/13:8

Kontroll av postförsändelser Skr.
  2012/13:8

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2011.

1

Skr. 2012/13:8 Innehållsförteckning  
  1 Ärendet och dess beredning .............................................................. 3
  2 Reglerna om kontroll av postförsändelser......................................... 3
    2.1 Bakgrund............................................................................ 3
    2.2 Kontroll av postförsändelser .............................................. 4
  3 Tillämpning av bestämmelserna om kontroll av postförsändelser.... 5
  4 Slutsatser........................................................................................... 5
  Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012......... 7

2

1 Ärendet och dess beredning Skr. 2012/13:8

Den 1 juli 1998 trädde lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, förkortad LPK, i kraft. Enligt LPK får Tullverket undersöka postförsändelser från andra EU-länder för att kontrollera om de innehåller alkohol- eller tobaksvaror. I det lagstiftningsärende som låg till grund för LPK uttalade skatteutskottet, för att ännu mer skapa insyn i och möjlighet till uppföljning och utvärdering av kontrollverksamheten, att regeringen årligen bör informera riksdagen om hur många försändelser som granskats och öppnats och med vilket resultat (bet. 1997/98:SkU28 s. 44).

Regeringen har tidigare lämnat redogörelser till riksdagen för hur reglerna om kontroll av postförsändelser har tillämpats under 1998–2010 (skr. 1999/2000:19, skr. 2000/01:37, skr. 2001/02:16, skr. 2002/03:13, skr. 2003/04:6, skr. 2004/05:6, skr. 2005/06:8, skr. 2006/07:8, skr. 2007/08:30, skr. 2008/09:8, skr. 2009/10:8, skr. 2010/11:8 och skr. 2011/12:8). Regeringen lämnar nu en redogörelse för 2011. Re- dogörelsen bygger i huvudsak på uppgifter som Tullverket har lämnat i en skrivelse till regeringen daterad den 24 april 2012 (dnr Fi2012/1782).

2 Reglerna om kontroll av postförsändelser

2.1Bakgrund

Från och med den 1 april 2010 tillämpas direktiv 2008/118/EG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32009L0118), det s.k. punktskattedirektivet, inom EU. Direktivet ersätter rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT L 76, 23.3.1992, s. 1, Celex 31992L0012), det s.k. cirkulationsdirektivet. Genom punktskattedirektivet infördes ett datoriserat transport- och kontrollsystem men grunderna för beskattningssystemet kvarstår i stort sett oförändrade. Bestämmelser motsvarande de som nämns nedan fanns även i cirkulationsdirektivet.

Enligt bestämmelserna i punktskattedirektivet inträder skattskyldighet för punktskatt när den punktskattepliktiga varan släpps för konsumtion och i den medlemsstat där detta sker (artikel 7). När det gäller punktskattepliktiga varor som förvärvas av en enskild person för dennes eget bruk och som transporteras av denne person från en medlemsstat till en annan ska punktskatten endast tas ut i den medlemsstat där de punktskattepliktiga varorna förvärvas (artikel 32, vilken motsvarar artikel 8 i cirkulationsdirektivet). Punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och som köps av en annan person än en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare som är etablerad i en annan medlemsstat och som inte bedriver ekonomisk verksamhet, och som avsänds eller transporteras direkt eller indirekt av säljaren eller för hans räkning till en annan medlemsstat, ska vara punktskattepliktiga i destinationsmedlemsstaten (artikel 36). Bestämmelserna om

3

Skr. 2012/13:8 distansförsäljning har tagits in i lagen (1994:1563) om tobaksskatt och i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

EU-domstolen har i en dom den 2 april 1998 i mål C-296/95, the Man in Black, REG 1998 s. I–1605, behandlat tolkningen av artikel 8 i cirkulationsdirektivet. Frågan har även prövats av EG-domstolen i en dom den 23 november 2006 i mål C-5/05, Joustra, REG 2006 s. I– 11075.

Bakgrunden till att Tullverket fick befogenhet att undersöka, öppna och omhänderta postförsändelser var att regeringen, under arbetet med LPK, på olika sätt fick upplysningar om att ett stort antal postförsändelser från andra EU-länder innehöll alkohol- eller tobaksvaror. Det kunde också konstateras att varorna felaktigt undgick svensk punktskatt. Reglerna om distansförsäljning och om säkerhet och representant för den skattskyldige, dvs. den utländske säljaren, följdes inte.

LPK är tillämplig vid punktskattekontroll som avser sådan hantering av skattepliktiga varor som omfattas av punktskattedirektivet. Lagen är tillämplig på kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid vägtransporter och vid försändelser med post. I båda fallen är det Tullverket som ansvarar för kontrollverksamheten. För alla kontrollåtgärder gäller en proportionalitetsregel, dvs. åtgärden får inte vara mer omfattande eller pågå under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med åtgärden.

2.2Kontroll av postförsändelser

Reglerna i 3 kap. LPK ger Tullverket befogenhet att undersöka om en postförsändelse innehåller alkohol- eller tobaksvaror och att öppna en sådan försändelse om det finns anledning att anta att den innehåller nämnda varor. För att skydda brevhemligheten finns bestämmelser om begränsningar i Tullverkets kontrollbefogenheter, exempelvis vem som får besluta om öppnandet.

Om mottagaren av en alkoholvara saknar rätt att föra in varan enligt alkohollagen (2010:1622) ska varan tas om hand. Detsamma gäller för tobaksvaror om mottagaren är under 18 år. Avsändaren ska ges möjlighet att återutföra varan på villkor som Tullverket bestämmer. Alkohol- och tobaksvaror, som inte återsänds eller omhändertas på grund av att rätt till införsel saknas, får omhändertas om det finns anledning att anta att skattskyldighet föreligger och att skatten inte har betalats eller att säkerhet inte har ställts för skattens betalning. Om skattskyldighet inträtt för en omhändertagen vara ska Tullverket besluta om skatten.

Ett beslut om omhändertagande ska upphävas om det inte längre finns grund för att omhänderta varan, om mottagaren av varan betalat ett belopp som motsvarar skatten på varan, om ett beslut om beslag har meddelats för varan, om varan återutförts av avsändaren eller om det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå. En vara som har omhändertagits får, om det inte är oskäligt, förverkas i vissa fall.

4

3 Tillämpning av bestämmelserna om Skr. 2012/13:8
  kontroll av postförsändelser  

Tullverket använder röntgenutrustning vid punktskattekontroll av postförsändelser. Genom att använda denna utrustning tillförsäkras enligt Tullverket att endast försändelser som misstänks innehålla alkohol och cigaretter öppnas.

Under 2011 öppnades 79 av de postförsändelser som röntgades. Samtliga försändelser som öppnades innehöll alkoholvaror. Totalt omhändertogs 962 liter alkoholvaror, fördelat på 582 liter sprit, 285 liter vin och 95 liter starköl. Enligt Tullverket innehöll inte de öppnade försändelserna några brevhemligheter.

Av de 79 ärenden som uppkom med anledning av öppnandet av postförsändelser har i 76 ärenden mottagarna debiterats 112 872 kronor i skatt och 22 574 kronor i transporttillägg. I ett ärende har försändelsen återlämnats till Posten, eftersom mottagaren hade betalat in skatten. I två av ärendena hade mottagaren inte fyllt 20 år. I dessa två ärenden har alkoholvarorna förverkats.

Av nedanstående tabell framgår antal öppnade postförsändelser per år och vad som omhändertagits. Siffrorna har i vissa fall avrundats till heltal (för exakta angivelser se skrivelserna som anges i avsnitt 1). Tobaks- eller alkoholvaror har påträffats i samtliga öppnade postförsändelser utom i en postförsändelse som öppnades 2001 och i den postförsändelse som öppnades 2008.

År Antal Cigaretter Tobak, Sprit, Vin, Öl,
  öppnade stycken kg liter liter liter
1998 1 720 824 049 - 88 - -
1999 254 41 000 13 353 250 827
2000 36 13 600 14 70 - -
2001 8 4 800 - 12 - -
2002 23 - - 17 - -
2003 41 800 - 437 12 -
2004 3 - - 18 - -
2005 - - - - - -
2006 - - - - - -
2007 296 1 198 140 - 847 741 623
2008 1 - - - - -
2009 151 166 860 - - - -
2010 15 - - - 261 -
2011 79 - - 582 285 95

4 Slutsatser

Redan under andra halvåret 1998 minskade antalet kontrollerade postförsändelser som innehöll cigaretter kraftigt och denna minskning fortsatte under några år. Under 2007 resulterade kontrollerna i att

5

Skr. 2012/13:8 cigaretter och alkohol påträffades i större antal respektive volym än under något tidigare enskilt år. Tullverket, tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, medverkade dock till att en av de största avsändarna fick lägga ner sin verksamhet under 2007. Detta resulterade i att postförsändelser innehållande alkohol- och tobaksvaror minskade drastiskt under 2008. Under 2009 påträffades dock åter något fler postförsändelser innehållande cigaretter, om än i mindre mängd än 2007. Under 2010 har antalet påträffade alkoholvaror i postförsändelser minskat i förhållande till 2007 när sådana varor senast påträffades.

Under 2011 ökade antalet påträffade alkoholvaror vid postöppningar i jämförelse med 2010, men antalet påträffade alkoholvaror var dock inte lika många som 2007. Ökningen av antalet påträffade alkoholvaror vid postöppningar under 2011 är, enligt Tullverket, en följd av att verket under detta år har ökat sina kontroller av alkohol och tobak i vissa flöden och på vissa orter.

Kontrollerna av postförsändelser har inte spelat ut sin roll. I stället är kontrollerna fortfarande ett viktigt instrument för att säkerställa att svensk punktskatt tas ut vid s.k. postorderförsäljning eller liknande försäljning till svenska konsumenter. Dessutom innebär den höga träffprocenten i kontrollverksamheten att knappast några försändelser hindras i onödan. Risken för att försändelser som inte innehåller alkohol eller tobaksvaror öppnas är med andra ord mycket liten. Det är vidare inte sannolikt att det finns någon annan kontrollmetod som skulle vara lika effektiv.

6

Finansdepartementet Skr. 2012/13:8
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012  
Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Ask,  
Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström,  
Adelsohn Liljeroth, Norman, Attefall, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt,  
Ek, Lööf, Enström  
Föredragande: statsrådet Borg  

Regeringen beslutar skrivelse 2012/13:8 Kontroll av postförsändelser

7

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-10 Bordläggning: 2012-10-15 Hänvisning: 2012-10-16 Motionstid slutar: 2012-10-30