Regeringens skrivelse 2013/14:218

Partnerskapsöverenskommelsen Skr.
  2013/14:218

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Annie Lööf

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen har i bred samverkan med berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå tagit fram en partnerskapsöverenskommelse för EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige (ESI-fonderna).

Partnerskapsöverenskommelsen ska fungera som ett övergripande ramverk och strategiskt dokument för ESI-fondernas genomförande i medlemslandet. Den syftar till en förbättrad samordning mellan ESI- fonderna, att undvika överlappning dem emellan, och att insatta medel ska ge största möjliga effekt.

I skrivelsen redovisar regeringen bakgrunden till partnerskapsöverenskommelsen och hur den har tagits fram i Sverige. Vidare sammanfattas överenskommelsens huvudsakliga innehåll, nya begrepp förklaras och verktyg presenteras. Skrivelsen visar också de övergripande svenska prioriteringarna, nationella målen, partnerskapet och ansvarsförhållanden för arbetet under programperioden 2014–2020, med den gemensamma riktningen att uppfylla syftena med partnerskapsöverenskommelsen och uppnå målsättningarna i EU 2020-strategin.

1

Skr. 2013/14:218 Innehållsförteckning

1 Ärendet och dess beredning .............................................................. 3
2 Partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna i ett  
  sammanhang ..................................................................................... 3
  2.1 Varför en partnerskapsöverenskommelse?......................... 3

2.2Fyra struktur- och investeringsfonder finansierar

    program i Sverige ............................................................... 4
    2.2.1 Europeiska regionala utvecklingsfonden........... 4
    2.2.2 Europeiska socialfonden.................................... 4
    2.2.3 Europeiska jordbruksfonden för  
      landsbygdsutveckling ........................................ 5
    2.2.4 Europeiska havs- och fiskerifonden .................. 5
  2.3 ESI-fonderna ska bidra till EU 2020-målen ....................... 5
  2.4 Utvecklingsbehov och tillväxtpotential i Sverige............... 7
    2.4.1 Konkurrenskraft, kunskap och innovation......... 8
    2.4.2 Hållbart effektivt nyttjande av resurser för  
      en hållbar tillväxt............................................... 8
    2.4.3 Sysselsättning, anställbarhet och social  
      inkludering ........................................................ 8
    2.4.4 Den territoriella dimensionen ............................ 9
3 Prioriteringar, mål och principer..................................................... 10
  3.1 Finansieringsprioriteringar ............................................... 10
  3.2 Tematiska mål .................................................................. 10
  3.3 Horisontella principer....................................................... 13
    3.3.1 Partnerskapsprincipen ..................................... 13
    3.3.2 Jämställdhet och icke-diskriminering.............. 14
    3.3.3 Hållbar utveckling ........................................... 14
  3.4 Territoriell utveckling ...................................................... 15
    3.4.1 Lokalt ledd utveckling..................................... 16
    3.4.2 Integrerad territoriell investering..................... 16
    3.4.3 Hållbar stadsutveckling ................................... 17
    3.4.4 Gränsöverskridande samarbete........................ 17
4 Villkor, genomförande och utvärdering.......................................... 18
  4.1 Förhandsutvärdering......................................................... 18

4.2Koordinering mellan ESI-fonder och andra

  instrument......................................................................... 18
4.3 Förhandsvillkor ................................................................ 19
4.4 Resultatreserv och översyn............................................... 19
4.5 Programmens genomförande och administration ............. 19
4.6 Elektroniskt datautbyte..................................................... 20
4.7 Åtgärder för att minska administrativ börda..................... 21
5 Förväntade resultat.......................................................................... 21
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 april .................. 32

2

1 Ärendet och dess beredning Skr. 2013/14:218

Regeringen fattade den 10 april 2014 beslut om att överlämna ett förslag till partnerskapsöverenskommelse till EU-kommissionen. Syftet med denna skrivelse är att beskriva framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen, sammanfatta dess huvudsakliga innehåll och förklara nya begrepp och verktyg.

Den svenska partnerskapsöverenskommelsen har utarbetats i samverkan med berörda aktörer lokalt, regionalt och nationellt för att säkerställa en god dialog och förankring av prioriteringar och innehåll. Arbetet bedrivs gemensamt av de tre departement som är ansvariga för ESI- fonderna: Arbetsmarknadsdepartementet, Landsbygdsdepartementet och Näringsdepartementet.

Arbetet med att ta fram operativa program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden har pågått parallellt med framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen. Enligt regelverket är senaste datum för att överlämna partnerskapsöverenskommelsen till EU-kommissionen den 22 april 2014. Därefter har EU-kommissionen tre månader på sig från inlämnandet av partnerskapsöverenskommelsen att lämna sina synpunkter till medlemslandet och fyra månader efter inlämnandet att godkänna partnerskapsöverenskommelsen.

2Partnerskapsöverenskommelsen och ESI- fonderna i ett sammanhang

2.1Varför en partnerskapsöverenskommelse?

Inför programperioden 20142020 har Europaparlamentet och rådet, som ett led i arbetet med målsättningarna i Europa 2020-strategin, antagit ett gemensamt regelverk1 för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. Fondernas gemensamma namn är Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI- fonderna. I det gemensamma regelverket åläggs bl. a. medlemsstaterna att ta fram en så kallad partnerskapsöverenskommelse mellan varje medlemsstat och EU-kommissionen.

Partnerskapsöverenskommelsen ska fungera som ett övergripande ramverk och strategiskt dokument för ESI-fondernas genomförande i

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden

samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

3

Skr. 2013/14:218 medlemslandet. Den syftar till en förbättrad samordning mellan ESI- fonderna och till att undvika överlappning dem emellan, för att få bästa möjliga effekt av insatta medel. En uttalad ambition för programperioden 2014–2020 är att arbetet på ett tydligare sätt ska sträva mot målen i EU 2020-strategin och i EU:s strategi för Östersjöregionen och i ökad grad kopplas till andra nationella och EU-finansierade program och verksamheter.

Partnerskapsöverenskommelsen innehåller de övergripande svenska prioriteringarna för programperioden 2014–2020 för att uppnå målsättningarna i EU 2020-strategin.

2.2Fyra struktur- och investeringsfonder finansierar program i Sverige

2.2.1Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) bidrar till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att utjämna regionala skillnader. I Sverige ska fonden, tillsammans med offentlig medfinansiering från nationell, regional och lokal nivå samt privat medfinansiering, finansiera åtta regionala och ett nationellt program. Insatserna inom de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige ska primärt användas till att främja regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Förutom betydande utvecklingsmedel som tillförs den regionala tillväxtpolitiken är strukturfondsprogrammen också ett instrument för samarbete över länsgränser med berörda aktörer kring en gemensam strategi i programområdena, vilket underlättar långsiktiga insatser som både bygger på regionala och nationella prioriteringar.

2.2.2Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s huvudsakliga instrument för att främja en hög sysselsättningsnivå och fler och bättre arbeten för alla EU- medborgare. Fonden ska hjälpa såväl anställda och arbetslösa som företag i EU-länderna att bli bättre rustade att möta nya, globala utmaningar.

Insatserna inom det nationella programmet för Europeiska socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Insatserna syftar till att stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden, oavsett anställningsform och tidslängd, och som bidrar till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Syftet med insatserna är vidare att öka övergången till arbete bland kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

4

2.2.3 Europeiska jordbruksfonden för Skr. 2013/14:218
  landsbygdsutveckling  

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) syftar till att stärka en hållbar utveckling för landsbygden. Landsbygdsprogrammet ska stärka lantbrukets konkurrenskraft och förutsättningar för jobb på landsbygden, understödja miljö- och klimatarbetet och bidra till en hållbar förvaltning av naturresurser. Genom detta främjas ett öppet landskap och detta bidrar till att utveckla den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruket. Insatserna kan därigenom medverka till att nå miljökvalitetsmål. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling bidrar också till att modernisera landsbygden och ge utrymme för den lokala initiativkraften.

2.2.4Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 2014–2020 är EU:s verktyg för att finansiera åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken samt en del av den integrerade havspolitiken. Havs- och fiskeriprogrammet syftar liksom fiskeriprogrammet under perioden 2007–2013 till att finansiera åtgärder som kan främja såväl långsiktigt hållbara fiskbestånd som ökad konkurrenskraft för företag med koppling till fiske- och vattenbrukssektorn. Det nya programmet kommer dock att ha ett bredare tillämpningsområde. En viktig nyhet är att programmet även kommer att finansiera vissa åtgärder som bidrar till målen för den integrerade havspolitiken samt till genomförandet av vetenskaplig datainsamling och fiskerikontroll. Detta kommer att innebära ett bredare och mer strategiskt angreppssätt vad avser vår havsmiljö och dess resurser.

2.3ESI-fonderna ska bidra till EU 2020-målen

På samma sätt som andra insatser och reformer som görs på både EU- nivå och i medlemsstaterna är det viktigt att ESI-fondernas prioriteringar följer EU 2020-strategins prioriteringar och bidrar till att uppnå de mål som satts upp för 2020, enligt Europa 2020-strategin som EU:s stats- och regeringschefer enades om 2010. Detta fastställs i det gemensamma regelverkets inledning.

EU 2020-strategin bygger på följande tre prioriteringar som också är tänkta att förstärka varandra:

Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.

Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.

Inkluderande tillväxt (tillväxt för alla): stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

5

Skr. 2013/14:218 En viktig del av strategin är de fem övergripande mål som slagits fast på EU-nivå. Målen ger en allmän bild av var EU bör befinna sig 2020.

Det finns även nationella mål som har satts upp i syfte att tydliggöra medlemsstaternas ansvar för att driva igenom nödvändiga reformer. De svenska nationella målsättningarna med avseende på EU 2020-strategin är i de flesta fall mer långtgående än EU:s överordnade mål.

Sverige ligger bra till i fråga om måluppfyllelse på de flesta områden, även i förhållande till de egna målsättningarna. Detta framgår i tabellen nedan där 2011 års siffror anges. Uppdaterade siffror presenteras årligen i det nationella reformprogrammet.

EU-mål       SE-mål       EU SE
Sysselsättning                
En höjning av syssel- En höjning av syssel- 68,4 % 79.8%
sättningsgraden till sättningsgraden till    
75 % för kvinnor väl över 80 % för (62,3% (77,2%
och män i åldrarna kvinnor och män i kvinnor kvinnor
20–64 år, bl.a. åldrarna   20–64. och och
genom ett ökat delta- Främst i grupper med 74,5% 82,2%
gande av ungdomar, svag förankring män) män)
äldre   arbetstagare arbetsmarknaden,   (2012) (2013)
och lågkvalificerade såsom   unga   och    
arbetstagare samt en utrikes födda, genom    
bättre integration av att motverka långa    
lagliga migranter.   tider utan arbete och    
          en ökning   av    
          kvinnors sysselsätt-    
          ningsgrad.        
FOU                    
Förbättra villkoren Offentliga   och 2,06% av 3,38% av
för FoU särskilt i privata investeringar- BNP BNP
syfte att höja de na i FoU ska uppgå (2012) (2011)
kombinerade offent- till ca 4 % av BNP.    
liga och privata inve-              
steringarna i FoU till              
3 % av BNP.                
Klimat och energi              
Minska utsläppen Minska utsläppen av -12,7 % -20%
av växthusgaser växthusgaser med jämfört jämfört
med 20 % i för- 17 procent 2020 med 1990 med 1990
hållande till 1990 års jämfört med 2005 (2011) (2012
nivåer.       och 40 % lägre 2020   prel.)
          jämfört med 1990.    
          Målet gäller för de    
          verksamheter som    
          inte omfattas av    
          systemet för handel    
          med utsläppsrätter    
          inom EU (EU-ETS).    

6

Öka de förnybara Andelen förnybar 14,1% 51% Skr. 2013/14:218
energikällornas andel energi ska öka till (2012) (2012  
av den   slutliga 49 %.           prel.)  
energikonsumtionen                
till 20 %.                      
En ökning av energi- Minskad energiinten- 10,5% -7,9%  
effektiviteten med sitet med 20 % till (2012) (2011)  
20 %.       2020 jämfört med      
          2008.              
Utbildning                    
Minska antalet elever Andelen   18–24- 12,8 % 7,5 %  
som i förtid avbryter åringar   som   inte (2012) (2012)  
sin skolgång till avslutat gymnasie-      
mindre än 10 %. studier och som inte      
          studerar ska   vara      
          mindre än 10 %.        
Öka den andel 30–34 Andelen   30–34- 35,8 % 47,9 %  
åringar som avslutat åringar   som har (2012) (2012)  
eftergymnasial   minst   en tvåårig      
utbildning   eller eftergymnasial ut-      
motsvarande   till bildning ska uppgå      
minst 40 %.     till 40–45 %.          
Fattigdom/social                
delaktighet                    
Åtminstone 20 mil- Öka sociala delaktig- 16,1% 12,7%  
joner människor ska heten   genom att (2011) (2013)  
komma ur en situa- minska andelen utan-      
tion där de riskerar för   arbetskraften      
att drabbas av fattig- (utom   heltidsstude-      
dom och social ute- rande),   långtids-      
stängning (ca 16 %) arbetslösa eller lång-      
          tidssjukskrivna till      
          väl under 14 %.        

2.4 Utvecklingsbehov och tillväxtpotential i Sverige

Dokumentet partnerskapsöverenskommelsen inleds med en analys av  
olikheter, utvecklingsbehov och tillväxtpotential i Sverige. Syftet med  
analysen är att belysa de utmaningar och möjligheter som ligger till  
grund för de prioriteringar som har gjorts och de mål som satts upp.  
Analysen är indelad efter tre huvudsakliga prioriteringsområden:  
Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation, Förstärka hållbart  
effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt samt Öka sysselsätt-  
ningen, Främja anställbarhet och Förbättra tillgängligheten till arbets-  
marknaden. Dessutom innehåller analysen en del som rör territoriella  
förutsättningar, obalanser och flaskhalsar samt slutligen en sammanfatt-  
ning av utvärderingar, analyser och erfarenheter från innevarande  
programperiod. Nedan följer en kort sammanfattning av analysen. 7
 
Skr. 2013/14:218 2.4.1 Konkurrenskraft, kunskap och innovation

Sverige möter både utmaningar och möjligheter i och med internationalisering och internationell konkurrens. På kort sikt kan strukturomvandlingar kräva insatser för att överbrygga förändrade förutsättningar för individer, branscher och orter. Företagen måste också kunna investera för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Vikten av utbildning, forskning och innovation betonas. Eftersom tjänstesektorn genom åren fått en allt större betydelse för ekonomin blir det också viktigt med en vidgad syn på innovation och nya näringar. Storföretagens investeringar i forskning och utveckling (FoU) har minskat under 2000-talet, vilket har dragit ner den totala summan av FoU. Detta motiverar ytterligare insatser för att uppnå det svenska EU 2020-målet på 4 procent av BNP. På kommunal och regional nivå är det viktigt att attrahera och behålla kompetens, företag och kapital. För både företagen och de boende är bredband, fungerande transporter och entreprenörskap viktigt.

2.4.2Hållbart effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt

Klimatmålsättningar har satts upp och arbete pågår med att minska utsläpp och öka energieffektiviteten. Klimatanpassning är en viktig utmaning då ett ändrat klimat bedöms innebära konsekvenser för Sverige. Biodiversitet är också en viktig utmaning och kräver insatser inom exempelvis både jord- och skogsbruk samt fiske. Vattenmiljöer och akvatiska ekosystem, både hav och sjöar, påverkas av både landbaserade aktiviteter och aktiviteter till havs, vilket många gånger kräver gränsöverskridande åtgärder. Ett exempel är samarbetet mellan länderna kring Östersjön som bl.a. syftar till att minska utsläppen i Östersjön.

  2.4.3 Sysselsättning, anställbarhet och social
    inkludering
  Sysselsättningspolitikens viktigaste uppgift är att varaktigt öka syssel-
  sättningen. Sveriges sysselsättningsgrad närmar sig den svenska målsätt-
  ningen för 2020, men utmaningar består när det gäller grupper med svag
  förankring på arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda. Den
  utdragna lågkonjunkturen har förstärkt de strukturella problemen på den
  svenska arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten har ökat och en del
  grupper har fått svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Hög arbets-
  löshet är en följd av att fler söker arbete samtidigt som efterfrågan på
  arbetskraft har varit dämpad. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan
  kvinnor och män ska minska genom en ökning av kvinnors sysselsätt-
  ningsgrad. EU 2020-målet om att minska den andel av befolkningen som
  är i riskzonen för fattigdom eller social utestängning är också kopplat till
  deltagandet i arbetskraften. Vidare har utbildning och relevant kompetens
  en viktig roll i regeringens politik för full sysselsättning och en väl
  fungerande arbetsmarknad. Med relevant kompetens stärks individens
  ställning på arbetsmarknaden och möjligheterna förbättras att både byta
8 yrke och bransch och att stanna kvar längre tid i arbetslivet.
2.4.4 Den territoriella dimensionen Skr. 2013/14:218

Det finns en stor obalans i fråga om var i landet den ekonomiska aktiviteten är lokaliserad. Storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) står tillsammans för 57 procent av BNP, vilket är en betydligt större koncentration än i många andra OECD-länder. Storstadsregionernas andel av rikets samlade ekonomi ökar dessutom över tid. Arbetspendlingen till dessa regioner (begreppet regioner avser i denna skrivelse ett samlingsbegrepp för olika typer av regioner som t.ex. landsdelar eller funktionella regioner) ökar. Det är därför viktigt att se på städer i ett funktionellt regionperspektiv.

Tillväxten sker dock även i delar av landet med mindre befolkning och i vissa fall i en högre takt än i storstadsregionerna. Denna tillväxt utanför storstadsregionerna är huvudsakligen baserad på utvinning av naturresurser och en global efterfrågan. Nyttjande av kultur samt natur- och kulturmiljöer för utveckling av besöksnäringen är också en bidragande orsak till denna tillväxt. De glesbefolkade delarna av landet har varaktiga utmaningar relaterade till de lokala och regionala marknadernas funktionssätt och tillgängligheten till andra nationella och internationella marknader. Glesheten medför också högre kostnader för både offentliga och kommersiella servicefunktioner, som är viktiga för invånarna och det lokala näringslivet.

Brister i transportinfrastrukturen kan begränsa omställningen och internationaliseringen av det regionala näringslivet. Tillgången till bredband med hög överföringshastighet är ojämnt fördelad i Sverige och de områden som saknar god tillgång till bredband riskerar att tappa i konkurrenskraft. På samma sätt är tillgången till e-tjänster i offentlig sektor ojämnt fördelad över landet.

I partnerskapsöverenskommelsen poängteras behovet av att det särskilda gleshetsstödet från EU till Övre Norrland och Mellersta Norrland kan kompensera och bidra till att minska några av de naturliga nackdelarna i norra Sverige. Glesheten och de långa avstånden innebär särskilda utmaningar. Såväl Övre som Mellersta Norrland är till följd av sina geografiska lägen samt sin glesa befolkningsstruktur starkt beroende av väl fungerande och robusta transportsystem och tillgång till en väl fungerande informations- och kommunikationsteknologi.

Samtidigt ska de förutsättningar som de glest befolkade regionerna har utnyttjas så att dessa regioner kan utvecklas. De naturliga förutsättningarna, i kombination med kompetens och hög nivå på tekniskt kunnande, kan ge konkurrensfördelar och bidra till att skapa förutsättningar för innovationer, tillväxt och sysselsättning, utjämna lägesnackdelar och stimulera innovationsutveckling, företagande och attraktivitet. De glest befolkade områdena är en viktig tillgång för investeringar inom miljö- och klimatområdet när det gäller produktion av förnybar energi. Det finns också ett behov av att diversifiera ekonomin för att göra den mindre sårbar för konjunkturerna i världsekonomin men också i syfte att attrahera arbetskraften att stanna kvar. Den glesa befolkningsstrukturen ger också förutsättningar som motiverar särskilt riktade företagsstöd inom ramen för regionalstödsriktlinjerna.

9

Skr. 2013/14:218 3 Prioriteringar, mål och principer

3.1Finansieringsprioriteringar

ESI-fonderna är viktiga instrument för att hantera de utmaningar som Sverige står inför. För att säkerställa att befintliga fonder nyttjas på bästa sätt, var för sig men också komplementärt, har Sverige valt att fokusera på tre övergripande prioriteringar, starkt kopplade till EU 2020-målen. Tanken är att omsätta EU 2020-målen till prioriterade investeringar och samtidigt garantera ett resultatinriktat och kostnadseffektivt utnyttjande av EU:s medel.

EU-kommissionen har i sitt s.k. ståndpunktspapper från november 2012, ”Kommissionens ståndpunkt om utveckling av partnerskapsavtal och program i Sverige för perioden 2014–2020”, föreslagit de viktigaste finansieringsprioriteringarna för Sverige som syftar till att optimera användningen av ESI-fondernas medel under perioden. Den analys som är framtagen inom ramen för arbetet med partnerskapsöverenskommelsen har gett god vägledning i dialogen kring svenska prioriteringar. De tre övergripande svenska prioriteringarna nedan sammanfaller väl med EU-kommissionens.

Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.

Förstärka hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.

Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

Med grund i regeringens prioriteringar har tematiska mål och åtgärder identifierats inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen. De utmaningar, mål och förväntade resultat som tagits fram utifrån detta framgår av tabellen i avsnitt 5 i denna skrivelse.

3.2Tematiska mål

Enligt det gemensamma regelverket och de fondspecifika reglerna, ska medlemsstaterna koncentrera stödet på insatser som ger största möjliga mervärde i relation till EU 2020-strategin, de särskilda territoriella utmaningarna, utmaningar som identifierats i Nationella reformprogrammet samt de relevanta landsspecifika rekommendationerna.

Det gemensamma regelverket presenterar elva tematiska mål som medlemsstaterna har fått möjlighet att välja mellan. Sverige har sammantaget valt att tillämpa tio tematiska mål. I två tabeller nedan redovisas den indikativa fördelningen av medel per tematiskt mål under respektive program. Det fondspecifika regelverket för Europeiska havs- och fiskerifonden är i april 2014 ännu inte antaget, därför kan inte heller tillgängliga medel redovisas i tabellen.

De valda tematiska målen kopplar till finansieringsprioriteringarna på följande sätt:

10

Till prioriteringen att främja konkurrenskraft, kunskap och innovation Skr. 2013/14:218 kopplar de tematiska målen: 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och

innovation, 2. Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik samt 3. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Till prioriteringen att förstärka hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt kopplar följande tematiska mål: 4. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer, 5. Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar samt 6. Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser.

Till prioriteringen att öka sysselsättningen, främja anställbarheten och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden kopplar följande tematiska mål: 8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet, 9. Främja social inkludering och bekämpa fattigdomen samt 10. Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande.

Tematiskt mål 7. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, kan kopplas till alla tre prioriteringar.

Lokalt ledd utveckling sorterar under tematiskt mål 8 och 9 men bidrar till måluppfyllelse inom alla prioriteringar.

Tabell: Indikativ fördelning av medel per tematiskt mål (miljoner euro). Endast EU-medel redovisas här.

Tematiskt mål   EHFF EJFLU ERUF ESF
1. Stärka forskning,        
teknisk utveckling och        
innovation         71 261  
2. Öka tillgången till,        
användningen av och        
kvaliteten på informa-        
tions- och kommuni-        
kationsteknik       157 95  
3. Öka   konkurrens-        
kraften hos små och        
medelstora företag   X 188 283  
4. Stödja övergången        
till en koldioxidsnål        
ekonomi inom alla        
sektorer           27 158  
5. Främja anpassning,        
riskförebyggande och        
riskhantering i sam-        
band med klimatför-        
ändringar         501    
6. Skydda miljön samt        
främja en hållbar an-        
vändning av resurser X 501    

11

Skr. 2013/14:218 7. Främja       hållbara                          
  transporter och få bort                          
  flaskhalsar   i viktig                          
  nätinfrastruktur                   102          
  8. Främja hållbar och                          
  kvalitativ   sysselsätt-                          
  ning och arbetskraf-                     424,42
  tens rörlighet         X     29            
  9. Främja social del-                          
  aktighet och bekämpa                          
  fattigdom och diskri-               8,53     154,94
  minering                   178          
  10. Investera i utbild-                          
  ning och i vidareut-                          
  bildning,     inklusive                          
  yrkesutbildning för                          
  färdigheter   och livs-                          
  långt lärande               48             206,8  
  11. Förbättra     den                          
  institutionella   kapa-                          
  citeten och effektivi-                          
  teten hos den offent-                          
  liga förvaltningen                              
  Tekniskt stöd               63       38     32,4    
  Total                     1763     945     818,5  
  Andel medel   för mål                          
  om klimatförändringar                          
  (procent)                   66,4     27          
  Tabell: indikativ EU-finansiering per program 2014–2020 (miljoner
  euro).                                        
  Program     ESI-   Totalt 2014 2015   2016 2017 2018   2019   2020
          fond                              
  Havs- och     EHFF                              
  fiskeri-                                        
  programmet                                      
  Landsbygds-     EJFLU   1 763 258 258   249 249 249   250   250
  programmet                                      
  LLU-       ESF   8,3 1,1 1,1   1,2 1,2 1,2   1,2   1,3
  programmet                                      
  LLU-       ERUF   8,5 1,1 1,2   1,2 1,2 1,2   1,3   1,3
  programmet                                      
  Regional-     ERUF   936,5 126,0 128,5   131,1 133,7 136,4   139,1   141,9
  fondsprog-                                      
  rammen                                        
  totalt                                        
  Stockholm     ERUF   37,0 5,0 5,1   5,2 5,3 5,4   5,5   5,6

2I beloppet ingår även socialfondsmedel och specifikt anslag för sysselsättningsinitiativet för unga.

3Regionalfondsmedel inom ramen för ett program för lokalt ledd utveckling.

4I beloppet ingår även socialfondsmedel för ett program för lokalt ledd utveckling.

12

Östra ERUF 70,0 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 Skr. 2013/14:218
Mellan-                    
sverige                    
Småland och ERUF 66,0 8,9 9,1 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0  
öarna                    
Skåne- ERUF 61,0 8,2 8,4 8,5 8,7 8,9 9,1 9,2  
Blekinge                    
Västsverige ERUF 56,0 7,5 7,7 7,8 8,0 8,2 8,3 8,5  
Norra ERUF 147,0 19,8 20,2 20,6 21,0 21,4 21,8 22,3  
Mellan-                    
sverige                    
Mellersta ERUF 154,0 20,7 21,1 21,6 22,0 22,4 22,9 23,3  
Norrland                    
Övre ERUF 212,1 28,5 29,1 29,7 30,3 30,9 31,5 32,1  
Norrland                    
Nationellt ERUF 133,2 17,9 18,3 18,6 19,0 19,4 19,8 20,2  
program                    
Socialfonds- ESF 810,2 146,7 137,7 101,0 103,0 105,1 107,2 109,4  
programmet5                    

3.3Horisontella principer

Enligt det gemensamma regelverket ska ett antal horisontella principer genomsyra alla program. Dessa är partnerskap och flernivåstyre, jämställdhet och icke-diskriminering samt hållbar utveckling.

Nedan följer en kort sammanfattning av dessa och hur de hanterats i partnerskapsöverenskommelsen.

3.3.1Partnerskapsprincipen

Partnerskapsprincipen innebär att partnerskapsöverenskommelsen och programmen för ESI-fonderna ska utformas av medlemsstaten i ett organiserat partnerskap med representanter för berörda aktörer på regional och lokal nivå, nationella myndigheter samt andra berörda ekonomiska och sociala parter och organisationer från civilsamhället.

Regeringskansliet har under hela processen eftersträvat öppenhet, delaktighet och tydlighet i syfte att möjliggöra utbyte av idéer och erfarenheter, men också för att säkerställa förankring bland berörda aktörer. Partnerskapsöverenskommelsen har utarbetats i samverkan med berörda aktörer för att säkerställa en god dialog och förankring av prioriteringarna och innehållet i dokumentet. I partnerskapsöverenskommelsen finns en bilaga med samtliga aktörer som bjudits in till dialogmöten.

När det gäller de olika ESI-fonderna så finns sedan tidigare etablerade nätverk och existerande partnerskap. En viktig utgångspunkt i hela förankringsarbetet har varit att använda befintliga forum i så stor utsträckning som möjligt. Företrädare för regeringen träffar regelbundet länsstyrelser, övriga regionala aktörer, nationella statliga myndigheter och olika intresseorganisationer. I dessa dialoger har företrädare för regeringen konsekvent valt att ta upp och diskutera frågan om partnerskaps-

5 Uppgifterna avser såväl ESF-medel som medel för sysselsättningsinitiativet för unga.

13

Skr. 2013/14:218 överenskommelsen. Genom dialogen har utarbetandet av partnerskapsöverenskommelsen såväl stärkts som förankrats.

3.3.2Jämställdhet och icke-diskriminering

Genomförandet av den svenska politiken ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling där kvinnors och mäns utvecklingskraft och innovationsförmåga sätts i förgrunden. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och ska bidra till att nuvarande och kommande generationer av kvinnor och män kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Detta gäller såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Sveriges jämställdhetspolitiska mål är också vägledande för jämställdhetsintegrering av ESI-fonderna. Utgångspunkten är att jämställdhet och icke-diskriminering inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska ses som dels horisontella principer som ska genomsyra de operativa programmen för ESI-fonderna, dels som ett medel för hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta innebär att alla fonder ska integrera och främja jämställdhetsperspektivet i genomförandet av sina program, inbegripet övervakning, rapportering och utvärdering.

När det gäller icke-diskriminering är Sveriges utgångspunkt att genomförandet av ESI-fonderna ska utgå från principen om förbud mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder.

3.3.3Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en fråga om att säkerställa frihet och livschanser över generationer. Mer konkret handlar det om i vilken utsträckning som de beslut som fattas av samhällets institutioner är långsiktigt hållbara och robusta. Utgångspunkten bör vara att det finns ett samband mellan ekologisk, social och ekonomisk långsiktigt hållbar utveckling där resurserna brukas utan att förbrukas och med respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

Nationellt har Sverige arbetat för en hållbar utveckling sedan FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. I praktiken har det nationella arbetet för en bättre miljö, social utveckling och stabilitet samt ekonomisk utveckling funnits före 1992 även om det inte skedde under begreppet hållbar utveckling. Riksdagen beslutade 1999 att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I november 2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken och följs upp årligen.

14

Målsättningen att begränsa klimatpåverkan integreras i arbetet med Skr. 2013/14:218 ESI-fonderna. På så vis bidrar ESI-fonderna till att 20 procent av EU-

budgeten går till klimatrelevanta insatser. Även de åtgärder och investeringar, inklusive kunskaps-, informations- och utbildningsinsatser, som inte direkt syftar till minskad klimatpåverkan kan påverka energiförbrukning och energieffektivitet, transportbehov m.m. De svenska målsättningarna framgår av tabellen i avsnitt 2.3.

3.4Territoriell utveckling

ESI-fonderna ska bidra till att EU 2020-målen uppnås, vilket bl.a. innebär att den territoriella sammanhållningen ska stärkas med hjälp av fondernas medel och utifrån de territoriella förutsättningarna i medlemsstaterna och i regionerna. Artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt stadgar hur unionen ska gå till väga för att främja en harmonisk utveckling genom att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Europeiska unionen ska sträva efter att minska skillnaderna mellan utvecklingsnivåerna i olika regioner och ta särskild hänsyn till landsbygdsområden, dels områden som påverkas av strukturomvandlingar och dels regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, ö-regioner, gränsregioner och bergsregioner. Särskilda bestämmelser för glest befolkade områden gavs även när Sverige och Finland blev medlemmar av EU 1995. Den särskilda statusen som gleshetsregioner med högre stödnivåer har i hög utsträckning använts för att prioritera insatser för ökad tillgänglighet. Kompensationsbidraget till områden med naturliga och särskilda begränsningar inom landsbygdsprogrammet är ett exempel. Målet med bidraget är att kompensera för naturliga och särskilda begränsningar med utgångpunkt i de regler som finns för regionalfonden.

I artikel 11 i regionalfondsförordningen6 om de extra gleshetsmedlen ges Sveriges två nordligaste NUTS2-regioner (Sverige är indelat i åtta NUT2-områden som sammanfaller med programområdena för de åtta programmen inom Europeiska regionala utvecklingsfonden), Övre Norrland och Mellersta Norrland, ett undantag från reglerna för den tematiska koncentrationen. Förordningen hänvisar särskilt till tillgänglighet och långa avstånd till stora marknader.

I det gemensamma regelverket anges ett antal verktyg som medlemsstaterna erbjuds för att hantera territoriella utmaningar och skillnader. Några av dessa verktyg beskrivs kortfattat nedan.

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr

1080/2006.

15

Skr. 2013/14:218 3.4.1 Lokalt ledd utveckling

Principen om lokalt ledd utveckling bygger på att grupper som bildas på den lokala nivån involveras i genomförandet av ESI-programmen. Utifrån identifierade behov och möjligheter i en lokal geografi utarbetas en strategi. Den lokala utvecklingsstrategin utarbetas och genomförs i ett samarbete mellan den privata, offentliga och civila sektorn genom s.k. LAG (Lokala aktionsgrupper). Lokalt ledd utveckling bygger på den s.k. leader-metoden som tillämpades under programperioden 2007–2013.

Under perioden 2014–2020 kommer Sverige att tillämpa lokalt ledd utveckling inom samtliga fyra ESI-fonder.

Även om en lokal strategi finansieras av flera fonder kan ett projekt inom strategin enbart finansieras av en fond. LAG-grupperna kommer att arbeta med att mobilisera projekt, ta emot projektansökningar, bereda och prioritera projektansökningar samt vara ett stöd åt projektägarna vid deras ansökning om utbetalning. Formellt beslut om stöd och utbetalningar fattas av Statens jordbruksverk som är förvaltande myndighet för lokalt ledd utveckling.

Den geografiska avgränsningen av områden sker genom att de lokala aktörerna utifrån identifierade behov formar ett relevant område för insatser. Vilka typer av områden som kommer att vara möjliga att inkludera i lokalt ledd utveckling beskrivs i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regionalfondens och socialfondens särskilda program för lokalt ledd utveckling.

Tabell: Budgeten för CLLD 2014–2020 (miljoner euro, EU- finansiering och övrig offentlig medfinansiering)

Finansiering EJFLU EHFF ERUF ESF
Totalt 200 Ej klart 17 16,7

3.4.2Integrerad territoriell investering

Integrerad territoriell investering är ett verktyg som kan användas för att genomföra territoriella strategier på ett integrerat sätt genom resursallokering från olika insatsområden inom ett eller flera program.

I ett regionalt strukturfondsprogram, Västsverige, kommer insatser för hållbar stadsutveckling att genomföras genom integrerade territoriella investeringar. Göteborg är Västsveriges största stad och det är där urbaniseringens utmaningar och möjligheter framträder som tydligast. Hållbar stadsutveckling avgränsas därför, inom programmet, till att omfatta Göteborgs kommun. Insatserna kommer att vara möjliga att avgränsa och därmed följa upp och utvärdera inom programmets insatsområden. Ingen delegering av myndighetsuppgift kommer att göras. Detta ställningstagande grundar sig på flera faktorer såsom förenkling och en strävan att minska den administrativa bördan. Den lokala nivån kommer att ha inflytande på urvalet av insatser. Se vidare i avsnitt 3.4.3

om Hållbar stadsutveckling.

16

3.4.3 Hållbar stadsutveckling Skr. 2013/14:218

Städerna spelar en viktig roll i genomförandet av målen i EU 2020- strategin. Särskilda medel ska därför avsättas för hållbar stadsutveckling.

Insatserna för hållbar stadsutveckling hanteras till stor del inom ramen för de åtta regionalfondsprogrammen, men fondsamverkan är möjlig och bör kunna ske där det är relevant med t.ex. socialfondsprogrammet. Den övergripande principen för hållbar stadsutveckling är att regionerna ansvarar för att beskriva och adressera, utifrån sina regionala utvecklingsstrategier, de territoriella utmaningar som har bäring på hållbar stadsutveckling. Inom regionalfondsprogrammen avsätts cirka 50 miljoner euro, drygt 5 procent av de totala medlen från regionalfondsprogrammen, till insatser för hållbar stadsutveckling. Insatserna definieras och motiveras för varje programområde och är framtagna av regionala och lokala aktörer för ett visst geografiskt område. Sektorsövergripande integrerade planer och strategier är ett sätt att länka samman utmaningar som t.ex. integration på arbetsmarknaden, innovation, entreprenörskap, social inkludering, rumslig segregation, kulturell mångfald, miljöproblem och klimatförändringar som påverkar vissa urbana områden.

Tre av åtta regionala strukturfondsprogram har valt att prioritera insatser för hållbar stadsutveckling (Stockholm, Skåne-Blekinge och Västsverige). I Stockholm är hela programmet avsatt för insatser för hållbar stadsutveckling. I Skåne-Blekinge avsätts 18 procent till ett särskilt insatsområde för hållbar stadsutveckling. I Västsverige kommer 5 procent av medlen att prioriteras för hållbar stadsutveckling inom ramen för samtliga insatsområden genom en integrerad territoriell investering.

3.4.4Gränsöverskridande samarbete

Många av de utmaningar som man ser i Sverige men även inom EU sträcker sig i allt högre grad över nationsgränser. Det gäller såväl nationell som regional och lokal nivå. Det effektivaste sättet att lösa gränsöverskridande problem är genom samarbete. Regeringens inriktning är att på ett strategiskt sätt använda möjligheter som ESI-fonderna ger till att genomföra och finansiera samarbetsprojekt med partner i andra medlemsstater och i tredjeland.

EU:s Östersjöstrategi (EU:s Östersjöstrategi omfattar alla EU:s östersjöländer, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark) ger viktig vägledning för valet av insatser och bidrar till att de operativa programmen kan användas på ett mer målmedvetet och fokuserat sätt för att möta gemensamma utmaningar för Östersjöregionen. EU:s Östersjöstrategi bidrar till målen i EU 2020-strategin genom ett fördjupat regionalt samarbete. För att programmen på ett effektivt sätt ska bidra till målen för EU 2020-strategin och till målen i EU:s Östersjöstrategi är det nödvändigt att fokusera insatserna där de gör mest nytta.

Programmen för Europeiskt territoriellt samarbete finansieras av regionalfonden och är en viktig del av den regionala tillväxtpolitiken.

17

Skr. 2013/14:218 Sverige deltar i totalt 13 program för Europeiskt territoriellt samarbete. Förutom de fyra interregionala nätverksprogrammen som omsluter samtliga 28 medlemsstater deltar Sverige i sex gränsregionala (Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Central Baltic och South Baltic) och tre transnationella program (Östersjö, Nordsjö och Norra Periferin och Arktis).

4 Villkor, genomförande och utvärdering

Det gemensamma regelverket sätter upp ett antal villkor och krav på medlemsländerna gällande användningen av ESI-fondernas medel och för val av mål, prioriteringar och insatser inom de operativa programmen. Detta görs för att säkerställa att rätt förutsättningar finns för att insatserna ska kunna utföras på ett effektivt sätt och på så vis bidra till de mål och resultat som eftersträvas. Medlemsländerna ska också visa att administrationen av de operativa programmen är väl genomtänkt och kan utföras på ett effektivt sätt.

4.1Förhandsutvärdering

Medlemslandet ska utföra en förhandsutvärdering av de operativa programmen för att förbättra kvaliteten på programmens utformning. Denna utvärdering ska göras efter ett antal uppställda kriterier som anges i den gemensamma förordningen. Det gäller bl.a. följande.

Hur väl programmen bidrar till EU 2020-strategin.

Samstämmighet mellan föreslaget program och andra instrument.

Att fördelningen av budgetmedel överensstämmer med programmets mål.

Att mål och prioriteringar stämmer överens med landets utvecklingsbehov som identifierats i t.ex. nationella reformprogrammet.

Förhandsutvärderingarna för respektive fonds program sammanfattas i partnerskapsöverenskommelsen.

4.2Koordinering mellan ESI-fonder och andra instrument

Utöver det viktiga målet om att säkerställa att ESI-programmen är koordinerade med varandra bör även koordinering mellan fonderna och andra instrument säkerställas. Partnerskapsöverenskommelsen belyser

18

därför vilka synergier och avgränsningar mellan ESI-fonderna och övriga Skr. 2013/14:218 instrument som finns.

4.3Förhandsvillkor

För att EU-kommissionen ska acceptera ett medlemslands val av tematiska mål och finansiering måste medlemslandet visa att ett antal villkor uppfylls. Detta benämns ”förhandsvillkor”. Om ett förhandsvillkor inte är uppfyllt har EU-kommissionen möjlighet att vidta åtgärder.

Regeringen gör bedömningen att samtliga relevanta villkor är uppfyllda.

4.4Resultatreserv och översyn

Enligt det gemensamma regelverket ska ett resultatramverk tillämpas för varje program, i syfte att kunna följa upp programmens utveckling och måluppfyllelse. Under 2019 kommer EU-kommissionen i samarbete med medlemsstaterna att göra en bedömning av om de milstolpar och delmål som satts i programmen har uppnåtts senast 2018. Bedömningen kan leda till att EU-kommissionen föreslår att medlemsstaten omfördelar medel inom programmet samt gör nödvändiga ändringar i programmet till följd av omfördelningen. Allvarliga brister i programmets genomförande kan leda till att betalningarna ställs in av EU-kommissionen.

Viktiga principer för resultatramverket är att indikatorer, milstolpar och mål i programmen är:

realistiska, uppnåeliga, relevanta samt att de fångar väsentlig information om insatserna,

konsistenta och överensstämmande med de specifika målen för insatserna,

transparenta, med objektivt verifierbara mål, identifierbara data samt där det är möjligt, offentligt tillgängliga,

kontrollerbara, utan att innebära en oproportionerlig administrativ börda,

konsekventa och jämförbara mellan programmen, där så är lämpligt.

Framstegen mot att uppnå mål ska övervakas med hänvisning till ett antal indikatorer. För varje prioritering i ett program bör det vara klart hur resurserna bidrar till de planerade resultaten.

4.5Programmens genomförande och administration

Sverige kommer att behålla den genomförandeorganisation som tillämpades under programperioden 2007–2013.

19

Skr. 2013/14:218 Ett flertal myndigheter kommer att ansvara för genomförandet och administrationen av ESI-fonderna, se figuren nedan.

Krav på ökad fondsamordning i nästa programperiod kommer att innebära ökad samordning mellan de förvaltande myndigheterna inom en rad områden. De tre ansvariga myndigheternas samordningsansvar har därför formaliserats i ett regeringsuppdrag under hösten 2013 med syfte att stärka kapaciteten gemensamt. Uppdraget har resulterat i att en så kallad fondsamordningsgrupp inrättats under ledning av Tillväxtverket. På sikt bör detta leda till en effektivare och mer samordnad förvaltning. I uppdraget ligger även att i så stor utsträckning som möjligt skapa enhetlighet och förenkling i genomförandet av ESI-programmen. Exempel på områden där myndigheterna planerar att samarbeta är schabloner, klumpsummor och uppföljning och utvärderingar.

4.6Elektroniskt datautbyte

Elektroniskt datautbyte identifieras som mycket viktigt för att säkerställa koordinering mellan fonderna.

De förvaltande myndigheterna har gjort en gemensam genomgång av utvecklingsbehov kopplade till it-utveckling. De tre ansvariga myndigheterna arbetar gemensamt med att analysera de utvecklingsbehov som rör genomförandet för programperioden.

20

4.7 Åtgärder för att minska administrativ börda Skr. 2013/14:218

Att minska den administrativa bördan är högprioriterat för både EU- kommissionen och regeringen. Redan 2006 beslutade regeringen att starta ett brett förenklingsarbete där också myndigheterna fick ett tydligt uppdrag att bistå Regeringskansliet med att ta fram underlag och åtgärder för förenklingsarbetet. Detta arbete är pågående och myndigheterna redovisar årligen resultaten till regeringen. Med regeringens uppdrag om att etablera fondsamordningsgruppen utvecklas och förstärks detta arbete ytterligare.

5 Förväntade resultat

I denna tabell presenteras de utmaningar och behov respektive fond identifierar för de tematiska mål som valts samt identifieras de resultat programmens insatser förväntas leda till.

De tematiska målen är indelade efter de tre övergripande prioriteringarna.

Tabell: insatslogik ESI-fonderna 2014–2020

TEMATISKT UTMANINGAR/   FÖRVÄNTADE  
MÅL BEHOV       RESULTAT      
       
Övergripande prioritering 1: Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation  
             
1: Stärka forskning, EJFLU: Behov av struk- EJFLU: Ett mer  
teknisk utveckling turutveckling. Innova- hållbart och kon-  
och innovation. tioner landsbygden kurrenskraftigt lant-  
    behövs för att utveckla bruk genom ett ökat  
    företagen,   generera innovationsinnehåll  
    arbetstillfällen och lös- och satsningar på  
    ningar på problem som investeringar.   Kun-  
    uppstår till följd av glesa skapsnivån hos lant-  
    strukturer och demo- bruksföretag   och  
    grafiska utmaningar. andra   företag  
    Tillämpad forskning och landsbygden höjs och  
    spridning av forsknings- samarbetet mellan  
    resultat till lantbrukare företag och mellan  
    och landsbygdsföretag är utvecklingsfrämjande  
    bristfällig.       aktörer verksamma  
              på landsbygden ökar.  
              Detta leder till ut-  
              veckling inom före-  
              tagen, fler företag på  
              landsbygden,   stärkt  
              konkurrens-   och 21
                       

Skr. 2013/14:218

ERUF: På grund av låg FoU- och kunskapsintensitet hos små och medelstora företag samt låg produktivitet finns behov av ökad samverkan och kunskapsbildning mellan innovationsaktörer, internationalisering, utvecklad innovationskapacitet samt stödjande strukturer för kommersialisering inom såväl befintliga som potentiella tillväxtområden.

attraktionskraft med gynnsammare förutsättningar för utveckling på landsbygden och bättre fungerande innovationssystem.

ERUF: Regionalfondsprogrammens insatser leder till ett ökat utbyte mellan näringsliv/innovation, forskning och utbildning samt till att fler små och medelstora företag är involverade i innovationsarbetet. Detta leder i sin tur till en ökad förmåga hos företagen att bidra till att innovationer i form av produkter, tjänster och affärsmodeller skapas och kommersialiseras. Ökad avkastning och tillgängliggörande av FoU innebär ökad konkurrenskraft, produktivitetsutveckling hos små och medelstora företag samt fler produkter och tjänster som snabbare når ut på marknaden. Regionalfonden kommer vidare bidra till byggande av högprioriterad forskningsinfrastruktur. Till exempel från den s.k. ESFRI-listan7, vilket kommer att stärka Sverige som forsk-

7 European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) är ett initiativ som lyder under EU-kommissionen. ESFRI har tagit fram en lista som redovisar vilka

forskningsinfrastrukturer som är mest angelägna att bygga i Europa.

22

                      ningsnation, öka kon- Skr. 2013/14:218
                      kurrenskraften, bidra  
                      till ekonomiskt håll-  
                      bar tillväxt och skapa  
                      nya arbetstillfällen.  
           
2: Öka tillgången EJFLU: Tillgången till EJFLU: Insatserna  
till, användningen robusta och snabba bred- ska leda till förbättrad  
av och kvaliteten på band är i dagsläget tillgång till bredband  
informations- och ojämnt   fördelad över med hög överförings-  
kommunikations- landet och utbyggnad hastighet på lands-  
teknik.     behöver främst ske bygden, som når fler  
      landsbygden i områden företag,   organisa-  
      där det saknas kommer- tioner och hushåll och  
      siella förutsättningar för förbättrar   utveck-  
      utbyggnad. Tillgång till lingskraften   lokalt  
      bredband är en mycket genom att skapa  
      viktig förutsättning för bättre förutsättningar  
      att leva och bedriva för att bedriva verk-  
      verksamhet lands- samhet och bo  
      bygden. För exempelvis landsbygden. Insat-  
      jordbruk, skogsindustri serna ska minska den  
      och besöksnäring är det digitala     klyftan  
      av stor vikt att kunna mellan landsbygd och  
      använda moderna digi- tätort genom att öka  
      tala tjänster i verk- bredbandstäckningen  
      samheten och för den nära slutanvändaren  
      enskilde att kunna ta del och förbättra hastig-  
      av det   ökade digitala heten och robustheten  
      samhällsutbudet.     i näten.            
      ERUF: Glest befolk- ERUF: Insatserna ska  
      ningsunderlag tillsam- bidra till att ge före-  
      mans med stora avstånd tag,   organisationer  
      mellan orter skapar i och hushåll även i  
      vissa regioner behov av glest befolkade delar  
      digitala   lösningar för av landet, där   det  
      företag, organisationer saknas kommersiella  
      och hushåll. Fokus för förutsättningar för ut-  
      utbyggnad av bredband byggnad, möjlighet  
      med hög överförings- att dra nytta av de  
      hastighet inom regional- möjligheter som digi-  
      fonden ska därför ligga talisering och tillgång  
      att binda samman till kraftfullt   bred-  
      orter och områden med band ger,     att  
      målet att öka   den arbetsmetoder     kan  
      regionala   konkurrens- effektiviseras och nya  
      kraften och bidra till ett tjänster och affärs-  
      bättre företagsklimat för modeller utvecklas.  
      t.ex.   besöksnäringen, Insatserna   syftar 23
                                   
Skr. 2013/14:218   hållbar tillväxt och ökad också till att förbättra
    attraktionskraft. Ökad förutsättningar   för
    tillgång till bredband för handel   och före-
    företag underlättar an- tagande   såväl inom
    vändningen     av   it- som utanför regionen
    baserade lösningar som och skapar förutsätt-
    kan bidra   till ökad ningar för ett gott
    tillgänglighet och effek- näringslivsklimat och
    tivitet i glest   befolkade attraktiva livsmiljöer.
    områden. it   kan Insatserna ska också
    fungera som motor för bidra till ökad an-
    att utveckla nya pro- vändning av befint-
    cesser, produkter   och liga och nya digitala
    tjänster är det viktigt att tjänster för att öka
    programmen     också tillgängligheten till
    bidrar till att utveckla privat och offentlig
    och främja efterfrågan service.          
    it-tillämpningar för Satsningarna inom
    offentlig sektor för att
    hantera bl.a.   samhälls- ramen för EJFLU och
    utmaningar som klimat-, ERUF kommer att
    miljö- och energifrågor. komplettera     och
    Till stor del handlar förstärka   varandra.
    insatserna   om   att Inom ERUF kommer
    förenkla   för privat- stöd till mer över-
    personer och företag. gripande   ortssam-
                    manbindande nät att
                    prioriteras   medan
                    satsningarna   inom
                    EJFLU kommer att
                    fokuseras bred-
                    bandsnät nära slut-
                    användaren.   Sats-
                    ningarna är beroende
                    av varandra de
                    mer lokala näten är
                    beroende av att de
                    större näten är sam-
                    manhållande och har
                    en god kapacitet och
                    är tillförlitliga.    
                 
  3: Öka konkurrens- EJFLU: Vikande   lön- EJFLU: Ett     mer
  kraften hos små och samhet i   lantbruket, hållbart   och kon-
  medelstora företag. speciellt för djurhållande kurrenskraftigt lant-
    producenter inom vissa bruk genom struktur-
    sektorer.   Behov   av utveckling. Fler unga
    strukturutveckling,   låg kommer in i lant-
    lönsamhet,   brister i bruket. Den svenska
24   arbetsmiljön och ökande livsmedelsproduktio-
                               
  svårigheter att få tillgång nens anseende, och Skr. 2013/14:218
  till riskkapital gör att för därmed konkurrens-  
  få unga kommer in i kraft, stärks.   Fler  
  lantbruket.           lantbrukare diversi-  
                  fierar sin verksamhet.  
  EHFF: Dålig lönsamhet EHFF: Företag   med  
  och låg förädlingsgrad koppling   till fisket  
  inom fisket, kunskaps- och vattenbruket ökar  
  brist samt höga investe- sin kompetens  
  ringskostnader   inom området och kan där-  
  både fiskenäringen och med tillgodose mark-  
  vattenbrukssektorn.   nadens behov av  
                  högkvalitativa   och  
                  hållbart producerade  
                  produkter. Därutöver  
                  är en mer utvecklad  
                  blå ekonomi också ett  
                  viktigt mål.      
  ERUF: Fler     företag ERUF: Resultat   i  
  behöver bli mer inno- form av   företagens  
  vativa och snabbväxande ökade introduktion på  
  samt bättre utnyttja nya marknader, intro-  
  potentialen i nya till- duktion   av   nya  
  växtmarknader. Behov produkter eller   tjän-  
  av riskkapital för inve- ster samt skapande av  
  steringar i tidiga skeden. kvalificerade   sam-  
  Det finns områden med arbeten mellan pri-  
  behov   av   marknads- vata och offentliga  
  kompletterande   finan- aktörer. Stärkta   stöd-  
  siering. I det ligger i att strukturer för   att  
  bidra   till   att   det identifiera och ta till  
  utvecklas olika finan- vara nya affärsidéer  
  sieringstekniska instru- med tillväxtpotential  
  ment.   Antalet   aktiva och för   att   korta  
  fonder som investerar i vägen till marknader.  
  små tillväxtföretag i Företagen har tillgång  
  tidig fas har minskat  
  kraftigt de senaste åren till en god kapital-  
  vilket också innebär ett försörjning     som  
  behov av att öka dyna- stimulerar        
  miken och   mångfalden innovations-   och  
  inom   den privata marknadsutveckling,  
  venture-capitalmark-   konkurrenskraft   samt  
  naden   att   investera en vital   risk-  
  kapital i tidig fas. Vidare kapitalbransch   som  
  finns även   inom flera tillgodoser investe-  
  regioner ett behov av att ringsbehovet hos små  
  diversifiera   näringslivs- företag. Bildandet av 25
                             

Skr. 2013/14:218

26

strukturen för att dels en fond som i sin tur
klara av konjunktur- ges möjlighet att
svängningar, dels ta till medfinansiera privata
vara kompetens   och venture-capitalfonder
arbetstillfällen. Det finns (nationella    
därför behov av ökad programmet).    
stimulans för affärs- Programmen   ska
utveckling regionala, också bidra till ett
nationella och inter- företagsklimat som
nationella marknader. I främjar företagande
detta innebär också att och positiva attityder
öka samspelet mellan till entreprenörskap
rådgivningsaktörer för och ett stödsystem
att bättre möta entrepre- som bidrar till ett
nörernas behov.     breddat entreprenör-
            skap. Arbetsgivares
            tillgång till kom-
            petens har förbättrats.

Övergripande prioritering 2: Förstärkt hållbart effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt

4: Stödja över- EJFLU: Behov   av att EJFLU: Ökad     biogas-
gången till en producera     förnybar produktion och energi-
koldioxidsnål energi och förbättrad effektivisering samt min-
ekonomi inom energieffektivitet samt skad användning av
alla sektorer.   minskad kolavgång och fossila bränslen   inom
    ökad kolinlagring inom lantbruket.   Förbättrad
    lantbruket.           luftkvalitet genom min-
                  skade utsläpp och klimat-
                  påverkan.          
    ERUF: Behov av ökad ERUF: Insatserna   inom
    samverkan mellan före- regionalfonden förväntas
    tag, universitet och bidra till omställning mot
    högskolor,     offentlig en koldioxidsnål ekono-
    sektor samt utveckling mi med teknikutveckling,
    av test- och demon- nya affärsmöjligheter och
    strationsmiljöer   för nya arbetstillfällen. Insat-
    energiteknikutveckling. serna förväntas även bi-
    Finns även behov av dra till utvecklade system
    insatser som   stöder för effektiva innovations-
    företag med energisnåla processer i syfte att ge
    produkter, tjänster eller avkastning i utvecklade
    lösningar att nya eller hållbara produkter,
    marknader. Det finns tjänster och   lösningar
    vidare behov av mark- inom energiområdet.
    nadskompletterande   Detta kan   ske   bl.a.
    riskkapitalinsatser inom genom att   kommer-
    energisektorn som bi- sialisera FoU. Energi-
    drar till   omställning effektivisering   i företag
      mot en koldioxidsnål och ökad specialisering Skr. 2013/14:218
      ekonomi.     inom förnyelsebar energi  
              och energiteknik bidrar  
              till en minskad miljö-  
              belastning och skapar  
              nya     arbetstillfällen.  
              Energieffektiv   och kol-  
              dioxidsnål teknik i inno-  
              vativa   lösningar   har  
              implementerats     inom  
              bostads- och transport-  
              sektorn.     Utbudet av  
              privat riskkapital i tidiga  
              skeden har stärkts inom  
              området   förnybar energi  
              och energieffektivisering.  
              Miljöanpassad   upphand-  
              ling fungerar   som ett  
              viktigt styrmedel inom  
              både offentlig och privat  
              sektor.                
           
5: Främja   an- EJFLU: Klimatföränd- EJFLU: Ökad kompetens  
passning,   risk- ringarna ställer krav på om hur hantera klimat-  
förebyggande och ökad anpassningsför- förändringens   effekter.  
riskhantering i måga inom lantbruket. Lantbruket har påbörjat  
samband   med         sin anpassning till ett  
klimatföränd-         förändrat   klimat   och  
ringar.             genomfört investeringar i  
              preventiva åtgärder för  
              att möta effekterna av  
              klimatförändringar t.ex. i  
              form av ökad nederbörd.  
              Lantbruket har inlett ett  
              ökat makroregionalt sam-  
              arbete   om   klimat-  
              anpassning.            
         
6: Skydda miljön EJFLU: Flertalet miljö- EJFLU: Ett öppet och  
samt främja en kvalitetsmål är ännu variationsrikt   odlings-  
hållbar använd- inte uppnådda. Detta landskap med inslag av  
ning av resurser. gäller bland annat ett våtmarker och småvatten.  
      rikt odlingslandskap, Minskat     växtnärings-  
      ingen övergödning och läckage   från jordbruket  
      myllrande våtmarker till vattendrag,   sjöar och  
      som påverkas av jord- hav, där Östersjön är  
      bruksverksamhet.   särskilt utsatt.   Skogens  
              biologiska     mångfald  
              bevaras.                
                                27
                               

Skr. 2013/14:218

28

      EHFF: Svaga bestånd, EHFF: Ett mer miljö-
      högt fisketryck, miljö- mässigt hållbart fiske
      hot, biologisk mångfald som kan bidra till att
      i haven, klimatföränd- uppfylla   målsättningen
      ringar, komplext regel- om maximal hållbar
      verk, sjukdom och avkastning. I detta ingår
      smittspridning inom att   främja en bättre
      vattenbruket samt selektivitet, mer hållbara
      behovet av att bidra till produktionsmetoder    
      miljövänligare vatten- inom både fisket   och
      bruksverksamhet.     vattenbruket genom tyd-
                    ligt miljöfokus och bättre
                    djurvälfärd   samt   ett
                    bättre skydd av   den
                    akvatiska miljön. En god
                    miljöstatus i våra   hav
                    som möjliggör en lång-
                    siktigt hållbar produk-
                    tionsförmåga.      
           
Övergripande prioritering 3: Öka sysselsättningen. främja anställbarhet och  
social inkludering                                  
         
8: Främja EHFF: Dåligt utbud   EHFF: Förhöjd kunskap och
hållbar och av möjligheter för   livslångt lärande för yrkes-
kvalitativ vidareutbildning och   fiskare   och vattenbrukare
sysselsättning kompetensutveckling,   som kan stärka rörligheten på
och arbets- hög medelålder inom   marknaden, ökad lönsamhet,
kraftens rörlig- fiskarkåren samt dålig   förbättrat   samarbete   och
het.   lönsamhet inom fisket   positiva spridningseffekter på
    och vattenbruket.     den lokala ekonomin.    
    EJFLU: Glesa struk-   EJFLU: Företagandet  
    turer försvårar sam-   landsbygden utvecklas genom
    arbete och ger otill-   investeringar. Fler möjlig-
    räckligt marknads-   heter till   sysselsättning
    underlag vilket på-   inklusive företagande   för
    verkar landsbygds-   kvinnor och män.        
    företagens utveckling                      
    och lönsamhet. Inve-                      
    steringar lands-                      
    bygden ses ibland                      
    som osäkra och det                      
    kan försvåra till-                      
    gången till investe-                      
    ringskapital.                          
    ESF: Långsiktiga     ESF: Övergångarna till arbete
    utmaningar till följd   ökar för personer som står
    av den demografiska   långt från arbetsmarknaden
    utvecklingen. Utma-   genom insatser i form av
    ningarna förstärks av bättre matchning   mellan Skr. 2013/14:218
    sviterna från den arbetssökande och lediga  
    finansiella krisen. En jobb, utbildning,   praktik,  
    svag efterfrågan arbete, liksom förberedande  
    arbetskraft drabbar insatser. Arbetsgivare får stöd  
    särskilt unga, kvinnor t.ex. i handledning och  
    och män födda utan- anpassning av arbetets inne-  
    för EU och personer håll och organisering som  
    med funktionsned- stärker   möjligheterna att  
    sättningar   som erbjuda arbete eller praktik.  
    påverkar arbetsför- Praktikplatser   med till-  
    mågan.       hörande insatser kopplade till  
                arbetsgivaren anordnas, väg-  
                ledning och nya sätt att arbeta  
                med   sysselsättningsinsatser  
                utvecklas i syfte att underlätta  
                för ungas etablering  
                arbetsmarknaden och del-  
                tagande i utbildning. Insatser  
                för att   förebygga   framtida  
                avhopp från gymnasieskolan  
                genomförs. Insatserna är vid  
                behov individanpassade och  
                samverkan mellan   olika  
                relevanta aktörer utvecklas.  
           
9: Främja EJFLU: Unga   EJFLU: Landsbygdens    
social delaktig- kvinnor och män attraktivitet ökar så att fler  
het och bekäm- lämnar landsbygden väljer att bo och verka där.  
pa fattigdom för   att skaffa sig Lokala nivån deltar aktivt i  
och diskrimine- högre utbildning, utan utvecklingen av landsbygden.  
ring.   att återvända. Befolk-                    
    ningsstrukturen är                    
    gles, grundläggande                    
    service bristfällig och                    
    landsbygden domine-                    
    ras   av låglöne-                    
    sektorer. Behov finns                    
    av att finna lokala                    
    lösningar.                        
    ESF: Sverige   står ESF: Övergångarna till arbete  
    inför långsiktiga ut- ökar för personer som står  
    maningar till följd av särskilt långt från arbets-  
    den demografiska ut- marknaden. Insatserna är  
    vecklingen. Utma- individanpassade bl.a. för att  
    ningarna förstärks av svara mot en sammansatt  
    sviterna från den problematik i form av  
    finansiella krisen. En arbetslöshet i kombination  
    svag efterfrågan med ohälsa eller funktions- 29
                                 
Skr. 2013/14:218     arbetskraft   drabbar nedsättning   som medför
      särskilt unga, kvinnor nedsatt     arbetsförmåga.
      och   män   födda Arbetsmarknaden   breddas
      utanför   EU   och bl.a. genom socialt före-
      personer med funk- tagande.   Möjligheter till
      tionsnedsättningar   rehabilitering, arbetsträning
      som   påverkar arbets- och förrehabilitering, eller
      förmågan. Risken är tillgång till utbildning och
      påtaglig att många praktik utvecklas och/eller
      personer   i   dessa tillämpas.   Personer inom
      grupper hamnar allt privat, offentlig och ideell
      längre från arbets- sektor deltar på olika sätt i
      marknaden och får tillämpning   eller   utveckling
      svårt att   komma av metoder inom ramen för
      tillbaka när   efter- ett projekt. Samverkan mellan
      frågan förändras.   olika   berörda   aktörer
                      utvecklas.            
       
  10: Investera i EJFLU: Behov av att EJFLU: Ökad kompetens och
  utbildning och i stimulera kunskaps- kunskap för att möta lands-
  vidareutbild- överföring och kom- bygdens   utmaningar, till
  ning, inklusive petensutveckling.   exempel inom miljöområdet
  yrkesutbildning                 och inom affärsutveckling.
  för färdigheter ESF: I vissa delar   ESF: Ställningen på arbets-
  och livslångt av
  lärande. landet kan   både marknaden   för     deltagande
      behov av kompetens- kvinnor och män stärks sam-
      och   arbetskraftsbrist tidigt som arbetsgivarnas till-
      förutses till följd av gång   till     kompetens
      den     demografiska förbättras.   Tillgången
      utvecklingen.   Höga kompetens som   svarar mot
      krav   arbetsmark- verksamhetens   krav och
      nadens omställnings- arbetsmarknadens   behov
      förmåga medför be- ökar. Kapaciteten för lärande
      hov   av förnyad och på arbetsplatsen   utvecklas
      utvecklad kompetens inom ramen för exempelvis
      i privat, offentlig och yrkesutbildning inom gym-
      ideell sektor. För att nasieskolan, den kommunala
      klara kompetensför- vuxenutbildningen och yrkes-
      sörjningen och sam- högskolan samt i yrkes-
      tidigt bredda vägarna introduktionsanställningar.
      till arbete för unga Stödstrukturer utvecklas som
      och andra nytillträdda säkerställer kvalitet i lärandet
      arbetsmarknaden, och möjliggör för fler arbets-
      behöver kopplingen givare att erbjuda jobb med
      mellan utbildning och ett definierat utbildningsinne-
      arbetsmarknad     håll                
      stärkas.                            
30                                      
                                     
Samtliga övergripande prioriteringar (1, 2 och 3)         Skr. 2013/14:218
           
7: Främja håll- ERUF: Behov av ökad ERUF: Utvecklade samt  
bara transporter tillgänglighet för före- smarta och hållbara trans-  
och bort tagens konkurrenskraft portlösningar som under-  
flaskhalsar i och för att vidga lättar kopplingar till om-  
viktig nätinfra- arbetsmarknaden. Till- världen och ökar arbets-  
struktur   gängligheten inom kraftens rörlighet. Förbätt-  
      flera regioner behöver rad kapacitet av befintligt  
      förbättras samt insatser transportsystem med positiv  
      för övergång till mer effekt på näringslivets kon-  
      hållbara   transport- kurrensförmåga samt fler  
      medel. Svagt utveck- långsiktigt hållbara tran-  
      lade kollektiva tran- sportsystem.        
      sportmöjligheter och          
      små   funktionella          
      arbetsmarknader            
      begränsar   arbets-          
      kraftens rörlighet och          
      företagens förmåga att          
      hitta rätt kompetenser.          
      Näringslivets   kon-          
      kurrenskraft är starkt          
      beroende av väl funge-          
      rande   och robusta          
      transportsystem för          
      såväl   gods-   som          
      persontrafik.              

31

Skr. 2013/14:218 Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 april

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Kristersson, Hatt, Lööf, Arnholm, Svantesson

Föredragande: statsrådet Lööf

Regeringen beslutar skrivelse 2013/14:218 Partnerskapsöverenskommelsen

32